Тема 15. Економічне зростання та циклічність розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Економічне зростання та циклічність розвиткуПлан

1. Економічне зростання: поняття, цілі та типи.

2. Критерії та фактори економічного зростання.

3. Концепції та моделі економічного зростання.

4. Циклічність як форма економічного розвитку.

5. Види економічних циклів та їх причини.

 

¨Основні положення

Економічне зростання – це розвиток національної економіки протягом певного періоду, котрий вимірюється абсолютним приростом чи темпами приросту ВВП, ВНП й НД в цілому або темпами приросту цих показників у розрахунку на душу населення.

Розрізняють 3 типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний, змішаний (реальний), детенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання — спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил, насамперед факторів виробництва за незмінного рівня технологічної основи виробництва. Інтенсивнийтип економічного зростання — процес суспільного виробництва, що ґрунтується на застосуванні передусім ефективніших елементів продуктивних сил та досконаліших форм розвитку (техніко-економічної, організаційно-економічної і суспільної). Розрізняють чотири основні форми інтенсифікації виробництва: фондозберігаючу, працезберігаючу, матеріало- і ресурсозберігаючу, всебічну. Змішаний (реальний) тип має місце тоді, коли збільшення реального обсягу національного продукту здійснюється внаслідок збільшення кількості використо­вуваних факторів виробництва і застосування нової техніки та технології. За детенсивного економічного зростання збільшення обсягів випуску продукту відстає від темпів збільшення використання факторів виробництва.

Залежно від характеру зростання фактори зростання поділяють на дві групи — екстенсивні та інтенсивні. До екстенсивних факторів належать: збільшення обсягу інвестицій при наявному рівні техніки; збільшення кількості працівників; збільшення обсягу використовуваної сировини, матеріалів, палива. До інтенсивних факторів належать: прискорення науково-технічного прогресу; підвищення кваліфікації працівників; поліпшення використання основних і оборотних фондів; поліпшення організації виробництва.

Економічне зростання вимірюється річними темпами зростання у відсотках. Розрізняють високі, нульові, від’ємні, оптимальні темпи зростання. Серед факторів, які впливають на економічне зростання виділяють фактори пропозиції, попиту та розподілу.

В залежності від факторів зростання будують моделі економічного зростання, а саме багатофакторні та двуфакторні. У багатофакторній моделі передбачається вплив всіх перелічених факторів. Двуфакторна модель включає в себе 2 фактори – працю та капітал. Дана модель може враховувати або ні НТП.

В економічній теорії найпоширенішими є три концепції та моделі економічного зростання: теорія нагромадження капіталу К. Маркса, моделі Домара–Харрода, теорія стадій економічного зростання У. Ростоу.

Циклічність – це невід’ємна ознака функціонування економіки. Проблеми економічних циклів досліджували К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Кондратьєв, В. Леонтьєв та ін. Незважаючи на те, що окремі вчені розглядали, як правило, один вид циклу, зараз спостерігаємо одночасно кілька різних циклів, що мають різні причини й тривалість. Їх фази можуть збігатися, тому цикли можуть або нівелювати, або посилювати дію один одного. Явище економічної циклічності невід’ємне від державної економічної політики. Циклічність зменшує ефективність державного регулювання, робить необ’єктивним стратегічне прогнозування і планування. Досліджуючи економічні цикли, важливо усвідомлювати, що кожна фаза циклу має свої недоліки. Навіть піднесення, хоч і становить мету державного регулювання, є чинником подальшої кризи. Основні причини цього такі: неконтрольоване підвищення обсягів виробництва з метою збільшити прибуток може спричинити кризу перевиробництва; зростання попиту на виробничі ресурси спричиняє їх дефіцит і відповідно їх подорожчання. Піднесення рано чи пізно призводить до кризи. Тому державне антициклічне регулювання слід здійснювати постійно. При цьому важливо не просто згладжувати амплітуду циклічних коливань, а й прогнозувати цикл і управляти ним. Як правило, основою державного регулювання вважають вплив на середні цикли. Держава має ініціювати фази пожвавлення і піднесення в них із метою забезпечити загальне економічне зростання. Як правило, цього досягають оновленням або розширенням однієї базової чи стратегічної галузі економіки. Автоматично починають розвиватися суміжні галузі, а згодом і економіка всієї країни.

IОсновні поняття

Економічне зростання. Економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне економічне зростання. Фактори економічного зростання. Стадії економічного зростання. Критерії економічного зростання. Доцільність економічного зростання. Межі зростання.

? Питання для самоконтролю

1. Що називають економічним циклом? Які його основні фази?

2. Покажіть взаємозв’язок між економічним зростанням та запасами природних ресурсів.

3. У чому полягають цілі економічного зростання?

4. Перерахуйте види економічних циклів та охарактеризуйте їх рушійні сили.

5. Яке значення для зростання економіки має освіта?

6. Чому процес економічного зростання має супроводжуватися структурною перебудовою?

7. Дайте визначення антициклічної політики. З якою метою її здійснюють?

8. Чи має держава можливість впливати на економічне зростання?

9. Опишіть головну ідею аналізу меж зростання.

10. Які передумови та рушійні сили були в основі економічного зростання у 19, 20 ст.? Чи збереглися вони сьогодні?

$Виберіть правильну відповідь

1. Економічне зростання – це:

а) обсяг виготовлених товарів та послуг;

б) тенденція зміни національного продукту;

в) збільшення національного продукту.

2. При екстенсивному типі економічного зростання обсяг виробництва зростає за рахунок:

а) залучення ресурсів;

б) зростання продуктивності праці;

в) підвищення ефективності виробництва.

3. При інтенсивному типі економічного зростання обсяг виробництва зростає за рахунок:

а) введення нових потужностей;

б) зростання продуктивності праці;

в) залучення додаткової робочої сили.

4. Для якого типу економічного зростання характерна орієнтація передусім на якість і зменшення питомих витрат:

а) переважно екстенсивного;

б) переважно інтенсивного;

в) для обох типів;

г) ні для якого з них;

д) попередні відповіді помилкові?

5. Перша спроба створення універсальної моделі економічного зростання належить:

а) К. Марксу;

б) А. Сміту;

в) Ф. Кене.

6. У кейнсіанських моделях економічного зростання Є. Домара та Р. Харрода основна увага приділяється:

а) інвестиціям;

б) державним витратам;

в) податкам.

7. Що уряд не повинен робити для прискорення економічного зростання:

а) сприяти зовнішній торгівлі;

б) заохочувати заощадження та інвестиції;

в) сприяти науковим дослідженням та конструкторським розробкам;

г) націоналізувати фабрики та заводи;

д) заохочувати нагромадження людського капіталу.

8. Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробництва:

а) економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду;

б) економічний цикл – це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу;

в) економічний цикл – це скорочення виробництва та його наступне зростання.

9. Зазначте найвагомішу причину виникнення економічних криз:

а) диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробляють засоби виробництва;

б) суперечність між суспільним характером виробництва і капіталістичним привласненням його результатів;

в) несправедливість у розподілі багатств.

10. Яка причина виникнення економічних циклів:

а) війни, революції, інші аналогічні явища;

б) відкриття нових покладів коштовних металів, нових земель тощо;

в) періодичне оновлення основних фондів.

?Практичні завдання

 

Завдання 1

Установіть відповідність між фазами класичного промислового циклу та їхньою характеристикою.

 

Таблиця 15.1

1. Криза А Поступове нарощування обсягів виробництва, зростання зайнятості і доходів, стабілізація цін
2. Депресія Б Швидке зростання обсягів виробництва, доходів та цін, ситуація, подібна до повної зайнятості
3. Пожвавлення В Скорочення обсягів виробництва, масові банкрутства, зростання безробіття, падіння рівня доходів та цін
4. Підйом Г Припинення подання виробництва, високий рівень безробіття, низькі доходи та ціни на продукцію

 

 

Завдання 2

До яких фаз класичного економічного циклу (криза, депресія, пожвавлення, підйом) відносяться наступні економічні явища:

а) стрімке падіння цін;

б) незначне підвищення рівня виробництва;

в) надвиробництво товарів;

г) призупинення падіння цін, стабілізація товарних запасів;

д) підвищення цін і скорочення безробіття.

 

Завдання 3

Проаналізуйте наведений на рисунку 15.1 графік, дайте відповіді на запитання:

1. Залежність між якими змінними графічно ілюструє крива і висхідна пряма?

2. Як називається висхідна пряма? У чому полягає її економічний зміст?

3. Що характеризує будь-яка точка, що лежить на висхідній прямій?

4. Як називаються найвища і найнижча точки на кривій? Що ілюструє вертикальна відстань від цих точок до відповідних точок на висхідній прямій?

 

Рисунок 15.1.

 

 

Завдання 4

Велика кількість держав, у тому числі і США, імпортує значну кількість товарів та послуг. Однак теорія економічного зростання стверджує, що країна може досягти зростання рівня життя тільки при збільшенні виробництва товарів та послуг. Поясніть зв’язок між цими фактами.

 

Завдання 5

З нижче перелічених прикладів економічного росту відділіть екстенсивні від інтенсивних:

а) освоєння цілинних земель із метою одержання великої кількості зернових культур;

б) підвищення обсягів виробництва ковбаси за рахунок зростання продуктивності праці робітників заводу;

в) скорочення часу на виробництво одного зернозбирального комбайну за рахунок впровадження нових технологій;

г) залучення все більшої кількості робітників для будівництва електростанцій;

д) виробництво все більшої кількості зернозбиральних комбайнів;

є) відкриття нових ресторанів фаст-фуду;

е) покращення виробництва зернових культур за рахунок виведення нових більш врожайних видів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 439; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.006 с.)