Змістовий модуль 4 Загальні засади розвитку національної економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 4 Загальні засади розвитку національної економікиТема 13. Грошово-кредитна система та монетарна політика

План

1. Банківська система.

2. Центральний банк та його функції.

3. Монетарна політика Центрального банку та її інструменти.

4. Кредит і банки: сутність, структура, операції в умовах ринку.

 

 

¨Основні положення

Банківська система- це сукупність взаємопов’язаних фінансово-кредитних установ (банків), які функціонують в межах єдиного фінансового механізму певної країни у визначений історичний період. Банківська система є підсистемою фінансової системи конкретної держави. Загалом у світовій практиці виділяють два основних типи побудови банківської системи:однорівнева банківська система; дворівнева банківська система.

Однорівнева банківська система притаманна, як правило, економічно слаборозвиненим і тоталітарним країнам. За такої побудови передбачається наявність тільки горизонтальних зв’язків між банками, універсалізація їх операцій і функцій, тобто вся мережа банківських установ держави перебуває на одному ієрархічному рівні, виконуючи при цьому приблизно однакові функції та надаючи однаковий спектр банківських послуг.

Дворівнева банківська система існує в більшості країн світу, і складається з таких рівнів: верхній рівень представлений центральним банком, який є емісійним, кредитним, розрахунковим та касовим центром держави (наприклад, в США – Федеральна резервна система, в Україні – Національний банк України). Центральний банк — установа (у більшості випадків державний орган), яка відповідає за монетарну (грошово-кредитну) та валютну політику держави (Федеральна резервна система США) або спільноти держав (Європейський центральний банк). Центральні банки виконують певні функції, а саме: функцію емісійного центру; функцію валютного центру; функцію банку банків, яка реалізується в наданні їм позик і здійснення розрахункових платіжних операцій між банками; функцію по обслуговуванню державного бюджету, збереження золотовалютних резервів країни та виконання розрахункових операцій для уряду; функція кредитно-грошового регулювання економіки. Нижній рівень дворівневої банківської системи включає систему комерційних банків, які функціонують для здійснення кредитних, депозитних, розрахункових та інших операцій за дорученням своїх клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

Головним результатом функціонування грошової системи є розроблення і реалізація певної грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика - комплекс взаємопов’язаних, спрямованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, що їх проводить держава через свій центральний банк. Часто її називають монетарною, чи грошовою, політикою. Монетарна політика ґрунтується на дії об’єктивних економічних законів. Економічний зміст грошово-кредитної політики полягає у тому, що монетарна політика одна зі складових економічної політики держави; монетарна політика забезпечується притаманними їй монетарними механізмами.

На сьогоднішній день практично в усьому світі формування пропозиції грошей стало знаряддям проведення центральними банками монетарної політики, а основними інструментами її реалізації є норма резервування, облікова ставка та операції на відкритому ринку.

Кредитна система – це система кредитних відносин, принципів і форм кредитування та сукупність кредитно-фінансових установ, які створюють, акумулюють і надають грошові засоби на засадах кредитування. Інституціональна структура кредитної системи представлена центральним банком, комерційними банками, спеціалізованими банківськими установами, небанківськими фінансово-кредитними установами.

Ринок кредитних ресурсів – це особлива сфера товарно-грошових відносин, у якій об’єктом купівлі – продажу виступає позичковий фонд. Функціями ринку є розподіл позичкового фонду, участь у створенні нових економічних комплексів, обслуговування зовнішньої торгівлі, міжнародних розрахунків. У тісному взаємозв’язку із ринком кредитних ресурсів знаходиться ринок цінних паперів (розрізняють первинний та вторинний РЦП). Цінні папери – це особливий товар; одночасно і титул власності і боргове зобов’язання; право на отримання доходу і зобов’язання цей дохід виплачувати; це «фіктивний капітал». Фіктивний капітал є символом реального капіталу. Ціна фіктивного капіталу визначається співвідношенням попиту та пропозиції капіталу, величиною капіталізованого доходу по цінних паперах.

В широкому розумінні кредит – це угода між економічними партнерами, що приймає форму позики, тобто надання майна або грошей іншій особі на умовах відкладення виплати та з сплатою відсотку. Кредит у вузькому розумінні – це рух позичкового капіталу, який здійснюється на засадах строковості, платності та повернення. Плата за позику є ціною позики та приймає форму проценту. Джерелами кредиту є внутрішні кошти фірми, які вивільнюються в процесі кругообігу. Кредит виконує 2 важливі функції. За допомогою кредиту відбувається перерозподіл грошових коштів між фірмами, районами та галузями. Кредит дає можливість замінити в обігу дійсні гроші кредитними грошима та кредитними операціями. В залежності від способу кредитування, просторово-часових характеристик процесу кредитування кредит класифікують за різними формами.

IОсновні поняття

Позичковий капітал. Капітал-власність. Позичковий відсоток. Депозит. Норма позичкового відсотка. Номінальна ставка відсотка. Реальна ставка відсотка. Кредит. Банк. Банківський прибуток. Облікова ставка. Норма обов’язкових банківських резервів. Операції на відкритому ринку.

? Питання для самоконтролю

1. Назвіть історичну форму позичкового капіталу.

2. Що є відмінного між поняттями капітал-власність і капітал-функція?

3. Проаналізуйте місце та роль позичкового капіталу в процесі кругообігу промислового капіталу.

4. Дайте визначення позичкового проценту. Назвіть джерела отримання коштів на виплату позичкового проценту.

5. Чим відрізняється кредитна система від банківської?

6. Надайте характеристику структури кредитної системи.

7. Надайте характеристику активним та пасивним операціям банку. Наведіть приклади.

8. Назвіть основні форми кредиту та розкрийте сутність банківського кредиту.

9. Якими є основні види банківського кредиту?

10. Яким є механізм впливу національного банку країни на діяльність комерційних банків?

$Виберіть правильну відповідь

1. Для яких цілей насамперед використовується позичковий капітал:

а) споживацьких;

б) виробничих;

в) вірні відповіді а) та б);

г) немає вірної відповіді.

2. Що належить до джерел позичкового капіталу:

а) тимчасово вільні кошти бізнесу;

б) тимчасово вільні кошти населення;

в) тимчасово вільні кошти держави;

г) кошти банкірів;

д) усі попередні відповіді вірні.

3. Як впливає ступінь надійності забезпечення на ставку відсотка:

а) безпосередньо;

б) зворотно;

в) не впливає;

г) попередні відповіді помилкові.

4. Яка ставка відсотка визначається з корекцією щодо інфляції:

а) номінальна;

б) реальна;

в) вірні варіанти а) та б);

г) попередні відповіді помилкові.

5. В якій формі надається комерційний кредит:

а) у товарній;

б) грошовій;

в) вірні варіанти а) та б);

г) попередні відповіді помилкові.

6. В якій формі надається споживчий кредит:

а) у товарній;

б) грошовій;

в) вірні варіанти а) та б);

г) попередні відповіді помилкові.

7. Чим займаються інвестиційні фонди:

а) інвестиціями великих вкладників;

б) диверсифікацією ризику невеликих інвесторів;

в) попередні відповіді помилкові.

8. Які кредитні установи є універсальними:

а) фінансові компанії;

б) інвестиційні фонди;

в) кредитні спілки;

г) комерційні банки.

9. Якою стала кредитна система після централізації банкнотної емісії:

а) трирівневою;

б) дворівневою;

в) однорівневою;

г) попередні відповіді помилкові.

10. З чого складається основна частина кредитних ресурсів комерційних банків:

а) із власних коштів;

б) із залучених коштів;

в) відповіді а) та б) помилкові.

 

?Практичні завдання

Завдання 1

Заповніть таблицю 13.1, яка характеризує основні види та форми кредиту.

 

Таблиця 13.1

Вид кредиту Кредитор Позичальник Форма надання
Банківський      
Комерційний      
Державний      
Споживацький      
Лізинг-кредит      
Міжнародний      

Завдання 2

Внесіть у таблицю 13.2 переваги та недоліки головних інструментів грошово-кредитної політики.

Вид інструменту Переваги Недоліки
Облікова ставка    
Норма резервування    
Операції на відкритому ринку    

Завдання 3

Установіть відповідність між спеціалізованими кредитно-фінансовими організаціями та характеристиками їхньої діяльності (табл. 13.3). Знайдіть приклади таких типів банків в українській економіці.

 

Таблиця 13.3

1. Ощадні банки А Надають довгострокові кредити під заставу нерухомого майна
2. Інноваційні банки Б Здійснюють кредитування експортно-імпортних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками
3. Іпотечні банки В Спеціалізуються на обслуговування населення: залучають грошові заощадження, надають кредити та банківські послуги
4. Зовнішньоторговельні банки Г Спеціалізуються на фінансування і кредитування інноваційних проектів

 

Завдання 4

Які форми кредитних відносин використовуються в кожному з нижче перерахованих випадків:

а) молода родина бере кредит у банку строком на кілька років для покупки квартири;

б) держава випускає облігаційну позику для часткового погашення дефіциту державного бюджету;

в) завод з виробництва автомобільних двигунів поставляє автомобільному заводу партію свого товару з відстрочкою платежу;

г) з метою залучення додаткових фінансових засобів текстильне підприємство випустило акції, які купуються іншими господарюючими суб’єктами, що виступають у даному випадку в ролі кредиторів?

У випадках (в) і (г) кредитором і боржником виступають підприємства. Яке, проте, існує розходження між цими двома формами кредиту?

 

Завдання 5

Вирішіть задачі:

1. Комерційний банк «Форум» прийняв від клієнтів на депозитні рахунки 600 тис. гр. од. під 12 % річних і надав кредитів на суму 500 тис. гр. од. під 20 % річних. Визначте величину прибутку комерційного банку.

 

2. Визначте, яку суму отримає власник 100 тис. грн. через чотири місяці, якщо позичить їх під 24 % річних з помісячною виплатою процентного доходу.

 

Завдання 6

Робота з цитатами та твердженнями

1. Ювелірів прийнято називати першими банкірами, тому що вони приймали за певну винагороду на зберігання золото й інші цінності від населення. У чому, проте, принципова відмінність банківської справи від функцій камери схову?

2. «Завдання банку полягає в надійному забезпеченні клієнтів сумами, які вони внесли на свій рахунок, на першу вимогу, тому банк повинен тримати в резерві 80 – 90% суми депозитів».

«Завдання банку полягає в здійсненні швидкого обороту засобів, тому банк повинен тримати в резерві близько 1 – 1,5% депозитів».

Оцініть обидва твердження.

 

Завдання 7

На основі опрацювання Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 – IV від 23.02.2006 р. проаналізуйте, які види цінних паперів емітує і розміщує держава в Україні, які державні органи та установи беруть участь у розміщенні державних цінних паперів. Дайте відповіді на запитання:

а) які переваги, на ваш погляд, діє вкладання коштів у державні боргові цінні папери України?

б) які переваги та загрози для національної економіки несе розміщення державою цінних паперів?
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.01 с.)