ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННІ16.1. Якщо в період чинності договору страхування будь-яка сто­рона забажає змінити його умови, в цьому випадку укладається до­повнення до договору страхування. Зміни до договору страхування вносяться за згодою сторін.

16.2. З моменту підписання доповнення сторонами договору стра­хування, таке доповнення вважається невід'ємною частиною такого договору страхування.

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ17 1 За невиконання або неналежне виконання умов договору страхування сторони несуть відповідальність, передбачену таким договором страхування та згідно чинного законодавства України.

17.2. Всі спори та суперечки, які виникають при виконанні догово­ру страхування або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

17.3. У разі, якщо сторонами договору не буде досягнуто згоди, спір вирішується у судовому порядку.

17.4.

17.4 В разі незгоди Страхувальника (Застрахованої особи) з рішенням Страховика щодо розміру страхових виплат, він має право визначити експерта з числа осіб, що мають кваліфікацію і право здійснювати експертну діяльність, для визначення розміру виплат у зв'язку зі страховим випадком.

Додаток № 1

до Правил добровільного страхування

від нещасних випадків

Таблиця І

Базові річні страхові тарифи при добровільному

страхуванні від нещасних випадків

(у % від страхової суми)

 

Категорія застрахованих осіб Тариф (%)
Група 1:Особи віком від 1 до 23 років , студенти уч­бових закладів денної форми навчання 0,7
Група 2:Службовці, інженерно-технічні працівники, що не зайняті безпосередньо в процесі виробництва, працівники літератури , мистецтва, освіти, медичних та лікувально-профілактичних установ (окрім робітни­ків швидкої допомоги), а також інші, що незайняті безпосередньо у процесі виробництва, домогосподар­ки, медичні працівники, обслуговуючий персонал, та інші, що пс можуть бути прирівняні до цієї групи за­страхованих 0,8
Група 3:Особи, які безпосередньо зайняті в процесі виробництва в машинобудівній, деревопереробній та легкій промисловостіщрацівиики ветеринарної служ­би та швидкої допомоги, ; особи, які працюють па бу­дівництві, залізничному та іншому рейковому транс­порті, річкових і озерних пароплавствах та риболов­них суднах; водії автотранспорту, мотоциклісти, пра­цівники відомчої охорони, наземний обслуговуючий персонал авіаційних підприємств та інші, що можуть бути прирівняні до цієї групи застрахованих, а також інваліди ТІ групи; 1,0

 

 

Категорія застрахованих осіб Тариф (%)
Група 4:Особи, які безпосередньо зайняті в процесі виробництва в металургійній промисловості (доменне, прокатне, сталеплавильне та чугуно-ливарне виробни­цтво, а також лиття кольорових металів), в гірничо до­бувній промисловості (добування на поверхні); на па-фтоперегонці та нафтоочистці; особи, які працюють на будівельних механізмах, в т.ч. кранівники баштових, плавучих, підйомних та інших кранів, на морському судноплавстві, члени авіаційних екіпажів (пілоти, штурмани та іи.) працівники воєнізованої охорони та спеціалізованих охоронних служб, журналісти, фото-, теле-, кінорепортери, інкасатори, керівники комерцій­них, акціонерних структур, працівники міліції, Держа­вної автомобільної інспекції, Державної податкової адміністрації та інші, що можуть бути прирівняні до цієї групи застрахованих. 1,5
Група 5:Особи, які безпосередньо зайняті па шкідли­вих та небезпечних виробництвах, в т.ч. у підготовці і проведенні вибухових робіт;зберігаіші вибухових ре­човий, працюючі з вибуховими та отруйними речови­нами і шкідливими газами; на водолазних роботах; ви­конуючі роботи в підземних умовах; на нафтових про­мислах; на верхолазних та кесонних роботах; електри-ки-високовольтпики; працівники рятівних служб, по­жежники, водії-випробувачі та інші, що можуть бути прирівняні до цієї трупи застрахованих. 2,0

Таблиця 2

Базові річні страхові тарифи при добровільному

страхуванні осіб від нещасних випадків, які займаються спортом (у % від страхової суми)

 

Категорії спортсменів Тариф (%)
Група 1(низький ступінь ризику): плавання, водне поло, синхронне плавання, гольф, веслування, настільний теніс, спортивна аеробіка, бадмінтон, біатлон, городковий спорт, заняття в тренажерних залах та інші. 1,0-1,3

 

Категорії спортсменів Тариф (%)
Група 2 (середній ступінь ризику): ігрові види спорту (баскетбол, волейбол, гандбол, теніс, хо­кей та інші, крім футболу та хокею з шайбами); художня гім-  
настика , легка атлетика , стрільба з лука, стендова та кулько­ва стрільба, фехтування, фігурне катання, віндсерфінг, вітри- 1,2-1,7
льиинький спорт, кінний спорт, акробатика, стрибки на бату-  
ті, ковзанярський спорт, санний спорт, велосипедний спорт  
та іпш  
Група 3 (високий ступінь ризику): Контактні види спорту (боротьба вільна, боротьба греко-рим-  
ська, рукопашний бій, традиційне карате, кікбоксінг, бокс, дзюдо, боротьба, самбо), футбол, хокей з шайбою, важка ат- 1,5-2,5
летика, спортивна гімнастика, багатоборство, регбі, гірсько-  
лижній та лижній спорт та піт.  
Група 4 (екстремальні види спорту):  
Дельтапланеризм, альпінізм, скелелазіння, підводні та підзе- 2,0-3,5
мні види спорту, стрибки з парашутом, автомогоспорт, фріс-
таіїл-акробатика та інш.  

Таблиця Же З

Базові страхові тарифи ири страхуванні терміном менше 1-го року

 

Термін страхування % під річного страхового тарифу
до 4-х днів
до 7-ми днів
до 2-х тижнів
1 місяць
2 місяця
3 місяця
4 місяця
5 місяців
6 місяців
7 місяців
8 місяців
9 місяців
10 місяців
1 1 місяців

Конкретний розмір страхового тарифу визначається шляхом множення базового тарифу на поправочні коефіцієнти.

 

Таблиця Же 4

Поправочний коефіцієнт в залежності від чисельності застрахованих осіб

 

Чисельність застрахованих осіб К
1-5 чол 1,00
6-Ю чол 0,90
11-20 чол 0,85
21-50 чол 0,80
51-100 чол 0,75
101-200 чол 0,70
201-300 чол 0,60
Більше 300 чол 0,50

Таблиця Ж» 5

Коефіцієнт урахування ступеню ризику

0, 3-2,5

Коефіцієнт урахування ступеню ризику (вік, професія, умови праці та таке інше)

Таблиця Ж» 6

Коефіцієнт урахування розміру страхових виплат

 

Коефіцієнт урахування розміру страхових виплат К
Схема №2 1,0
Схема № 1 1,2

Таблиця Жи 7

Коефіцієнт урахування сроку страхування

 

Коефіцієнт урахування сроку страхування К
3 роки 0, 8-0, 9
4 роки 0, 7-0, 8
5 років 0, 6-0,7

Нормативні витрати складають 20% у розмірі страхового тарифу.

 

Додаток № 2 до правил добровільного страхування від нещасних випадків

Таблиця №> 1

Розмір страхових виплат у зв'язку із страховими випадками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ іЛп ТРАВМА Розмір страхової виплати {% від страхо­вої суми)
Кістки черепа, нервова система
Перелом кісток черепа :  
а) зовнішньої пластинки кісток склепіння;
б)склепіння;
в) основи;
г) склепіння і основи.
Внутрішньочерепні травматичні гематоми:  
а)епідуральна;
б) субдуральна, внутрішньомозкова;
в) епідуральна і субдуральпа (внутрішньомозкова).
Ушкодження головного мозку:  
а) струс головного мочку при терміні лікування від 3 до 13 днів;
б) струс головного мо:іку при терміні лікування від 14 днів і більше;
в) забій головного мозку, субарахпоїдальпий кро­вовилив;
г) не видалені сторонні тіла порожнини черепа (за винятком шовного і пластичного матеріалу);
д) розчалення речовини головного мозку (без опи­су симптоматики)
Примітки: \.Яюцо у зв 'язку ч черепно-мозковою травмою проводились оперативні втручання на кістках черепу, голо­вного мозку і його оболонки, додатково виплачується 10% від страхової суми, одноразово. 2, У випадку, коли внаслідок од­ніс)' травми настануть ушкодження, перелічені в одній статті, страхова виплата здійснюється за одним з підпунк­тів, яким враховане найтяжче ушкодження. При ушкоджен­нях, вказаних в одних статтях, страхова виплата здійсню­ється з урахуванням кожного з них шляхом підсумування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушкодження нервової системи (травматичне, токсичне, гіпотоксичне), що призвелодо:  
а) астенічного синдрому, дистонії, енцефалопатії у дітей віком до 16 років; 5
6) арахноідіту, енцефаліту, арахиоеіщефаліту;
в) епілепсії;
г) верхнього або нижнього монопарезу (парезу од­нієї верхньої або нижньої кінцівки; ЗО
д) гемі-або парапарезу (парезу обох верхніх або ни­жніх кінцівок або лівих кінцівок, амнезії (втрати памяті);
є) моноплегії (паралічу однієї кінцівки);
ж) тетрапарезу (парезу верхніх і нижніх кінцівок), порушення координації рухів, недоумства (демен­ції)
  з) гемі-, пара- або тетраплегії, афазії (втрати мови), декортикації, порушення функції тазових органів.
  Примітки: 1. Страхова виплата у зв'язку з наслідками травми нервової системи , вкачаними у п.4, виплачується за одним з підпунктів, який враховує найважчі наслідки травми у тому випадку, якщо вони встановлені лікувальио-профілакп\и-чним закладом не раніше 3-х місяців з дня отримання травми та підтверджені довідкою цього закладу. При цьому, страхо­ва виплата здійснюється додатково до страхової виплати, яка була здійснена у зв 'язку з страховими випадками. Загальна сума виплат не може перевищувати 100%. 2. У випадку, якщо страхувальником (застрахованою особою) подані довідки стосовно лікування з приводу травми і її ускла­ днень, страхова виплата здійснюється за п. 1, 2, 3, 5, б та п.4 шляхом підсумування. 3. В разі зниження гостроти зору або зниження слуху внаслі­ док черепно-мозкової травми, страхова виплата здійснюється з урахуванням цієї травми і вказаних ускладнень за відповідни­ ми статтями шляхом підсумування.  
Периферичне ушкодження одного чи декількох череішо-мозкових нервів
Примітка: Якщо ушкодження черепно-мозкових нервів на­стало при переломі основи черепа, то страхова виплата здій­снюється за п. 1. Пункт 5 при цьому не застосовується.  

 

АС\~7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушкодження спинного мозку на будь-якому рівні, поліомієліт, без зазначення симптомів:  
а) струс;
б) забій;
в) удавлення, гематомієлія, поліомієліт; зо
г) частковий розрив;
д) повний перерив спинного мозку.
Примітки: )./? тому випадку, якщо страхова виплата була здійс­нена за підпунктами а), б), в), г) пункту 6, а падалі виникли усклад­нення, перелічені v 11.4, які підтверджені довідкою лікувально-профі-лактичного закладу, то страхова виплата за п.4 здійснюється дода­тково до виплачених раніше. 2.Якщо у зв 'язку :з травмою хребта і стінного мозку проводилися оперативні втрученая, то додатково виплачується 15% від страхової суми, одноразово.  
Травматичні неврити на одній кінцівці (за винят­ком невритів пальцевих нервів).
Ушкодження (перерив, поранення) шийного, пле­чового, поперекового, крижового сплетінь:  
а) травматичний плексит;
б) частковий розрив сплетіння;
в)иерерив сплетіння.
Примітки: І.Пункт 7 та пункт Н одночасно не застосовую­ться. 2.Невралгії, невропатії, які виникли у зв'язку з травмою, не дають підстав для отримання страхової аитлати.  
Перерив нервів:  
а) гілок променевого, ліктьового або серединного (паль­цьових нервів) па кисті;
б) одного: променевого, ліктьового або серединного па рівні промепевозап'ястпого суглоба та передпліччя; ма­логомілкового та великогомілкового нервів;
в) двох і більше: променевого, ліктьового, серединного на рівні промепевозап'ястпого суглоба та передпліччя; малогомілкового та великогомілкового нервів;
г) одного: пахвового, променевого, ліктьового, серединно­го па рівні ліктьового суглоба та плеча,, сідничного і стег­нового;
д) двох і більше: пахвового, ліктьового, серединного на рі­вні ліктьового суглоба та плеча, сідничного і стегнового.
Примітка: понікодж синя нервів па рівні стопи, пальців стопи та кісті не (іас підстав для отримання страхової виплатп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОРГАНИ ЗОРУ  
Параліч акомодації одного ока.
Геміанопсія ( випадіння половини поля зору од­ного ока), пошкодження м'язів очного яблука (травматична косоокість, птоз, диплопія).
Звуження поля зору одного ока:
а)неконцентричне;
б)копцептричііе.
Пульсуючий екзофтальм одного ока.  
Пошкодження ока, яке не привело до знижен­ня гостроти зору;  
а) непроникаюче поранення очного яблука, гіфема;
б)проникаюче поранення очного яблука, опіки 11-IIIступенів, гемофтальм.
Примітки: 1 .Опіки ока без зазначення ступеня, а також опіки ока і ступеня , іцо не призвели до патологічних змін, не. дають підстав для отримання, страхової виплати. 2. У випад­ку, якщо пошкодження, перелічені в п.14 призведуть до зни­ження гостроти зору, страхова виплата здійснюється відпо­відно до п.20. Пункт 14 при цьому не застосовується. Якщо ж у зв'язку з пошкодженням очного яблука здійснювалася страхова виплата за п .14, а в подальшому травма призвела до зниження гостроти зору і це. дає підставу для здійснення страхової виплати у більшому розмірі, тю раніше виплачена сума утримується, 3. Поверхневі інородці тіла на оболонках ока ие дають підстав для отримання страхової виплати  
Пошкодження сльозопровідних шляхів одного ока:  
а) які не привели до порушення функції сльозоп­ровідних шляхів;
б) які привели до порушення сльозопровідних шляхів.
Наслідки травми ока:  
а) коп'їоктивіт, кератит, іридоцикліт, хоріорптипіт; б) дефект райдужної оболонки, зміщення кристали­ ка, зміна форми зіниці, трихіаз (неправильний ріст вій), заворот повіка, не видалені сторонні тіла у оч­ ному яблуці та тканинах очної ямки, рубці оболонок очного яблука та повік (за винятком шкіри).

 

AQ9,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примітки: 1. Якщо внаслідок однієї травми настає декі­лька патологічних змін, перелічених у її.16, то страхова ви­плата здійснюється з урахуванням найбільше тяжкого нас­лідку, одноразово. 2.У випадку, коли лікар-окуліст не раніше ціле через 3 місяця після травми ока встановить , hjo мають місце патологічні зміни, перелічені у п.п. 10, 11, 12, ІЗ. 156, п.16, та зниження гостроти зору, страхова виплата здійс­нюється з урахуванням всіх наслідків шляхом підсумувапня , але не більше ніж 50 % за одне око.  
  Пошкодження ока (очей), що призвело до повної  
втрати зору єдиного ока або двох очей, які мали зір не нижче 0,0 1.
Видалення внаслідок травми очного яблука сліпо-
го ока.  
Перелом орбіти.
  Зниження гостроти зору. Див таб.1, 1
Примітки: 1. Рішення про здійснення страхової виплати у  
  зв'язку із зниженням «наслідок травми гостроти зору та ін­тими наслідками приймається після закінчення лікування, але не раніше 3 місяців з дня травми. Після закінчення цього строку застрахована особа направляється до лікаря-окуліс-та для визначення гостроти зору обох очей (без врахування корекції ) та інших наслідків перенесенного пошкодження. ІЗ таких випадках попередньо мол/се бути здійснена страхова виплата з врахуванням факту травми за п.І4, 15а, 19. 2.Як-  
що дані про гостроту зору пошкод.мсеного ока до одер;іісапия травми відсутні, то умовно слід вважати . що вона була та­кою ж', як пепошкоджеіюго ока. Однак, якщо гострота зору пепоиі код.певного ока виявиться пнгіече пігіс поінкодмсеного, умовно слід вважати, що гострота зору пошкодженого ока дорівнює 1.0. З.Якіцо внаслідок травми були пошкод.іісепі оби­два ока та дані про гостроту зору до травми відсутні, то слід ввагісатч, що гострота зору дорівнювала 1.0. 4. У випад­ку, коли у зв'язку з після травматичним іннлееиням гостроти зору був імплантований тщучинії кришталик або застосова­на коригуюча лінза, то страхова виплата здійснюється з ура­хуванням гостроти зору до операції.  
  Органи слуху  
Пошкодження вушної раковини, що призвели  
  до:  
а) перелому хряща;
б)відсутиості до 1\3 частини вушної раковини;
в) відсутності 1\3-1\2 частини вушної раковини;
г) відсутності більше 1\2 частини вушної раковини. зо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примітка". Рішення про здійснення страхової виплати за сіп.21 б), в), г) приймається па підставі даних лікарського огляду, проведеного після загоєння рони. Якщо страхова виплата здійснена за сіп.21, то сіп.58 не застосовується.  
Пошкодження одного вуха, що призвело до зниження слуху:  
а) шепітна мова па відстані від 1 до Зм;
б) шепітна мова па відстані до 1 м;
в) цілковита глухота (розмовна мова-0).
Примітки. Рішення про здійснення страхової виплати у зв'язку із зниженням внаслідок травми слуху приймається після закінчення лікування, але не раніше 3 місяців і дня одержання травми. Після закінчення цього строку застрахована особа направляється до ЛОР-фіахівця для визначення наслідків перенесенного пошкодження. В таких випадках попередньо мож.е бути здійснена страхова виплата з врахуванням факту травми за п.22, 24а), (якщо с підстави)  
Розрив однієї барабанної перетинки, що настав внаслідок травми, і не призвів до зниження слуху.
Примітки: 1. Якщо внаслідок травми стався розрив бара­банної перетинки та настало зниження слуху, то розмір страхової виплати визначається за п.22.Пункт 23 при цьому не застосовується. 2. Якщо розрив барабанної перетинки настав внаслідок перелому основи черепа (середня черепна ямка), то п.23 не застосовується.  
Пошкодження вуха, що призвело до після трав­матичного отиту:  
а) гострого гнійного;
б) хронічного.
Примітки. Страхова виплата за п.24 б) здійснюється додатково у випадку, коли це ускладнення травми буде встановлено ЛОІ'-фіахівцем через 3 місяці після травми. Раніше цього строку страхова виплата здійснюється з урахуванням факту травми за відповідною статтею.  
Перелом, вивих кісток, хряща носа, передньої стінки лобної, гайморової пазухи, ґратчастої кістки.
Примітка. 1.Якщо у зв'язку з переломом, вивихом кісток, хряща носа настане його деформація і це буде підтверджено до­відкою лікувального закладу та результатами лікарського огля­ду, то страхова виплата здійснюється за п.25 та п.5Я (якщо є підстави застосування цієї статті) шляхом підсумування  

 

Rrn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудна клітка
Пошкодження легені, підшкірна емфізема, гемо­торакс, пневмоторакс (пневмонія, ескудативний плеврит, стороннє тіло (тіла) грудної порожнини.:  
а) з однієї сторони;
б) з обох сторін.
Примітки: 1.Пневмонія, яка розвинулася в період лікуван­ня травми або після оперативного втручання, проведеного з приводу травми (за винятком пошкодження грудної клітки та органів грудної порожнини) не дає підстав для здійснення страхової виплати; 2.Якщо перелом ребер груднини призвели до ускладнень, передбачених п.26, страхова виплата за цісю статтею виплачується додатково до п.28, 29.  
Пошкодження грудної клітки та її органів, що при­звело до:  
а) легеневої недостатності (після 3 місяців з дня травми);
б) видалення долі, частини легені);
в) видалення однієї легені;
Примітка. При здійсненні страхової виплати за підпунк­тами б), в) пункту27;підпункту а-) пункт 27 не застосовує­ться.  
Перелом грудини
Перелом ребер:  
а) одного ребра
б)кожпого наступного ребра
Примітки: І. При переломі ребер під, час реанімаційних за­ходів страхова виплата здійснюється на загальних підставах; 2.Перелом хрящової частини ребра дає підставу для здійснен­ня страхової виплати; З.Якщо в довідках, одержаних з різних лікувально-профілактичних закладів, буде вказана різна кіль­кість пошкоджених ребер, то страхова виплата здійснюєть­ся з врахуванням більшого числа ребер.  
ЗО Проникаючі поранення грудної клітки: торако­скопія, торакоцентез, торакотонія, проведені у зв'язку з травмою:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗО а) торакоскопія, торакоцентез, проникаючі поранен­ня без пошкодження органів грудної порожнини , що не потребує вимогам проведення торакотомії,
б) торакотомія при відсутності пошкодження орга­нів грудної порожнини;
в) торакотомія при пошкодженні органів грудної порожнини;
г) повторні торакотомії незалежно від їх кількості)
Примітки \.Якщо у зв'язку з пошкодженням грудної кліт­ки та її органів було проведено видалення легені чи її частини, ти страхова виплата здійснюється відповідно до п.27, п.ЗО при цьому не застосовується. Пункти ЗО та 26 одночасно не застосовуюся. 2.Якщо у зв 'язку з травмою грудної порожнини проводилася торакоскопія, торакоцентез, шоракототомін, страхова виплата здійснюється з врахуванням найскладнішо­го втручання, одноразово.  
Пошкодження гортані, трахеї, щитовидного хряща, перелом під'язикової кістки, опік верх­ніх дихальних шляхів, які не призвели до пору­шений функції.
Примітка. Якгцо у зв 'язку з травмою проводилася бронхоскопія, трахеотомія, то додатково випла­чується 5% від страхової суми.  
Пошкодження гортані, трахеї, під'язикової кіст­ки, трахеотомія, проведена у зв'язку з травмою, що призвели до:  
а) сиплості, або втрати голосу, ношения трахеосто-мічпоїтрубки не менше, ніж 3 місяці після травми;
б)втрати голосу, ношення трахеостомічпої трубки не менше ніж 6 місяців після травми;
Примітка. Страхова виплата за п.32 здійснюється додатково до страхової виплати, здійсненої у зв 'язку з травмою за п.ЗІ. У ви­падку, якщо страхувальник (застрахована особа) в своїй заяві вка­зала, up травма призвела до порушення функції гортані або тра­хеї, то необхідно отримати висновок спеціаліста по закінченню 3 місяців після травми. Раніше цього строку виплата здійснюється за п. 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРДЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
Пошкодження серця, його оболонок та вели­ких магістральних судин, які не призвели до серцево-судинної недостатності
Пошкодження серця, його оболонок та великих магістральних судин, які призвели до серцево-судинної недостатності:  
а) 1 ступеня;
б) 11 -III ступеня
Примітки. Якщо в медичній довідці не вказана ступінь се­рцево-судинної недостатності, страхова сума виплачується за п.34 а).  
Пошкодження великих периферичних судин, які не призвели до порушення кровообігу, на рівні:  
а) плеча, стегна;
б) передпліччя , гомілки,
Пошкодження великих периферичних судин, які призвели до порушення кровообігу.
Примітки: І ./Jo великих магістральних судин слід відно­сити: аорту, легеневу, безіменну, сонну артерії, внутрішні яремні вени, верхню та нижню порожнини вени, а також: магістральні судини, які забезпечують кровообіг внутрішніх органів. До великих периферичних судин слід відносити :під-ключиниі, підпахові, плечові, ліктьові та променеві артерії, підключшші, підпахові, стегнові та підколінні вени. 2.Якщо застрахована особа в своїй заяві вказала про тс, що травма призвела до порушення функції серцево-судинної системи, то слід одержати висновок спеціаліста. 3. Страхова виплата за сіп.34 б), 36 здійснюється додатково, якщо вкачані в цих статтях ускладнення, травми встановлені в лікувально-про-філактичиих закладах по закінченню 3 місяців після травми та підтверджені довідкою цього заклад)'. Раніше цього строку виплата здійснюється за слп.ЗЗ, 35. 4.Якіцо у зв 'язку з пошкодлсенням великих судин проводилися операції з метою встановлення судинного русла, то додатково виплачується 10% від страхової суми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи травлення  
Перелом верхньої щелепи, виличної кістки або ниж­ньої щелепи, вивих щелепи:  
а) перелом однієї кістки, вивих щелепи
б)перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї кістки
  Примітки: 1.При переломі щелепи, що випадково стався під час стоматологічних маніпуляцій, страхова виплата здійснюється на за­гальних підставах. 2.Перелом альвеолярного відростка, іцо стався при втраті зубів, не дає підстав для здійснення страхової виплати. З.Якщо у зв 'язку з травмою щелеп, великих кісток проводилося опера­тивне втручання, то додатково виплачується. 5 % від страхової суми одноразово.  
Пошкоджений щелепи, що привело до відсутності:  
а) частина шелепи (за винятком альвеолярного відростка
б) щелепи
Примітки: І При здійсненні страхової виплати у зв 'язку з відсут­ністю и/слепи або її частини врахована і втрати зубів, незалежно від їх кількості. 2. У тих випадках, коли травма щелепи супроводжувала­ся пошкодженням інших органів ротової по/югіснинн, процент від страхової суми, яка підлягає виплаті визначається з урахуванням цих пошкоджень за відповідними статтями шляхом підсумовування. 3. При здійснені страхової суми за н. 39 додатково страхова виплата за оперативні втручання не здійснюється.  
Пошкоджений язика, ротової порожнини (поранений, опік, відмороження, що призвели до утворення рубців (незалежно від їх розміру)
Пошкодження язика, що призвели до: а) відсутності кінчика язика
б) відсутності дистальної частини язика
в ) відсутності язика па рівні середньої третини;
г) відсутності язика на рівні кореня або повної відсутнос­ті язика.
Пошкодження зубів, що призвели до  
а)злам коронки зуба, перелому зуба (коронки, шийки, ко­реня), вивиху зуба, втрати.
б) 1 зуба;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  в) 2-3 зубів;
г) 4-6 зубів
б) 7-9 зубів;
є) 10 і більше зубів.
Примітки: 1. При переломі чи втраті внаслідок травми зубів з не­змінними протезами страхова виплата здійснюється з урахуванням втрати лише опорних зубів. При пошкодженні внаслідок травми змін­ні протезів страхова виплата не здійснюється. 2. При втраті або пе­реломі молочних зубів у дітей до 5 років страхова виплата здійсню­ється на загальних підставах. 3. При втраті зубів та переломі щеле­пи розмір страхової виплати, яка повинна бути здійснена, визнача­ється за п. 37 та п. 42 шляхом підсумовування. 4. Якщо у зв'язку з травмою зуба була здійснена страхова виплата за п. 42, а в подаль­шому цей зуб був видалений, то із страхової виплати, яка повинна бу­ти здійснена, вираховується раніше здійснена страхова виплата. 5. Якщо видалений у зв'язку з травмою зуб буде імплантований, страхо­ва виплата здійснюється на загальних підставах за п 42. У випадку ви­далення цього зуба додаткова виплата не проводиться.  
Пошкодженій! (поранення, розрив, опік) глотки, стра­воходу, шлунку, кишечнику, а також езофагогастрос-копін, проведена у зв'язку з цими пошкодженнями або з метою видалення сторонніх тіл з стравоходу, шлун­ка, що не призвели до функціональних порушень.
Пошкодження (поранення, розрив, опік) стравоходу, що викликало:  
а) звуження стравоходу;
б) непрохідність стравоходу (при наявності гастростомії), а також стан після пластики стравоходу,
  Примітка: Процент від страхової суми, який підлягає сплаті за її. 44, визначається не раніше ніж через 6 місяців з дня травми. Раніше цього страхова виплата здііісіїїостьєя за п. 43 і цей процент вирахо­вується при прийнятті остаточного рішення.  
Пошкодження (поранення, розрив, опік) органів трав­лення, випадкове гостре отруєння, що призвели до:  
а) холециститу, дуоденіту, гастриту, панкреатиту, ентери­ту, коліту, проктиту, парапроктиту
б) спайкової хвороби, стану після операції зприводу спайкової непрохідності;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  г) кишкового свища, кишково - піхвового свища, свища підшлункової залози;
д) протиприродного проходу (колостоми).
Примітки: і. При ускладненнях травми, передбачених у підпунктах а), б), в) пункту 45, страхова виплата здійснюється за умови, що ці ускладнення мають місце по закінченню 3 місяців після травми, а пе­редбачені в підпунктах г) та д) - по закінченню 6 місяців після трав­ми. Вказані ускладнення травми визнаються лише у тому випадку, як­що вони підтверджені довідкою лікувально-профілактичного закладу. Раніше іціх строків страхова виплата здійснюється за п. 43 і цей про­цент не вираховується при прийнятті остаточного рішення. І.Якщо внаслідок однієї травми виникнуть ускладнення, перелічені в одному підпункті, страхова виплата ■здійснюється одноразово. Проте, якщо виникли патологічні зміни, перелічені в різних підпунктах, страхова виплата здійснюється з урахуванням коленого з них шляхом підсуму-вання.  
Грижа, що утворилася на місці пошкодження перед­ньої черевної стінки діафрагми або в ділянці післяопе­раційного рубцю, якщо операція проводилась у зв'яз­ку з травмою, або стан після операції з приводу такої грижі.
Примітки: [.Страхова виплата за п.46 здійснюється додатково до страхової виплати, визначеної у зв 'язку з травмою органів .живота, якщо вона с прямим наслідком травми. 2.Грижі .живота (пупкові, бі­лої лінії, пахові та пахово-мошопочні, які виникли внаслідок підняття важких речей, не дають підстав для здійснення страхової виплати.  
Пошкоджений почіпки внаслідок травми чи випадко­вого гострого отруєння що призвело до: _.
  а) нідісапсульного розриву печінки, що не потребувала оперативного втручання, гепатиту, сироваткового гепати­ту, ідо розвинувся безпосередньо у зв'язку з травмою , ге-патоза,
б)печінкової недостатності.
ІІошкоїжеімиї селезінки, що призвело до:  
а) підкапсульпого розриву селезінки, що потребувала оперативного втручання;
б) видалення селезінки.
Пошкодження шлунку, підшлункової залози, кишечни­ку, грижі, що призвело до:  

 

RCiR

 


 

 

 

 

 

 

    а) утворення псевдокісти підшлункової залози;
  б) резекції шлунку, кишечника, підшлункової залози; ЗО
в) видалення шлунку.
Примітки. При наслідках травми, які перелічені в одному підпунк­ті, страхова виплата здійснюється одноразово. Проте, якщо травма різних органів призвела до ускладнень, , зазначених в різних підпунк­тах, страхова виплата здійснюється з урахуванням кожного з них шляхом підсумування.  
Пошкодження органів живота, у зв'язку з якими про­ведені:  
а) лапароскопія (лапароцентез);
б) лапаротомія при підозрі на пошкодження органів жи­вота (в тому числі з лапароскопією , лапароцентозом);
г) повторні лапаротомії (незалежно від їх кількості).
Примітки. 1. Якщо у зв 'язку з травмою органів живота с підстави для здійснення страхової виплати за п. 4 7-50, то п. 51 (крім підпунк­ту г) не застосовується. 2. Якщо внаслідок однієї травми будуть по­


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)