ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗРИВАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗРИВАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ10.1. Договір страхування припиняється:

♦ по закінченню терміну дії;

♦ при повній виплаті страхових сум.

 

10.2. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної страхової суми, дія договору припиняється у частині, що стосується тих видів страхового захисту (2.2,2.3,2.4), за якими проведені страхові виплати.

10.3. У разі дострокового припинення дії договору:

а) за вимогою Страхувальника - Страховик повергає йому страхові

платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з

вирахуванням нормативних витрат на ведення справ (30%) та

фактично здійснених виплат. При порушенні Страховиком договору

Страхувальнику повертається страховий платіж повністю.

б) за вимогою Страховика - Страхувальнику повертаються повністю

сплачені ним страхові платежі, при невиконанні умов договору

Страхувальником йому повертають страхові платежі за час дії

договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи

(30%) та вже здійснених страхових виплат.

У розрахунок беруться повні місяці, що залишилися до закінчення терміну дії договору.

Приклад: На період з І січня по ЗІ грудня був укладений договір страхування із сплатою страхової Премії розміром 2000 гри. У березні стався страховий випадок, по якому відшкодовано збиток розміром 500 гри. 15 березня Страховик одержує від Страху-

 

вальника заяву про дострокове припинення Договору страхування. Після ІЗ квітня Страховик повертає Страхувальнику частину премії розміром: (0.7 * 2000 * 8) / 12 - 500 = 433 гри. 11. ЗМІНА УМОВ СТРАХУВАННЯ

Якщо у період дії договору страхування Страхувальник побажає змінити умови страхування (зміна складу водіїв, страхової суми, причому як у більгггу, так і в меншу сторону, адресу і місцеперебування застрахованого автомобіля та інше), то в цьому разі, за необхідністю, провадиться перерахунок страхової премії та вносяться у раніше виданий Поліс у графу «Доповнення і зміни» нові умови страхування. 12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, ідо виникають відносно договору страхування, вирішуються шляхом переговорів.

В разі недосягнення згоди справа передається на розгляд арбітражного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ІНШЕ

Питання, що лишились поза межами цих Правил, регулюються чинним законодавством України.

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ

1. Автотранспортний засіб - будь-який засіб, що призначений для наземного перевезення людей та (або) вантажу, і приводиться в рух за допомогою двигуна потужністю не менше 5 к.с. (автомобілі легкові та вантажні, автобуси, мікроавтобуси, мотоцикли).

2. Страховик - організація, що проводить страхування та бере на себе зобов'язання відшкодувати збитки або сплатити страхову суму при настанні страхового випадку.

3. Страхувальник - особа, яка страхує свій майновий інтерес (покупець страхових послуг), яка має па основі договору (поліса) отримати грошову компенсацію при настанні страхового випадку.

4. Договір страхування - угода між Страховиком і страхувальником, що регулює їх взаємні зобов'язання відповідно до умов даного виду страхування.

5. Страховий поліс - свідоцтво (документ), що видається страхового

6.

організацією фізичній або юридичній особі, яка застрахувала в ній (організації') будь-що, і містить умови укладеного договору страхування.

6. Страховий випадок - подія, що настала фактично, при якій на основі договору (поліса) Страховик зобов'язаний відшкодувати збитки або виплатити страхову суму.

7. Цивільна відповідальність перед третіми особами - відповідаль­ність перед фізичними чи юридичними особами, які зазнали збитків у результаті дій застрахованої особи (Страхувальника).

8 Дорожпьо-траиспортна пригода (ДТП) - подія, що виникла у процесі руху транспортних засобів і спричинила загибель або тілесні пошкодження людей, пошкодження транспортних засобів, споруд, ван­тажів або інші матеріальні збитки.

9. Збитки - ступінь пошкодження застрахованого об'єкта у

грошовому вимірі.

10. Навмисні дії третіх осіб - невиггадкові, навмисні дії будь-яких осіб, які не беруть участь у страхуванні, що спрямовані проти Стра­хувальника або його майна.

11. Термін страхування - час дії договору страхування.

12. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик відпо­відно до умов страхування зобов'язаний провести виплати при настанні страхового випадку.

13. Франшиза - умова страхового договору, що передбачає власну участь Страхувальника у відшкодуванні збитків та/або звільнення Страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певного розміру.

14. Додаткове обладнання - обладнання автотранспортного засобу (причепу), що не входять до його комплектацій згідно з інструкцією заводу-виготівника (автомобільні приймачі та магнітофони, чохли па сидіння, додаткове світлове і сигнальне устаткування, допоміжне устаткування і пристрої, прилади та інше ).

15. Знижка па знос - зниження вартості пошкоджених деталей

застрахованого автомобіля, що залежить від терміну його експлуатації.

16 Страхування - прийняття па себе зобов'язань страховою компанією по відшкодуванню збитків або по виплаті страхової суми у результаті страхових випадків.

17. Система посадочних місць - страхування життя і здоров'я такої

 

кількості осіб, на яке по своїй технічній характеристиці розраховані кабіна чи салон автотранспортного засобу.

18. Страховий тариф - ставка у відсотках від страхової суми, відсоткове вираження ціни страхової послуги.

19. Страховий ризик - небезпека чи випадковість, внаслідок якої можливе настання страхового випадку.

20. Пеня - форма покарання у вигляді грошового стягнення, що застосовується до сторони, яка затримала виконання прийнятого по договору зобов'язання.

21. Знижка з платежів - зменшення страхового внеску (на певну суму чи процент суми) па підставі пільг або умов, що обумовлені в правилах страхування.

22. Позов - вимога, що ставиться в арбітражному чи судовому порядку до особи, відповідальність якої випливає з умов договору страхування.

23. Складові частини автотранспортних засобів - це деталі вузли та агрегати.

24. Огляд об'єкту страхування - дії, пов'язані з співставленпям фізичного стану об'єкту страхування оцінюваного візуально і даних про цей стан у поданих документах в умовах, що дозволяють викопати таке співставлеіпія, з використанням, при необхідності, відповідного технологічного обладнання.

25.

ДОДАТОК 18

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила страхування вантажів розроблені і застосовуються згідно з Законом України «Про страхування», чинним законодавством України, Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДГІГ). Статутом Української страхової компанії «Гарант-АВТО» та з огляду на рекомендації інституту Лондонських страховиків.

1.2. Українська страхова компанія «Гарант-АВТО» (надалі -Страховик) відповідно до цих Правил бере на страхування вантажі щодо їх перевезення і зберігання на внутрішніх і міжнародних маршрутах.

1.3. Договір страхування за цими Правилами може бути укладено з українською або іноземною фізичною чи юридичною особою (надалі - Страхувальник) при поданні нею документів, необхідних для внесення вірогідних відомостей у страховий поліс.

1.4. Зобов'язання, що бере на себе Страховик у межах цих Правил, відповідно до чинного законодавства поширюється лише на майнову відповідальність.

 

1.5. Договір страхування за цими Правилами має чинність па території України і тих країн, по яких транспортуються вантажі.

1.6. Українська страхова компанія «Гарант-АВТО» відшкодовує в межах страхової суми всі необхідно та доцільно здійснені витрати по врятуванню та охороні вантажу, а також витрати по проведению експертизи у разі її необхідності.

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯОб'єктом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що

пов'язаний з втратами при перевезенні і зберіганні вантажів внаслідок

можливої шкоди, заподіяної їм з різних причин.

3. СТРАХОВІ ВИПАДКИЗгідно з цими Правилами до страхових випадків, з настанням яких

Страховик бере на себе зобов'язання щодо виплати страхового

відшкодування, відносяться:

3.1. За умовами «З відповідальністю за усі ризики»:

а) пошкодження або повна загибель всього або частини вантажу за

 

будь-якої причини, за винятком випадків, перелік яких вказаний у п.4.1 -4.10.

б) пропажа вантажу разом з пропажею безвісті транспортного засобу;

в) пошкодження або повна загибель усього або частини вантажу під

час загальної аварії, в тому числі через необхідність спасіння та

збереження вантажу, а також задля зменшення подальших збитків.

3.2. За умовами «З відповідальністю за пошкодження вантажу»

(відповідає прийнятому в міжнародній практиці страхування умовам

«З відповідальністю за часткову аварію»):

а) пошкодження або повна загибель всього або частини вантажу

внаслідок:

вогню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих. вибуху, зіткнення транспортних засобів між собою або їх наїзду (удару) на нерухомі (плаваючі) предмети: заходів, яких вжито для врятування вантажу або транспортного засобу, руйнування мостів. Щодо плаваючих транспортних засобів також внаслідок: посадки судна на мілину та пошкодження його льодом, підмокання вантажів забортною водою;

б) пропажа вантажу разом з пропажею безвісті транспортного засобу:

в) пошкодження, повна або часткова загибель вантажу під час

завантаження або розвантаження транспортного засобу внаслідок

нещасного випадку.

3.3. За умовами «З відповідальністю за загибель вантажу та

пропажі його безвісті у випадку катастрофи» (відповідає прийнятому в

міжнародній практиці страхування умовам «Без відповідальності за

пошкодження, крім випадків катастроф»):

а) повна загибель всього або частини вантажу внаслідок: вогню,

блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих; вибуху, зіткнення

транспортних засобів між собою або їх наїзду (удару) па нерухомі

(плаваючі) предмети; заходів, яких вжито для врятування вантажу

або транспортного засобу, руйнування мостів. Щодо плаваючих

транспортних засобів також внаслідок: посадки судна па мілину

та пошкодження його льодом, підмокання вантажів забортною

водою:

б) пропажа вантажу разом з пропажею безвісті транспортного засобу;

в) повна або часткова загибель вантажу під час завантаження або

розвантаження транспортного засобу внаслідок нещасного випадку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)