Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власностіПлан

1. Поняття та класифікація економічних систем.

2. Національні моделі економічних систем.

3. Економічні суб`єкти та їх взаємодія.

4. Власність та її місце в економічній системі.

 

¨Основні положення

Економічна система – це форма конкретизації історично визначеної сукупності взаємопов’язаних елементів економіки, які утворюють певну цілісність; сукупність механізмів та інститутів господарської діяльності. Основними характеристиками економічної системи є цілісність, органічність, мобільність, ієрархічність. Основні елементи економічної системи: продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм. В основі типізації економічних систем лежать 2 ознаки: форма власності на засоби виробництва, та способи управління господарською діяльністю. Виокремлюють традиційну, адміністративно-командну, ринкову, змішані та інші економічні системи. В основі такого поділу лежать відмінності у відносинах власності та механізмах господарювання.

Ринкова економічна система – це така система суспільного господарства, коли на основі СПП економічно відокремлені виробники спеціалізуються на виробництві певних видів продукції та вступають в економічній відносини між собою через ринок. Головними особливостями ринкової економічної системи є: приватна власність на ресурси, використання системи ринків та цін для координації економічної діяльності та управління нею.

Планово-адміністративна економічна система – це такий тип суспільного господарства, коли в умовах розвиненого СПП, спеціалізації виробників, різноманітності економічних структур здійснюється свідоме планове регулювання суспільного господарства як єдиного цілого. До особливостей командної системи належать панування державної власності на землю та інші основні засоби виробництва.

Змішана економічна система – це такий тип суспільного господарства, який базується на поєднанні особливостей ринкової та командно-регульованої економіки. Основними рисами змішаної економічної системи є взаємодія приватної та державної власності, субординація всіх відносин на основі приватної власності, створення цілісної системи ринків та виникнення форм організації цих ринків, розвиток ринкової інфраструктури, інше.

На сучасному етапі суспільного розвитку існують різні національні моделі змішаної економіки: американська, шведська, японська, китайська та інші. Вони відрізняються співвідношення державного та приватного секторів економіки, структурою, методами державного регулювання економіки.

Поділ на економічні суб’єкти досить абстрактний і визначений місцем та роллю економічного суб’єкта в господарському процесі. Виділяють такі три групи суб’єктів: домашні господарства, фірми та держава. Під домашнім господарством розуміють людину або групу людей, які об’єднують свої доходи, мають спільну власність і разом приймають економічні рішення. Домашні господарства єспоживачами кінцевих товарів і виступають на ринку як їх покупці. Водночас вони є власниками ресурсів, які постачають для виробничих цілей. Тому на ринку ресурсів домашні господарства перетворюються на продавців ресурсів, від продажу яких отримують доходи. Фірма – це економічна одиниця, яка використовує ресурси для виробництва товару або надання послуги з метою отримати прибуток.Фірми створюють для того, щоб скористатися перевагами масового виробництва, мобілізувати капітал і організувати виробничий процес. Під фірмою як суб’єктом економічної системи розуміють будь-якого виробника благ. Держава як економічний суб’єкт – це сукупність органів влади, які відіграють роль координатора та регулятора економічного життя. У сучасній ринковій економіці держава виконує цілу низку важливих функцій, одні з яких спрямовані на підсилення переваг ринкового механізму координації економічної діяльності, а інші – на коригування окремих його недоліків. Основні функції такі: формування правового та інституціонального середовища; сприяння конкуренції; перерозподіл доходів; виробництво суспільних благ; коригування побічних наслідків економічної діяльності; макроекономічна стабілізація.

Роль економічних суб’єктів у функціонуванні економічної системи та їх вплив на економічну ситуацію демонструється моделлю кругових потоків, яка ілюструє взаємодію суб’єктів мікроекономічної системи та рух ресурсів, продуктів, доходів і витрат.

Власність – це сукупність відносин між суб’єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів. Існують дві основні форми власності: приватна і загальнонародна. Власність є не тільки економічною, а й юридичною категорією (право власності). Відносини власності проявляються через її об’єкти й суб’єкт и. Об’єкти власності – це все те, що можна привласнити (засоби виробництва, нерухомість, природні ресурси, цінні папери, інтелектуальна власність, культурні та історичні цінності тощо). Суб’єкти власності – це персоніфіковані носії відносин власності (окрема особа як носій майнових і немайнових прав й обов’язків; юридичні особи; держава в особі органів державного управління, муніципалітетів тощо). Існує два підходи до класифікації форм власності. Перший – вертикально-історичний (передбачає, що кожній цивілізації відповідав пануючий об’єкт привласнення. Другий – горизонтально-структурний (класифікація економічних форм власності, її видів і типів). Умовами й критеріями цієї класифікації є рівень розвитку продуктивних сил, характер поєднання робітника із засобами виробництва, ступінь правочинностей суб’єкту та ресурси, результати управління виробництвом, механізм розподілу доходів.

Основними типами й формами власності є:

а) приватна;

б) державна;

в) колективна;

г) змішана за участю представників не менш двох вказаних типів, зокрема, сумісна за участю іноземних учасників.

Економічний розвиток людства постійно пов’язаний з процесами зміни типів і форм власності. Принциповими є такі категорії:

а) роздержавлення;

б) приватизація;

в) денаціоналізація (реприватизація).

IОсновні поняття

Система. Економічна система. Продуктивні сили. Фактори виробництва. Економічні відносини. Господарський механізм. Спосіб виробництва. Ринкова економіка. Свобода вибору. Свобода підприємництва. Конкуренція. «Невидима рука ринку». Планова економіка. Змішана економіка. Лібералізм. Дирижизм. Крива Р. Армі. Ринок і держава. Зовнішні ефекти.

? Питання для самоконтролю

1. Поясніть на прикладах, як ринкова систем відповідає на питання Що? Як? Для кого? Чому економічним суб’єктам доводиться здійснювати економічний вибір?

2. Сформулюйте концепції доцільності та ступінь державного втручання в економіку (А. Вагнер, Л. Мізес, Р. Армі).

3. Назвіть вади та позитивні риси соціально-орієнтованої моделі ринкового господарства (на прикладі сучасних держав).

4. Визначте чинники, які впливають на якість механізму господарювання.

5ержавним та корпоративним регулюванням.

6. За якої економічної ситуації на ваш погляд найбільш ефективним є централізоване управління?

7. Які основні критерії класифікації економічних систем ви знаєте?

8. Які виділяють основні моделі змішаної економіки?

9. Які характерні риси американської економічної моделі, європейської економічної моделі, японської економічної моделі?

10. Що відрізняє економічний і правовий зміст власності?

?Виберіть найточнішу відповідь

1. Якщо економічна влада централізована, основним економічним суб’єктом виступає держава, ринок не виконує функцію регулятора економіки, а у поведінці економічних суб’єктів суспільний інтерес домінує над особистим, то це:

а) чистий капіталізм;

б) змішана економіка;

в) традиційна економіка;

г) командна економіка;

д) всі відповіді невірні.

2. Існування державної власності зумовлене:

а) наявністю капіталомістких та нерентабельних галузей;

б) необхідністю розв’язання загальнонаціональних та соціальних задач, підтримкою рівня життя населення;

в) прагненням збільшити державні доходи;

г) всі відповіді вірні.

3. Елементами економічної системи суспільства є:

а) підприємства, галузі, групи галузей, сфери виробництва;

б) виробництво товарів та послуг;

в) матеріальне та нематеріальне виробництво;

г) виробничі сили та виробничі відносини;

д) національна економіка, система економічних відносин та організацій.

4. Основними ознаками постіндустріального суспільства є:

а) приватна власність;

б) високий рівень розвитку продуктивних сил;

в) правова держава та демократія;

г) велике машинне виробництво;

д) високий рівень споживання.

5. Який тип власності є домінуючим у системі класичного капіталізму:

а) приватна індивідуальна;

б) приватна колективна;

в) державна;

г) домінуючих типів немає.

6. Класичний капіталізм – це:

а) індустріальне суспільство;

б) постіндустріальне суспільство;

в) економіка саморегульованого ринку;

г) змішана феодально-ринкова економіка.

7. Командна економіка дозволяє:

а) врахувати та розподілити виробничі ресурси;

б) ефективно розподілити ресурси;

в) позбавитися дефіциту;

г) комплексно планувати створення, обмін, розподіл та споживання суспільного продукту.

8. Для змішаної економічної системи характерними є:

а) різні типи власності;

б) різноманітні форми господарювання;

в) домінування колективних форм власності;

г) наявність альтернативних форм власності та механізмів господарювання.

?Практичні завдання

Завдання 1

Назвіть основні підходи до класифікації соціально-економічних систем та надайте характеристику кожного з них. Виділіть загальні моменти, які дозволять побачити єдність у різноманітності характеристик соціально-економічних систем.

Завдання 2

Розкрийте взаємозв’язки між різними сторонами життєдіяльності суспільства: техніко-технологічною, техніко-економічною, соціально-економічною, соціально-політично, духовно-культурною.

Завдання 3

Установіть відповідність між економічними відносинами власності і правочинністю, що їх регулюють (табл. 4.1).

 

Таблиця 4.1

1. Відносини з приводу економічних форм реалізації об’єкта власності А Право володіння
2. Відносини привласнення об’єкта власності, його знищення, передачі у спадок, продажу та дарування Б Право користування
3. Відносини господарського використання об’єкта власності, що передбачають його безпосереднє перебування у суб’єкта В Право розпорядження

 

Установіть відповідність між типами економічних систем та їхніми характеристиками (табл. 4.2.)

 

Таблиця 4.2

1. Традиційна А Економіка, що базується на державній власності та централізованому управлінні
2. Командна Б Економічна система, в якій характер використання ресурсів визначається приватною власністю та цінами
3. Ринкова В Економіка, що базується на різних формах власності при регулюючій ролі держави
4. Змішана Г Економічна система, в якій рішення основних проблем економіки базується на звичаях

 

Установіть відповідність між групами об’єктів інтелектуальної власності та явищами, у яких вони виявляються (табл. 4.3).

 

Таблиця 4.3

1. Об’єкт промислової власності А Оприлюднена викладачем лекція
2. Авторське право Б Розробка категорії трансакційних витрат
3. Суміжні права В Розробка корисної моделі
4. Винаходи Г Аудіозапис виконання пісні

 

Завдання 4

Яка форма господарського порядку – ринок чи ієрархія – характерні для перелічених нижче ситуацій:

а) виробництво автомобілів у межах корпорації «Дженерал Моторс»;

б) виконання хатніх обов’язків всередині родини;

в) виробництво автомобілів в масштабах національної економіки Японії;

г) виробництво сталі на заводах колишнього СРСР;

д) функціонування кафедри міжнародної економіки та економічної теорії.

Завдання 5

Робота з цитатами та твердженнями

1. Капіталізм можна охарактеризувати як саморегульовану систему, яку приводить в дію вигода особистих інтересів та конкуренція. Поясніть та оцініть це положення.

 

2. «Економіка України отримала статус ринкової». Чи означає це, що у ній відсутнє натуральне господарство? Доведіть свою точку зору за допомогою конкретних прикладів. Які характерні риси відрізняють натуральне господарство від товарного?

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 635; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.027 с.)