ПРО ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРО ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІСТРАХОВИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ

змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 року № 747

Це Положення регулює порядок провадження діяльності страховими посередниками (страховими агентами і страховими брокерами) - суб'єктами підприємницької діяльності на ринку страхових послуг і спрямоване па посилення захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян під час отримання страхових послуг через страхових посередників. Дія цього Положення не поширюється на діяльність страхових посередників - громадян, які перебувають із страховиком у трудових відносинах.

1. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни мають таке значення:

♦ агентська діяльність - діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консульту­вання, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладенням та виконанням договорів страхування (підготовка і укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат;

♦ договір про падання страхових агентських послуг (агентська угода) - письмова угода між страховиком та страховим агентом, в якій визначаються права та обов'язки сторін щодо порядку укладення, обслуговування та виконання договорів страхування, порядок внесення страхових платежів, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність сторін за невиконання або неналежне

 

виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін;

♦ брокерська діяльність - професійна діяльність суб'єктів підприєм­ницької діяльності на користь страхувальника або перестраху­вальника (цедента) (далі - страхувальник), спрямована на визна­чення його потреби в отриманні страхових послуг, консультуванні, наданні допомоги у розробленні умов договору страхування, пошуку страховиків, які відповідають вимогам страхувальника, ве­денні переговорів та укладенні договорів страхування за дору­ченням страхувальника, здійсненні розрахунків за договорами стра­хування, підготовці документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку,

♦ договір про падання страхових брокерських послуг (брокерська угода) - письмова угода між страхувальником та страховим брокером, в якій визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови набуття чинності договору страхування, що укладається при посередництві страхового брокера, порядок внесення страхових платежів та інформування страхувальника про набуття чинності договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін.

2. Особливі вимоги до порядку провадження агентської діяльності

У разі коли договір страхування укладається при посередництві страхового агента, суб'єкти цивільно-правових відносин повинні дотримуватися таких вимог:

♦ страховий агент, що отримує страхові платежі від страхувальників, зобов'язаний перерахувати ці кошти па рахунок страховика протягом двох робочих днів після отримання відповідних страхових платежів, а гакож оформити договір страхування не пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового платежу;

♦ страховий агент зобов'язаний щодекадно подавати страховику відомості про укладені договори страхування та розміри отриманих платежів;

♦ у разі несвоєчасного перерахування страховим агентом страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних причин страховик зобов'язаний

призупинити дію агентської угоди не менше ніж на три місяці. Неналежний контроль страховика за діяльністю його страхових агентів кваліфікується як порушення страхового законодавства.

Особливі вимоги до порядку провадження брокерської

Діяльності

Під час провадження страхової посередницької діяльності страховий брокер зобов'язаний:

♦ забезпечити укладення договору страхування на найбільш вигідних для страхувальника умовах відповідно до брокерської угоди із страховиком, який має стійке фінансове становище;

♦ володіти інформацією, необхідною для укладення договору страхування на умовах страхувальника, в тому числі про наявність у страховика ліцензії на здійснення відповідного виду страхування, розміри страхових тарифів та умови страхування, які пропонуються страховиком, рівень його платоспроможності, а також надавати цю інформацію страхувальнику на його прохання.

Обмеження діяльності страхових посередників

До діяльності страхових брокерів застосовуються такі обмеження:

♦ страховий брокер не може провадити інші види діяльності, в тому числі посередницької, крім посередницької діяльності на страховому ринку;

♦ страховий брокер може укладати договори страхування з одним страховиком на суму страхових платежів, що не перевищує 35 відсотків загальної суми страхових платежів за всіма договорами страхування, укладеними цим брокером протягом року;

♦ з метою забезпечення ліквідності операцій страхового брокера -юридичної особи розмір отримуваних ним страхових платежів протягом кожного кварталу не повинен перевищувати розмір сплаченого статутного фонду страхового брокера;

♦ страховий брокер має право отримувати страхові платежі, якщо він забезпечує набрання чинності договору страхування не пізніше одного дня після отримання ним страхових платежів. В іншому разі страховий брокер не має право отримувати страхові платежі і їх перерахування (внесення) має здійснюватися безпосередньо страховику.

 

Розмір платежів, отримуваних страховим брокером - фізичного особою протягом кожного кварталу, не повинен перевищувати 625 мінімальних заробітних плат.

(абзац шостий розділу 4 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99р. №747)

Дія цього Положення поширюється і на страхових посередників, утворених шляхом реорганізації страховика у страхового посередника згідно із статтею 43 Закону України «Про страхування».

Рішення про таку реорганізацію приймається після виконання страховиком своїх зобов'язань перед страхувальниками, в тому числі шляхом укладення договору з іншим страховиком про визначення порядку передачі страхових зобов'язань.

 

ДОДАТОК 1

ПРОФЕСІЙНА СХЕМА ВИНАГОРОД КОНСУЛЬТАНТІВ

Тарифи СК «A life»

1. Професійна схема - розрахунок одиниць

 

ПРОДУКТ «A Life»"Золотий капітал"
Підстава для розрахунку Річна премія, UAH
Термін дії ФАКТОР
10 років 201,00
11 років 179,00
12 років 163,00
13 років 146,50
14 років 136,00
15 років 1 1 8,00
16 років 112,50
17 років 110,00
18 років 103,00
19 років 100,50
Від 20 років 97,75 •

При розрахунку одиниць із розміру страхової премії необхідно відняти 55,0 гри. щорічних адміністративних витрат.

2,..Фінаисова..таблиця_в_рамках_прйфес.ійнпї.схсми..Т.;іОВ. ,Свро УкраїнаДТД"

 

Рівень 1 іосада Комісійні за одиницю
    Платник единого податку, юридична особа Фізична особа
Консультант (С) 20,0 17,0
Старший консультант(SC) 25,0 22,5
Менеджер (MM) 30,0 28,8

 

Обчислені на основі фінансової таблиці розміри комісійних підлягають подальшому оподаткуванню відповідно до чинного законодавства України, а у випадку набуття Консультантом статусу платника ГІД В комісійні містять у собі суму ГІД В.

Дані положения пунктів 3. а), б) і в) враховують продую' «Золотий капітал» «A Life»:

а) Підсумкові комісійні

Після укладання договору між залученим і проконсультованим Вами клієнтом (за посередництвом ЄВРО Україна) і партнером за контрактом, як і після виконання всіх обговорених договором умов, Ви одержуєте 80% від розрахованої відповідно до положень договору і зазначених вище пунктів 1, 2 суми комісійних.

б) Комісійніза супроводження клієнта

Комісійні за супроводження клієнта виплачуються після виконання

обговорених в договорі умов по такій схемі:

У 2-й рік: 20% під розрахованої відповідно до положень Договору і зазначених вище пунктів 1, 2 суми комісійних відповідно до реального па момент першого розрахунку, викопуваного брокером рівня у рамках професійної схеми.

У 3-й рік: 10%) під розрахованої відповідно до положень Договору і зазначених вище пунктів 1, 2 суми комісійних відповідно до реального па момент першого розрахунку, виконуваного брокером рівня у рамках професійної схеми.

У 4-й рік: 10%) під розрахованої відповідно до положень Договору і зазначених вище пунктів 1, 2 суми комісійних відповідно до реальною ііамомент першого розрахунку, виконуваною брокером рівня у рамках професійної схеми.

У 5-й рік: 10%) під розрахованої відповідно до положень Договору і зазначених вище пунктів 1, 2 суми комісійних відповідно до реальною па момент першого розрахунку, виконуваною брокером рівня у рамках професійної схеми.

У 6-й рік: 5%о під розрахованої відповідно до положень Договору і зазначених вище пунктів 1, 2 суми комісійних відповідно до реального на момент першого розрахунку, виконуваного брокером

 

рівня у рамках професійної схеми.

в) Комісійні за супроводження команди

Комісійні за супроводження команди (розрахунок і право на виплату відповідно до договору) виплачуються

за різницею в оплаті одиниць відповідно до посад працівників.

 

ДОДАТОК 2

БРОКЕРСЬКА УГОДА

м. Київ

« »_________ 200_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО УКРАЇНА ЛТД», в особі директора, що діє на підставі Статуту (далі - «Брокер»),

і громадянин/громадянка______________________________________

_______________________________ , 19___ р. пародж., що мешкає

за адресою:_________________________________________ паспорт:

серія________ №____________________________________ виданий

_____________________________ 19___ р. (далі - "Клієнт")

УКЛАЛИ ЦЮ УГОДУ ПРО НИЖЧЕНАВЕДЕИЕ:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)