Тема 14. Податково-бюджетна система та фіскальна політикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Податково-бюджетна система та фіскальна політикаПлан

1.Податково-бюджетна система країни та її структура.

2. Державний бюджет і бюджетна система.

3. Сутність та функції податків. Принципи оподаткування.

4. Фіскальна політика держави.

 

¨Основні положення

Важливим елементом економічної системи є фінансова система, що утворюється в процесі акумулювання значної частки національного доходу в державному бюджеті та його використання для потреб розширеного відтворення і виконання державою різноманітних функцій (соціальних, господарських, військових та ін.). Основний засіб акумулювання коштів у державному бюджеті — податки. У процесі акумулювання в державному бюджеті значної частки необхідного і додаткового продукту формується певна сукупність економічних відносин, передусім відносин економічної власності. Фінансова система — сукупність різних видів фінансів (та виконуваних ними функцій) у їх взаємодії та взаємозв’язку. Основними суб’єктами фінансової системи є державні фінанси, фінанси підприємств та організацій, фінанси домогосподарств та міжнародні фінанси. Головною ланкою фінансової системи є бюджетна система.

Бюджетна система — сукупність усіх бюджетів країни в їх взаємодії. Цілісність бюджетної системи забезпечується ретельним ув’язуванням доходів та видатків уряду, закріплених у законі про бюджет країни. Ця система залежить від державного устрою країни (унітарна чи федеративна держава), її економічної, політичної та інших підсистем і охоплює дві або три ланки.

Державний бюджет − найважливіша ланка фінансової системи будь-якої країни.

Бюджет як економічна категорія – це грошові відносини, що виникають з приводу перерозподілу національного доходу з метою створення та використання централізованого фонду, призначеного для фінансування економічного розвитку, соціально-культурних заходів, потреб оборони і державного управління. Таким чином, державний бюджет становить один з основних інструментів державного регулювання економіки. Основу доходів державного бюджету становлять податки. Варто зауважити, що податки забезпечують до 90% доходів держави. Крім податків держава отримує доходи від сплати державного мита, митних зборів, плати за ліцензії, рентних платежів, прибутків підприємств державної власності, надходжень від розміщення тимчасово вільних державних коштів. Структура видатків державного бюджету визначена роллю та функціями держави в економіці, поточною економічною ситуацією та завданнями соціально-економічного розвитку. Однак у цілому виділяють такі основні напрямки видатків державного бюджету: видатки на оборону; утримання державного апарату; фінансування бюджетного сектора економіки; соціальні видатки; фінансування розвитку економіки; обслуговування державного боргу.

Стан держбюджету залежить від співвідношення між доходною та видатковою його частинами. Нормальним вважають стан, коли видаткова частина держбюджету дорівнює доходній. Профіцитний стан має місце, коли доходи перевищують видатки, а дефіцитний – коли видатки перевищують доходи.

Державним боргом називають суму позичених урядом коштів для покриття дефіциту бюджету. Збільшення державного боргу протягом певного року дорівнює дефіциту бюджету. Структурні елементи державного боргу − внутрішній борг (заборгованість держави власним громадянам і фірмам, які володіють державними облігаціями) та зовнішній борг (заборгованість держави громадянам та організаціям інших країн). Для управління державним боргом (його зниження) вживають такі заходи: сплата боргу за рахунок золотовалютних резервів; консолідація (зміна умов позик, наприклад перетворення короткотермінових на довготермінові); конверсія (дозвіл держави на придбання іноземними кредиторами частини цінних паперів, майна; викуп короткотермінових зобов’язань через випуск нової довготермінової позики під вищий процент); надання нових кредитів міжнародними фінансово-кредитними організаціями та ін.

Податки – це обов’язкові платежі фізичних і юридичних осіб до центрального та місцевого бюджетів, здійснювані в порядку і на умовах, визначених законодавчими актами тієї чи іншої країни. Основні функції такі: 1) фіскальна; 2) регулювальна; 3) розподільна. У теорії податків досить складне є питання щодо їх класифікації, оскільки існує надзвичайно велика кількість різноманітних критеріїв. У загальній економічній теорії найбільшого значення набула класифікація за формою оподаткування. За цим принципом усі податки поділяють на прямі та непрямі. До принципів оподаткування можна віднести: загальність, справедливість, визначеність, зручність. Ці загальні принципи оподаткування поступово розширювалися, трансформувалися під впливом соціально-економічних та політичних перетворень, які відбувались у світі. Принципи оподаткування, основні види податків та механізми їх сплати становлять податкову систему.

Сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат, спрямованих на забезпечення повної зайнятості, подолання інфляції, досягнення економічного зростання, збалансованості платіжного балансу, називають фіскальною політикою. Залежно від цілей фіскальну політику поділяють на стимулюючу та стримувальну. За характером заходів виділяють активну і пасивну фіскальну політику.

IОсновні поняття

Фінанси. Фінансова система. Податки. Крива Лаффера. Державний бюджет. Бюджетна система. Доходи. Видатки. Дефіцит державного бюджету. Профіцит державного бюджету. Державний борг. Фіскальна політика. Вмонтовані стабілізатори.

? Питання для самоконтролю

1. Що називають фінансами? Які їх функції?

2. Назвіть складники фінансової системи.

3. Дайте визначення державного бюджету й перерахуйте його функції.

4. Які складники включає доходна частина державного бюджету?

5. Які є основні напрямки видатків державного бюджету?

6. Яку структуру має бюджетна система України?

7. Визначте поняття «державний борг».

8. У який спосіб здійснюється управління державним боргом?

9. Що називають податками? Які їх функції?

10. Перелічіть основні види податків.

$Виберіть правильну відповідь

1. Податки – це:

а) грошові стягнення с кожної працюючої людини;

б) грошові та натуральні платежі, що виплачуються з державного бюджету;

в) грошові стягнення державою з прибутку та заробітної плати;

г) обов’язкові платежі юридичних та працюючих фізичних осіб до бюджету держави;

д) правильна відповідь не названа.

2. До прямих податків належить:

а) податок на прибуток;

б) податок на додану вартість;

в) акцизний збір;

г) правильна відповідь не названа.

3. Прибутковий податок в Україні стягується за принципами оподаткування:

а) пропорційного;

б) прогресивного;

в) регресивного.

4. Що логічно зайве у наведеному переліку?

а) податки;

б) державні витрати;

в) антимонопольна політика;

г) кредитно-грошове регулювання;

д) ліцензування;

е) цінова конкуренція.

5. Стабілізаційна макроекономічна функція держави повинна насамперед забезпечувати:

а) підвищення пенсій;

б) стійке зростання обсягів національного виробництва;

в) скорочення державних витрат;

г) розвиток конкуренції;

д) розвиток малого бізнесу;

е) правильно вказане у п. а, б, в, г, д;

ж) правильно вказане у п. а, б, в, г;

з) правильно вказане у п. б, д.

6. Для державної політики експансії не є характерним:

а) надання пільгових кредитів підприємствам;

б) зниження загального рівня податків;

в) обмеження експорту та заохочення імпорту;

г) правильна відповідь не названа.

7. Державна політика стримування передбачає:

а) збільшенняоблікової ставки банківського процента;

б) зменшення облікової ставки банківського процента;

в) зниження рівня податків;

г) правильно вказане у п. б, в.

8. Бюджетна політика держави – це:

а) управління фінансами усіх підприємств;

б) управління фінансами державних підприємств;

в) надання різних видів фінансової допомоги збитковим підприємствам;

г) формування та використання грошових засобів держави;

д) приватизація підприємств.

9. Державні субсидії – це:

а) кошти, надані державою у кредит виробникам певних товарів та послуг;

б) усі витрати з державного бюджету;

в) підтримка імпорту найважливіших для країни товарів;

г) державна соціальна допомога пенсіонерам та іншим категоріям населення;

д) правильно вказане у п а, г.

?Практичні завдання

 

Завдання 1

Установіть відповідність між формами виплат із державного бюджету та їхніми назвами (табл. 14.1).

 

Таблиця 14.1

1. Субсидії А Видатки на утримання підприємств та установ
2. Дотації Б Державна допомога організаціям, установам, громадянам
3. Субвенції В Допомога підприємствам, організаціям, установам для покриття збитків і з метою підтримки
4. Асигнування Г Державна грошова допомога місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для розвитку

 

 

Завдання 2

Заповніть таблицю 14.2.

Таблиця 14.2

Методи оподаткування Характеристика кожного методу Приклади податків
1. Прогресивне оподаткування    
2. Пропорційне оподаткування    
3. Регресивне оподаткування    

 

Завдання 3

У наведеному переліку визначте такі дії держави, які безпосередньо за інших незмінних умов можуть посилювати (1) або стримувати (2) економічну активність приватних підприємств:

а) підвищення ставки податку на прибуток;

б) скорочення державного фінансування соціальних програм;

в) зменшення дефіциту державного бюджету;

г) розміщення державою облігацій державної позики;

д) погашення облігацій державної позики;

е) податкові пільги малим підприємствам.

 

Завдання 4

Які з перерахованих нижче податків відносяться до прямих, які – до непрямих:

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) акцизи;

в) мита;

г) податок із продажів;

д) податок на прибуток корпорацій;

е) податок на додану вартість.

Поясніть критерій розподілу.

 

Завдання 5

З перерахованих можливостей зменшення податкового тягаря визначте законні:

а) облік неоподатковуваного мінімуму об’єкта оподатковування (наприклад, неоподатковуваний мінімум при прибутковому податку з фізичних осіб);

б) вилучення з обкладання окремих елементів об’єкта податку (наприклад по акцизах);

в) звільнення від сплати податків окремих осіб або категорій платників;

г) сплата податків пізніше указаного строку;

д) використання податкового кредиту (відстрочки стягнення податків);

е) сплата податків не у повному розмірі;

ж) використання певних пільг по зниженню податкових ставок.

 

Завдання 6

Який принцип оподатковування платоспроможності або одержання благ Ви би порекомендували використати:

а) для допомоги багатодітним родинам;

б) для будівництва тенісних кортів;

в) для надання допомоги незаможним верствам населення;

г) для фінансування системи охорони здоров’я;

д) для фінансування системи протипожежної безпеки;

е) для обладнання площадок для вигулу собак?

 

Завдання 7

У таблиці 14.3 подано три варіанти оподаткування доходів при запровадження податків А, В, С. На основі цих даних зробіть необхідні обчислення та заповніть таблицю. Охарактеризуйте податки А, В, С, обґрунтуйте доцільність їхнього застосування та розкрийте економічні наслідки їхнього запровадження.

 

Таблиця 14.3

№ з/п Дохід, що підлягає оподаткуванню, тис. гр. од. Податок А Податок В Податок С
Сума податку, тис. гр. од. Середня ставка, % Сума податку, тис. гр. од. Середня ставка, % Сума податку, тис. гр. од. Середня ставка, %
10 000 1 000     1 000  
20 000 2 000     1 800  
30 000 3 000   1 200   2 400  
40 000 4 000   2 000   2 800  
50 000 5 000   3 000   3 000  
60 000 6 000   4 200   3 000  

 

 

Завдання 8

Чому ми говоримо про те, що державний бюджет – наочне підтвердження теорії суспільного вибору? Як би Ви прокоментували вираз: «Прийнятий бюджет – це завжди компроміс»?
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 264; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.012 с.)