СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ6.1. Страхова сума визначається за згодою сторін і встановлюється в межах вартості вантажу за цінами і тарифами, що діють на час укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування.

6.2. Страхова сума, окрім вартості вантажу, може включати в себе також витрати, що пов'язані з перевезенням і зберіганням вантажів.

6.3. Страхова сума, за згодою сторін, може становити лише певну частину вартості застрахованої одиниці вантажу. В цьому разі Страховик відповідає за збитки пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості.

6.4. Розмір страхових платежів визначається в залежності від

розміру страхової суми, а також від умов страхування, способу

перевезення, упаковки, забезпечення охороною, безпечності територій,

по яких перевозиться вантаж, відстані перевезень.

6.5.3а згодою між Страховиком і Страхувальником договір може бути укладений з урахуванням фрапшизи. що встановлюється лише у відношенні до претензій щодо одного страхового випадку і до однієї вантажної партії. Франшиза може бути умовною і безумовною. Вид франшизи на окремі види товарів та її розмір встановлюється при розгляді страхового тарифу.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Під час дії договору страхування Страхувальник має право:

7.1.1. Достроково розірвати договір з обов'язковим письмовим повідомленням про це Страховика не пізніше, ніж за ЗО днів до дня передбачуваного розірвання, якщо інше не передбачено договором страхування.

7.1.2. Одержати дублікат полісу у випадку його утрати.

7.1.3. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхових сум у судовому порядку.

 

 

7.1.4. Звертатись до Страховика з проханням щодо підтвердження (лише у порядку інформації) третій особі наявності договору.

7.1.5. Передати іншій особі страховий поліс шляхом передавального напису на ньому (індоссо) за умови повідомлення про це Страховика.

7.1.6. Вимагати проведення експертизи щодо встановлення збитку після настання страхового випадку за узгодженням із Страховиком або в односторонньому порядку s поданням заяви на ім'я Страховика.

 

7.1.7. Самостійно подавати претензійні, господарські й судові позови.

7.1.8. Призначати сюрвейєрів, експертів, адвокатів, а також звертатись до Страховика за консультаціями або передавати йому справу для безпосереднього ведення претензійних, господарських і судових позивів.

7.1.9. Укладати подвійний договір страхування, тобто укладати договір не з одним, а декількома Страховиками, якщо вантаж застрахований не на повну страхову суму, або не всі ризики покриті страхуванням. При цьому нові Страховики повинні бути обов'язково повідомлені про те. що вантаж вже застрахований.

7.1.10. Вносити платежі, згідно з укладеним договором страхування, лише валютою України, а страхувальник-нерезидент - іноземною вільноконвертовапою валютою або валютою України у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.1.11. Заявити Страховику про відмову від своїх прав щодо

застрахованого вантажу (абандон) і одержати в повному обсязі

страхову суму в таких випадках:

а) викрадання вантажу;

б) викрадання вантажу разом з транспортним засобом:

в) повної конструктивної загибелі вантажу;

г) економічної недоцільності усунення пошкоджень або доставки

застрахованого вантажу до місця призначення;

д) захоплення вантажу внаслідок масових безпорядків або

терористичних актів у випадку, коли вантаж застраховано від такого

випадку і його захоплення продовжується більше, ніж 60 діб.

Заява про абандон (без права її подальшого відкликання) повинна

бути подана на адресу Страховика упродовж 6 місяців від дня настання зазначених обставин.

 

7.2. Страхувальник зобов'язаний:

7.2.1. Повідомити страхову суму, на яку страхує відповідний інтерес.

7.2.2. Своєчасно вносити страхові платежі.

7.2.3. Дотримуватись правил та норм техніки безпеки, пожежної та вибухової безпеки, умов утримання та зберігання вантажів.

7.2.4. Сповістити Страховика, окрім визначених у п.6.4. про всі відомі про всі відомості щодо обставин, які мають істотне значения для оцінки про ступінь ризику і надалі інформувати про будь-які зміни страхового ризику.

7.2.5. Інформувати Страховика щодо одержання всіх відшкодуваиь відносно збитків, що належать відшкодуванню за цими Правилами страхування.

7.2.6. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо вантажів, що страхуються.

7.2.7. При виникненні страхового випадку:

а) не пізніше, ніж через одну добу (крім вихідних і святкових днів)

повідомити про це Страховика;

б) вжити усіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення

збитків, і дотримуватись вказівок Страховика, якщо такі будуть

повідомлені, з його боку.

Страховик звільняється від відповідальності за збитки, які виникли внаслідок того, що Страхувальник умисно або через грубу необереж­ність не вжив заходів для запобігання або зменшення збитків;

в) повідомити про неї у офіційно уповноважені органи (міліцію, слідчі

органи, рятівні служби та інше), що проводять розслідування та

надають послуги по врятуванню вантажів;

г) падати можливість оглянути пошкоджений вантаж експерту

Страховика;

д) надати Страховику всю необхідну інформацію і документи щодо

страховою випадку і причин його виникнення;

є) документально довести:

♦ свою зацікавленість щодо застрахованого вантажу:

♦ наявність страхового випадку;

♦ розмір претензії, щодо заподіяного збитку.

7.3. Страховик має право:

 

 

7.3.1. Запросити у Страхувальника будь-яку потрібну йому інформацію при укладанні договору.

7.3.2. Перевіряти інформацію, що повідомив Страхувальник, а також виконання Страхувальником вимог і умов договору.

7.3.3. Запросити у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитом.

7.3.4. У разі необхідності надсилати запити про відомості, пов'язані

із страховим випадком, в компетентні органи.

7.3.5. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, і на свій розсуд призначати або наймати від імені Страхувальника сюрвейєрів. експертів, адвокатів та інших.

7.3.6. Зменшити частку страхових відшкодуваиь або відмовити у страховій виплаті, якщо Страхувальник:

а) повідомив свідомо неправдиві відомості на час укладення договору;

б) своєчасно не повідомив про страховий випадок;

в) своєчасно не сповістив про зміну страхового ризику;

г) мав можливість у порядку, встановленому чинним законодавством,

але не надав у встановлений договором термін документи і

відомості, необхідні для встановлення причин та характеру

страхового випадку і його взаємозв'язок з тим. що сталося, або

надав свідомо неправдиві докази.

д) при настанні страхового випадку мав можливість, але не скористав­

ся нею для вжиття заходів щодо запобігання або зменшення збит­

ків, і сума збитків зросла.

7.3.7. Страховик вправі відмовити у відшкодуванні збитків у разі,

коли страховий випадок, спричинений протиправними діями третіх осіб,

не підтверджений правоохоронними органами, а також у випадках

навмисних дій Страхувальника (або особи, фізичної чи юридичної, на

користь якої укладено договір страхування), що спрямовані на настання

страхового випадку.

В разі укладення генеральної угоди при неповідомленні або несвоєчасному повідомленні Страхувальником необхідних відомостей Страховик управі відмовити ; відшкодуванні збитків щодо відповідних вантажів. При цьому за Страховиком зберігається право на страхову премію, яку він міг би одержати у разі сумлінного виконання у повному обсязі Страхувальником договору страхування, і якщо страхувальник

 

не доведе, що повідомлення або не своєчасне повідомлення відомостей не може бути поставлене йому в провину.

7.3.8. Y випадку абандону, якщо після сплати страхового

відшкодування виявиться, що вантаж не загинув, на протязі 7 днів за­

пропонувати Страхувальнику залишити собі вантаж і натомість повер­

нути Страховику страхове відшкодування, за винятком відшкодування

часткового збитку, якщо таке мало місце.

7.3.9. Відкласти виплату відшкодувань:

а) якщо проти Страхувальника або особи, якій передано поліс шляхом

передавального надпису на ньому (індоссо). з приводу страхового

випадку порушена офіційна або кримінальна справа щодо причин,

що мають юридичне відношення відносно наміру або вини

Страхувальника чи Застрахованого - до закінчення цієї справи.

б) у разі викрадення вантажу па період слідства, але не більше 3 місяців.

7.3.10. Розірвати договір страхування, попередньо повідомивши Страхувальник; письмово за 30 днів, у випадку, якщо виявиться, що Страхувальник сповістив свідомі неправдиві відомості при укладанні договору страхування, якщо інший термін письмового попередження пе передбачений договором страхування.

7.3.11. Розірвати договір страхування в разі:

а) несплати Страхувальником страхового внеску в установлений

договором термін:

б) відмови від внесення змін до умов договору або від оплати

додаткового страхового внеску, якщо змінився ступінь ризику по

укладеному договору.

7.3.12. У разі виплати страхового відшкодування, у межах сплаченої

суми пред'явити вимоги до особи, відповідальної за заподіяну шкоду.

Це право здійснюється: страховиком з дотриманням порядку, вста­

новленого для особи, яка отримала відшкодування.

Якщо страхувальник відмовився від свого права до особи, відповідальної за заподіяну шкоду, або здійснення цього права стало неможливим з його вини, страховик звільняється від сплати страхового відшкодування повністю або у відповідній частині.

7.4. Страховик зобов'язаний:

7.4.1. Перевірити наявність та стан вантажу при укладанні дого­вору страхування.

 

 

7.4.2. Видати страховий поліс (договір) Страхувальнику в термін, встановленні договором.

7.4.3. Ознайомити Страхувальника з правилами страхування, на основі яки: укладено договір, перед підписанням договору.

7.4.4. При настанні страхового випадку:

а) Протягом двох робочих днів від часу одержання повідомлення

про настання страхового випадку вжити заходів щодо оформлення

всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми

та страхового відшкодування Страхувальнику.

б) Після подання заяви й усіх необхідних документів Страхуваль­

ником скласти акт та зробити розрахунок заподіяної шкоди за

участю представника Страхувальника у термін, погоджений

сторонами з урахуванням особливостей страхового випадку.

В акті огляду повинні бути вказані виявлені пошкодження вантажу з зазначенням характеру та розміру пошкоджень.

в) Скласти страховий акт і провести виплату (або відмовити у

виплаті) страхових сум та страхового відшкодування впродовж 7

робочих днів від дня одержання всіх необхідних документів, якщо

інше не передбачене договором.

г) Відшкодувати Страхувальнику всі необхідні витрати, зроблені

останнім з метою запобігання або зменшення збитків, за які

відповідає Страховик, а також витрати, зроблені для виконання

вказівок Страховика, для з'ясування і встановлення розміру збитків,

диспаші з загальної аварії.

Витрати в цьому разі відшкодовуються пропорційно відношенню страхової суми до вартості вантажу.

7.5. Після прийняття рішення про відмову щодо виплати страхової суми (страхового відшкодування) повідомити про це Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

7.6. Забезпечити конфіденційність у відношеннях із Страхуваль­ником.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.01 с.)