Позичковий капітал. Процент та його соціально-економічна природа. Норма процентаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Позичковий капітал. Процент та його соціально-економічна природа. Норма процентаПозичковий капітал - це грошовий капітал, який у вигляді позики надається його власниками функціонуючим підприємствам певну плату (позичковий %). Виник на основі кругообороту промислового капіталу.

Основні джерела позичкового капіталу:

- грошові капітали промислових компаній, що стають тимчасово вільними в процесі кругообороту (амортизаційні відрахування, частина виручки від реалізації продукції до моменту виплати з/п чи розрахунків з постачальниками, частина прибутку, що буде використана на нагромадження).

- доходи і заощадження населення.

- тимчасово вільні грошові кошти державного бюджету і громадських організацій.

Формула позичкового капіталу:

Г -Г′, де Г′ = Г + ∆Г

∆Г - позичковий процент, плата за використання споживчої вартості позичкового капіталу.

Норма позичкового проценту - це відношення доходу до величини капіталу, що переданий у позику в %.

 


Банківська система. Політекономічна сутність банку. Функції та операції банків

Банківська система – це сукупність різних видів банків та банківських об’єднань у їх взаємозв’язку і взаємодії.

Банки – це заклади (організації), які збирають, зберігають і нагромаджують грошові кошти; проводять взаєморозрахунки з клієнтами; надають позики (кредити); випускають цінні папери і гроші.

Найбільш ефективною є дворівнева структура банківської системи. Перший рівень – центральний банк. Другий рівень – комерційні банки.

Сучасний банк – це універсальне підприємство, яке може надати клієнту близько 100 різних видів послуг.

Основні функції центрального банку:

1) емісія банкнот; 2) кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків; 3) регулювання грошового обігу і кредиту; 4) кредитно-розрахункове обслуговування держави; 5) зберігає золоті і валютні запаси країни.

Основні функції комерційних банків:

1) залучення вкладів; 2) проведення платежів; 3) кредитування окремих господарських одиниць, громадян; 4) посередництво в операціях з цінними паперами; 5) надання консультацій з різних фінансово-економічних питань.

До основних видів банків другого рівня належать:

1) депозитні банки займаються обслуговуванням клієнтів по вкладах (депозитах) і кредитах;

2) інвестиційні банки фінансують капітальні вкладення у виробництво на тривалий строк;

3) іпотечні банки спеціалізуються на наданні довгострокових грошових кредитів під заставу нерухомого майна фізичним і юридичним особам;

4) ощадні банки обслуговують широкі верстви населення по залученню споживчих кредитів (на освіту, купівлю товарів тривалого користування та ін.).

 


Держава як суб’єкт економічних відносин. Сутність і функції держави

Об’єкти державної власності виступають:

- матеріальною основою функціонування держави як політичного інституту(майно парламенту, органів державного управління, збройних сил, міліції, монетний двір, пошта, тощо)

- економічною базою для підприємницької діяльності держави:(промислові й сільськогосподарські підприємства, галузі, центральний банк, залізниці тощо).

Державне підприємництво – це господарська або підприємницька діяльність державних підприємств з виробництва матеріальних благ і надання послуг суб’єктам економіки.

Підприємства державного сектору оцінюються за критерієм мікро- і макроекономічної ефективності.

Форми державних підприємств:

Бюджетні підприємства. Підпорядковані міністерству, входять у систему адміністративного управління. Не завжди прибуткові. Фінансуються за рахунок держбюджету, не мають зовнішніх джерел фінансування(кредит, випуск облігацій, акцій).

Державні корпорації. Підприємства з правом господарської самостійності. Держава є власником, а право управління передане трудовим колективам. Форма роботи з державою – контрактна на конкурентних засадах із застосуванням тендерів.

Змішані акціонерні товариства. (поєднують переваги приватного і державного підприємництва). Можливе вирішення макроекономічних завдань на конкурентних засадах. Комерційна основа господарської діяльності. деяким товариствам держава може встановлювати плани, які розробляються спільно з адміністрацією підприємства.

Мікроекономічна ефективність державних підприємстввідображає рівень їх рентабельності.

Макроекономічна ефективністьхарактеризує ступінь виконання державним сектором певних соціально-економічних функцій(завдань).

Основна функція державного сектору – реалізація цілей економічної політики держави стосовно ринкового реформування країни.

За допомогою державного сектору вирішуються такі питання:

забезпечення національної безпеки і цілісності економіки;

забезпечення збалансованості і стабільного розвитку національної економіки;

підвищення конкурентноздатності економіки, забезпечення позитивних зрушень;

соціалізація економіки(сприяння зайнятості і соціальної орієнтації економіки), виробництво суспільних товарів і послуг;

створення ефективних умов для розвитку приватного сектору

розвитку регіонів країни;

вирішення проблем екологічного характеру.

Кейнсіанська, монетарна та неоконсервативна моделі державного регулювання ринкової економіки.

Господарська діяльність визвала до життя різні теорії державного регулювання ринкової економіки. Однією з найбільш розповсюджених є кейнсіанська модель регулювання. Родоначальник – англійський економіст Дж. Кейн. Його головна праця – „Загальна теорія зайнятості, процентів і грошей”(1936 р.) Він виступив проти традиційної класичної теорії, яка доказує, що ринковий механізм є саморегулюючим і виключає такі явища, як спад виробництва, кризи, інфляцію. Він обґрунтував об’єктивну необхідність і практичне значення державного регулювання економіки. головний інструмент – фіскальна політика, найважливішими об’єктами є ресурси інвестицій і процентні ставки. Основні положення його теорії стосуються заощаджень і інвестицій; співвідношення заробітної плати і безробіття; сукупного попиту і пропозиції; фіскальної політики; грошово-кредитної політики. Ця концепція була головною довгий період часу.

Монетаризм.Їх погляди відрізняються від кейнсіанських. Гроші грають значно більшу роль в стані економіки. ринкова конкуренція сама по собі забезпечує високу макроекономічну стабільність, а державне регулювання лише посилює диспропорції в економіці, сприяє економічній нестабільності. Державний сектор повинен бути як можна меншим. Вони відводять грошам перше місце. Це модель змін в економіці.

Зміни грошово-кредитної політики - зміни резервів комерційних банків – зміни грошової пропозиції – зміни сукупного попиту – зміни обсягу виробництва.

Монетарне правило: пропозиція грошей росте в відповідності до довгострокового зростання реального обсягу виробництва.

Сучасна модель регулювання,яка взята на озброєння у більшості країн, являє собою кейнсіансько- монетариський синтез. Вона поєднує монетаризм, який сприяє зменшенню інфляції, з кейнсіанством.

Економічні функції держави.

1. Розробка і затвердження правових основ економіки.

Закони повинні носити стабільний характер і приміняться до всіх без виключення.

2. Визначення цілей, пріоритетів в макроекономічному розвитку країни.

Держава формулює стратегічні цілі розвитку економіки, визначає потрібні ресурси, їх ефективність, наслідки розвитку економіки.

3. Реалізація соціальних цінностей ( соціальне забезпечення, соц. робота, контроль за цінами )

4. Регулювання економічної діяльності через бюджетно-податкові і грошово-кредитні важелі.

5. Захист конкуренції як основного регулюючого механізму в ринковій економіці.(антимонопольне законодавство)

6. Перерозподіл доходів, направлення на усунення надмірних різниць в рівнях доходів.(фінансування програм допомоги, виплата допомоги, регулювання ринкових цін)

7. Фінансування суспільних благ і послуг.(благоустрій населених пунктів, будівництво доріг, музеїв, бібліотек, національна оборона та інше)

8. Регулювання зовнішньо торгівельних відносин і валютного ринку.(регулювання платіжного балансу шляхом впливу на зовнішню торгівлю та вивіз капіталу)

9. Стабілізація економіки, забезпечує повну зайнятість і стабільний рівень цін в країні. Це реалізується через фіскальну та грошово-кредитну політику, направлену на зменшення інфляції та безробіття.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.006 с.)