Тема 7. Попит, пропозиція, механізм встановлення ринкових цінМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Попит, пропозиція, механізм встановлення ринкових цінПлан

1. Ринковий попит і фактори, що його визначають.

2. Ринкова пропозиція та її чинники.

3. Взаємодія попиту і пропозиції. Механізм установлення ринкової рівноваги.

4. Поняття еластичності. Фактори еластичності попиту та пропозиції.

 

¨Основні положення

До найбільш важливих чинників, які визначають процес регулювання системи суспільного виробництва в умовах ринку, слід віднести попит – потребу в товарах, забезпечену коштами покупця. Попит − це поняття, що пов’язує кількість купованого товару з його ціною. Зазначена залежність відображена в законі попиту: у міру того як ціна на товар підвищується, кількість товару, на який є попит, зменшується і навпаки (за інших незмінних умов). У графічній інтерпретації попит являє собою криву попиту та відображає кількість товару, який готові придбати покупці за різними цінами за певний час. Необхідно також усвідомлювати, що попит зумовлений впливом різних чинників, найважливіший із яких − ціна. До нецінових факторів слід віднести зміну доходу споживачів, ціни на товари-субститути та товари-замінники, сезонність, моду, смаки тощо.

Друга категорія, визначальна в забезпеченні функціонування ринкового механізму, – це пропозиція. Вона характеризує зміну в поведінці виробника у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Обсяг пропозиції – це максимальна кількість товару, яку продавець згоден виставити на продаж за одиницю часу за певних умов. Між ціною та кількістю пропонованого товару існує пряма залежність: чим вища ціна товару, тим більший обсяг товару буде виготовлено і запропоновано до продажу і навпаки. Цю залежність називають законом пропозиції. У графічній інтерпретації пропозиція являє собою криву та відображає обсяг товару, який можуть виготовляти й продавати виробники за різними цінами за певний період. Крім виявленої залежності пропозиції від ціни існують також і нецінові чинники, що зумовлюють зміну величини пропозиції. Нецінові фактори, що впливають на пропозицію, такі: витрати виробництва; технічний прогрес; ціна подібних товарів; організація ринку; стабільність законодавства і визначеність правового поля; специфічні фактори (погода, мода, психологічна мотивація й ін.); очікування економічних змін; податки і дотації; наявність виробничих потужностей і резервів.

Взаємодія попиту й пропозиції характеризує сутність ринкового механізму. На ринку стикаються інтереси покупців, що відображають попит, та інтереси продавців, що відбивають пропозицію. Покупці пропонують ціну попиту, тобто максимальну ціну, яку вони готові заплатити під час купівлі товару, а продавці – ціну пропозиції, тобто мінімальну ціну, за яку вони готові продати цю ж кількість товару. В умовах вільної конкуренції акт обміну відбувається в результаті добровільної угоди покупця з продавцем за ціною, що влаштовує обох. Вони поводяться раціонально, намагаючись отримати максимальну вигоду. Взаємодія конкурентних сил приводить до синхронізації цін попиту і цін пропозиції, що обумовлює рівновагу обсягів попиту та пропозиції й установлення рівноважної ціни – ціни, що врівноважує попит і пропозицію в результаті взаємодії конкурентних сил. Якщо реальна ціна буде нижча рівноважної, то надлишок попиту створить дефіцит, якщо ціна буде вища за рівноважну, пропозиція перевищить попит, створиться надлишок пропозиції. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг товару мають місце за умови, коли кількість товару, що його виробники можуть і хочуть поставляти, дорівнює обсягу товару, який покупці можуть і хочуть купувати, тоді немає надлишку і дефіциту.

Визначення попиту й пропозиції важливе не тільки в теоретичному аспекті. Практичне відображення сутності цих ключових категорій ринку можна виявити, розглядаючи їх еластичність. Еластичність – це чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної змінної, її здатність реагувати на цю зміну. Еластичність попиту відносно ціни (цінова еластичність попиту) показує, наскільки змінюється обсяг попиту у відповідь на зміну ціни:

,

де ЕDP – цінова еластичність попиту; DQD – процентна зміна обсягу попиту; DР – процентна зміна ціни.

Якщо зміна ціни на 1% зумовлює зміну обсягу попиту більше ніж на 1%, то попит еластичний, якщо менше ніж на 1%, попит нееластичний.

Попит еластичний, якщо ЕDP >1 (обсяг попиту зростає або спадає швидше, ніж змінюється ціна). Попит нееластичний, якщо ЕDP <1 (обсяг попиту зростає або спадає повільніше, ніж змінюється ціна). Попит одинично-еластичний, якщо ЕDP =1 (обсяг попиту зростає або спадає відповідно до зміни ціни). Якщо зміна ціни не приводить до жодної зміни обсягу попиту (тобто ЕDP=0), попит абсолютно нееластичний. Якщо ж нескінченно мала зміна ціни приводить до нескінченно великої зміни обсягу попиту (тобто ЕDP =¥), попит абсолютно еластичний.

Фактори цінової еластичності попиту такі: рівень доходів споживачів; важливість товару для покупців; рівень змінюваності товару; невідкладність купівлі; питома вага товару в доході споживача; фактор часу.

Еластичність пропозиції показує зв’язок між зміною ціни товару й обсягом його пропозиції:

,

де ЕS – еластичність пропозиції; DQS – процентна зміна обсягу пропозиції; DР – процентна зміна ціни.

Чинники, що впливають на еластичність пропозиції, такі: можливість заміщення факторів виробництва; наявність вільних ресурсів; фактор часу (чим триваліший період часу, який можна використати для зміни обсягу пропозиції, тим вища її еластичність); технологічні особливості налагодження виробництва; ступінь монополізації галузі.

Якщо ЕS >1, пропозиція еластична; у разі, якщо ЕS <1, – нееластична; за ЕS =1 – одинично-еластична.

Теорія еластичності має важливе значення для формування економічної політики фірм і уряду. Рівень еластичності враховують у процесі вирішення питань, стосовних: сфери і величини вкладення ресурсів; розробки й реалізації цінової стратегії фірми та держави; створення виробничої стратегії фірми щодо обсягу випуску товару; вироблення й здійснення інвестиційної та податкової політики держави.

IОсновні поняття

Ринковий попит, закон попиту, ринкова ціна, ринкова рівновага, ціноутворення, закон пропозиції, еластичність попиту, еластичність пропозиції, дефіцит, надлишок.

? Питання для самоконтролю

1. Дати визначення категорії “попит”. Який вигляд має крива попиту?

2. Зв’язок яких явищ виражає закон попиту?

3. Як впливають на попит нецінові чинники?

4. Що виражає взаємодія попиту та пропозиції?

5. Розкрийте сутність поняття «пропозиція» та з’ясуйте чинники, які на неї впливають.

6. Поясніть термін «еластичність». Охарактеризуйте види еластичності попиту та еластичності пропозиції.

7. Що таке «ціна ринкової рівноваги»? Які функції вона виконує?

8. Хто є автором класичного принципу «невидимої руки»? Чи є він актуальним для сучасної економіки таких країн, як США, Японія, Німеччина?

9. На ваш погляд, чого більше в ринковому механізмі: стихії, анархії, автоматизму, внутрішнього порядку? Поясніть свій вибір.

10. Якими «провалами» (фіаско) ринку обґрунтовують необхідність обмеження ринкових сил?

$Виберіть правильну відповідь

1. Сутність закону попиту полягає:

а) у кількості продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити на ринку за певну ціну за певний проміжок часу;

б) у зростанні попиту, що супроводжується зростанням пропозиції товарів і послуг і зростанням цін;

в) у зниженні ціни на один товар, що зменшує попит на інші товари;

г) обернена залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього.

2. Сутність закону пропозиції полягає:

а) у кількості продуктів, яку виробник бажає та спроможний виробити і постачати для продажу на ринку за певну ціну впродовж визначеного проміжку часу;

б) у тому, коли ціна на товари зростає, величина пропозиції зменшується;

в) у тому, коли ціна на взаємодоповнюючий продукт зростає, пропозиція продукту також зростатиме;

г) у прямій залежності між ціною та кількістю пропонованого продукту.

3. Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на перший товар призведе до:

а) зниження попиту на другий товар;

б) зростання попиту на другий товар;

в) зростання обсягу попиту на другий товар;

г) зниження обсягу попиту на другий товар.

4. Закон попиту — це:

а) причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару і величиною попиту;

б) взаємозв’язок попиту і пропозиції;

в) зростання пропозиції товарів, що супроводжується зменшенням попиту;

г) зростання доходів споживачів, що супроводжується зростанням попиту.

5. Нецінові фактори попиту:

а) кількість покупців;

б) доходи споживачів;

в) ціни на супутні товари;

г) місткість ринку;

д) кліматичні умови;

є) ціни на товари.

6. Закон пропозиції — це:

а) причинно-наслідковий взаємозв’язок ціни і пропозиції товарів;

б) чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і матиме можливість поставити на ринок;

в) чим більший попит на товар, тим вищими будуть ціни на нього;

г) зростання пропозиції товару веде до зменшення ціни.

7. Нецінові фактори впливу на пропозицію товарів:

а) зміни цін на ресурси;

б) вдосконалення технології виробництва;

в) зміна цін на споріднені товари;

г) зміни у бюджетно-податковій політиці;

д) очікування підприємців.

8. Якщо зміна ціни на 1 % викликає зміну обсягу попиту, що перевищує 1 %, то це свідчить про наявність:

а) еластичного попиту;

б) нееластичного попиту;

в) абсолютно нееластичного попиту,

г) абсолютно еластичного попиту.

9. Внаслідок встановлення ціни на товар на ринку вище рівноважної:

а) утвориться дефіцит товару;

б) утвориться надлишок товару;

в) встановиться часткова рівновага;

г) правильної відповіді немає.

10. На пропозицію певного товару не впливають такі фактори:

а) витрати виробництва;

б) кількість продавців;

в) зміна цін на інші товари;

г) зміна ставки податку з доходів громадян;

д) правильної відповіді немає.

 

?Практичні завдання

 

Завдання 1

Установіть відповідність між визначеннями та назвами різних видів товарів (табл. 7.1). Для кожного виду товару підберіть приклади з вашого особистого досвіду.

 

Таблиця 7.1

1. Товари, попит на які не залежить від зміни доходів споживачів А Нейтральні
2. Товари, попит на які зменшується зі зростанням доходів споживачів Б Комплементи
3. Товари, попит на які збільшується зі зростанням доходів споживачів і навпаки, зменшується зі зменшенням їхніх доходів В Субститути
4. Товари, споживання одного з яких обов’язково потребує споживання інших Г Нормальні
5. Товари, здатні задовольняти одну й ту ж саму потребу незалежно один від одного Д Нижчі

 

 

Установіть відповідність між назвами ефектів та трактуваннями їхньої природи (табл. 7.2).

 

Таблиця 7.2

1. Ефект Гіффена А Ефект, пов’язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару
2. Ефект Веблена Б Ефект, пов’язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок заміщення споживачами дорожчих товарів дешевшими
3. Ефект доходу В Ефект, за якого зниження ціни товару спричиняє зменшення обсягу попиту на нього, а підвищення ціни товару – збільшення обсягу попиту на нього
4. Ефект заміщення Г Ефект, за якого споживачі, очікуючи подальшого зниження цін, обмежують поточне споживання товарів, які дешевіють, і навпаки
5. Ефект наслідування Д Ефект, пов’язаний зі змінами попиту на товар, зумовленими тим, що споживачі беруть до уваги попит інших осіб на цей товар
6. Ефект очікуваних цін   Ефект, пов’язаний із прагненням придбати товари, не доступні для більшості споживачів з міркувань престижу.

 

 

Установіть відповідність між видами цінової еластичності пропозиції та значенням коефіцієнта еластичності пропозиції за ціною (табл. 7.3). Зобразіть графічно ці види пропозиції

Таблиця 7.3

7. Еластична А ESp → ∞
8. Нееластична Б ESp = 0
9. Одиничної еластичності В ESp = 1
10. Абсолютно нееластична Г ESp > 1
11. Абсолютно еластична Д ESp < 1

 

 

Завдання 2

Вирішіть задачі:

1. Адміністрація стадіону готується до зустрічі між командами А та Б. Маркетологи визначили шкалу попиту на квитки на матч та відповідні ціни на них (табл. 7.4):

 

Таблиця 7.4

Ціна, у. о.
Величина попиту, од.

 

Визначте:

а) побудуйте графіки попиту та пропозиції на квитки, якщо відомо, що стадіон розрахований на 25000 глядачів;

б) яку ціну треба призначити адміністрації на квитки, щоб був аншлаг.

 

2. Крива попиту на товар задана рівнянням QD = 400 – 2P, а крива пропозиції QS = 4P – 80. Визначте рівноважну ціну та кількість.

 

3. Функція попиту населення на товар задана рівнянням QD = 8 – P, а функція пропозиції – QS = 2P – 4 :

а) обчисліть ринкову рівновагу;

б) визначте величину незадоволеного попиту й обсяг продажу, якщо ціна товару буде фіксована на рівні 3 грн./од.;

в) побудуйте графік ринкової рівноваги.

 

4. За допомогою графіків визначте, які зміни відбудуться з попитом на нижчеперелічених ринках за наведених умов. Вкажіть під впливом якого нецінового фактору відбулися дані зміни.

а) ринок цементу. Умова: розширюється приватне будівництво;

б) ринок соусу для рибних страв. Умова: ціни на рибу знизились;

в) ринок апельсин. Умова: ціни на мандарини зросли.

 

5. Визначте зміни пропозиції за наведених умов, покажіть їх графічним способом та визначте неціновий фактор, який спричинив дані зміни.

а) ринок автомобілів. Умова: на підприємствах застосовані нові більш високопродуктивні технологічні лінії;

б) ринок кави. Умова: В Бразилії мали місце заморозки, які вразили значну частину плантацій кави;

в) ринок тістечок. Умова: ціни на цукор зменшились.

 

6. Проаналізуйте вплив наведених подій на ринки конкретних товарів (табл. 7.5):

а) побудуйте відповідний графік;

б) покажіть, як змінилися ціна, попит та пропозиція, їх обсяги;

в) назвіть фактор, що спричиняє відповідні зміни.

 

Таблиця 7.5

Ринок товару Подія Графічне зображення змін на ринку товару Зміни Р та Q Фактор, який спричиняє зміни
Джинси Серед молоді поширюється мода на одяг спортивного стилю      
Соус для рибних страв Імпорт риби набагато зменшився      
Керамічний посуд Значно подорожчали фарби для розпису посуду з кераміки      
Банани Ціни на банани зросли      

 

7. Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності попиту за наступними даними: нехай ціна товару зросла з 5гр.од. до 6гр.од., а величина попиту при цьому зменшилась з 15 од. до 10 од.

 

8. Дохід споживача виріс з 2 до 4 тис. дол. на рік. Попит на маргарин скоротився з 3 до 1 кг на рік. Попит на масло зріс з 6 кг до 8 кг на рік. Визначте еластичність попиту по доходу і характер товарів.

 

9. Ціна на чай виросла з 10 до 20 грн. за кг. Попит на цукор впав з 2 до 1 кг. Попит на каву зріс з 0,5 до 1,5 кг. Попит на сірники не змінився: 10 коробок. Визначте перехресну еластичність та тип товарів за ціною чаю.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 411; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.014 с.)