Тема 17. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людстваПлан

1. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків, її суперечності та моделі.

2. Економічні основи та передумови вирішення глобальних проблем людства.

3. Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства.

 

¨Основні положення

Міжнародний поділ праці – це найвищий ступінь розвитку територіального поділу праці між країнами, що передбачає концентрацію виробництва певних видів продукції у окремих країнах; спеціалізацію країн на виробництві певних товарів та послуг відповідно до їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов. Напрямками міжнародної спеціалізації є виробнича та територіальна спеціалізації. Основними методами міжнародної промислової кооперації є здійснення спільних програм, договірна спеціалізація, створення спільних підприємств. Показниками участі країни у МПП є доля експортної продукції у ВВП, обсяг зовнішньої торгівлі по відношенню до національного продукту, роль країни у світовій торгівлі, зовнішньоторговий оборот на душу населення.

Інтернаціоналізація економіки – це формування, розвиток та поглиблення економічних взаємозв’язків між країнами завдяки відкритості національних економік. Інтеграція та транснаціоналізація є формами інтернаціоналізації економіки. Інтернаціоналізація світової економіки проявляється у двох основних напрямках – регіоналізації та глобалізації. Перша хвиля регіоналізації (з 1960-х до середини 1980-х рр.) оформилася як пакти між розвинутими країнами або у формі договорів, які дозволяли цим країнам обмежено брати участь у роботі ЄС. Друга хвиля регіоналізації (два десятиріччя кінця ХХ ст.) ґрунтувалася на підтримці США та здійснювалася в умовах менших обмежень у торгівлі ніж раніше.

Глобальна економіка є сучасним типом економічної системи. Представляє собою поєднання національних економік та їх пристосування завдяки міжнародним процесам та операціям. Така світова економіка втрачає автономію та статус національної незалежності. Наслідком глобалізації є проблема керування нею та поява нових економічних суб’єктів (ТНК).

Транснаціональні компанії (ТНК) – це корпорації, виробнича та торгово-збутова діяльність яких винесена за межі національних економік; мають однонаціональний акціонерний капітал, який контролює діяльність всієї корпорації. Головним принципом діяльності ТНК є зменшення витрат за рахунок географічного розширення бізнесу. Метою їх діяльності є глобальна економічна експансія за ради надприбутків.

Розрізняють виробничу, фінансову, політичну глобалізацію.

Світове господарство – внутрішньо суперечлива єдність національних економік, пов’язаних МПП, торговельно-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв’язками. Світове господарство характеризується зростанням інтернаціоналізації, створенням багатогранної системи МЕВ, формуванням міжнаціональних механізмів регулювання економічних відносин між країнами.

Міжнародні економічні відносини проявляються в наступних формах: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міграція робочої сили, міжнародні валютно-фінансові відносини, науково-технічне співробітництво. Найдавнішою формою МЕВ є світова торгівля. Результатом її розвитку є сучасний світовий ринок.

Світова торгівля – форма МЕВ, що ґрунтується на глибокому МПП та спеціалізації окремих країн на виробництві певних товарів та послуг.

Світовий ринок – це розвинута сфера товарного обміну у міжнародному масштабі. Всесвітній ринок товарів і послуг має тенденцію до розширення. Валюта у широкому розумінні – це грошова одиниця країни; у вузькому розумінні – це грошові одиниці іноземних держав.

Глобальні проблеми – проблеми, пов’язані з природно-антропогенними явищами, що виникли у процесі розвитку сучасної цивілізації і мають загальнопланетарний характер як за своїми масштабами та значенням, так і за способами вирішення. Класифікація глобальних проблем: проблеми взаємодії природи і суспільства, проблеми суспільних взаємовідносин, проблеми розвитку людини та забезпечення її майбутнього. Передумовою розв’язання глобальних проблем виступає перегляд і перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей, об’єднання зусиль та ресурсів людства на основі усвідомлення єдності інтересів та спільної відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Основні форми міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем: здійснення спільних проектів і програм по ліквідації зон економічного лиха; встановлення уніфікованих норм та правил природокористування; роззброєння і конверсія; виділення кредитів та допомога країнам, що розвиваються у вирішенні проблем злиднів, голоду, хвороб, неграмотності; загальнопланетарні та регіональні угоди під егідою ООН та інших міжнародних організацій тощо.

IОсновні поняття

Світове господарство. МПП. МЕВ. Новий міжнародний економічний порядок. Міжнародна економічна безпека. Міжнародний рух капіталу. Міграція трудових ресурсів. Науково-технічне та виробниче співробітництво. Світова валютна система. Курси валют. Котирування. Режими курсів валют. Режими конвертованості валют. Ринок товарів та послуг. Протекціонізм. Фритредерство. Глобалізація. Глобальна економіка. Рівні глобалізації. Ризики глобалізації. Глобальні проблеми. Екологічна криза. Екологічний неоколоніалізм. Сталий розвиток. ТНК. ТНБ.

? Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків?

2. Які фактори зумовлюють процес глобалізації?

3. Чому глобалізація суперечливо впливає на світовий розвиток?

4. Назвіть основні ознаки глобальних проблем.

5. Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.

6. Якими є основні передумови формування суспільства сталого розвитку.

7. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

8. У чому полягає різниця між світовою та глобальною економікою?

9. Наведіть приклади інтернаціоналізації культурного простору. Проаналізуйте позитивні та негативні риси морально-етичних факторів глобалізації.

10. Наведіть приклади глобальних корпорацій та світових альянсів, зорієнтованих на світові джерела постачання та ринки збуту. Проаналізуйте причини, які спонукають БНК бути активними учасниками інтернаціоналізації господарського життя.

$Виберіть правильну відповідь

1. Глобалізація економіки пов’язана з:

а) формуванням сукупності взаємопов’язаних і взаємозалежних економік;

б) встановленням цілісного всесвітнього господарського механізму;

в) зменшенням економічної залежності країн та регіонів;

г) формуванням міжнародної валютної системи.

2. Передумовою розв’язання глобальних проблем є:

а) стримування НТП та зростаючої відкритості національних економік;

б) об’єднання зусиль і ресурсів людства, перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей;

в) підпорядкування інтересів країн, що розвиваються, потребам соціально-економічного прогресу розвинених країн;

г) підпорядкування інтересів розвинених країн потребам соціально-економічного прогресу країн, що розвиваються.

3. Теоретичну основу глобалізації складає:

а) кейнсіанська модель;

б) неоліберальна модель;

в) монетаризм.

4. В умовах глобалізації провідне значення у світовій економіці набувають такі нові суб’єкти світогосподарських процесів:

а) міжнародні організації (ООН, МВФ, СБ, СОТ);

б) міжнародні інституціональні інвестори;

в) великі міста;

г) регіональні організації;

д) неурядові організації.

5. До стадій глобалізації, згідно з концепцією її еволюції, відносяться:

а) початкова стадія – період до Великих географічних відкриттів;

б) з XVI до середини XIX ст. – глобалізація у стадії повільного прогресу;

в) середина XIX ст. – 80-ті pp. XX ст. – стадія структурної глобалізації;

г) формування єдиного світового господарства, новий виток НТР характеризують початок послідовної стадії;

д) остання чверть XX ст., остаточна стадія.

6. Глобальному зближенню форм економічного життя сприяють:

а) соціалізація власності;

б) індивідуалізація потреб, запитів і мотивів діяльності;

в) дематеріалізація економічних ресурсів;

г) вирівнювання населення за структурою професій освітнього складу;

д) посилення дії загальноцивілізаційних законів і закономірностей, що охоплюють сферу політики, ідеології, культури.

7. Якісні й кількісні аспекти глобалізації господарського жити характеризують такі показники:

а) рівень міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва;

б) обсяги міжнародної інвестиційної діяльності;

в) міжнародний оборот технологічних нововведень;

г) кількість спільних спеціальних економічних зон;

д) показники міжнародної міграції робочої сили.

8. До елементів глобальної економіки не відноситься:

а) система золотодевізного стандарту;

б) міжнародна науково-технічна сфера;

в) система міжнародного виробництва;

г) світовий ринок і міжнародна торгівля;

д) міжнародна валютно-фінансова система.

9. Процес глобалізації, що активно розвивається на рубежі ХХ-ХХІ ст., означає:

а) виший ступінь інтернаціоналізації суспільного життя;

б) зростаючу взаємозалежність й поступове просування до однорідності господарства різних країн;

в) втягування усього світу у відкриту систему економічних, політичних та культурних зв’язків на основі інноваційних, комунікативних та інформаційних технологій;

г) усі відповіді правильні.

10. Вищим проявом глобалізації є міжнародна економічна інтеграція, тобто:

а) процес поступового зближення і взаємодії (взаємопроникнення) національних господарств, спрямованих на створення єдиної світової (наднаціональної) економічної системи;

б) Європейський союз та інші міжнародні організації (у межах світового господарства зараз налічується близько ста інтеграційних угруповань);

в) транснаціональні корпорації – міжнародні за характером своєї діяльності, але національні щодо контролю над ними;

г) виникнення транснаціонального монополістичного капіталу, просування за кордон підприємницької діяльності.

?Практичні завдання

 

Завдання 1

Заповніть таблицю 17.1. На прикладах вітчизняної, європейської та світової валютної систем внесіть в таблицю характеристики, які відповідають показникам їхнього валютного стану.

 

Таблиця 17.1

Основні показники Національна валютна система Європейська валютна система Світова валютна система
1. Резервна валюта      
2. Умови взаємної конвертації валют      
3. Режим паритетів      
4. Режим курсів      
5. Режим валютного ринку      
6. Регулюючі органи      

 

 

Завдання 2

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями (табл. 17.2)

 

Таблиця 17.2

1. Екологічна криза А Екологічна експансія розвинутих країн, їхні спроби розв’язати свої екологічні проблеми за рахунок менш розвинутих країн
2. Екологічний демпінг Б Якісно новий етап розвитку світової економіки, яка поступово перетворюється на цілісну глобальну систему, утворену гігантською виробничо-збутовою, глобальною фінансовою та планетарною інформаційною мережею
3. Екологічний неоколоніалізм В Незворотні антропогенні зміни екосистеми, глобальне порушення природної рівноваги й деградація природного середовища, яке втрачає здатність до самовідтворення
4. Екологічний протекціонізм Г Сучасна самостійна галузь науки, що вивчає загальні, планетарні проблеми нинішнього і майбутнього розвитку людської цивілізації та глобалізації, її політичну, економічну й соціальну організацію як єдиного цілого
5. Глобалістика Д Політика держава, спрямована на заборону та обмеження виробництва, продажу й використання екологонебезпечної продукції та ввезення в країну технологій і товарів, які завдають шкоди навколишньому середовищу
6. Глобальна економіка Є Забезпечує збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, проблем збереження сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення основних життєвих потреб нинішнього та майбутнього поколінь
7. Сталий розвиток Е Один із проявів недобросовісної конкуренції, пов’язаний із необґрунтованим зниженням експортних цін шляхом скорочення витрат на природозберігаючі та екологічно безпечні технології

 

Завдання 3

Чи сприяє, на вашу думку, підписання Україною Угоди про асоціацію з країнами ЄС 27.06.2014 р., розвитку національної економіки за умов глобалізації? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Завдання 4

Охарактеризуйте причини стрімкого зниження курсу української гривні відносно провідних іноземних валют у 2013 – 2014 рр. Використовуючи даня Державного комітету статистики України, розкрийте вплив цього процесу на розвиток зовнішньоторговельних зв’язків України.

 

Завдання 5

Наведіть аргументи, які б доводили взаємозв’язок між фазою ділового циклу та стратегією міжнародних компаній, щодо виходу на нові ринки.

 

Завдання 6

Вирішіть задачі:

1. Існує 2 країни А та Б. Зовнішня торгівля між ними відсутня. В кожній країні виготовлюють лише 2 товари: рибу та тканини. Ресурси використовуються повністю. В країні А можуть виготовити або 50 тюків тканини на 1 од. витрат, або 25 т риби. В середині країни споживають 20 тюків тканини та 15 т риби. В країні Б може бути виготовлено або 40 тюків тканини на од. витрат, або 100 т риби, але споживання складає лише 12 тюків та 70 т.

а) Накресліть криві виробничих можливостей для країн А та Б;

б) Припустимо, що між країнами налагоджено торговельні відносини. Визначте порівняльні переваги кожної країни, предмет її спеціалізації. Підрахуйте вигоди від зовнішньої торгівлі між цими країнами.

 

2. У таблиці 17.3 наведено дані щодо кон’юнктури внутрішніх ринків товару А в країнах Х та У. Використовуючи дані таблиці, зробіть необхідні обчислення та визначте:

а) якою буде світова ціна на товар А за умови вільної торгівлі між цими країнами;

б) країну-експортера та обсяг її експорту.

 

Таблиця 17.3

Показник Країна Х Країна У
Ціна, Р, гр. од.
Обсяг попиту Qd, од.
Обсяг пропозиції Qs, од.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Бардовский В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2011. − 672 с.

2. Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 688 с.

3. Борисов Е.Ф. Экономика: учеб. пособие / Е.Ф. Борисов. – М.: Юрид. фирма «Контракт»: Инфра-М, 2012. – 256 с.

4. Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання, 2006. - 194 с.

5. Тарасевич В. М. Економічна теорія: підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - К.: Центр навч. літ., 2006. - 784 с.

6. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: підручник / Климко Г. Н., Канищенко Л. О. - К.: Знання-Прес, 2001. - 646 с.

7. Мочерний, С. В. Економічна теорія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / Степан Васильович Мочерний. – вид. 4 - те, стер. – К. : Академія, 2009. – 640 с. – (Альма - матер).

8. Федоренко В. Г. Основи економічної теорії: підручник / за ред. проф. В. Г. Федоренко. - К.: Алерта, 2005. - 511 с.

9. Чухно А. А. Основи економічної теорії : підручник / за ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - 606 с.

 

Додаткова

1. Башнянін Г. І. Політична економія : підручник / Башнянін Г. І., Лазур П. Ю. - К.: Ніка-Центр, 2000. - 380 с.

2. Задоя А. А. Основы экономической теории: учебное пособие / Задоя А. А., Петруня Ю. Е. - М.: Рыбари, 2000. - 479 с.

3. Мочерный С. В. Основы организации предпринимательской деятельности / Мочерный С. В., Некрасова В. В. - М.: ПРИОР, 2006. - 224 с.

4. Мочерный С. В. Политэкономия / Мочерный С. В. - М.: ПРИОР, 2005. - 384 с.

5. Бажал Ю. М. Економічна теорія психологічних змін: навч. посібник / Бажал Ю. М. - К.: Заповіт, 1996. - 126 с.

6. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. - К.: Унст. екон. прогнозування, 2000. - 344 с.

7. Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости, денег / Гриценко А. А. - К.: Основа, 2005. - 192 с.

8. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В. М. Гейця. - К.: Фенікс, 2003. - 1008 с.

9. Карпінський Б. А. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель: монографія / Карпінський Б. А., Божко С. М. - Л.: Логос, 2005. - 255 с.

10. Каменецкий В. А. Капитал (от простого к сложному) / Каменецкий В. А., Патрикеев В. П. - М.: ЗАО «Издательство Экономика, 2006. - 583 с.

11. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика / В. Д. Лагутін. - К.: Знання-Прес, 2000. - 215 с.

12. Сахаров В. Є. Малий та середній бізнес в Україні: навч.посібник / В. Є. Сахаров, Я. В. Белінська та ін. - К.: НАУ, 2003. - 368 с.

13. Марцин В. С. Економіка торгівлі / В. С. Марцин. - К.: Знання, 2006. - 402 с.

14.Норт Д. Інституції, інституційні зміни та функціонування економіки / Дуглас Норт. - К.: Основи, 2000. – 198 с.

15. Перехідна економіка : підручник / за ред. В. М. Гейця, Є. Г. Панченка. - К.: Вища школа, 2003. - 591 с.

16. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: навч. посібник / за ред. М. І. Дробнохода. - К.: МАУП, 2002. - 104 с.

17. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки / С. А. Єрохін. - К.: Світ Знань, 2002. - 528 с.

18. Бренделева Е. А. Неоинституциональная теория: учебное пособие / Бренделева Е. А. - М.: ТЕИС, 2003. - 252 с.

19. Государство и отрасли инфраструктуры в современной экономике / отв. ред. Л. С. Демидова. - М.: Наука, 2001. - 242 с.

20. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты / Джеффри Ходжсон. - Москва, 2003. - 464 с.

 

Інтернет-ресурси з «Економічної теорії»

http://economictheory.narod.ru

http://www.finansy.ru/menu.htm

http://ie.boom.ru

http://www.libertarium.ru/libertarium

http://csf.colorado.edu/pkt/

http://www.communicaid.co.uk/~iskra/ni/webres.htm

http://business.kulichki.net

http://ek-lit.agava.ru/

http://socionet.ru

http://www.cemi.rssi.ru/rus/publicat/e-pubs.htm

http://econom.nsc.ru/jep/index.htm

http://econwpa.wustl.edu/wpawelcome.html

http://www.econlib.org

http://www.msu.edu/user/schmid/instecon.htm

http://econos.narod.ru/

http://corruption.rsuh.ru

http://www.iet.ru

http://www.forecast.ru

http://www.inme.ru

http://postindustrial.ru

http://www.ecsocman.edu.ru

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 

Осаул Аліна Олександрівна

Шевченко Юлія Олександрівна

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 

Навчально-методичний посібник

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Управління персоналом», «Маркетинг»

 

Рецензент Н.М. Шмиголь

Відповідальний за випуск Д.І. Бабміндра

Коректор Ю.О. Шевченко

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 298; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.015 с.)