Unlimiled -тільки для ocifi, які виїжджають до ІталіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Unlimiled -тільки для ocifi, які виїжджають до Італії 

 

Дні А В С ІЗ
bUSI) за добу
3...6 0,55 0,63 0,75 1,15
7... 14 0,52 0,60 0,72 1,12
І5...30 0,50 0,57 0,70 1,10
ЗІ...180 0,45 0,55 0,65 1,05
181...365 0,43 0,52 0,63 1,03

Знижки:

для груп більше ніж 20 чоловік та дітям до 16 років- 10-20%. Надбавки:

50% - при заняттях небезпечними видами спорту та відпочинку;

100% - для осіб віком понад 60 років, фізична праця;

200% - для осіб віком понад 70 років.

Особи віком понад 75 років страхуванню не підлягають.

 

ДОДАТОК 11.

  ЛЬВІВ-ТЕРЕН АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВИЙ ПОЛІС Адреса страховика E-mail:

Цей поліс засвідчує факт укладення договору страхування

 

 

Страхувальник  
Адреса страхувальника  
Об'єктом страхування є майнові виграти, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном
Страхові випадки
Страхування проводиться на випадок знищення або пошкодження його внаслідок: вогневих ризиків - пожежі, удару блискавки, вибуху газу, який використовується для побутових погреб; Так Пі
   
стихійних лих - землетрусів, зсуву, обвалу, бурі, урагану, паводку, граду, зливи, осідання ґрунту, виверження вулкану, дії підземного вогню, каменепаду, смерчу, цунамі, .затоплення, незвичайних для даної місцевості довготривалих дощів і сильного снігопаду та інших стихійних лих;    
знищення або пошкодження внаслідок раптової аварії опалювальної, водопровідної та каналізаційної системи;    
крадіжки майна і знищення його або пошкодження, зв'язаного з крадіжкою або спробою крадіжки.    
       

 

 

 

 

  Договір страхування діє з 00 год до 24 год Дата укладення  
         
       
  Що застрахо­вано Стра­хова сума Тариф­на ставка Франшиза Знижка Страхова премія
  /0 сума
               
               
               
   
         
Дата сплати Сума Форма сплати Терміни сплати Якщо внесено % платежу, то друга частина повинна бути внесена до « » 200 р, в разі її несплати договір страхувальник втрачає чинність на наступний день.
  Попередній договір № поліса Дата закінчений
 
  Додаткові умови страхування: страхове відшкодування виплачується в процентному співвідношенні від вартості об'єкту страхування, страхової суми та суми збитку.
 
  Умови страхування та порядок виплати мені відомі  
  І Іідпис страхувальника
     
     
  Місце видачі  
     
         
  Дата видачі  
     
     
  Підпис страховика  
                                   

 

Порядок зміни і припинення договору страхування:

1. Дія договору страхування може бути припинена за взаємною згодою сторін на підставі письмового повідомлення однієї зі сторін.

2. Дія договору страхування припиняється у випадку закінчення терміну дії договору страхування; виконання страхових зобов'язань перед страхувальником; несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни; ліквідації страховика в порядку, встановленому законодавством України; прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальпика-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком колії всі права і обов'язки переходять до правонаступників; в інших випадках, передбачених законодавством України.

3. Повідомлення про дострокове припинення дії договору страхування повинно бути направлено ініціатором припинення договору страхування іншій стороні в письмовому вигляді не пізніше, ніж за ЗО днів до дати, з якої договір страхування повинен припинити дію.

4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому премії за період, що залишився до закінчення дії договору з утриманням 20 відсотків на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, ідо були здійсненні за цим договором страхування. .Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

5. При достроковому припиненні дії договору страхування па вимогу страховика страхувальник) повертаються сплачені ним премії повністю. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальнику страхові платежі за час дії сплачені ним страхові платежі на період, що залишився до закінчення дії договору з утриманням 20 відсотків на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійсненні за цим договором страхування.

6.

Права і обов'язки сторін

Страховикмас право:

♦ робити занити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до служб пожежного нагляду, правоохоронних органів за підтвердженням факту настання страхового випадку;

♦ з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, перевіряти всі представлені документи, а також протягом дії договору страхування перевіряти стан і вартість застрахованого майна;

♦ розпочати огляд пошкодженого майна без повідомлення страхувальника про нанесення збитку;

♦ брати участь у рятуванні і збереженні застрахованого майна. Ці дії страховика або його представників не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати страхове відшкодування. Якщо страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується в тому розмірі, в якому це привело до збільшення збитку;

♦ відмовити у виплаті повністю або частково відповідно до Правил страхування.

Страховик зобов'язаний:

♦ ознайомити страхувальника з умовами та Правилами страхування;

♦ при настанні страхового випадку і наявності всіх необхідних документів здійснити виплату страхового відшкодування в межах страхової суми протягом 15 робочих днів у відповідності з правилами страхування;

♦ при несвоєчасній виплаті нараховується пеня в розмірі 0,2% від суми виплати;

♦ зберігати в таємниці інформацію про майновий етап страху­вальника, за винятком випадків, передбачених чинним законодав­ством України;

♦ протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

♦ за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти договір страхування.

 

Якщо страхувальник порушить свої обов'язки, страховик має право повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування або розірвати договір страхування без дотримання встановленого місячного терміну.

Страхувальникмає право:

♦ на компенсацію збитку, спричиненого страховим випадком;

♦ у випадку відмови страховика виплатити страхове відшкодування звернутись до страховика з обґрунтованими претензіями і вимогою повторної перевірки протягом 30 днів.

Страхувальник зобов'язаний:

♦ своєчасно вносити страхові платежі;

♦ при укладенні договору страхування і під час його дії надати інформацію страховику про всі відомі страхувальник) обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (наприклад, перехід майна іншій особі тощо). Наслідком свідомого приховування правдивої інформації про ризик може бути відмова у виплаті відшкодування і визнання договору страхування недійсним.

♦ інформувати страховика про всі договори страхування, укладені щодо застрахованого в страховика майна з іншими страховиками;

♦ повідомити страховика про настання страхового випадку;

♦ вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

♦ утримувати майно у суворій відповідності до протипожежних правил, норм експлуатації тощо.

♦ при настанні страхового випадку скласти перелік пошкодженого, знищеного майна;

♦ зберігати пошкоджені речі або наявні залишки від них до прибуття па місце представника страховика для огляду.

ДОДАТОК 12

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО

ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На підставі цих Правил Акціонерна страхова компанія

«Дністер» (далі страховик) укладає договори добровільного

страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту) -

далі засіб транспорту та приладдя і додаткового обладнання до нього,

який належить юридичним та фізичним особам.

1.2. Договір страхування укладається з юридичними та фізичі іими осо­

бами (далі страхувальник) за умови подання ними документів, необхідних

для занесення в договір достовірних даних про об'єкт страхування.

1.3. Терміни, які використовуються в цих Правилах:

«Страховик»-АСК «Дністер», 290034, м. Львів, вул. Професора

Буйка, 4.

«Страхувальник»- юридична особа, або дієздатна фізична осо­ба, яка уклала договір страхування засобу транспорту із страховиком і зобов'язалась сплатити йому премію (платіж) або є страхувальником відповідно до чинного законодавства України. Страхувальник має право укладати договори страхування па користі, третіх осіб.

«Полісоу тримувач»- особа, яка має встановлені законодавством права па використання засобу транспорту.

2. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані із збитками, що виникли внаслідок страхового випадку з засобом транспорту, а також з приладдям та додатковим обладнанням засобу транспорту, який належить страхувальнику або одержаний ним па законних підставах.

СТРАХОВІ РИЗИКИ

3.1. Страховим випадком згідно з Правилами, є будь-яка подія, передбачена договором страхування, внаслідок якої виникає зобов'я­зання АСК «Дністер» здійснити виплату страхового відшкодування.

 

3.2. Добровільне страхування засобу транспорту проводиться (на

вибір страхувальника) па випадок:

3.2.1. Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя та додаткового обладнання до нього внаслідок дорожпьо-транспортної пригоди (далі ДТП) та від інших пошкоджень, які мали місце в процесі руху, за винятком відповідальності страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) засобу транспорту.

3.2.2. Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя і додаткового обладнання до нього внаслідок ДТП та від інших пошкоджень, які мали місце в процесі руху, з відповідальністю страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числ і фар та ліхтарів) засобу транспорту.

3.2.3. Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя і додаткового обладнання до нього внаслідок навмисних протиправних дій третіх осіб з відповідальністю страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) засобу транспорту:

 

3.2.3.1. В будь-якому місці;

3.2.3.2. На стоянці, що охороняється, або в гаражі.

3.2.4. Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя та

додаткового обладнання до нього з відповідальністю страховика за

розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) засобу

транспорту внаслідок стихійних лих (затоплення, буря, ураган, смерч,

цунамі, шторм, злива, град, обвал, лавина, зсув Грунту, вихід

підґрунтових вод на поверхню, повінь, сель, удар блискавки, осідання

грунту, землетрус), падіння дерев, нападу тварин, а також пожежі або

вибуху в засобі транспорту.

3.2.5. Крадіжка засобу транспорту, приладдя та додаткового

обладнання до нього при зберіганні:

3.2.5.1. В будь-якому місці;

3.2.5.2. На стоянці, що охороняється, або в гаражі.

3.3. На вибір страхувальника договір страхування може бути

укладений від одного, декількох або всіх ризиків даних Правил.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.006 с.)