ДИСЦИПЛІНИ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДИСЦИПЛІНИ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

1. Мета дисципліни: надати базові уявлення про галузі наукового релігієзнавства, що сприяють формуванню системи знань про релігійні системи, закономірності їх виникнення, функціонування і розвитку.

2. Перелік знань і умінь, які повинен набути студент після опанування дисципліни:

· Засвоїти інформаціюпро структуру та понятійний апарат наукового релігієзнавства та про визнаних вчених-релігієзнавців.

· Засвоїти загальні відомості про засновників релігійних систем, етапи розвитку релігій світу, зміст священних писань, зміст релігійних доктрин,зміст обрядових та культових особливостей релігій світу.

· Набути навичок до адекватної і неупередженої поведінки у ситуаціях світоглядного вибору та вирішенні питань пов’язаних з релігією.

· Розвити здатності до ведення ефективного бізнесу з урахуванням релігійних особливостей суб’єктів комерційної діяльності.

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

 

· національна і міжнародна економіка, політика та культура.

4. Зміст дисципліни: Релігієзнавство є міждисциплінарною наукою що входить до циклу філософських дисциплін і використовує методи історії, соціології та психології. Предметом релігієзнавства є дослідження історії та особливостей виникнення, розвитку і функціонування релігій у сучасному світі. Предметом передбачено вивчення релігій в межах основних утворень дисциплінарного релігієзнавства – історії релігій, філософії релігії, психології релігії, соціології релігії та феноменології релігії.

5. Викладацький склад: Білоножко Є.П., асист., Іванченко А.С., к.філос.н., ст. викл., Козлов Є.В., к.філос.н., ст. викл., Лисенко О.М., асист., Мартинюк І.В., к. філос. н. доц., Присухін С.І., к. філос. н., доц., Солонін Д.С. асист., та ін.

6. Основна література:

· Присухін С.І. Релігієзнавство. – К., КНЕУ, 2005. – 192 с.

· Академічне релігієзнавство / Підручник, ред. проф. А.Колодний. – К.: Світ Знань, 200. – 862 с.

 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“СОЦІОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА”

 

Мета навчальної дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами.

Головною метою дисципліни "соціологія підприємництва" є надання майбутньому фахівцеві достатнє уявлення про історію і проблеми становлення підприємництва, потреби, цінності та мотиви діяльності бізнесменів, моделі їх поведінки.

Основою для вивчення дисципліни на фундаментальному теоретичному рівні є "Вища математика", "Теорія статистики", "Інформатика та комп’ютерна техника", "Філософія"; на практичному прикладному – "Соціологія", "Політична економія", "Макро- та мікро- економіка", "Менеджмент", "Економіка підприємств" тощо.

Перелік знань і умінь.

В результаті вивчення дисципліни "Соціологія підприємництва" студент отримує знання і практичні навички, які дозволять йому:

- аналізувати та оперувати основними понятійно-категоріальними елементами дисципліни “Соціологія підприємництва”;

- мати уявлення про соціокультурні особливості підприємництва як особливої форми економічної діяльності;

- оцінювати роль підприємництва у формуванні соціальної структури та громадянського суспільства;

- розкрити мотивацію підприємницької діяльності, мету та цінності підприємництва;

- застосовувати соціологічний підхід стосовно аналізу феномену підприємництва.

Сфера реалізації знань і умінь у майбутній професії.

Отримані при вивченні дисципліни знання та вміння потрібні майбутнім фахівцям-економістам, допомогають сформувати розуміння процесів, тенденцій і явищ, що спостерігаються у царині підприємництва. Даний курс буде особливо корисним для тих, хто пов’язує свою професіональну кар’єру з роботою в економічній сфері, зокрема, у бізнесі.

4. Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

Об’єкт, предмет та основні категорії соціології підприємництва

Соціальні аспекти витоків сучасного підприємництва

Чинники підприємницької діяльності

Характеристика підприємницького ризику

Соціальний портрет сучасного підприємця

Функціонування підприємницької організації

7. Інституціоналізація підприємництва в Україні: зародження та розвиток

Стан та динаміка соціальної легітимації підприємництва в українському суспільстві

Нормативна саморегуляція та соціальна ефективність підприємництва в Україні

5. Викладання дисциплінизабезпечують кваліфіковані викладачі кафедри:

к.соц.н., доцент кафедри політології та соціології Рахманов О. А., асистент Ільченко Б. В.

 

Основна література по дисципліні.

1. Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

2. Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. - К.: ИС НАНУ, 1995. - 149 с.

3. Єфременко Т. Економічна культура як соціологічне поняття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - №3. - С.123-141.

4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2006. - 408 с.

5. Пилипенко В.С. Реформи. Підприємництво. Культура. - К.: Стилос, 2001. - 151 с.

6. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Отв. Ред. В.М.Ворона В.М., Е.И.Суименко. - К.: ИС НАНУ, 1995. - 185 с.

7. Рахманов О. А. Соціологія підприємництва: Навч.- метод. посібник. К.:КНЕУ, 2010 р. – 178 с.

8. Сірий Є.В., Фареник С.А. Соціологія підприємництва. - К.: Український Центр духовної культури, 2000. - 258 с.

 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»

 

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності.

 

Сприяння в підготовці високо освічених, здорових, гармонійно розвинутих фахівців, здібних за допомогою фізичного виховання – складової здорового образу життя, до багаторічної високопродуктивної праці.

 

2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

2.1. Розуміння ролі фізичної культури в становленні людини і як особистості;

2.2. Знання основ теорії і методики складання програм для індивідуальних, самостійних

Занять з фізичного вдосконалення обраним видом рухливої активності.

2.3. Знання класифікації різноманітних фітнес-програм.

2.4. Володіння основами самоконтролю при організації самостійних тренувальних

Занять.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Повсякденне життя.

 

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

4.1. Вікові особливості різних періодів життя людини.

4.2. Медико-біологічні основи організації занять фізичними вправами.

4.3. Основи планування самостійних занять фізичними вправами в обраному виді рухової

активності.

4.3.1. Система контролю і самоконтролю

4.3.2. Структура оздоровчого (кондиційного) тренування

4.3.3. Варіанти індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять.

4.4. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні (фітнес-програми).

4.5. Практика в організації самостійних занять в обраному виді рухової активності.

 

Викладацький склад.

Доц...Соболєв Ю.Л., доц..Карпова І..Б.., доц..Зотов А.В.., к.н. з фізичного виховання Защук С.Г.

Основна література.

6.1. Кані шевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства.-К.: ІЗМН, 1999.-270с.

6.2. Уилмор Д.Х.,Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности.-К.:

Олимпийская литература, 1997.-502с.

6.3. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс.-К.: Олимпийская литература,

1998.-504 с.

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ”

 

Мета дисципліни.

Мета дисципліни: дати студентам уявлення про філософські підходи до аналізу глобальних проблем сучасності та способів їх розв’язання.

Перелік знань і умінь.

Перелік знань і умінь, що набуде студент після опанування дисципліни:

- знання основних філософських та культурологічних підходів до вивчення глобальних проблем сучасності;

- опанування для цього відповідними філософськими та загальнонауковими методологіями;

- виховання у студентів почуттів особистої, національної та планетарної відповідальності за долю планети «Земля».

Сфера реалізації.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: національна і міжнародна економіка, політика та культура.

Зміст дисципліни.

Дисципліна є частиною предмета філософії та предмету глобалістики, тобто нової міждисциплінарної науки. У її межах глобальні проблеми сучасності розглядаються як феномен планетарного масштабу, котрий пов’язаний з нерівномірністю екологічного, демографічного, економічного, політичного, науково-технічного і культурного розвитку суспільства. Програма дисципліни передбачає: по-перше, класифікацію глобальних проблем сучасності; по-друге, аналіз методологічного інструментарію вивчення цих проблем; по-третє, систематизацію прогнозів і сценаріїв майбутнього; по-четверте, визначення умов і парадоксів беспечного сталого розвитку; по-п’яте, критичний аналіз антиглобалістських рухів та підходів.

Викладацький склад.

проф. Свінціцький В. М., доц. Арутюнов В. Х., доц. Деркач В. Л., доц. Присухін С. І. та ін.

Основна література.

- Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М. Філософія глобальних проблем сучасності. : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003;

- Глобалізація і безпека розвитку: Монографія (О. Г. Білоус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білоус. – К.: КНЕУ, 2001).

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

 

1. Метою курсу є сприяння розумінню цінностей, прийнятих європейською спільнотою в ході її історичного становлення, природи цінностей як таких, їх місця в регуляції поведінки окремих осіб та соціальних дій, специфіки європейського способу життя, яка проявляється через систему пріоритетів та норм.

2. Курс орієнтований на підвищення соціальної компетентності через формування вміння раціонально обґрунтовувати рішення, опираючись при цьому на рефлексію наявних цінностей; формування власної конструктивної позиції в тих дискусійних питаннях, в яких проявляється різниця в ціннісних орієнтаціях; знання механізмів становлення цінностей суспільства, конкретних суспільно-історичних умов, в яких склалась система цінностей європейської цивілізації; усвідомлення особливостей європейської ідентичності та проблем суспільного розвитку європейської цивлізації. В контексті політико-правових процесів державотворення у сучасній Україні, вказані компетенції є необхідною складовою формування у представників майбутніх кіл економічної, управлінської еліти, середнього класу розуміння характеру аргументативних процесів при конфлікті ціннісних інтерпретацій та власне цінностей європейської цивілізації, до кола якої належить Україна і проблеми якої представлені й в українському житті.

3. Сферами реалізації набутих знань є наступні:

- ділові партнерські стосунки, соціальні та культурні зв'язки в контексті міжнародних відносин та європейських інтегративних процесів на рівні адекватного розуміння цілей суб'єктів дій та критеріїв оцінки, якими вони послуговуються;

- законотворчість, інформаційна підтримка законотворчих ініціатив та зв'язки з громадськістью;

- брендінг;

- педагогічна діяльність;

- особистий розвиток.

4. В курсі розглядаються наступні теми: теорія цінностей; цінності як предмет культурно-антропологічного дослідження; аксіологія в контексті європейських студій; історико-культурні процеси становлення європейської цивілізації; європейська ідентичність; раціоналізм та цінності відкритого суспільства; європейські традиції освіти; моральні цінності європейської цивілізації; суверенітет особистості та солідарність в соціальних діях, соціальне партнерство в ціннісних вимірах; європейський спосіб життя: цінності матеріальної культури, європейський менталітет; цінності в політико-правовій культурі сучасної Європи; мультиядерний характер європейської системи цінностей; альтернативи європейській системі цінностей; інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі; Україна як простір поширення цінностей європейської цивілізації; цінності в інституціональній культурі європейської цивілізації; методи аналізу ціннісних орієнтацій; аналіз зіткнення ціннісних орієнтацій на окремих прикладах зі сфер політичного та економічного життя; трансформація системи цінностей та проблеми розвитку європейської цивілізації.

5. Викладацький склад:

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Деркач В.Л.


 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.019 с.)