Тема 12. Держава та її економічні функціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Держава та її економічні функціїПлан

1. Необхідність та природа державного втручання в економіку.

2. Державний сектор економіки й державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функції держави.

 

¨Основні положення

Державне втручання в економіку є необхідною умовою її існування навіть тоді, коли вона є ринковою. У свій час на цьому наполягав Дж. М. Кейнс. Державне регулювання економіки – це система заходів задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави заради створення нормальних умов ефективного функціонування ринку і вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки й усього суспільства. Цілями ДРЕ є раціональне використання ресурсів, досягнення макроекономічної ефективності, забезпечення стабільного розвитку національної економіки, забезпечення конкурентоздатності вітчизняних товарів на світовому ринку, реалізація соціальних цілей розвитку суспільства. Основними формами ДРЕ є бюджетно-податкова, кредитно-грошова, адміністративно-економічні, цінова. До методів ДРЕ відносять прямі та непрямі, правові, економічні, адміністративні методи втручання.

Державний сектор економіки – це комплекс господарських об’єктів, які повністю або частково належать центральним або місцевим органам державної впади і використовуються державою для виконання економічних, соціально-культурних та політичних функцій. Об’єктами державної власності є: матеріальна база функціонування держави як політичного інституту (майно органів державної влади та управління, збройних сил та міліції, монетний двір, пошта тощо); економічна основа для підприємницької діяльності держави (промислові і сільськогосподарські підприємства, дороги, залізниці, Н Б тощо). Суб’єктами господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, що забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. Державне підприємництво – це господарська або інша підприємницька діяльність державних підприємств з виробництва матеріальних благ та надання послуг (виконання робіт) приватним підприємствам і населенню. Організаційною формою держпідприємництва є державне підприємство. Державні підприємства діють на основі державної власності. А підприємства, що функціонують на основі комунальної власності територіальної громади, вважаються комунальними підприємствами.

IОсновні поняття

Державне регулювання економіки. Змішана система макроекономічного регулювання. Макроекономічна ефективність. Соціальна справедливість. Функції держави. Державний сектор економіки. Державне підприємництво.

? Питання для самоконтролю

1. Чим обумовлюється глобальне зростання ролі держави в сучасній економіці?

2. Унаслідок чого в економіці виникають вади ринкового саморегулювання?

3. Поясність, чому продаж державою ліцензій на право забруднення навколишнього середовища в кінцевому випадку може призвести до зменшення рівня забруднення?

4. Назвіть основні форми державного регулювання економіки.

5. Чим обумовлюється необхідність синтезу державного регулювання і ринкового саморегулювання в сучасній економіці?

6. У чому полягає сутність економічних методів ДРЕ?

7. Які чинники гальмують розвиток науково-технічного прогресу сьогодні? Що могла б зробити держава для зменшення негативного впливу таких факторів?

8. З чим пов’язана нездатність приватного сектору забезпечувати людей суспільними товарами?

9. За рахунок яких коштів фінансується виробництво суспільних товарів?

10.У чому полягає реальна економічна свобода, що забезпечується ринковою економікою?

$Виберіть правильну відповідь

1. Зовнішні ефекти притаманні:

а) ринковій економіці;

б) адміністративно-командній економіці;

в) будь-якій економічній системі.

2. Ким виступає держава у схемі кругообігу ресурсів, продуктів і доходів:

а) виробником ресурсів і продуктів;

б) споживачем ресурсів і продуктів;

в) отримувачем податків;

г) платником трансфертів населенню та бізнесу;

д) в усіх перелічених ролях.

3. Негативні зовнішні ефекти – це:

а) вартість використаних ресурсів, що невідображена в ціні продукту;

б) зиск третіх осіб;

в) витрати невідображені в цінах;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні відповіді а) та в).

4. Які гілки державної влади беруть участь у формуванні правової бази господарської діяльності:

а) тільки законодавча;

б) лише виконавча;

в) тільки судова;

г) усі разом;

д) попередні відповіді помилкові.

5. Прикладом чистого суспільного блага є:

а) суспільний транспорт;

б) національна оборона;

в) міський пляж;

г) всі відповіді вірні.

6. Що не є важливою економічною функцією держави у ринковій економіці:

а) створення правової бази економіки та надання соціальних послуг;

б) захист конкуренції;

в) перерозподіл ресурсів і доходів;

г) розв’язання основних проблем організації економіки;

д) стабілізація національної економіки.

7. Які продукти виробляються тільки за рахунок коштів держбюджету:

а) продукти індивідуального споживання;

б) квазісуспільні блага;

в) суспільні блага;

г) попередні відповіді помилкові.

8. Необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є:

а) переважання державної власності над приватною;

б) переважання державного капіталу в енергетиці, на транспорті, у банківській сфері;

в) відпрацьована система законодавчої i виконавчої влади;

г) участь країни у міжнародному поділі праці;

д) правильно вказане у п. в, г;

е) правильно вказане у п. б, в, г.

9. Економічними функціями держави в сучасних суспільних системах не можна вважати:

а) захист конкуренції;

б) забезпечення доходів певних верств населення;

в) стабілізацію економіки;

г) перерозподіл доходів;

д) гарантування певного мінімуму доходу кожному працездатному членові суспільства;

е) правильна відповідь не названа.

10. Які фактори нашого часу викликають необхідність державного втручання в економіку:

а) ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції;

б) неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в) ринковий механізм не може забезпечити достатню зацікавленість бізнесу у виробництві певних товарів і послуг;

г) правильно вказане у п. а, б;

д) правильно вказане у п. а, б, в;

е) правильно вказане у п. а, в.

?Практичні завдання

Завдання 1

Заповніть таблицю 12.1 про різницю між чистими суспільними та чистими приватними благами:

 

Таблиця 12.1

Відмінні риси Чисте приватне благо Чисте суспільне благо
1. Призначення ціни    
2. Привласнення корисності    
3. Вибірковість у споживанні    
4. Виключність у споживанні    

 

 

Завдання 2

Що з наведеного нижче не є суспільним благом?

а) маяки;

б) електроенергія;

в) поліція;

г) оборона країни;

д) захист від повеней у масштабах країни.

Поясните свою відповідь.

 

 

Завдання 3

Які блага відносяться до «чистих» або «змішаних» суспільних благ:

а) медичне обслуговування;

б) вища освіта;

в) охорона державного кордону;

г) діяльність держави в сфері законодавства.

 

Завдання 4

«Всі перераховані нижче блага являються суспільними, тому що для них характерно спільне споживання». Наскільки коректно з погляду економічної теорії це твердження стосовно до кожного пункту?

а) перегляд спектаклю в театрі;

б) проїзд в електричці;

в) національний парк;

г) вуличне освітлення;

д) футбольний матч на стадіоні.

 

 

Завдання 5

Робота з цитатами та твердженнями

1. Чи згодні ви із твердженням неоконсерваторів: ніякий уряд не може бути мудріше ринку й тому всякого роду спроби «скорегувати» його (у тому числі в області ефективного попиту) не тільки марні, але й шкідливі для нормальної господарської діяльності?

 

2. А. Маршалл висловлюється наступним чином щодо витрат на освіту: «... справжні економісти одностайно вважають, що такі витрати дають дійсну економію й що відмова від них є, з погляду інтересів країни, і помилковим, і аморальним рішенням».

Поясніть, на чому засноване таке твердження.

 

3. Як би Ви прокоментували твердження з підручника С. Фішера «Економіка»: «Національні парки – це змішаний випадок, тому що природа в парках – це суспільне благо, принаймні доти, доки в парку не стає занадто тісно». У чому сенс згадування про тісноту?
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 315; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.016 с.)