Сутність та фактори економічного зростанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність та фактори економічного зростанняЕкономічне зростання – основний показник розвитку і добробуту будь-якої країни – є однією з головних макроекономічних цілей, досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу в порівнянні із зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні. Короткострокове зростання національного доходу – це динаміка ВВП в межах до точки довгострокової рівноваги економіки при заданих ресурсах і технології.

Процес економічного зростання відображає довгострокове зростання сукупної пропозиції, і саме цим воно відрізняється від короткострокових коливань випуску під впливом змін сукупного попиту.

Збільшення кількості і якості ресурсів та вдосконалення технологій забезпечують можливість економічного зростання.

Економічне зростання означає:

1) збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в абсолютних вимірниках за певний проміжок часу;

2) збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на душу населення;

3) збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на одного зайнятого.

Незалежно від того, яке з наведених визначень обране для аналізу, економічне зростання завжди вимірюється річними темпами зростання за формулою:

,

де Y1 та Y0 – відповідно, реальний ВВП (ЧВП або НД) у поточному та базисному роках.

Важливо також підкреслити, що в теорії і моделях економічного зростання не враховується відмінність між показниками ВВП, ЧВП, НД: вони об’єднуються однією категорією “випуск” або “доход” і позначаються загальноприйнятим символом “Y”.

Існує дві складові економічного зростання: екстенсивна (коли збільшується кількість залучених у процесі виробництва ресурсів) та інтенсивна (коли зростає їхня віддача, або ефективність використання). У відповідності з цим, вирізняють дві групи факторів економічного зростання:

1) екстенсивні фактори – збільшення чисельності зайнятих; збільшення фізичного обсягу капіталу; 2) інтенсивні фактори – технологічний прогрес; рівень освіти та професійної підготовки кадрів; економія за рахунок зростання масштабів виробництва; покращання розподілу ресурсів; законодавчі, інституційні та інші фактори.

Основною метою побудови моделей економічного зростання являється визначення умов, необхідних для рівноважного зростання (динамічної рівноваги). Під рівноважним зростанням розуміють такий розвиток економіки, при якому об’єми сукупного попиту і сукупної пропозиції, які від періоду до періоду збільшуються, завжди дорівнюють один одному.

Із всієї різноманітності факторів, які впливають на економічне зростання, до теоретичних моделей вдалося ввести лише три основні змінні:

1) робочу силу;

2) капітал;

3) технічний прогрес.

Ці фактори називаються факторами пропозиції. На жаль, фактори попиту (рівень державних витрат, експорт тощо) не розглядаються в теоретичних моделях зростання. Окрім цього, не всі фактори, які були розглянуті можна виміряти (оцінити) кількісно, а без такої оцінки їх неможливо вести до моделі.ПЕРЕЛІК

1. Предмет політичної економії

2.Методи політичної економії: сутність, структурні елементи.

3.Функції політичної економії (теоретико-пізнавальна, практична, світоглядна, методологічна).

4. Матеріальне виробництво. Суспільне виробництво.

5. Основні фази суспільного виробництва.

6. Поняття економічних потреб. Класифікація економічних потреб.

7. Економічна система в політекономічному аспекті. Структура економічної системи. Підсистеми економічної системи.

8. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва.

9. Місце власності в економічній системі. Економічний і юридичний аспекти власності.

10.Основні типи та форми власності.

11. Товарна форма організації суспільного виробництва: поняття, причини виникнення, типи.

12. Товар як специфічна форма економічного блага. Властивості товару.

13. Гроші як розвинута форма товарно-грошових відносин. Концепції виникнення і сутності грошей.

14. Функції грошей.

15.Закони грошового обігу та інфляція. Грошові реформи.

16. Сутність ринку. Політекономічна природа ринку. Функції ринку.

17. Сутність та основні елементи інфраструктури ринку.

18. Попит, пропозиція (політекономічний 'аспект) та закони, що їх регулюють.

19. Капітал як політекономічна категорія. Причини виникнення та сутність капіталу.

20. Витрати виробництва як політекономічна категорія. Структура собівартості (за елементами і статтями затрат).

21 .Робоча сила як товар. Властивості товару робоча сила: споживна вартість і вартість.

22.Заробітна плата: сутність, функції. Форми і системи заробітної плати.

23. Сутність конкуренції, її форми та методи.

24. Монополія: причини виникнення, сутність. Основні форми монополій у промисловості.

25. Домогосподарство як суб'єкт регульованих ринкових відносин. Поняття домогосподарства як економічної категорії.

26. Підприємство : суб'єкт мікроекономічного рівня господарювання, товаровиробник і основна виробнича ланка економіки.

27. Роль маркетингу. Сутність і функції менеджменту підприємства.

28. Кругообіг капіталу: сутність, стадії, функціональні форми.

29. Поняття „аграрне виробництво". Продуктивні сили сільського господарства та особливості їхнього розвитку.

30. Позичковий капітал. Процент та його соціально-економічна природа. Норма процента.

31. Банківська система. Політекономічна сутність банку. Функції та операції банків.

32. Держава як суб'єкт економічних відносин. Сутність і функції держави.

33. Державний бюджет як політекономічна категорія. Бюджетна система.

34. Суспільне відтворення: сутність, види (просте, розширене).

35. Диференціація доходів населення: сутність та причини. Бідність як економічна категорія.

36. Економічне зростання: сутність, типи.

37.Зайнятість як економічна категорія. Основні форми зайнятості.

38. Господарський механізм: сутність, функції, основні елементи.

39. Світове господарство: поняття, економічна сутність.

40. Глобалізація та її вплив на соціально-економічні процеси в Україні.

41 .Економічна думка Стародавньої Греції: Ксенофонт, Платон, Арістотель.

42. Меркантилізм.

43. У.Петті - основоположник класичної політичної економії в Англії.

44. Виникнення класичної політичної економії у Франції. П.Буагільбер.

45. Фізіократи. Ф.Кене.

46. Економічне вчення А.Сміта, Д.Рікардо.

47.Історичні умови виникнення і розвитку марксистської економічної теорії.

Теоретичні проблеми „Капіталу" К.Маркса. 48.Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Економічні погляди Ф.Ліста.

49. Австрійська школа граничної корисності.

50. Становлення неокласичної традиції. Кембриджська школа. А.Маршалл.

51. .Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі

Л.Вальраса, В.Парето.

52.Теорія суспільного розвитку И.Шумпетера.

53.Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса.

54. Неолібералізм. Школи неолібералізму.

55. Англійська (лондонська) школа неолібералізму.

56. Американський неолібералізм. Монетаризм.

57.Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку.

58.Методи мікроекономічного аналізу.

59.Зміна доходу і попиту.

6О.Зміна ціни і попиту.

61 .Реакція споживача на зміну його доходу.

62. Реакція споживача на зміну цін товарів.

63. Ефект заміщення та ефект доходу.

64. Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком.

65. Попит, нецінові чинники попиту.

66. Пропозиція, нецінові чинники пропозиції.

67. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

68. "Стеля" і "підлога" ціни.

69.Основні типи виробничих організацій в ринковій економіці.

70. Приватні підприємства. Колективні підприємства.

71. Державні підприємства. Приватні некомерційні підприємства.

72. Цінова дискримінація.

73. Монополістична конкуренція.

74. 0лігополія.

75. Нецінова конкуренція.

76. Види економічних ресурсів.

77. Пропозиція праці і оподаткування.

78. Капітал як фактор виробництва.

79. Ринок землі.

80. Поняття ринкової рівноваги, її аналіз.

81. Ефективність у виробничій сфері.

82.Загальна рівновага та економіка добробуту. 83.Інституціональна природа сучасної фірми. 84.Поняття про зовнішні ефекти.

85.Забруднення навколишнього сеіредовиша. Роль держави у вирішенні екологічних проблем.

86. Споживчі властивості суспільних благ: загальнодоступність, неконкурентність та небиключність.

87. Методи макроекономічного аналізу. Моделювання як основний метод макроекономіки.

88.Історія розвитку макроекономічної науки.

89.Система національних рахунків як нормативна база Макроекономічного

рахівництва.

90.Основні макроекономічні показники.

91. Номінальний та реальний ВВП.

92. Циклічність як форма економічного розвитку.

93. Зайнятість і формування ринку праці в Україні.

94.Особливості інфляції у країнах з перехідною економікою.

95. Сукупний попит.

96. Сукупна пропозиція.

97. Необхідні фактори споживання та заощадження. 98.Інвестиції.

99. Сукупні видатки і рівноважний ВВП.

100. Державне регулювання економіки: сутність, обмеження.

101. Механізм ринкового регулювання економіки.

102. Альтернативні макроекономічні теорії.

103. Фіскальна політика та державний бюджет.

104. Банківська система та грошова пропозиція.

105. Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг.

106. Валютний курс.

107. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

108. Ринок іраці та механізм його функціонування.

109. Державна політика зайнятості населення.

110. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення.

111. Сутність та фактори економічного зростання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.01 с.)