ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи роз-Витку


11.1. Економіка Донецького регіону..................... „................... 314

11.1.1. Місце і роль економіки Донецького регіону в розвитку економіки країни 314

11.1.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 317

11.1.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону....325

11.1.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 333

11.2. Економіка Придніпровського регіону...................................... 336

11.2.1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в розвитку економіки країни 336

11.2.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 338

11.2.3. Територіальна і галузева структура господарстварегіону....344

11.2.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 351

11.3. Економіка Східного регіону..___ „........................................ 355

11.3.1. Місце і роль Східного економічного регіону в розвитку економіки країни 355

11.3.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 358

11.3.3. Територіальна і галузева структура господарстварегіону....362

11.3.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 369

11.4. Економіка Центральногорегіону................................... 373

11.4.1. Місце і роль Центрального економічного регіону в розвитку економіки країни 373

11.4.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 374

11.4.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону... .381

11.4.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 386

11.5. Економіка Поліського регіону.......................................... 389

 

 

11.5.1. Місце і роль Поліського економічного регіону в розвитку економіки країни 389

11.5.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 393

11.5.3. Територіальна і галузева структура господарстварегіону....398

11.5.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 405

11.6. Економіка Подільського регіону............................................. 408

11.6.1. Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країни 408

11.6.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 412

11.6.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону... .416

11.6.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 423

11.7. Економіка Карпатського регіону........................................... 427

11.7.1. Місце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку економіки країни 427

11.7.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 428

11.7.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону....437

11.7.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 445

11.8. Економіка Причорноморського регіону.................................. 449

11.8.1. Місце і роль Причорноморського економічного регіону в розвитку економіки країни ..449

11.8.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіону. 452

11.8.3. Територіальна і галузева структура господарстварегіону....459

11.8.4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіону. 467

Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція
в європейські та світові структури.....
..................................... 470

= 8 =


 

12.1. Зовнішньо-економічна діяльність України в умовах ринкової економіки 470

12.2. Економічні зв'язки України з країнами СНД............................ 475

12.3. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції.................... 481

12.4. Економічна інтеграція України в європейську світову структуру. 484

12.5. Експо])тний потенціал України і можливості його реалізації на світовому ринку. ...487

12.6. Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави 492

Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил..... 498

13.1. Природно-ресурсні фактори розвитку продуктивних сил....498

13.2. Паливно-енергетичний фактор сталого розвитку продуктивних сил ,...502

13.3. Водний фактор в розвитку продуктивних сил........................ 504

13.4. Трудоресурсний фактор сталого розвитку продуктивних сил ....505

13.5. Споживчий фактор розвитку продуктивних сил.................. ....507

13.6. Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сил..508

13.7. Науково-технічний прогт>ес як фактор сталого розвитку продуктивних сил 509

13.8. Фактор ринкової кон'юнктури розвитку продуктивних сил..511

13.9. Фактор історико-географічного положення розвитку продуктивних сил 514

13.10. Екологічний фактор розвитку продуктивних сил.................. 516

Модуль!. Екологія

Розділ IV. Економіка природокористування та охо
рони навколишнього природного середовища......................... 520

Глава 14. Наукові засади раціонального природокористування.... 520

 

14.1. Еволюція економічних принципів природокористування....520

14.2. Еколого-економічні засади раціонального природокористування 526

14.3. Перспективні напрями раціонального природокористування... 530

Глава 15. Екологічний моніторинг та система екологічної
інформації.
...................................................................................... 539

15.1. Стан навколишнього природного середовища....................... 539

15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища 548

15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації................................................................................... 558

Глава 16. Економічний механізм природокористування таохорони
навколишнього середовища............................................................... 565

16.1. Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю 565

16.2. Міжнародні природні ресурси: та співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.................................................................................... 570

16.3. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища 575

16.4. Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики 579

Глава 17. Економічна та соціальна ефективність упровадження
природоохоронної діяльності.
.................................................... 585

17.1. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва 585

17.2. Державна програма охорони навколишнього природного середовища 589

17.3. Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу.................................................................................... 592


 

17.4. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища 597

17.5. Збалансоване використання і відновлення природних ресурсів 602

Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері

охорони навколишнього природного середовища....................... 609

18.1. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та

національного розвитку................................................................. 609

І&2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.............................. 614

18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво............... 620

18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища 626

18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології 631

Література...................................................................................... ." 634


Передмова

Вступивши в нове, XXI століття, Україна прагне інтегруватися у світове співтовариство у сфері освіти і науки, розуміючи, що майбутнє розвитку суспільства неможливе у відриві від досягнень світового масштабу. 17 січня 2002р. Верховна Рада України прийняла новий закон «Про вищу освіту». На його основі Міністерством освіти і науки України 06.06.2002р. введений в дію галузевий стандарт освітньо-професійної програми (ОПП) з напряму 0501 - «Економіка і підприємництво». Узв 'язку зі вступом України в єдину Європейську систему навчання (Болонський процес) своїм наказом від 07.06.2006 р. за № 444 Міністерство освіти і науки України затвердило нову змінену і доповнену Освітню професійну програму, яка є державним нормативним документом. У ньому окреслюється нормативний зміст навчання, установлені вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки спеціалістів з напряму - «Економіка і підприємництво». Цією ОПП внесені зміни щодо змісту і обсягу до низки навчальних дисциплін. Зокрема, дисципліна «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» трансформована в предмет «Регіональна економіка». До цієї дисципліни ввійшли такі предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія. Загальний обсяг збільшений до п 'яти кредитів (180 год). Це вимагає внесення змін у робочий навчальний план і розробки нової навчальної програми, включаючи вище названі предмети.

Підручники та навчальні посібники, які сьогодні використовуються, не повною мірою відповідають вимогам затвердженої нової освітньо-професійної програми і не дають ефективного аналізу причин нинішнього становища розвитку економіки, що необхідно для молодих спеціалістів як рекомендації щодо раціонального використання наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу в зміцненні і зростанні економіки регіонів і країни в цілому.

Друге доповнене видання навчального посібника "Регіональна економіка" повністю охоплює передбачений освітньо-професійною

програмою загальний обсяг годин як аудиторного, так і самостійного навчання, враховуючи вимоги і рекомендації в системі навчання Болонського процесу.

Згідно з затвердженою освітньо - професійною програмою в навчальному посібнику охоплені всі 18 тем з нової дисципліни «Регіональна економіка».

Ілюстраційні і цифрові дані навчального посібника наведені, в основному, із щорічних статистичних збірників України, а також даних, що офіційно публікуються в періодичних виданнях (збірниках, журналах, газетах). У навчальному посібнику також: використані матеріали із попередніх видань, що мають зв 'язок з предметом «Регіональна економіка», подано відповідну порівняльну оцінку, що сприятиме більш глибокому розумінню сучасних складних проблем, пов 'я-заних з регіональною економікою і розміщенням господарських виробництв та їх економічними результатами.

У навчальному посібнику особливу увагу звернуто на наявний економічний потенціал і комплексне використання природно-ресурсного і трудового потенціалів, створення міжгалузевих територіальних виробничих комплексів як головний аспект регіональної економічної політики.

Враховуючи нинішні інноваційні процеси в народному господарстві, науково-технічне надбання попередніх років та виходячи з власного практичного досвіду роботи автори прагнули викласти не лише теоретичні засади, а йрозкрити причини інфляційних процесів, на конкретних прикладах показати шляхи подолання спаду виробництва, допомогти майбутнім фахівцям ефективніше працювати над зміцненням і розвитком економіки країни, могутності держави, підвищенням добробуту та культурно-духовного життя населення. Особливо важливим завданням державної регіональної економічної політики залишається питання вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сучасні механізми регулювання регіонального розвитку недостатньо зорієнтовані на подолання надмірної соцгально-еконо-шчної диференціації територій, ефективне використання внутрішнього потенціалу регіонального саморозвитку.

У найближчій перспективі необхідно посилити мережу агентств регіонального розвитку (певний досвіду цьому уже напрацьований), об 'єднати зусилля і скоординувати діяльність як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні соціально-економічного піднесення. Тому цілком зрозумілою є об 'єктивна необхідність посилення державного контролю і регулювання соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, основним важелем якого виступає прогнозування і планування територіального розміщення продуктивних сил України з метою збереження природного середовища та постійного зростання добробуту народу.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, де викладають дисципліну з циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (РПС, регіональна економіка, екологія), керівників підприємств та організацій, спеціалістів, що зацікавлені у розвитку продуктивних сил України та регіональної економіки.

Вивчення основ науки про регіональну економіку, продуктивні сили країни та фактори, що пов 'язані з екологічними процесами і навколишнім середовищем, має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Ефективне використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексне розміщення продуктивних сил, їх оптимальна територія, організація, включаючи аспекти конверсії і диверсифікації виробництва, мають особливо важливе значення в зростанні економіки та раціональному використанні капітальних вкладень в умовах ринкової економіки.

Ми будемо вдячні за конкретні зауваження і пропозиції щодо покращення змісту і структури підручника, які можна надсилати у видавництво "Магнолія 2006" за адресою: 79060, Львів-бО, а/с 2623.

Автори і видавці.


 

Розділ І

Модуль І. Регіональна економіка

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Регіональна економіка"

План викладу матеріалу

1.1. Визначення предмету курсу.

1.2. Місце курсу в системі наукових дисциплін.

1.3. Зв'язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінами.

1.4. Методи і методологічні основи курсу "Регіональна економіка".

1.5. Завдання курсу "Регіональна економіка".

1.6. Структура курсу "Регіональна економіка".

1.1. Визначення предмету курсу

Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу, розміщеного в тому чи іншолгу регіоні (території), тобто він залежить від наявних продуктивних сил. Вони є національним багатством, визначають перспективу і можливий рівень його соціально-економічного розвитку. Нарощування, раціональне використання та постійне вдосконалення регіональних і гал)'зевих пропорцій національної економіки на основі науково об'рунтованих принципів і закономірностей розміщення продуктивних сил об'єктивно зумовлені необхідністю підви-РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

»—».......................... ■■■...... —■■■■■—.......................... ■ ■■ .......................................... ............ п^

щення добробуту населення країни, його культурного і духовного збагачення.

Предмет курсу - просторова організація продуктивних сил, вивчення якої здійснюється нарізних рівнях (населений пункт, адміністративний район, область, економічний район тощо). Елементи просторової організації продуктивних сил (природні ресурси, людський і трудоресурснии потенціал, галузеві і міжгалузеві комплекси, наявна територіальна інфраструктура, регіональні системи господарювання) є об'єктами вивчення науки розміщення продуктивних сил регіональної економіки. У зв'язку із вступом сз'спільства у фазу постіндустріаль-ного розвитку, спектр і склад продуктивних сил неухильно розширюються. Сьогодні до продуктивних сил зараховують: науку, інноваційні процеси, методи прогресивної організації праці, обширну інформацію та багато інших елементів. Однак і сьогодні, і в майбутньому головною продуктивною силою залишається людина, яка створює матеріальні блага і споживає їх.

Регіональна економіка як просторова організація продуктивних сил, що залежить від багатьох територіальних факторів, має вивчатися у тісному взаємозв'язку з проблемами формування ефективної державної регіональної економічної політики й розвитку міжрегіонал ьних та зовнішньо-економічних зв'язків. Вивчення курсу «Регіональна економіка» дає змогу оволодіти закономірностями та факторами сучасного розміщення продуктивних сил як національного багатства, особливостями територіального господарювання, а це, в свою чергу, дає можливість сформувати перспективу регіонального розвитку, прийняття довгострокових рішень щодо розміщення продуктивних сил. Особливе місце в соціально-економічному розвитку певних територій окрем их галузей займають результати наукових досліджень, в тому числі і прогнозних. Наукові дослідження є основою розробки довгострокової сгратегії і тактики управління регіональним розвитком. Вони сприяють зростанню виробництва і всього комплексу життєдіяльності, що необхідний для забезпечення потреб людини. Висока надійність і ефективність прогнозних досліджень і розробок є передумовою надійного розвитку і вдосконалення територіальної організації господарства в будь-якому регіоні.

Глава 1 Предмет, тетод і завдання дисципліни "Регіональна економіка™

ш ------------ :——----------------- ■-------- !------- —*

На розвиток продуктивних сил народного господарства в цілому великою мірою впливають такі фактори, як нерівномірне розміщення продуктивних сил в територіальному плані, а також його природно-ресурсного потенціалу географічне їх розташування, кліматичні умови, температурний режим, кількість опадів, шляхи сполучення (доставка матеріально-сировинних ресурсів і готових товарів до споживачів), паливно-енергетичне забезпечення тощо.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.01 с.)