ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ8.1. З усіх видів страхування відшкодуванню підлягають тільки

прямі збитки, виключаючи упущену користь, витрати на оренду чи

наймання іншого транспортного засобу, моральні збитки та інше.

Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових випадків не може бути більше страхових сум по кожному виду страхового захисту, що обумовлені договором страхування.

8.2. Розмір скоєних збитків визначається Страховиком за участю

Страхувальника на основі:

♦ документа, де визначено перелік знищених, пошкоджених або викрадених складових частин об'єкту страхування (самого об'єкту в цілому);

♦ документа складеного компетентними органами про час, обста­вини і причини знищення, пошкодження або викрадення складових частин об'єкта страхування (самого об'єкту в цілому);

♦ документа про витрати па компенсацію скоєних збитків.

В документах, які підтверджують затрати на відновлення автотранспортних засобів, до сплати приймаються тільки ті ціпи па запасні частини, за якими Страховик пропонує їх Страхувальнику, гарантуючи якість останніх, як продукцію тільки визнаних світових виробників.

Якщо Страховик не зможе забезпечити Страхувальника запасними частинами на відновлення автотранспортних засобів по страховим зобов'язанням, то перший сплачує останньому вартість запасних частин за ціпами означеними в поданих документах.

Огляд пошкодженого об'єкту страхування провадиться у світлий час доби.

8.3. Не включається в кошторис витрат вартість:

♦ ремонту і технічного обслуговування автомобіля, що не викликані настанням страхового випадку;

♦ робіт, що пов'язані з реконструкцією чи переобладнанням автомобіля, ремонтом або заміною його окремих частин, деталей

і приладдя внаслідок їх зносу, технічного браку, поломки та інше;

♦ заміни замість ремонту тих чи інших вузлів та агрегатів у зборі через відсутність у ремонтних підприємствах необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів та агрегатів;

♦ втрати експлуатаційних якостей;

♦ втрати товарної вартості автомобіля.

♦ яка перевищує ціну на запасні частини до автотранспортних засобів, запропонованих Страховиком, якщо Страхувальник відмовиться від його послуг і придбає запасні частини по більш високим цінам.

8.4. Відшкодування збитків провадиться за вирахуванням

амортизаційного зносу запасних частин, що підлягають заміні, деталей

і приладдя, якщо інше не було обумовлене при укладанні Договору.

Приклад: Автомобіль застрахований на випадок ДТП з урахуванням зносу. Термін експлуатації цього автомобіля п'ять років. У результаті ДТП необхідно зробити заміну крила автомобіля. Нове крило коштує дорожче, ніж те крило, що було в експлуатації 5 років. Різниця між цими сумами Страховиком відшкодовуватися не буде. Страховик відшкодує вартість старого крила.

Різницю між вартістю старого і нового крила, а також надбавку за ремонт Страхувальник відшкодовуватиме самостійно.

8.5. При визначенні розміру збитків враховуються:

♦ страхова сума автомобіля у разі його знищення чи викрадення;

♦ різниця між страховою сумою і вартістю автомобіля, що визначається експертом Страховика з урахуванням обезціпюваиня у результаті страхового випадку при пошкодженні автомобіля;

♦ витрати па рятування автомобіля і приведення його у порядок у зв'язку з настанням страхового випадку.

8.6.1 Іри частковому страхуванні відшкодування за п.п. 2.2 виплачується Страховиком в тій же пропорції від розмірів фактичних збитків.

Приклад: Якщо автотранспортний засіб вартістю 5000 гри. застраховано від будь-яких ризиків на суму 50% від повної вартості, і внаслідок страхової події збитки складуть 1000 гри., то Страховик відшкодовує також тільки половину збитків, тобто 500 гри.

8.7. Для одержання страхового відшкодування Страхувальник (або особа, яка представляє його інтереси) повинен представити такі документи:

♦ заяву про виплату страхового відшкодування;

 

 

♦ страховий Поліс;

♦ довідку з ДА1 про ДТП із зазначенням прізвища особи (осіб), які постраждали при цьому (при страхуванні за п.п.2.2.1, 2.3, 2.4) та особи (осіб), які винні у вчиненні ДТП,

♦ фотокарток пошкодженого транспортного засобу (є обов'язковими, коли страховий випадок і ремонт транспортного засобу відбулись за межами України);

♦ довідку із сейсмологічної служби про стихійне лихо (при страху­ванні за п.2.2.3);

♦ довідку із слідчих органів про викрадення (при страхуванні за п.2.2.2);

♦ документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася (у разі смерті Страхувальника);

♦ медичну довідку встановленої форми (для водія, який керував транспортним засобом у момент вчинення ДТП);

♦ лікарняний листок (листок непрацездатності) при тимчасовій втраті працездатності у результаті ДТП;

♦ заключения ЛТЕК при встановленні інвалідності (копію);

♦ свідоцтво про смерть (завірену копію) у разі смертельного результату,

♦ акт товарної експертизи про величину збитків чи рахунок сервісного центру про величину необхідних затрат на відновлення;

♦ інші документи, за необхідністю

8.8. Розмір збитків визначається з урахуванням ціп патрудовитрати,

які діють на сервісних центрах чи СТО.

Вибір сервісної станції Страхувальник зобов'язаний узгоджувати із Страховиком, у супротивному разі Страховик має право переглянути і змінити розмір відшкодування.

Пошкоджені при страховому випадку запасні частини та деталі автомобіля, заміна яких оплачена при відшкодуванні збитків, повинні бути передані Страховику.

При настанні страхових подій за межами України та необхідності здійснення ремонту на місці ДТП, Страховик оплачує рахунки за використані запасні частини, а трудозатраты па відновлення оплачуються виходячи з розцінок, що діють в Україні.

8.9. Виплати за п.2.2.2 цих правил провадяться тільки при порушенні

кримінальноїсправи.

 

8.10. По фактах, викрадення або крадіжки автомобіля, за якими

порушено кримінальну справу, виплата провадиться у розмірі 30%

страхового відшкодування, в усіх інших випадках протиправних дій

третіх осіб - одноразово.

При викраденні застрахованого автомобіля Страхувальник зобов'язаний передати Страховику технічний паспорт і повний комплект оригінальних ключів від даної автомашини.

Остаточна виплата відшкодування за фактами викрадення провадиться пе раніше, ніж через два місяці, по закінченню терміну попереднього розслідування органами МВС (припинення чи призупинення виробництва з даної справи). Страхувальнику, в разі його невинності, виплачуються 70% страхового відшкодування, що залишилися, за винятком обумовленої фраишизи.

Після цього Страхувальник зобов'язаний здійснити документальну передачу права власності па автомобіль від власника до Страховика.

8.11. .Якщо у період дії страхового договору страхові випадки виникали неодноразово, то наступні виплати страхового відшкодування провадитимуться з розрахунку зменшеної страхової суми на величину сум, що раніше виплачені.

8.12. Страховик, який виплатив страхове відшкодування, має право пред'явити позов до особи, яка винна, за завдані збитки відповідно до чиїшого законодавства.

8 13. Страхувальник, який одержав від особи, винної в настанні страхового випадку повне відшкодування збитків, втрачає право на одержання страхового відшкодування від Страховика. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування виплачується Страховиком з урахуванням суми, що одержана Страхувальником від особи, яка завдала збитків.

8.14. У разі, якщо Страхувальнику було повернено викрадений автомобіль, він зобов'язаний не пізніше одного місяця повернути Страховику одержане за нього страхове відшкодування за вирахуван­ням витрат па ремонт та приведення його в порядок. В супротивному разі Страховик пред'являє Страхувальнику позов у порядку, що встановлений чинним законодавством.

8.15. При страхуванні транспортного засобу па повну вартість, у разі його повної загибелі (коли вартість відновлювальпого ремонту

 

перевищує 80% страхової суми), Страховик виплачує всю страхову суму по транспортному засобу, за вирахуванням безумовної франшизи.

Пошкоджений транспортний засіб передається власником Страховику після зняття його з обліку в органах ДАІ. Витрати щодо зняття автомобіля з обліку оплачуються власником.

8.16. При нанесенні збитків життю і здоров'ю водіїв та пасажирів, які

попадають під страховий захист, виплати провадяться у таких розмірах:

♦ у разі смерті застрахованої особи, правонаступникам або його спадкоємцям, виплачується 100 відсотків страхової суми;

♦ при встановленні групи інвалідності внаслідок страхового випадку Страхувальнику виплачується:

♦ при першій групі - 100% страхової суми;

♦ при другій групі - 75% страхової суми;

♦ при третій групі - 50% страхової суми.

У разі тимчасової втрати працездатності внаслідок страхового випадку Страхувальнику (або за його дорученням, безпосередньо постраждалим) за кожну добу виплачується 0,4%> страхової суми, але не більше 50% страхової суми за весь період непрацездатності.

8.17. При нанесенні збитків майну третіх осіб (п.2.4.2) розмір

відшкодування визначається Страховиком за участю Страхувальника

і сторони, що потерпіла, на підставі складеного акту, переліку знищеного,

пошкодженого майна, а також документів про зроблені витрати на

відновлення.

Відшкодування збитків провадиться з урахуванням зносу пошкодженої власності.

8.18. При нанесенні збитків життю і здоров'ю третіх осіб (н.2.4.1.)

Страховик виплачує відшкодування виходячи з офіційно підтвердженого

середнього рівня доходів постраждалого на основному місці роботи

(або пенсії) за останні 3 місяця до моменту настання страхового

випадку.

За відсутністю документів, що підтверджують офіційні доходи постраждалого за основу приймається діючий па момент страхової події неоподковуванний мінімум доходів в Україні.

Розмір відшкодування збитків життю і здоров'ю третіх осіб (у середньомісячних доходах постраждалого або неоподатковуваних мінімумах, - далі СМД):

 

♦ у разі смерті постраждалого, правонаступникам або його спад­коємцям, виплачується 50 СМД;

♦ при встановленні групи інвалідності внаслідок страхового випадку постраждалому виплачується:

♦ при першої групі - 50 СМД;

♦ при другій групі-35 СМД;

♦ при третій групі - 25 СМД.

У разі тимчасової втрати працездатності внаслідок страхової події постраждалим за кожну добу виплачується 0,2 СМД, але не більше 25 СМД за увесь період непрацездатності.

8.19 При нанесенні збитків життю, здоров'ю та майну третіх осіб (в разі об'єднання п.п.2.4.1, 2.4.2) Страховик виплачує відшкодування у межах загальної страхової суми.

У першу чергу відшкодовуються збитки життю і здоров'ю третіх осіб.

8.20. Страхувальнику при настанні страхової події в рахунок

страхового відшкодування надаються:

♦ експертна оцінка пошкоджень застрахованого автомобіля та оформлення відповідпогодокументу;

♦ правовий захист майнових інтересів Страхувальника в суді при страхуванні цивільної відповідальності.

8.21. Право пред'явлення Страховику вимог щодо виплат за

договором страхування діє в межах терміну позової давнини ,

передбаченому законодавством України.

9. СИСТЕМА ЗНИЖОКТА НАДБАВОК(«ІЮИУС-МАЛУС»)

9.1. Страховик при визначенні страхових премій застосовує систему знижок та надбавок залежно від результатів попереднього страхування. Знижки діють тільки для автомобілів, що страхувалися па повну вартість.

9.2.1 Іри первісному укладанні договору страхування транспортному засобу присвоюється 7 клас, за яким страхова премія сплачується в розмірі 100% до тарифпої.ставки,

Якщо новий автомобіль, що приймається на страхування, куплено замість украденого, йому присвоюється 8 клас.

При продовженні страхування на наступний рік Страховик проводить перегляд класу системи «бонус-малус».

9.3. Система зміни класів діє окремо по видах страхування:

 

 

♦ КАСКО;

♦ життя і здоров'я водіїв та пасажирів;

♦ цивільної відповідальності.

9.4. Зміни класу по КАСКО проводиться таким чином:

9.4.1. Клас збільшується, якщо протягом року:

♦ оплачена претензія по ДТП, яка сталася з вини (у тому числі й часткової) особи, яка керувала автомобілем. Кожна ДТП збільшує клас на 1 одиницю;

♦ оплачено дві та більше претензій по ушкодженням автомобіля, що не пов'язані з ДТП. При цьому, кожна наступна претензія, починаючи з другої, збільшує клас на 1 одиницю.

9.4.2. Клас залишається без змін, якщо протягом року:

♦ оплачена одна претензія по ушкодженню автомобіля, не пов'язаного з ДТП;

♦ оплачені претензії по ДТП, які сталися не з вини особи, яка керувала автомобілем.

9.4.3. Клас зменшується на 1 одиницю, якщо протягом року не

оплачено жодної претензії.

9.5. Зміни класу по життю та здоров'ю водія і пасажирів

провадяться таким чином:

9.5.1. Клас збільшується, якщо протягом року оплачена претензія по ДТП, яка сталася з вини (у тому числі й часткової) особи, яка керувала автомобілем. Кожна ДТП збільшує клас на 1 одиницю;

9.5.2. Клас залишається без змін, якщо протягом року оплачені претензії по ДТП, які сталися не з вини особи, яка керувала автомобілем.

9.5.3. Клас зменшується на 1 одиницю, якщо протягом року:

 

♦ не оплачено жодної претензії по ДТП;

♦ оплачені претензії по збитках автомобіля, що не пов'язані з ДТП.

9.6. Зміни класу по цивільній відповідальності проводяться таким

чином:

9.6.1. Клас збільшується, якщо протягом року оплачена претензія по відшкодуванню збитків третіх осіб. Кожна сплачена претензія збільшує клас на 1 одиницю.

9.6.2. Клас зменшується на 1 одиницю, якщо протягом року не оплачено жодної претензії по відшкодуванню збитків третіх осіб.

9.7. Знижки та надбавки за системою «бонус-малус» зберігаються

 

за Страхувальником при перенесенні страхування з одного автомобіля на інший протягом страхового періоду.

9.8. При перерві у страхуванні знижки та надбавки зберігаються за тим же Страхувальником по тому ж транспортному засобу протягом одного року.

9.9. Для Страхувальника - фізичної особи знижки та надбавки переносяться на новий автомобіль, придбаний замість раніше застрахованого.

9.10. При зміні власника, автомобіль, який раніше було

застраховано, одержує початковий клас відповідно до п.9.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)