Чи забезпечується страховий захист від майнових збитківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи забезпечується страховий захист від майнових збитківВласника електронних пристроїв як експлуатаційника

Цих пристроїв?

а) ні;

б) так;

в) так (лише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за

своїми гарантійними зобов'язаннями);

г) так (лише в тому разі, якщо виробник несе відповідальність за

своїми гарантійними зобов'язаннями).

 

Договір страхування будівельно-монтажних ризиків

укладається на:

а) період всього будівництва;

б) необмежений період;

в) 1 рік;

г) 6 місяців.

7. Страхування технічних ризиків включає:

а) страхування втрат прибутку, пов'язаних із перервами у будівництві;

б) страхування втрат від проведення експериментальних робіт;

в) страхування страхових ризиків, що пов'язані з будівельними,

монтажними, експлуатаціними роботами та використання

складного технологічного обладнання, машин, техніки;

г) страхування втрат на усунення дефектів у збудованому об'єкті.

Об'єктом страхування будівельно-монтажних ризиків

виступають:

а) допоміжні роботи;

б) транспортні перевезення будівельних матеріалів;

в) транспортна техніка в межах будівельного майданчика та споруди,

призначені для будівництва;

г) тимчасові будівлі та споруди.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підпри­ємство» II Голос України. 1992. 20 березня.

2. Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // Голос України. - 1992. - 14 січня.

3. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. 2-ге вид., випра­влене. К.: Кондор, 2003, 252 с

4. Закон України «Про внесення змін до закону України «1 Іро стра­хування»» від 04.10.2001 №2745-111 // «Урядовий кур'єр» від 7.11.2001 №205; журнал «Баланс» від 8.01.2002 №1-2.

5. Кашеико О.Л., Борисова В.А. Соціально-екопомічпі основи стра­хування: навч. посібник.-Суми: Вид. «Унів. книга», 1999.

6. Страхування: Підручник / Керівник автор, колективу і наук. ред. С.С. Осадець. - К.: КНЕУ, 2002. -599 с

7.

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

План

Сутність та основні види страхування фінансових ризиків.

Страхування кредитних ризиків.

Страхування депозитів.

Ключові слова:фінансові ризики, делькредерие страхуван­ня, страхування кредитних ризиків, страхування депозитів, недостатньо забезпечені кредити, страхування валютних ризиків, страхування товарного кредиту.

1. Сутність та основні види страхування фінансових ризиків

Нині на українському страховому ринку пропонується комплекс страхових послуг, які дозволяють застрахувати бізнес від різноманіт­них фінансових ризиків.

Під фінансовим розуміють ризик фінансового підприємництва чи фінансових угод, коли в ролі товару виступають валюта, цінні папе­ри, грошові кошти. До фінансового ризику входить валютний, кредит­ний та інвестиційний ризики.

Валютний ризик це ймовірність фінансових втрат внаслідок зміни курсу валют, який може виникнути вперіод між укладанням ко­нтракту і фактичним проведенням розрахунків за ним. Розрізняють валютні ризики для імпортера (підвищення курсу валюти між датою підтвердження замовлення і днем платежу) й експортера (падіння курсу іноземної валюти з моменту отримання чи підтвердження замовлення до отримання платежу і під час переговорів).

Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання підпри­ємницькою фірмою своїх фінансових зобов'язань перед інвестором у результаті використання для її фінансування зовнішньої позики. Кредит­ний ризик виникає врезультаті ділового спілкування підприємства з кредиторами, контрагентами, постачальниками, посередниками й ак­ціонерами.

 

Кредитний ризик - це ризик неповернення позичальником байку основного боргу і несплати процентів за позичками.

Різноманітність видів кредитних операцій обумовлює особли­вості і причини виникнення кредитного ризику - недобросовісність позичальника, який отримав кредит; погіршення конкурентного стану фірми, що отримала комерційний чи банківський кредит; несприят­лива економічна кон'юнктура; некомпетентність керівництва фірми тощо.

Галузевий ризик концентрації кредитних вкладень відображає сту­пінь схильності банку до несприятливих змін, пов'язаних із паданням кредитів (вкладенням коштів) у підприємства із загальними характе­ристиками, які роблять їх вразливими при дії одних і тих самих неспри­ятливих факторів Ризик концентрації вкладень може створити серйоз­ну загрозу для доходів банку та його капіталу. Велика сума коштів, спрямована на кредитування однієї галузі економіки (концентрація вкла­день в одну галузь), за несприятливих економічних умов може завда­ти значних збитків банку. Аналогічний ризик може виникнути при кре­дитуванні різними філіями банку одного позичальника.

Інвестиційний ризик пов'язаний із специфікою вкладення під­приємцем грошових коштів у різноманітні просісти.

Страхування фінансових ризиків передбачає компенсацію підпри­ємству втраченою доходу чи додаткових витрат, викликаних його функ­ціонуванням, як учасника комерційної діяльності. Таке страхування проводиться па випадок невиконання чи неналежною виконання дого­вірних зобов'язань дебіторами, інвестицій, банкрутства контрагента і пов'язаних з цим судових витрат тощо.

Таким чипом, до страхування фінансових ризиків відносять:

♦ страхування недоотриманпя прибутку (доходів);

♦ страхування ризиків впровадження пової техніки і технологій;

♦ страхування па випадок зниження обумовленого рівня рентабельності;

♦ страхування ризику засновника;

♦ страхування біржових ризиків.

Одним із найпоширеніших видів страхування фінансових ризиків є страхування від втрат прибутку (доходу). На відміну від багатьох інших видів страхування, де об'єктом захисту виступає майно, в страхуванні

 

від втрат прибутку об'єктом є втрата очікуваного прибутку господарю­ючого суб'єкта.

Усі причини, що визначають втрату (недоотримания) прибутку, зумовлюються багатьма факторами, які умовно поділяють на: пору­шення процесів виробництва при настанні аварій, стихійних лих; зміну ринкової кон'юнктури, порушення контрактів з боку постачальників або споживачів продукції (послуг).

Страхування від втрат прибутку є комплексним страхуванням. Найпоширенішим видом страхування, до якого приєднують це страху­вання, є страхування від ризику вогню.

Крім втрат прибутку, що може статися через пошкодження май­на, прибуток може бути втраченим, коли настане страховий випадок у кооперанта даного виробництва (наприклад, зрив домовленостей про постачання). Це може призвести до таких же негативних наслідків, як і перерва виробництва через пошкодження майна.

Страхова сума при проведенні даного страхування обчислюється на основі обсягу прибутку, що планується, та обсягу постійних витрат, які передбачаються у господарському році.

Особливістю страхування від втрат прибутку є те, що обсяг збит­ку залежить від терміну перерви у виробничій діяльності. Страхове відшкодування передбачає виплату, що замінює для страхувальника регулярне надходження грошових коштів, необхідних для фінансуван­ня господарського процесу. В зв'язку з тим, що ризик втрати прибутку є вторинним від ризику настання майнових збитків, страховий тариф повинен враховувати ймовірність настання ризиків пошкодження (зни­щення) майна та зупинку виробничого процесу.

Крім того, на величину тарифної ставки впливають: галузь, до якої належить дане підприємство, зношеність основних фондів, місце розта­шування виробництва, рівень франшизи, конкуренція в даній галузі тощо.

2. Страхування кредитних ризиків

З найдавніших часів кредитні операції проводилися в умовах ризи­ку неповернення кредиту. Ризик кредитної операції матеріально прояв­ляється в неповерненні, несплаті заборгованості, а юридично - у неви­конанні зобов'язань. В сфері кредитних відносин існують різні форми

 

забезпечення кредитів: матеріальна та юридична. З одного боку, ви­користання цих форм є трудомістким у кредитних операціях, а з іншо­го - позичальник не завжди має достатню можливість матеріального або юридичного забезпечення кредиту. Тому особливою формою за­хисту виступає страхування.

Управління кредитним ризиком здійснюється через:

а) формування резервів (Положення про використання резерву для

відшкодування можливих втрат кредитоспроможності комер­

ційних банків, затвердженого постановою Правління Національ­

ного банку України);

б) підтримку оптимальної структури заборгованості з кредитів;

в) лімітування кредитних операцій, тобто встановлення лімітів на

галузевий ризик концентрації та ризик концентрації кредитних

вкладень за регіонами.

Отже, з метою захисту кредитно-фінансової сфери діяльності юри­дичних осіб проводиться страхування кредитних ризиків'— ризику неплатежу і ризику настання відповідальності позичальника за непо­вернення кредиту (рис. 9.1).

КРЕДИТИВ СТРАХУВАННЯ

Делькредерис страхування
Страхування довір'я
Страхування
фінансових
гарантій
Страхування товарних кредиті и
Класичне (заставне) страхування

Сараї ітіїше (заставіге) страхування

 

Страхувавша
фінансових
кредитів

Рис.9.1. Класифікація видів страхування кредитів Кредитне страхування - відносно повий вид страхування, який розвивається з розвитком споживчого кредиту в країнах з ринковою економікою, де населення купує в розстрочку будинки, автомашини, товари тривалого користування тощо.

 

У цьому виді об'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з матеріальними збитками, що можуть бути завдані страху­вальнику внаслідок невиконання або неналежного виконання позичаль­ником своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором (дого­вором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, кредитором).

Історичний прообраз страхування кредитів полягає в комісійній операції, за умовами здійснення якої укладалася додаткова угода, на­звана делькредере. Виділяють такі види страхування кредитів: стра­хування делькредере (комерційні кредити, кредити під засоби вироб­ництва і предмети споживання, експортні кредити); поручительства і гарантії; страхування збитків, які виникають через надмірне довір'я (рис. 9.2,9.3, 9.4,9.5,9.6). Страховик, який займається кредитним стра­хуванням, працює у всіх галузях делькредере на основі однакових про­цедур: можливі страхові випадки попереджуються за допомогою по­точного спостереження за кредитами; при настанні страхового випад­ку (втратах від неплатоспроможності отримувача) відшкодовує зби­ток; розмір збитку зменшують за рахунок участі страховика в судово­му процесі щодо банкрутства отримувача.

Кредитор (банк, інвестор)
Поіичальннк

Надання кредиту І Іоверненпя кредиту

Страхувальник
Застрахований
Страхова премія

І еперовапии рпіик неплатоспроможності

Виплата відшкодування

Страховик

Рис. 9.2. Схема делькредерного страхування кредитів Важливим моментом у страхуванні є: визначення страхового ви­падку, розміру страхового платежу, страхової суми та страхового відшкодування. Необхідною умовою виникнення відповідальності є факт настання страхового випадку, а як результат — поява ризику неплатоспроможності.

 

Страховим випадком вважаються збитки страхувальника вна­слідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики). Сюди відносять: неповернення або часткове повернення позичальни­ком кредиту (позики) у встановлені кредитним договором терміни, невиплата ним відсотків у повному обсязі та в установлені кредитним договором терміни, невиконання інших обов'язків, передбачених кре­дитним договором.

Страховий платіж залежить від характеру кредиту, діяльності позичальника, мети використання кредиту, наявності товарно-матері­альних цінностей або іншого майна у власності позичальника, що мо­жуть стати забезпеченням нрав регресних вимог страховика при на­станні страховою випадку і визначається з урахуванням кредитоспро­можності позичальника, цільового призначення кредиту та інших умов, передбачених кредитним договором.

Страхова сума вираховується з суми кредиту (позики) та відсотків за користування кредитом. Ці дані містяться у кредитному договорі між страхувальником і позичальником.

Варто зазначити, що межа відповідальності страховика становить від 50 до 90% суми непогашеного кредиту та відсотків, передбачених до говором кредитувампя.

Загальна сума страхових виплат за страховими випадками не може перевищувати страхової суми за договором страхування.

Для визначення ступеня страхового ризику страхувальник при укла­данні договору страхування повинен падати страховику такі документи:

♦ копію свідоцтва про реєстрацію страхувальника;

♦ копію статуту;

♦ балансовий звіт (форма І), звіт про фінансові результати (форма 2); звіт про рух грошових коштів па останню звітну дату (форма 3);

♦ копію кредитного договору;

♦ техніко-економічпе обґрунтування заходів, що кредитуються;

♦ довідку про залишки коштів на поточному рахунку позичальника;

♦ договори, контракти, рахунки, накладні, що характеризують планове використання кредиту, кредитних коштів;

♦ договори купівлі-продажу або інші документи, що є підставою для надання кредиту;

Кредитор

 

Падания кредиту Повернення кредиту

 

Позичальник

 

Угода ісуіііилі-продажу

 

Покупець-М позичальник

 

Кредит пий договір

 

Застрахований

(бенефіціант)

 

Страхувальник

 

Генерований ричик

неплатоспроможності

 

Продавець

 

Страхова премія

 

Ьапк, страхувальник, застрахований

 

Страховик

Рис.9.3.Взаємовідносини сторін при гарантійному страхуванні

 

Страховик

 

Страхове відшкодування

 

Покупець
Відправлення продукції

Оплата згідно з

розрахунковими

документами

Продавець (страхувальник)
Фактор (застрахований)

Подання розрахункових документів

Оплата продукції з урахуванням комісійних

Страхова премія

Страхове відшкодування

Страховик

Рис, 9.4. Механізм функціонування страхової угоди в умовах факторингу

1 Іродавець-поетачальпик

Орендар об'єктів лізингу

Договір лізингу

Договір купівлі-продажу об'єктів

ЛЬингодавець (страхувальник, застрахований)

-І______________ л

Страховик

Страхова премія Страхове відшкодування

Рис. 9.5. Взаємовідносини сторін при страхуванні лізингових операгрй

 

Рис. 9.6. Схема відносин уразі страхування споживчих кредитів

контракт на постачання і реалізацію продукції;

розрахунок погашення кредиту;

документ, що засвідчує зобов'язання за заставою;

♦ акт аудиторської перевірки фінансового стану страхувальника.

На основі цього страховик визначає кредитоспроможність та фі­Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.012 с.)