Тема 8. Конкуренція і ціноутворенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Конкуренція і ціноутворенняПлан

1. Конкуренція: виникнення, сутність, функції, види.

2. Взаємозв’язок між конкуренцією, монополією та ціноутворенням.

3. Методи конкурентної боротьби.

4. Типи ринкових структур.

 

¨Основні положення

Конкуренція – це суперництво між учасниками ринкової економіки за кращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. Конкуренція виконує ряд функцій: регулювання, мотивації, розподілу, контролю. Основними видами конкуренції є внутрішньогалузева (між аналогічними товарами) та міжгалузева (між товарами різних галузей) конкуренція.

Виділяють цінову та нецінову конкуренцію. Цінова передбачає продаж товарів і послуг за цінами, нижчими, ніж у конкурентів. Знизити ціну можна або шляхом зменшення витрат виробництва й обігу, або за рахунок зменшення прибутку. Нецінова конкуренція заснована на продажі товарів більш високої якості, досягнутої завдяки технічним перевагам виробництва, своєчасному оновленню властивостей товару відповідно до зміни моди, удосконаленню послуг, які супроводжують реалізацію, тощо.

В залежності від того, яким способом конкурують між собою учасники ринкових відносин, розрізняють досконалу та недосконалу конкуренцію і відповідні ринки. Досконала конкуренція − ідеальний вид конкуренції, за якої на ринку взаємодіють досить багато незалежних один від одного продавців та покупців з однаковими можливостями та правами, існує вільний доступ на ринок та вільний вихід з нього. Необхідно розуміти, що досягти досконалої конкуренції в її повному обсязі неможливо. До неї можна тільки наблизитися. Під недосконалою конкуренцією розуміють відносини, за яких не виконується хоча б одна з умов вільної конкуренції. Недосконала конкуренція може бути трьох видів: 1) монополістична – на ринку продовжує залишатися велика кількість продавців та покупців, однак виникає нове явище – диференціація продукту; 2) олігополістична − в окремій галузі народного господарства діє не одна, а декілька великих корпорацій, які, конкуруючи між собою, зберігають монополію в межах певного співтовариства, що виробляє ідентичний товар; 3) монополія − існує на ринку в тому випадку, коли в його межах діє тільки один продавець, у якого немає конкурентів.

Поширення монополістичних тенденцій спричиняє витіснення конкуренції, монополісти отримують можливість маніпулювати цінами. Проте, ступінь негативного впливу різних типів монополізму на загальну ефективність функціонування ринкової економіки не однаковий: із деякими з монополій, які становлять найбільшу загрозу для суспільства, треба нещадно боротися, а діяльність інших можна регулювати за допомогою певних державних заходів. Найбільш загрозливий із погляду економічної ефективності суспільного виробництва є монополізм, який виростає з конкуренції, ґрунтується на концентрації та централізації виробництва чи капіталу. Його основні організаційні форми − картелі, синдикати, трести, концерни. Ці форми монополій концентрують у своїх руках виробництво і збут основної частини певної продукції. Відсутність конкуренції призводить до того, що в такої монополії зникають стимули для підвищення ефективності виробництва. Другий тип монополізму пов’язаний із технологічною олігополією (технологічний монополізм). Існують технології, за яких найбільш ефективне виробництво можна організувати лише на великих підприємствах. Збільшення масштабів виробництва за таких технологій зумовлює значне зниження собівартості та підвищення конкурентоздатності продукції. Через таку особливість технології такі монополії не мають конкурентів (будь-яке менше підприємство має нижчу ефективність). Їх називають природними, вони не можуть бути об’єктом демонополізації. У ринковій економіці значного поширення набув третій тип монополізму, обумовлений диференціацією товарів. Монополістичний ефект у цьому випадку створений не великим обсягом виробництва, не контролем над цінами, а своєрідністю, новизною продукту. Для підприємств, які є технологічними лідерами, характерний четвертий тип монополізму – інноваційний. У цьому разі утворюється тимчасова монополія, пов’язана із застосуванням унікальних ідей або технологій. Ця монополія зникає з їх поширенням на інших підприємствах. Оскільки цей тип монополізму становить результат дії об’єктивних закономірностей розвитку продуктивних сил, його обмеження з боку держави повинне бути мінімальним. П’ятий тип монополізму − природно-державний монополізм. Його природа визначена необхідністю задовольняти деякі базові потреби як окремої людини, так і суспільства в цілому. Гарантії задоволення цих потреб надає держава, тому вона закріплює за собою право встановлювати умови виробництва та надання суспільству певних товарів. Природно-державний монополізм поширюється на забезпечення населення суспільними благами.

Необхідно усвідомлювати, що різні типи монополізму мають різні основи свого виникнення, різні форми прояву та наслідки. Держава, розробляючи антимонопольне законодавство, враховує ці обставини й, оскільки деякі типи монополізму є неминучі, природні, орієнтується не тільки на боротьбу з економічним, найбільш шкідливим, монополізмом, а й на досягнення та підтримку певного співвідношення між конкуренцією та монополією.

Виділяють низку способів здійснення конкурентної боротьби, а саме поліпшення якості продукції, використання реклами, умови продажу товару, нечесна конкуренція.

IОсновні поняття

Конкуренція. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Досконала і недосконала конкуренція. Олігополія. Монополія. Диверсифікація. Ціноутворення. Ціна.

? Питання для самоконтролю

1. Яким чином визначається модель ринку? Назвіть основні типи ринкових структур.

2. Визначте стратегії конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки.

3. Назвіть умови виникнення конкуренції.

4. Як міжгалузева та галузева конкуренції впливають на ціноутворення?

5. Які вам відомі бар’єри входу до галузі?

6. Що лежить в основі розмежування монополії на закриту та відкриту?

7. Як монополія впливає на НТП та стан навколишнього середовища?

8. Чим обумовлені монополістичної конкуренції та як їх можна компенсувати?

9. Дайте визначення «колективній монополії» або «колективному домінуванню».

10. Яким чином поява нових технологій сприяє усуненню лідерських позицій природних монополістів?

 

$Виберіть правильну відповідь

1. На ринку досконалої конкуренції підприємство :

а) випускає унікальні продукти;

б) вступає у нецінову конкуренцію;

в) не може впливати на встановлення ціни товару;

г) частково контролює ціни.

2. На ринку чистої конкуренції мають місце форми конкурентної боротьби:

а) цінова;

б) реклама;

в) диференціація продукції;

г) лідерство в цінах.

3. Нецінова конкуренція включає все нижчеперелічене, окрім:

а) диференціації продукту;

б) вдосконалення продукту;

в) реклами;

г) впровадження високоефективної виробничої техніки.

4. Основним соціальним ефектом монополістичної конкуренції є:

а) вдосконалення продуктів;

б) широкий асортимент товарів;

в) конкурентоспроможність товарів;

г) все перелічене.

5. Якщо підприємство на деякий час стає єдиним постачальником будь-якого продукту завдяки його новизні, то це:

а) закрита монополія;

б) відкрита монополія;

в) монополістична конкуренція;

г) олігополія.

6. Процес створення олігополістичних структур на базі добровільного об’єднання підприємств називається:

а) поглинанням;

б) злиттям;

в) концентрацією;

г) виробничою кооперацією.

7. Конкуренція сприяє:

а) виробництву необхідних суспільству товарів, ефективному використанню ресурсів (так/ні);

б) екологічна ситуація в країні поліпшується саме завдяки конкурентній боротьбі (так/ні).

8. Розповсюдження завідомо невірної інформації, що порочить товари конкурентів, це елемент:

а) вільної конкуренції;

б) недосконалої конкуренції;

в) нечесної конкуренції;

г) нецінової конкуренції.

9. Продаж однакової продукції різним покупцям за різними цінами це:

а) науково-технічне суперництво;

б) цінова дискримінація;

в) нецінова дискримінація;

г) промислово-виробниче суперництво;

д) всі відповіді вірні.

10. Прикладом природної монополії є:

а) «Дженерал Моторз»;

б) «Газпром»;

в) метрополітен м. Київ;

г) фірма «Адідас»;

д) вірні відповіді б) та в);

є) всі відповіді невірні.

 

?Практичні завдання

 

Завдання 1

Установіть відповідність між визначеннями та типами конкуренції (табл. 8.1).

 

Таблиця 8.1

1. Відсутність вхідних бар’єрів на ринок характерна… А для олігополії
2. Ринок представлений групою продавців, об’єднаних угодою про його розділ та спільною ціною, є притаманним… Б для цінової дискримінації
3. Ситуація у якій суспільство зазнає втрат через високі ціни при низькому випуску, є найбільш характерною… В для досконалої конкуренції
4. Ринок, на якому декілька великих продавців монополізують виробництво та збут основної маси продукції і ведуть між собою нецінову конкуренцію Г для картелю
5. Ситуація, коли призначаються різні ціни на один і той же самий товар притаманна… Д для монополії
Продовження таблиці 8.1
6. Ринок з великим числом фірм, які пропонують подібну, але не ідентичну продукцію є притаманним… Є для олігопсонії
7. Ринкова структура, за якої існує невелика вузькоспеціалізована група покупців певного товару, є притаманною… Е для монополістичної конкуренції

 

 

Завдання 2

Вивчіть особливості різних типів конкуренції та заповніть таблицю 8.2.

 

Таблиця 8.2

Ознаки Моделі ринку
Досконала конкуренція Недосконала конкуренція
Чиста конкуренція Монополістична конкуренція Олігополія Монополія
Кількість фірм        
Тип продукту        
Контроль над ціною        
Умови вступу в галузь        
Нецінова конкуренція        
Приклади        

 

 

Завдання 3

Укажіть, у якій ринковій структурі – чиста конкуренція (Ч. К.), чиста монополія (Ч. М.), олігополія (О.), монополістична конкуренція (М. К.) – діє:

а) годинна майстерня;

б) автомобільна фірма;

в) міський суспільний транспорт;

г) телефонна мережа;

д) автосервіс;

є) нафтова фірма;

е) виробник тютюну;

ж) ферма;

з) продовольчий магазин;

і) фірма, що робить алюміній.

 

Завдання 3

Робота з цитатами та твердженнями

1. «Зростаючі ціни приваблюють у галузь нових конкурентів. У довгостроковій перспективі це знижує ціни на конкурентному ринку та зменшує добробут виробників». Чи згодні ви з таким твердженням?

 

2. На початку ХХ ст. президент США Т. Рузвельт, виступаючи перед Конгресом США, заявив, що «трести є диявольськими монстрами, створеними товариством одержимих. З одногу боку, я розтоптав би їх ногами, з іншого – не так швидко». Чому, на вашу думку, висловлювання президента США щодо монополістичних об’єднань того часу є таким неоднозначним?

 

3. Ознайомившись із працею засновника класичної школи політичної економії А. Сміта, поясніть, що мав на увазі вчений, коли писав: «… здійснюючи це виробництво так, щоб його продукт мав максимальну вартість, він переслідує лише свою власну вигоду, причому в цьому випадку, як і в багатьох інших, він невидимою рукою спрямовується до мети, яка зовсім і не входила в його наміри…».

 

4. Проаналізувавши висловлювання відомого економіста Дж. К. Гелбрейта, обґрунтуйте його відповідність сучасним тенденціям глобальної економіки.

«Держава стоїть над економічною діяльністю, особливо вона стоїть вище впливу чи влади окремої комерційної фірми, яка підпорядкована ринку і, таким чином, споживачу. Обмежена подібним чином фірма не може бути домінуючою силою для держави. А держава, підкоряючись волі громадянина і виборця, не може бути відповідальною перед ким-небудь іншим».
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 448; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.013 с.)