Загальноекономічної підготовки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальноекономічної підготовки 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”

 

1. Мета опанування дисципліни.

Метою цієї дисципліни є формування у студентів комплексного розуміння закономірностей, основних складових, змісту і форм динаміки соціально-економічної безпеки як інтегральної характеристики сучасної економічної системи.

Дана дисципліна взаємопов’язана з курсами «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Соціалізація і гуманізація економічних відносин», «Соціальна економіка», «Соціально-економічні проблеми НТР», «Економічна політика».

 

2. Компетенції, яких набуде студент після опанування дисципліни:

– розумітиме теоретико-методологічні основи процесів гарантування соціально-економічної безпеки в системі економічної діяльності людей;

– пояснюватиме місце і роль людини як фактора і мети економічної діяльності в контексті соціально-економічної безпеки;

– пізнаватиме найперспективніші тенденції і форми гарантування соціально-економічної безпеки людини, держави, суспільства;

– поснюватиме процеси гарантування соціально-економічної безпеки в умовах ринкової трансформації в Україні;

– формуватиме навички аналітичної оцінки соціально-економічної безпеки як специфічного ресурсу і результату функціонування економічної системи.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і умінь в майбутній професії.

У практичній діяльності на підприємствах і в установах, наукових дослідженнях та педагогічній діяльності.

 

4. Зміст дисципліни за темами.

1. Концептуальні основи національної та економічної безпеки.

2. Соціальна складова в системі національної безпеки.

3. Економічна та соціальна безпека особи.

4. Соціально-економічна безпека підприємництва.

5. Структурні аспекти економічного розвитку в контексті соціально-економічної безпеки.

6. Фінансова складова соціально-економічної безпеки.

7. Інвестиційна складова соціально-економічної безпеки.

8. Інноваційний характер соціально-економічної безпеки.

9. Соціально-економічна безпека регіону.

10. Зовнішньоекономічна безпека.

11. Політика забезпечення соціально-економічної безпеки.

 

5. Викладацький склад:

д.е.н., проф. Кириленко В.І., к.е.н., доц. Бортнікова Л.П., к.е.н., ст. викладач Кудінова А.В.

 

6. Основна література.

1. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.

2. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.

3. Концепція економічної безпеки України / В.М.Геєць та ін.: НАН України, Інститут екон. прогнозування. – К.: Логос, – 56 с.

4. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посібник / За заг. ред. П.В.Мельника, Н.Р. Нижника. – Ірпінь, 2000. – 304 с.

 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХУВАННЯ”

1. Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів сучасне економічне мислення з питань використання системи страхового захисту майнових інтересів юридичних осіб та громадян на випадок матеріальної шкоди або втрати доходів, зумовлених ризиковими обставинами.. Дисципліна «Страхування» має тісний взаємозв`язок з дисциплінами «Фінанси», «Страхові послуги», «Фінанси страхових організацій», «Ринки фінансових послуг», «Соціальне страхування».

 

2. В результаті вивчення дисципліни студент

буде знати: економічну сутність та принципи страхування; класифікацію страхування та його роль у соціально орієнтованій ринковій економіці; природу страхових ризиків і методи їх оцінювання; особливості функціонування страхового ринку та його найважливіших суб`єкті; мету та завдання державного регулювання страхової діяльності; основи страхування майна та відповідальності, особистого страхування, перестрахування; порядок формування доходів, витрат та прибутку страховиків; методи оцінки фінансової надійності страхових компаній.

буде вміти: користуватися законодавчо-нормативними актами, які регулюють страхову діяльність в Україні; обчислювати страхові тарифи за окремими видами страхування; укладати договори страхування; здійснювати розрахунки щодо основних видів страхових резервів; визначати обсяги власного утримання та цесії за договорами перестрахування; обчислювати показники платоспроможності страхових компаній.

3.Знання та вміння, отримані при вивченні цієї дисципліни, мають широке застосування і можуть бути використані випускниками на посадах спеціалістів страхових компаній, ризик-менеджерів підприємств та організацій, службовців органу державного нагляду за страховою діяльністю, працівників державної податкової служби, інших зацікавлених підприємств та установ.

4. Зміст дисципліни за темами:

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.

Тема 4. Страховий ринок.

Тема 5. Страхова організація.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 7. Особисте страхування.

Тема 8. Майнове страхування.

Тема 9. Страхування відповідальності.

Тема 10. Перестрахування і співстрахування.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Тема 12. Фінансова надійність страхової організації (компанії

5.Викладацький склад: д.е.н., проф.. Осадець С.С.,к.е.н.. проф. Гаманкова О.О., к.е.н., доценти Артюх Т.М., Горянська С.В., Колотило О.Д., Кривошлик Т.Д., Мурашко О.В., Татарина Т.В., ст. викладачі Баранова О.В., Баранов А.Л., Стецюк Т.І., Веретнов В.І.

6. Основна література:

1.Страхування: Підручник /Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. – Вид. 3-тє, без змін. – К.:КНЕУ, 2006. – 604 с..

2.Страхування: навч.-метод.посібник для самостійного вивчення досц. За заг.ред.О.О.Гаманкової. – К.: КНЕУ, 2000, 124 с.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНВЕСТУВАННЯ»

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців всіх спеціальностей є вивчення найсуттєвіших характеристик системи економічних, організаційних та правових відношень у процесі інвестування, які базуються на діючих законодавчих та нормативно-правових актах, що регулюють управління різними об`єктами інвестицій та здійснення ці вільно-правових угод з метою отримання бажаного комерційного або соціального результату.

Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану.

Вивчення дисципліни «Інвестування» тісно пов`язане з такими дисциплінами: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємств», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Страхування», «Менеджмент» та інші.

 

2. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- вільно володіти сучасним законодавством, нормативно-правовими та методичними документами, що регламентують операції на інвестиційному ринку;

- вміти визначати найпривабливіші об`єкти інвестиційної діяльності в умовах невизначеності;

- володіти методами оцінки ефективності фінансових та реальних інвестицій;

- вміння визначати найоптимальніші методи фінансування інвестиційних проектів та інше.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

- державніпрацівники в структурах: Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг;

- спеціалісти та аналітики: комерційних банків, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, страхових компаній, компаній з управління активами;

- незалежні інвестиційні консультанти.

 

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:

- методологічні основи інвестування;

- суб`єкти та об`єкти інвестиційної діяльності;

- фінансові інвестиції;

- інвестиції в засоби виробництва;

- інноваційна форма інвестицій;

- міжнародна інвестиційна діяльність;

- інвестиційний проект;

- обґрунтування доцільності інвестування;

- фінансове забезпечення інвестиційного процесу;

- інвестиційний менеджмент;

- організаційно-правове регулювання взаємодії учасників інвестування;

- використання інвестицій.

- модульний контроль № 1 передбачає засвоєння знань з наступних тем «Методологічні основи інвестування», «Інвестиційний ринок», «Фінансові інвестиції»;

- модульний контроль № 2 визначаються знання студентів з таких тем «Інвестиції у виробничі фонди», «Інноваційні інвестиції», «Інвестиційні проекти», «Обґрунтування доцільності інвестування», «Фінансове забезпечення інвестиційного процесу», «Управління інвестиційним проектом».

 

5. Викладацький склад:

- Смірнова Ольга Олегівна - доцент кафедри банківських інвестицій, к.е.н.

- Козак Юрій Іванович - доцент кафедри банківських інвестицій, к.е.н.

- Красножон Світлана Володимирівна - старший викладач кафедри банківських інвестицій

- Нагорна Ольга Валеріївна - асистент кафедри банківських інвестицій

- Максимович Валерія Іванівна - асистент кафедри банківських інвестицій

 

Основна література

1. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом.-К.:Лібра, 2002р.

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури». 2004 року.

3. Пересада А.А. Інвестування. Навчальний посібник. – Київ: 2004р.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

„ІПОТЕЧНИЙ РИНОК”

 

Мета вивчення дисципліни.

Метою є опанування студентами знаннями з теорії вивчення найсуттєвіших характеристик системи економічних, організаційних та правових відношень на іпотечному ринку, які базуються на діючих законодавчих та нормативних актах, а також набуття практичних навичок.

Дисципліна “Іпотечний ринок ” є базовою для підготовки бакалаврів з економіки і підприємництво та орієнтована на засвоєння стдентами сучасних методів ефективного кредитування під заставу нерухомого майна та аналізу ринку іпотеки і ринку нерухомості в цілому.

Вивчення дисципліни “Іпотечний ринок” базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: як “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Інвестування”, „Інвестиційний аналіз”, “Банківська справа”, “Фондовий ринок” та ін.

Вивчення дисципліни передбачає вирішення наступних основних завдань:

· ознайомити студентів з сутністю та теоретичними аспектами ринку іпотеки;

· ознайомити з функціональною структурою ринку іпотеки;

· навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій механізму ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів в Україні;

· дати майбутнім фахівцям знання сутності та механізму іпотечного кредитування;

· виробити у студентів уміння проводити оцінку об’єктів іпотечного ринку;

· виробити у студентів уміння опрацювати та аналізувати доцільність використання цінних паперів на іпотечному ринку;

· сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою іпотечного кредитування у сфері будівництва, придбання житла та земельних ділянок.

2. Перелік компетенцій, яких набуває студент після опанування даної дисципліни:

· оволодіння механізмом функціонування ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів;

§ отримати глибокі знання з теорії та практики здійснення операцій по кредитуванню на іпотечному ринку;

§ правильно застосовувати методичний інструментарій механізму ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів в Україні;

§ ефективно використовувати сучасні інформаційні технології: в управлінні пулом іпотек;

§ володіти методами оцінки об’єктів іпотечного ринку;

§ володіти технікою іпотечно-інвестиційного аналізу;

§ знати сучасне законодавство, методичні, нормативні та інші правові документи, що регламентують операції на іпотечному ринку.

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Поглиблене вивчення курсу “Іпотечний ринок” надасть можливість студентам більш повно сформувати свої професійні інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу. Сферою реалізації набутих знань студентів є: підприємництво, фінансово-кредитна сфера.

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:

- Методологічні аспекти іпотечного ринку;

- Об’єкти та учасники іпотечного ринку;

- Інвестування та фінансування об’єктів нерухомості на іпотечному ринку;

- Особливості діяльності фінансово-кредитних установ та посередників на іпотечному ринку;

- Механізм дії первинного і вторинного іпотечного ринку, їх взаємодія;

- Методологія оцінки різних видів об’єктів нерухомості на іпотечному ринку та механізм грошової оцінки земельних ділянок;

- Іпотечно-інвестиційний аналіз як метод оцінки об’єктів нерухомості;

- Механізм кредитування під заставу об’єктів нерухомості та здійснення угод на іпотечному ринку;

- Механізм сек’юритизації, та операції з іпотечними цінними паперами на іпотечному ринку;

- Управління іпотечним портфелем;

- Девелопмент іпотечного ринку;

- Державне регулювання іпотечного ринку та зарубіжний досвід.

5. Викладацький склад:

- Мякишевська Олена Миколаївна - старший викладач кафедри банківських інвестицій;

- Довбенко Олена Михайлівна – асистент кафедри банківських інвестицій.

6. Основна література:

- Любунь О.С. “Іпотечний ринок”: Підручник – К.:Атака,2006- 288с.

- Асаул А.М. “Економіка нерухомості”: навч. посібник – Київ 2004р.

- Кручок С.І. “Іпотечне кредитування: Європейська практика та перспективи розвитку” – Київ 2003р.

- Майорова Т.В. “Інвестиційне кредитування”: навч. посібник – Київ 2002р.

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“ФОНДОВИЙ РИНОК”

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану.

Метою опанування дисципліни “Фондовий ринок” є формування цілісного та системного розуміння ринку цінних паперів у розрізі всіх його складових: учасників, видів цінних паперів та операцій, що здійснюються з ними. Дисципліна формує у студентів знання про цінні папери та розуміння загальних засад функціонування фондових ринків, їх структури і принципів регулювання, надає системну інформацію про діяльність на фондових ринках різних країн світу. “Фондовий ринок” лежить в основі вивчення певних дисциплін із спеціальності на 4 курсі (зокрема, дисциплін “Міжнародні фінанси” та “Міжнародна інвестиційна діяльність” на факультеті МЕіМ. Подібні приклади є і на інших факультетах). На базі даної дисципліни студенти всіх факультетів мають можливість обирати на наступному році навчання в університеті дисципліни “Ведення реєстру власників іменних цінних паперів” і “Торгівля цінними паперами”, після чого набувають право скласти кваліфіікаційний іспит (в Українському інституті розвитку фондового ринку) та отримати відповідний сертифікат фахівця, що може професійно працювати на фондовому ринку України.

2. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

· аналіз кон’юнктури ринків цінних паперів, її моніторинг та прогнозування;

· якісна та кількісна оцінка інструментів фондового ринку;

· оцінка нормативно-правового заюезпечення вітчизняного фондового ринку;

· аналіз розвитку ринків окремих цінних паперів;

· аналіз тенденцій розвитку фондового ринку;

· розробка ефективного для даного підприємства методу залучення коштів через фондовий ринок;

· супроводження виходу вітчизняних емітентів на міжнародні ринки цінних паперів;

· оцінка тенденцій в регулюванні фондового ринку та надання рекомендацій щодо вдосконалення існуючих принципів регулювання.

· комплексна оцінка сучасного стану ринку цінних паперів (з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, накопиченого досвіду функціонування вітчизняного фондового ринку та змін на світовому ринку цінних паперів);

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

- на державному рівні (державні службовці, аналітики, експерти, керівники та спеціалісти центральних, регіональних та місцевих органів влади, діяльність яких пов’язана з фондовим ринком та цінними паперами);

- на бізнесовому рівні (керівники, менеджери, фахівці, фінансисти, експерти, консультанти фінансових компаній, банків, корпорацій, що здійснюють або планують здійснювати свою діяльність на фондовому ринку та з цінними паперами).

 

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за темами:

Тема 1. Сучасний стан, особливості та тенденції розвитку фондового ринку.

Тема 2. Основні види та характеристика цінних паперів.

Тема 3. Учасники фондового ринку.

Тема 4. Акціонерні товариства на фондовому ринку.

Тема 5. Фондовий ринок та його інфраструктура.

Тема 6. Регулювання фондового ринку.

Тема 7. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України.

 

5. Викладацький склад:

- д.е.н., професор Мозговий О.М.;

- д.е.н., професор Руденко-Сударєва Л.В.;

- к.е.н., доцент Бурмака М.О.;

- к.е.н., ст.викладач Баторшина А.Ф.;

- ст.викладач Жила Т.В.

 

6. Основна література:

1. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

2. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. – М.: «Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.

3. Тьюлз Р.Дж., Бредли Э.С., Тьюлз Т.М. Фондовый рынок: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 678 с.

 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

АНОТАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

 

Мета викладання цієї дисципліни - вивчення теоретичних та практичних засад функціонування податкової системи в Україні. Це необхідно майбутньому спеціалісту для здійснення функціональних обов’язків у податковій сфері в системі управління податковими платежами.

Завдання вивчення дисципліни – надання студентам базових прикладних знань формування податкової бази за видами податкових платежів, що сплачуються до бюджету, а також уміння орієнтуватися в складному податковому законодавстві.

Після опанування даної дисципліни студент набуде наступних знань та умінь щодо:

· розуміння норм та положень законодавства в податковій сфері;

· механізму стягнення податкових платежів, що входять до складу податкової системи;

· набуття практичних навичок щодо визначення належних до сплати сум податків, зборів до бюджету;

· вміння застосовувати положення податкового законодавства та приймати самостійні рішення при вирішенні практичних ситуаційних завдань.

· Предметом даної дисципліни є чинна система оподаткування в Україні, особливості сплати податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджетів суб’єктами господарської діяльності.

· Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

· Засади організації податкової системи України.

· Податок на додану вартість.

· Акцизний збір. Мито.

· Податок на прибуток підприємств.

· Фіксований сільськогосподарський податок.

· Податок з доходів фізичних осіб.

· Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

· Плата за ресурси та послуги.

· Плата за землю.

· Інші податки.

· Неподаткові платежі в бюджет.

· Формування і розвиток податкової системи в Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1. Закон України “ Про систему оподаткування” в редакції Закону N 77/97-ВР від 18.02.97// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 16, ст.119

2. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР//ВВР, 1997, N 21, ст.156

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97// ВВР, 1997, N 27, ст.181

4. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 року N 18-92//ВВР, 1993, N10, ст.82

5. Закон України “ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР// ВВР, 1995, N 40, ст.297

6. Закон України “ Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР//ВВР, 1996, N 8, ст.32

7. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої” від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР//ВВР, 1996, N 28, ст. 131

8. Закон України “ Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них” від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР//ВВР, 1996, N 32, ст. 151

9. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)” від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР//ВВР, 1996, N 42, ст. 201

10. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року N 889-IV

11. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 року N 2097-XII// ВВР, 1992, N 19, ст.259

12. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV // ВВР, 2002, N 38-39, ст.288

13. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1998 року N 320-XIV// Урядовий кур”єр, 1999, 6 січня

14. Указ Президента “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” від 28 червня 1999 року N 746/99 // Урядовий кур”єр, 1999, 13 липня

15. Закон України “Про плату за землю” в редакції Закону N 378/96-ВР від 19.09.96// ВВР 1996, N 45, ст. 238

16. Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР // ВВР, 1997, N 37, ст.237

17. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року N 2240-III // ВВР, 2001, N 14, ст.71

18. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV // ВВР, 1999, N 46-47, ст.403

19. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III // ВВР, 2000, N22, ст.171

20. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року N 875-XII // ВВР, 1991, N 21, ст.252

21. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року N 889-IV //ВВР, 2003, N 37, ст.308

22. Постанова КМУ “ Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду” від 6 липня 1998 р. N 1012// Урядовий кур”єр,1998, 16 липня

23. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для користування водами для потреб енергетики і водного транспорту” від 16 серпня 1999 р. N 1494

24. Наказ Мінекоресурсів, Мінфіну, ДПАУ та інш. “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин” N 51/128/307/128 від 13.06.2000

25. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння”від 29 січня 1999 р. N 115

26. Постанова КМУ “ Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році ” від 22 березня 2001 р. N 256

27. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України» від 29 листопада 2000 р. N 1742

28. Декрет КМУ “Про державне мито” від 21 січня 1993 року N 7-934ФC//ВВР, 1993, N 13, ст.113

29. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” в редакції Закону N 75/97-ВР від 18.02.97 // ВВР, 1997, N 5, ст.117

30. Декрет КМУ “Про податок на промисел” від 17 березня 1993 року N 24-93 //ВВР, 1993, N 19, ст.208

31. Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 року N 56-93//ВВР, 1993, N 30, ст.336

 

ПІДРУЧНИКИ (ПОСІБНИКИ)

 

1. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2004

2. Золотько І.А. Податкова система: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: КНЕУ,2004

3. Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник.- К: Вища школа, 1997

4. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навчальний посібник.- К.: Парламентське вид-во, 2001

5. Держава - податки - бізнес: Монографія / В.М.Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко.- К.: Либідь, 1992

6. Іващук І.О. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль, ТАНГ, 2003

7. Податкова система України /за ред. Федосова В.М. - К.: Либідь, 1994

8. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.- К.:Знання-Прес, 2004

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів).- Львів: Каменяр, 2000

2. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие.- Днепропетровск: Пороги, 1998

3. Винокуров Д. Оптимізація податків: практичний аспект // Податки та бухгалтерський облік, 2002.- №53 від 11 березня

4. Дернберг Ричард Л. Международное налогообложение.- М.:ЮНИТИ, 1997

5. Д”яконова І.І. Податки та податкова політика України.- К.: Наукова думка, 1997

6. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. – Л.: Ліга-Прес, 2003

7. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання.- Тернопіль: Видавництво Карпюка, 2000

8. Кучерявенко Н.П. Налоговое право.- Харьков: Консум, 1998

9. Налоги и налогообложение /под ред. И.Г.Русаковой и др.- М.: Финансы, ЮНИТИ,1998

10. Налоговые системы зарубежных стран /под ред. Князева В.Г. и др. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997

11. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.:Республика, 1992 Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці.- Ірпінь, Академія ДПА України, 2001

12. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие.- М.: ИНФРА – М, 1996

13. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1999

14. Самуэльсон П. Экономика В 2-х т.: Пер. с англ. - М.: МГП”АЛГОН”, 1992

15. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення.- К.: НДФІ, 2001

16. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Соколовська А.М. та інш. – К.: НДФІ, 2006

17. Стігліц Д.Е. Економіка державного сектора.- К.: Основи, 1998

18. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. - СПб.: из-во Михайлова В.А. - Полис,1998

19. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: Монографія. –К.: КНЕУ, 2002

20. Шабліста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки: Монографія.- К.: Інститут економіки НАН України, 2000

 

 


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ”

Мета дисципліни.

Курс спрямований на опанування студентами науки соціального управління як базового курсу, на якому будується управління будь-яких рівнів та сфер діяльності, вивчення механізмів управлінської організації сучасного виробництва, а також специфіки управлінської діяльності у сфері політики і культури.

Стратегічним спрямуванням курсу є формування у студентської аудиторії організаційної свідомості, яку доцільно почати з переорієнтації підготовки фахівців практично всіх спеціальностей, поклавши її на методологічний грунт соціального управління. Соціальне управління є логічним продовженням таких дисциплін як соціальна філософія, соціологія, а також науково-теоретичною основою таких дисциплін як основи менеджменту, стратегічний менеджмент, управління міжнародними економічними відносинами тощо.

 

Перелік знань та вмінь.

Курс розрахований на студентів всіх спеціальностей як такий, що дає необхідні знання для управлінсько-підприємницької діяльності у всіх сферах виробництва і торгівлі і побудований на теорії і практиці управління як зарубіжних, так і, так званих, постсоціалістичних країн.

Знання та навички професійної управлінської діяльності конкретних об’єктів допоможуть студентам стати працівниками різних управлінських спеціальностей. А також допоможуть студентам навчитись застосовувати різні управлінські методи та методики, розраховувати потенціал об’єкту та середу, в якій він функціонує.

 

Сфера реалізації.

Студенти отримають можливість на основі знань та вмінь в галузі соціального управління з необхідною ефективністю організовувати свою роботу, користуватись критеріями і показниками управлінської ефективності щодо свого місця роботи, попереджати “збиткові” чи просто негативні соціальні ситуації.

Знання та навички професійного управлінського змісту в поєднанні з знаннями конкретних об’єктів допоможуть їм стати працівниками різних управлінських спеціальностей: від великих до допоміжних управлінських служб в різних сферах матеріального і духовного виробництва, а також в політиці, а також організувати свою справу. У всіх варіантах професійної управлінської діяльності їм знадобиться вміння застосовувати певні універсальні управлінські методи і методики і розраховувати можливості свого соціального об’єкту, в якому вони функціонують.

Зміст дисципліни.

Методологічною основою соціального управління як науки і дисципліни є знання про системи різного характеру і різної природи (системологія), синергетика (теорія самоорганізації систем), філософія, соціологія. Також методологічними засадами курсу є основоположні концепції західної управлінської думки (школа наукового управління Ф. Тейлора, концепція людинознавства Д.Карнегі, вчення про управління А. Файоля, бюрократична доктрина Вебера, загальна теорія організації О.О.Богданова ті інші).

Загальнотеоретичною базою курсу є поняття про системи, що самоуправляються, процес управління як упорядкування систем, цілеспрямованість та системність соціального управління, оптимум в управлінні суспільством. Закони, закономірності, тенденції управління певними соціальними об`єктами у зв`язку з управлінням суспільством вцілому.

Науково-організаційними засадами соціального управління є знання про систему управління будь-якою соціально-трудовою кооперацією (галузеве управління), принципи, функції, види управління як соціального феномену. Соціальний менеджмент як інструмент управління суспільним поділом праці.

Важливою частиною змісту дисципліни “соціальне управління” є вивчення управлінської праці як виду професійної діяльності.

Викладацький склад.

Професор кафедри політології і соціології, доктор філософських наук

Гаєвська Оксана Борисівна.

 

Основна література.

1. Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен. –К.: Видав. КНЕУ, 2000.

2. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: Навч. посіб. – К.: Видав. “Політехніка”, 2005.

3. Сергейчук А.В. Социология управления: Підруч. – СПБ, 2002.

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ”

1. Мета: формування знань щодо депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, вміння та набуття практичних навичок у сфері депозитарної діяльності.

Перелік знань та умінь.

Студент повинен знати:

¨ Сутність діяльності зберігача цінних паперів, їх місце та роль у депозитарній системі обліку цінних паперів.

¨ Структуру та учасників національної депозитарної системи та цінні папери які обліковуються на рахунках у зберігача.

¨ Механізми взаємодії учасників Національної депозитарної системи при обліку цінних паперів у бездокументарній формі

¨ Основні принципи переходу та реалізації прав власності на цінні папери.

¨ Вимоги ДКЦПФР до здійснення та суміщення депозитарної діяльності

¨ Способи зберігання цінних паперів.

¨ Вимоги ДКЦПФР щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

¨ Порядок обслуговування операцій емітента щодо розміщених та випущених ним цінних паперів.

¨ Норми та правила обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі.

¨ Вимоги ДКЦПФР до порядку здійснення клірингу та розрахунків в Національній депозитарній системі.

Студент повинен вміти

¨ Оцінювати механізм взаємодії учасників Національної депозитарної системи при обліку цінних паперів у бездокументарній формі

¨ Відкривати та вести особові рахунки зареєстрованих осіб.

¨ Аналізувати вхідні та вихідні документи системи реєстру.

¨ Складати та подавати звіт до ДКЦПФР.

¨ Вести систему реєстру у вигляді записів електронних баз даних.

¨ Використовувати програмні продукти у здійсненні депозитарної діяльності.

¨ Надавати інформацію з системи реєстру.

3. Сфера реалізації:

¨ На державному рівні (державні службовці, аналітики, експерти, менеджери центральних та регіональних, місцевих органів влади діяльність яких пов’язана з регулюванням інвестиційного та фінансового сектору економіки, управлінням державними корпоративними правами.)

¨ На бізнесовому рівні (керівники, менеджери, консультанти суб’єктів господарської діяльності які є або бажають стати емітентами цінних паперів, професійними учасниками ринку цінних паперів.)

4. Зміст дисципліни:

Національна депозитарна система України. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі. Особливості здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Зберігання цінних паперів та знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі. Вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах. Обслуговування операцій емітента щодо розміщення випущених ним ЦП та обігу ЦП на рахунках у ЦП.

Розрахунково-клірингова діяльність. Норми та правила обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі. Організація діяльності депозитарної установи..

Викладацький склад: К.е.н., доц. Фролова Т.О.; к.е.н., доц.Бірюк С.О., к.е.н., доц.Лісовий В.П., к.е.н., доц.Отченаш К.Г., к.е.н., доц.Величко О.Г. к.е.н., доц.Субочев О.В.

6. Основна література:

1. Головко А.Т., Науменко О.О. Національна депозитарна система України. К.: Український інститут розвитку фондового ринку., 1999

2. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины.-К.: УАНП. Феникс., 1997

3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.// Практичний посібник. АДС УМКУ. К.:2005

4. Фролова Т.О., Римар Т.В. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, Навч.посіб.К.:КНЕУ, 2007р., -446с.

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Міжнародний менеджмент»

Дисципліна „Міжнародний менеджмент” відіграє важливу роль у підготовці сучасних управлінців. Опанування сучасного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працювати випускникам вищих економічних навчальних закладів, а й збільшувати обсяги і підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

1. Мета навчальної дисципліни - формування сиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.211 с.)