Тема 6. Ринок. Сутність, структура, механізм господарюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Ринок. Сутність, структура, механізм господарюванняПлан

1.Ринок: сутність, риси, основні функції..

2. Етапи формування ринку.

3. Загальна характеристика структури ринку.

4. Інфраструктура ринку.

 

¨Основні положення

Ринок – це система організаційно-економічних відносин, що здійснюється через купівлю-продаж товарів. Ринок – це певна сукупність економічних відносин між суб’єктами господарювання та індивідами, опосередкованих товарами й грошима; це обмін, здійснюваний за законами товарного виробництва й обміну. Ринкові відносини ґрунтуються на ціновій системі та конкуренції й існують за умов наявності приватної власності, свободи вибору економічних суб’єктів, існування вільного підприємництва. Ринок є результатом природно-історичного процесу розвитку товарного виробництва, обумовленого суспільним поділом праці та відокремленням суб’єктів господарювання.

Ринок виконує регулюючу, стимулюючу, сануючу, розподільчу, алокаційну, інформативну функції. У його формуванні виділяють три етапи:

1)класичний ринок (до середини ХІХ ст.);

2) регульований ринок (середина ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.);

3) соціально-орієнтований ринок (60-ті роки ХХ ст. – до н. дн.).

Структура ринку – це його внутрішня будова. Критеріями класифікації структури ринку виступають: за економічне призначення, географічне положення, ступінь обмеження конкуренції, галузевий характер тощо.

Інфраструктура ринку – це комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку. Розрізняють інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового, ринку праці. Функції інфраструктури ринку наступні: сприяння учасникам ринкових відносин у реалізації їх інтересів; прискорення оперативності та ефективності роботи ринкових суб’єктів на основі спеціалізації окремих суб’єктів економіки і видів діяльності; організаційне оформлення ринкових відносин; забезпечення форм юридичного й економічного контролю, державного і суспільного регулювання ділової практики.

IОсновні поняття

Ринкові відносини. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. Ринок. Функції ринку. Структура ринку. Ринок предметів споживання і послуг, засобів виробництва, нерухомості, фінансовій, праці, валютний, науково-технічних розробок та інформації. Ринок розвинений; ринок, що формується; з різним ступенем обмеження конкуренції (монопольний, олігопольний). Ринок легальний (офіційний), нелегальний (тіньовий). Ринок місцевий, національний (внутрішній), світовий. Інфраструктура ринку.

? Питання для самоконтролю

1. Вкажіть основні причини виникнення та розвитку товарного виробництва і ринку. В чому полягає сутність ринкових відносин?

2. Назвіть основні суб’єкти та об’єкти ринкових відносин.

3. Як відрізняються ринкові відносини від позаринкових та якими є тенденції їх розвитку в сучасних умовах?

4. У чому полягає принципова розбіжність між основними видами ринків?

5. Якою є роль інфраструктури у розвитку ринкових відносин?

6. Назвіть недоліки та негативні наслідки функціонування ринку. Які заходи слід вживати для їх мінімізації?

7. Надайте визначення категорії «ринок» згідно неокласичної традиції.

8. Чим відрізняється неоінституційне від неокласичного трактування поняття «ринку»?

9. Дайте визначення інноваційної інфраструктури та розкрийте сутність її основних елементів.

10. Поясність механізм впливу ринку на розвиток НТП.

$Виберіть правильну відповідь

1. В умовах товарного виробництва продукція випускається з метою:

а) задоволення потреб товаровиробника;

б) її безоплатної передачі іншим;

в) розподілу між учасниками виробництва;

г) обміну на інші блага.

2. З точки зору існування ринків споживчих та інвестиційних товарів для характеристики ринків факторів виробництва головним критерієм є:

а) ступінь конкурентності ринків;

б) економічне призначення продукції;

в) рівень насиченості ринків;

г) ступінь відповідності закону;

д) географічна ознака.

3. При виділенні 4-х моделей ринку, головним критерієм є:

а) ступінь конкурентності ринків;

б) економічне призначення об’єктів ринкових відносин;

в) рівень насиченості ринків;

г) ступінь відповідності закону;

д) географічна ознака.

4. При класифікації ринків на легальний та тіньовий головним критерієм є:

а) ступінь конкурентності ринків;

б) економічне призначення об’єктів ринкових відносин;

в) рівень насиченості ринків;

г) ступінь відповідності закону;

д) географічна ознака.

5. При класифікації ринків на місцевий, регіональний, національний, міжнародний головним критерієм є:

а) ступінь конкурентності ринків;

б) економічне призначення об’єктів ринкових відносин;

в) рівень насиченості ринків;

г) ступінь відповідності закону;

д) географічна ознака.

6. При класифікації ринків на ринок продавців (дефіцитний ринок), покупців (надлишковий ринок) та рівноважний ринок головним критерієм є:

а) ступінь конкурентності ринків;

б) економічне призначення об’єктів ринкових відносин;

в) рівень насиченості ринків;

г) ступінь відповідності закону;

д) географічна ознака.

7. На ринку факторів виробництва в якості об’єкту купівлі-продажу виступають:

а) праця;

б) реальний капітал у вигляді товарів та послуг виробничого призначення;

в) продукція наукового призначення у вигляді патентів, ліцензій;

г) земля та інші природні ресурси;

д) все перелічене.

8. До ринкової інфраструктури належить все нижчеперелічене окрім:

а) товарних бірж та біржі праці;

б) фондової біржі;

в) бюджету держави;

г) банків та кредитних організацій.

9. До переваг ринку належить все перелічене окрім:

а) ефективного розподілу та використання ресурсів;

б) високого ступеню адаптивності до умов виробництва;

в) свободи вибору покупців та продавців;

г) несприятливого впливу на навколишнє середовище;

д) відносно швидкого відновлення ринкової рівноваги.

10. До основних причин появи ринку відносять:

а) обмежені виробничі можливості;

б) спеціалізацію;

в) економічне відокремлення товаровиробників;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні відповіді а) та в).

?Практичні завдання

Завдання 1

Установіть відповідність між економічними категоріями та їх визначеннями (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

1. Рівноважний ринок А Суперництво між економічними суб’єктами
2. Нецінова конкуренція Б Система господарських організацій та некомерційних установ, що надають послуги фірмам та населенню, необхідні для нормальної виробничої діяльності
3. Досконала конкуренція В Саморегульована система, в основі функціонування якої лежать попит та пропозиція
4. Суб’єкти ринкових відносин Г Ринок на якому попит дорівнює пропозиції
5. Домогосподарство Д Конкуренція, що ведеться за допомогою реклами, якості товарів
6. Конкуренція Е Конкуренція, за якої на ринку діють сотні покупців та продавців одного товару
7. Монополія Є Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з благами, факторами виробництва
8. Інфраструктура Ж Ринкова структура, при якій на ринку функціонує лише 1 фірма, яка виготовлює унікальний товар
9. Ринок З Ринковий суб’єкт, який одночасно є власником факторів виробництва та витрачає кошти на придбання товарів та послуг для власного споживання

 

 

Установіть відповідність між підсистемами ринкової інфраструктури та їхніми елементами (табл. 6.2).

 

Таблиця 6.2

1. Організаційно-технічна А Рекламні агентства
2. Фінансово-кредитна Б Біржі праці
3. Державно-регулятивна В Страхові компанії
4. Науково-дослідна та інформаційна Г Ріелторські фірми

 

 

Завдання 2

Вивчіть різні види бірж та заповніть таблицю 6.3.

Таблиця 6.3

Види бірж Основні характеристики Приклади бірж в Україні та світі
Товарна    
Фондова    
Фрахтова    
Універсальна    
Валютна    

 

 

Завдання 3

Робота з твердженнями та цитатами

1. Австрійський економіст Ф, фон Хайєк дотримувався концепції спонтанного ринкового порядку, яка заперечувала будь-яке втручання держави в економічне життя суспільства. На думку вченого, соціальна нерівність є закономірним явищем, яке сприяє розвитку суспільства. Відтак людина сама повинна дбати про свій економічний та соціальний добробут, а держава має надавати їй лише мінімальну соціальну підстримку у вигляді пенсій та допомоги з безробіття. Проаналізувавши зазначену концепцію, обґрунтуйте відповіді на запитання:

- чи повинна держава, на вашу думку, займатися соціальними проблемами у ринковій економіці?

- чи погоджуєтеся ви з тим, що соціальна нерівність сприяє розвитку суспільства?

- якою, на вашу думку, має бути мінімальна соціальна підтримка в ринковій економіці?

 

2. У праці П. Хейне наведено критичне зауваження на адресу власників магазинів та інших посередників. Йдеться про те, що посередники лише перепродують товари один одному, і це збільшує багатство суспільства настільки само, наскільки збільшується кількість води у відрі людей, які, гасячи пожежу, передають його з рук у руки двадцять або сорок разів.

Поміркуйте над цим зауваженням та обґрунтуйте власну позицію щодо ролі і функцій посередників у ринковій економіці.

 

Завдання 4

Що з нижче переліченого може розглядатися як ринкова діяльність, а що як неринкова:

а) рекламне оголошення в газеті;

б) приготування їжі у домашніх умовах;

в) надання державою допомоги по безробіттю;

г) закупівля державою військової техніки;

д) вирощування овочів на дачі для власного споживання;

е) «блошиний» ринок;

ж) вирощування полуниці на дачі для продажу.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 305; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)