УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ15.1. Договір страхування може бути розірваний:

15.2. За ініціативою Страхувальника:

15.2.1. Страхувальник інформує страховика письмово за ЗО днів до дня розірвання договору з обгрунтуванням причини. В такому випадку не пізніше 72 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, страхувальнику повертається 70% суми страхової премії пропорційно терміну до закінчення дії договору страхування за мінусом раніше виплачених страхових відшкодувати

15.3. За ініціативою страховика:

15.3.1. При втраті довіри до страхувальника (якщо страхувальник заявив наперед неточні відомості про засіб транспорту, або якщо страхувальник застосував інші хитрощі). В такому випадку страховик письмово повідомляє страхувальника про розірвання договору з обгрунтуванням причин розірвання. При цьому премія за термін, який залишився до закінчення терміну дії договору, не повертається.

15.4. Премія не повертається внаслідок:

15.4.1. Втрати страхувальником прав юридичної особи. Його права і обов'язки, обумовлені в договорі страхування, при згоді страховика переходять до полісоутримувача або правонаступника.

15.4.2. Ліквідації страховика. Страхувальнику повертається частина страхової премії пропорційно до кількості днів, які залишились до закінчення дії договору страхування, за мінусом сум страхових виплат по страхових випадках, які обумовлені в даних Правилах, з утриманням 30% загальної страхової премії (витрати страховика на ведення справи).

15.5. Договір страхування припиняє діяти у випадку:

♦ закінчення терміну дії;

♦ виконання страховиком обов'язків перед страхувальником в повному обсязі;

♦ несплати страхувальником страхових платежів в термін, який зазначений в договорі;

♦ прийняття судового рішення у визнанні договору страхування недійсним;

♦ інших випадків, які передбачені чинним законодавством.

 

15.6. Закінчення терміну дії договору страхування не звільнює сторони від виконання розрахунків між ними в повному обсязі.

15.7. Належне виконання умов договору страхування в тій мірі, в якій вони стосуються всього того, що зобов'язаний здійснити або не здійснити страхувальник, а також правдивість всіх тверджень, даних і інформації, які передає страхувальник страховику, є умовою, за якою страховик несе відповідальпістьпо паданню будь-якого відшкодування, передбаченого в полісі.

Недотримання вищевказаної умови дає право страховику в одностороньому порядку:

♦ розірвати договір страхування, повернення страхової премії при цьому не проводиться;

♦ відмовити у виплаті страхового відшкодування.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

16.1. При наявності всіх необхідних документів після повної їх перевірки рішення про виплату страхового відшкодування

 

приймається АСК «Дністер» протягом десяти робочих днів.

16.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається страховиком у 10-денний термін та повідомляється страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

16.3. АСК «Дністер» має право повністю або частково відмовити у виплаті відшкодування за договором страхування згідно з чинним законодавством України, а також у випадках:

а) навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено

договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку;

б) подання страхувальником свідомо неправдивої інформації або

фальшивих документів про об'єкт страхування;

в) приховування страхувальником інформації, яка має значення для

оцінки страхового ризику;

г) отримання страхувальником повного відшкодування збитків від

особи, винної в їх заподіянні;

д) несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання

страхового випадку без поважних на це причин або створення

страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру

збитків.

16.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені

інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо

це не суперечить законодавству України.

16.5. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може

бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

17.1. Порядок вирішення суперечок:

17.1.1. Вимоги, які випливають з договору страхування, що

заперечує одна і? сторін, вирішуються в судовому порядку, відповідно

до чиї 11 них) законодавства України.

17.1.2. Право страхувальника па подання претензії страховику по

виплаті страховою відшкодування зберігається протягом терміну, який

передбачено законодавством України.

 

ДОДАТОК 13 ЗАЯВА НА СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Акціонерна страхова компанія «Дністер»

 

Прошу укласти Договір про страхування наземного транспорту:
П.І.Б.:  
Адреса:  
Дата народження: тел.:
Паспорт: серія № дата видачі ,виданий
Ідентифікаційний код  
   
П.І.Б.:  
Адреса: тел.:
   
Прізвище, ім'я, по-батькові Рік народження Стаж керування т.з. даної категорії, років
     
     
   
Марка (модель):   Рік випуску:
Помер кузова:   Колір:
Державний номер: № тех. паспорту: Знос, %:
Вид використання:   Пробі]', км:
Наявні охоронні засоби:  
Дійсна вартість:  
   
Пошкодження, знищення засобу транспорту внаслідок ДТП та від інших пошкоджень, які мали місце в процесі руху, з відповідальністю Страховика за розбиття зовні­шніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) засо­бу транспорту. Європа
         

     
Пошкодження, знищення засобу транспорту з відповіда­льністю страховика, за розбиття зовнішніх скляних час­тин (в тому числі фар та ліхтарів) засобу транспорту вна­слідок стихійних лих, падіння дерев, нападу тварин, а та­кож пожежі або вибуху в засобі транспорту. Європа
Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якого місця (викрадення). Україна
   
Страхова сума  
   
Термін страхування Договір страхування діє з , до р.  
   
П.І.Б.:  
Адреса:  
Дата народження: Тел.:  
   
   
   
   
   
   
3 умовами та Правилами страхування ознайомлений ність поданої в даній Заяві інформації підтверджую. " " 200 р. /ІІІІЇ/ . Достовір-

 

ДОДАТОК 14

ДОГОВІР №_______________

ПРО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

м. ____________ ________________________ "___ "______ 200_ р.

Акціонерна страхова компанія «Дністер», надалі Страховик, в особі

Голови правління__________ (П1Б), який діє на підставі Статуту та

ліцензії серія___ №________ , виданої______________ з однієї сторони

та_______ (НИ>), падалі Страхувальник, з другої сторони, на підставі

Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) АСК «Дністер» (надалі Правила), з змістом яких сторони ознайомлені в повному обсязі, і відповідно до передбачених в даному договорі чи додатково узгоджених умов, виключень та положень, уклали даний договір та домовились про наступне:

1.1. Даний договір укладається на підставі поданої Страхувальником Страховику письмової заяви, яка разом із всіма іншими письмовими заявами Страхувальника, актами. Додатками та Доповненнями (включаючи Додатки та Доповнення, видані додатково) додається до даного договору і є його складовою та невід'ємною частиною.

1.2.1 Ірсдметом даного договору є страхування транспортних засобів, які належать Страхувальнику або одержані ним на законних підставах.

1.3. За даним договором Страховик бере на себе зобов'язання здійснити па умовах і в порядку, визначених у даному договорі, виплату страхового відшкодування по страховок) випадку з застрахованим транспортним засобом після набуття чинності даним договором страхування.

1.4.3а даним договором Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та викопувати інші умови даного договору.

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням застрахова­ними транспортними засобами.

2.2. За даним договором застраховано транспортні засоби, перелічені в Додатку №1 до даного договору (падалі Додаток), який є складовою і невід'ємною частиною даного договору.

2.3.

3.1. Дійсна вартість, страхова сума, безумовна франшиза, розмір страхового тарифу (з врахуванням безумовної франшизи), розмір страхового платежу по даному договору та строк його сплати вказані в Додатку.

3.2. Безумовна франшиза вираховується з будь-якого та кожного збитку. Збитки, що не перевищують розмір безумовної франшизи, не відшкодовуються.

3.3. Якщо страхова сума менша від зазначеної у Додатку дійсної вартості транспортного засобу, то вступає в силу страхування в частці, яке передбачає виплату страхового відшкодування в такій пропорції, в якій знаходиться заявлена Страхувальником страхова сума до дійсної (ринкової) вартості транспортного засобу на момент настання страхо­вого випадку.

4.1. Страхування проводиться на випадок пошкодження, знищення

транспортних засобів внаслідок страхових ризиків, які вказані в Додатку

і які мають ознаки ймовірності та випадковості настання.

4.2. Страховим випадком, якщо це передбачено в Додатку,

вважається:

4.2.1. Пошкодження, знищення транспортного засобу внаслідок дорожпьо-транспортпої пригоди (надалі ДТП) та від інших пошкоджень, які мали місце в процесі руху, крім зазначених у пункті 4.2.3. даного договору, з відповідальністю Страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) транспортного засобу;

4.2.2. Пошкодження, знищення транспортного засобу внаслідок навмисних протиправних дій третіх осіб з відповідальністю Страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) транспортного засобу;

4.2.3. Пошкодження, знищення транспортного засобу з відповідаль­ністю Страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) транспортного засобу внаслідок стихійних лих (затоплення, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, злива, град, обвал, лавина, зсув грунту, вихід підґрунтових вод на поверхню, повінь, сель, удар блискавки, осідання грунту, землетрус), падіння дерев, нападу тварин, а також пожежі або вибуху в засобі транспорт), самозаймання гран спортного засобу;

 

4.2.4. Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якого місця (викрадення).

4.3. Страховик також відшкодовує:

4.3.1. Необхідні і доцільно проведені, а також документально під­

тверджені, витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового

випадку щодо запобігання або зменшення збитків:

4.3.2. Витрати по транспортуванню транспортного засобу, пошкодженого внаслідок страхового випадку, до найближчого місця ремонту, якщо він не на ходу;

4.3.3. Документально підтверджені витрати на придбання і доставку запчастин та матеріалів, необхідних для виконання відпов-лювального ремонту транспортного засобу, викликаного страховим випадком;

 

4.3.4. Документально підтверджені витрати на відновлювальиий ремонт, викликаний страховим випадком, з розрахунком технології, що використовується, цін на запасні частини, матеріали і роботи;

4.3.5. Витрати, пов'язані з ліквідацією прихованих пошкоджень і дефектів, виявлених в процесі ремонту, які викликані страховим випадком і підтверджені документально.

5.1. Не є страховими випадками і виплати страхового відшкодуван­ня не проводяться при:

а) використанні транспортного засобу в несправному технічному стані

(визначення технічною стану транспортного засобу здійснюється

згідно з нормами чинною законодавства і Правилами дорожньою

руху), а також використання транспортного засобу, що не пройшов

технічний огляд у встановлені законодавством терміни;

б) керуванні транспортним засобом особою, яка не внесена до списку

осіб, які мають право керувати застрахованим транспортним

засобом (див. Додаток №1), а також особою, яка не має права

керувати транспортним засобом (відсутність права керувати будь-

яким 'транспортним засобом або права на керування тією

категорією транспортних засобів, до якої належить застрахований

транспортний засіб);

в) керуванні транспортним засобом водієм, який знаходиться в етапі

алкогольною, токсичною, наркотичного та іншого прирівняною до

них сп'яніння або під дією лікарських препаратів.

 

г) непідкоренні владі (втеча з місця ДТП, переслідування праців­

никами ДАІ);

д) використанні транспортного засобу не за призначенням і/або без

дозволу Страхувальника;

є) порушенні правил пожежної безпеки, перевезенні і зберіганні вогненебезпечних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та предметів; є) умислі або грубій необережності Страхувальника, правонаступ­ника, або їх представників, а також порушенні будь-яким з них встановлених технічних норм експлуатації транспортного засобу; ж) передачі Страхувальником керування транспортним засобом особі, яка знаходилася в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння та іншого прирівняного до них або під дією лікарських препаратів, а також особі, яка ие мала права на керування даним транспортним засобом відповідно до підпункту «б» пункту п.5.1.

5.2. Не є страховими випадками і виплата страхового відшкоду­вання не проводиться при знищенні, пошкодженні, крадіжці транс­портного засобу внаслідок:

а) короткого замикання електрообладнання, яке не нанесло іншого

збитку. Страховик також не відповідає за збитки, пов'язані з

електронною обробкою даних при календарній зміні дат.

б) військових дій або військових заходів та їх наслідків, пошкодження

або знищення будь-якими засобами війни, а також внаслідок

громадянської війни, народних заворушень та страйків, терорис­

тичних актів, конфіскації, арешту або знищення за вимогою

військової або цивільної влади, а також використання транспортного

засобу міліцією, військовою владою, в т.ч. в блокадах доріг,

переслідуванні тощо.

в) будь-якої дії або наслідків дії атомної енергії;

г) перевезення транспортного засобу морським, залізничним або

іншими видами транспорту;

д) участі застрахованого транспортного засобу в спортивних змаганнях

(юпках), конкурсах, змаганні у швидкості і підготовці до них;

є) використання транспортного засобу як реквізиту, для пробної або навчальної їзди;

 

є) використання транспортного засобу як таксі;

ж) гниття, корозії, розвалу або втрати природних властивостей

матеріалів, що використовуються в засобі транспорту, через

зберігання в несприятливих умовах або природних, хімічних

процесів та ін.

з) обробки теплом, вогнем, іншої термічної дії на засіб транспорту

(сушіння, зварювання, гаряча обробка та ін.);

и) непрямих збитків та інших видатків, які можуть бути викликані страховим випадком (штраф, використання орендованого транспортного засобу, проживання в готелі під час ремонту, витрати на відрядження, упущена вигода, втрата доходу, простоювання, матеріальні збитки, пов'язані з закінченням гарантійного терміну, моральний збиток);

і) збитків, яких зазнало майно Страхувальника (водія або пасажирів), що знаходилося в засобі транспорту під час страхового випадку;

ї) природного зносу транспортного засобу в цілому, а також окремих його деталей та вузлів, заводський брак;

й) передачі Страхувальником транспортного засобу в оренду (прокат), оперативне управління, по дорученню тощо, крім випадків коли це було письмово погоджено зі Страховиком;

5.3. Страховик не приймає під страховий захист скло транспортного засобу та інші частини кузова транспортного засобу, які мають будь-які пошкодження та дефекти. Про факт наявності пошкоджень та дефектів робиться відмітка в акті огляду.

5.4. Страховик не відшкодовує збитки у випадку:

5.4.1. Якщо розмір збитків не перевищує розміру безумовної фрапшизи;

5.4.2.1 Іошкоджепня (знищення) шин та дисків коліс транспортного засобу, одержаних внаслідок руху, що не є наслідком ДТП, і якщо при цьому транспортний засіб не зазнав інших пошкоджень;

5.4.3. Крадіжки коліс, встановлених па засобі транспорту, запасного

колеса (крім випадку незаконного заволодінпя (викрадення)

транспортного засобу);

5.4.4. Кримінального правопорушення, здійсненого власником

транспортного засобу або водієм, за винятком неумиспих порушень

Правил дорожнього руху;

 

5.4.5. Навмисних дій чи злочинної недбалості з боку Страхуваль­ника чи водія.

5.5. Страховик не відшкодовує збитки, що сталися з транспортними

засобами, нелегально впровадженими в український митний простір.

5.6. Страховик не приймає на страхування вантаж/багаж

транспортного засобу.

5.7. Страховому відшкодуванню не підлягає:

♦ ремонт і технічне обслуговування застрахованого транспортного засобу, не викликане страховим випадком;

♦ заміна, замість ремонту, будь-яких деталей, вузлів або агрегатів через відсутність на ремонтних підприємствах необхідних запасних частин для ремонту цих вузлів і агрегатів або за бажанням Страхувальника;

♦ втрата товарної вартості транспортного засобу;

♦ втрата експлуатаційних якостей;

♦ робота, пов'язана з реконструкцією або переобладнанням транс­портного засобу, ремонтом або заміною окремих частин, деталей і приладдя внаслідок їх зносу, технічного браку, поломки і т. д.;

♦ фарбування всього кузова транспортного засобу (через відсутність па ремонтних підприємствах (СТО) фарбувальних матеріалів відповідного кольору) замість вартості фарбування тільки пошкоджених внаслідок страхових випадків частин;

♦ вартість повторної експертизи, проведеної за ініціативою Страху­вальника.

6.1. Страховик зобов'язаний:

6.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;

6.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або виплати страхового відшкодування Страхувальнику;

6.1.3. При настанні страхового випадку і наявності всіх необхідних документів здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування в межах страхової суми у передбачений даним договором строк;

6.1.4. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що

 

зменшили страховий ризик, або збільшення вартості транспортного засобу переукласти договір страхування;

6.1.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.1. Страхувальник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно вносити страхові платежі.

7.1.2. При укладенні договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інформувати Страховика про будь-яку зміну страхового ризику (наприклад, передача транспортного засобу по дорученню водію з меншим стажем, виходу з ладу або демонтаж засобів захисту транспортного засобу проти викрадення тощо);

Наслідком свідомого приховування правдивої інформації про ризик може бути відмова у виплаті відшкодування і визнання договору страхування недійсним;

7.1.3. Інформувати Страховика про всі договори страхування, укладені щодо застрахованого в Страховика транспортного засобу з іншими Страховиками;

7.1.4. Надати транспортний засіб, який підлягає страхуванню, для огляду представник Страховика до початку страхування. При цьому страховий захист вступає в силу лише після огляду Страховиком або його представником транспортного засобу, що засвідчується відповідним актом. Акти огляду Страховиком транспортною засобу додаються до цього Договору та є його невід'ємною частиною;

7.1.5. Утримувати засіб транспорту у суворій відповідності до протипожежних правил та експлуатувати засіб транспорту згідно з Правилами дорожнього руху та встановленими технічними нормами експлуатації транспортних засобів;

7.1.6. Негайно, як тільки йому стане відомо, повідомити Страховика про суттєві зміни в ризику.

7.1.7. Відноситися до застрахованого транспортного засобу так,

як би він не був застрахований, ніяким чином не збільшувати наслідків

страхового випадку, а навпаки, вживати всіх заходів для порятунку

транспортного засобу;

 

7.1.8. Проінформувати всіх осіб, які мають право керувати

застрахованим транспортним засобом, про їх права, обов'язки та дії

при настанні страхового випадку;

7.1.9. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в

терміни, визначені даним договором;

7.1.10. Не пропонувати, не обіцяти відшкодування від імені Страховика без його письмового на те дозволу, не визнавати свою вину у заподіянні шкоди без письмового погодження нате Страховика;

7.1.11. Письмово узгодити із Страховиком станцію технічного обслуговування, яка буде проводити ремонт транспортного засобу, який пошкоджено внаслідок страхового випадку;

7.1.12. Забезпечити Страховику здійснення його права на регреспий

позов до осіб, винних у нанесенні збитку;

7.1.13. Виконувати інші обов'язки, передбачені даним договором.

8.1. Страхувальник має право:

8.1.1. На компенсацію збитку, спричиненого страховим випадком;

8.1.2. У випадку відмови Страховика виплатити страхове від­шкодування звернутись до Страховика з обґрунтованими претензіями і вимогою повторної перевірки протягом 30 днів:

8.1.3. У випадку втрати страхового поліса в період дії договору страхування звернутися з письмовою заявою до Страховика про видачу дубліката. З моменту видачі дубліката втрачений страховий поліс вважається недійсним.

8.1.4. Призначити будь-яку особу його правонаступником для одер­жання страхового відшкодування в разі його смерті або призначити правонаступника згідно чинного законодавства України.

8.1.5. За згодою з Страховиком вносити зміни в умови даного до­говору, а також доповнювати їх.

8.1.6. При значних темпах інфляції (більше 30% за час дії договору страхування) з метою приведення суми страхового відшкодування відповідно до рівня цін за згодою зі Страховиком збільшити страхову суму но будь-якому пункту договору страхування шляхом внесення додаткового платежу. Збільшення страхової суми та внесення Стра­хувальником додаткового страхового платежу фіксується в страховому полісі і в додатках (аддеидумі) до договору страхування. У випадку, коли Страхувальник иа момент страхового випадку не привів страхову

 

суму відповідно до рівня цін, при виплаті страхового відшкодування вступає в силу страхування в частці, яке передбачає виплату страхового відшкодування в такій пропорції, в якій знаходиться заявлена Страхувальником страхова сума до дійсної (ринкової) вартості транспортного засобу иа момент настання страхового випадку.

8.2. Страхувальник має інші права, передбачені даним договором страхування.

9.1. Страховик має право:

9.1.1. Робити занити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до служб пожежного нагляду, правоохоронних органів тощо за підтверд­женням факту настання страхового випадку;

9.1.2. З'ясовувати причини та обставини страхового випадку, пере­віряти всі подані документи, а також протягом дії договору страхування перевіряти стан і вартість застрахованого транспортного засобу;

9.1.3. Розпочати огляд транспортного засобу без повідомлення

Страхувальника про нанесення збитку;

9.1.4. Брати участь у рятуванні і збереженні застрахованого транс­портного засобу. Ці дії Страховика або його представників не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати страхове від­шкодування. Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується в тому розмірі, в якому це призвело до збільшення збитку;

9.1.5. Подати регреспий позов до особи, яка вина в скоєні збитку відповідно до чинного законодавства України;

9.1.6. Відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо

здійснення його прав на регреспий позов виявиться неможливим з вини

Страхувальника.

9.2. Страховик має інші права, передбачені даним договором

страхування.

10.1. У випадку настання будь-якої події, яка згідно умов даного договору страхування могла би бути підставою для звернення до Страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування, (незалежно від особистих висновків Страхувальника щодо правомір­ності претензії і безумовної франшизи) Страхувальник зобов'язаний:

10.1.1. Негайно повідомити про настання страхового випадку Стра­ховика будь-яким способом (по телефону, телефаксу, телеграфу тощо),

 

вказуючи обставини випадку, характер і розмір збитку з подальшим обов'язковим підтвердженням в письмовій формі протягом 48 годин (не враховуючи вихідних та святкових днів), а в разі незаконного заволодіння транспортним засобом - протягом 24 годин;

10.1.2. Негайно вжити всі необхідні заходи для рятування та збе­реження застрахованого транспортного засобу, попередження і змен­шення збитків, та усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;

10.1.3. Негайно сповістити відповідні державні органи (органи внут­рішніх справ, ДАІ, медичні заклади), пройти медогляд на вміст алко­голю і наркотичних речовин та здійснити усі інші необхідні процедури, передбачені чинними Правилами дорожнього руху;

 

10.1.4. В разі зіткнення з іншим транспортним засобом записати дані транспортного засобу, особи, що керує цим транспортом, а також помер поліса страхування цивільної відповідальності, назву і адресу Страховика іншої сторони, якщо такий поліс існує;

10.1.5. Протягом 48 годин (не враховуючи вихідних та святкових днів) надати Страховику або його представнику пошкоджений транс­портний засіб (до його ремонту) або залишки від нього, а також ушкод­жені деталі і частини для складання акта огляду (аварійного сертифіка­ту) та узгодити із Страховиком подальші дії щодо врегулювання збитку;

10.1.6. В пошкодженому транспортному засобі не робити ніяких змін, що не вмотивовані необхідністю забезпечення безпеки руху, змен­шення розміру збитку або допомоги потерпілим, і не віддавати його в ремонт без попереднього огляду представником Страховика, за виключенням випадку, коли Страховик не проведе огляду протягом 6 діб від дня одержання повідомлення про страховий випадок або 12 днів, якщо Страховиком було визначено за доцільне провести експертну оцінку збитку;

10.1.7. В разі незаконного заволодіння "транспортним засобом надати обґрунтовані докази, які стосуються незаконного заволодіння транспортним засобом та передати Страховику технічний паспорт та повний комплект оригінальних ключів від транспортного засобу негайно після повідомлення про страховий випадок;

10.1.8. Надати Страховику документи, необхідні для доказу

настання страхового випадку та визначення розміру збитку, та прийняти

 

усі необхідні заходи для реалізації Страховиком права вимоги до осіб, винних у заподіянні збитку.

10.2. Якщо Страхувальник або особа, що діє на його користь або від його імені не виконує вищевказані обов'язки, Страховик має право зменшити відшкодування або відмовити в його виплаті.

11.1. Здійснення страхових виплат або виплата страхового

відшкодування проводиться Страховиком на умовах даного договору

після встановлення факту страхового випадку, підтвердження цього

факту компетентними органами і визначення розмірів збитку,

підтвердженого відповідними документами, передбаченими п.н. 12.1-

12.3. даного договору.

11.2. Страховик відшкодовує збиток за умови, що він, на підставі наданих йому рахунків, копій платіжних документів, актів, огляду транс­портного засобу та інших документів переконався в тому, що ремонт було здійснено, ушкоджені частини замінено.

11.3. Після надання Страхувальником всіх необхідних документів і після повної їх перевірки, рішення про виплату, відмову у виплаті або відстрочку виплати відшкодування приймається Страховиком протягом 10 днів (за винятком вихідних та святкових днів), про що він повідомляє Страхувальника письмово з викладенням мотивації свого рішення.

11.4. Виплати страхового відшкодування проводяться в межах

страхової суми протягом 1.0 днів з дня прийняття рішення про виплату

страхового відшкодування.

.11.5. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику, а у разі його смерті - спадкоємцям, або іншій особі, па користь якої укладено доіов і р страхува пня.

11.6. Страхова виплата або виплата страхового відшкодування здій­

снюється за вибором Страховика шляхом:

11.6.1. Сплати грошової суми в безготівковій формі, або за

погодженням між Страхувальником і Страховиком - готівкою через

касу Страховика;

11.6.2. Проведения відновлення (ремонту) транспортного засобу;

11.6.3. Наданням аналогічного майна такого ж виду і якості.

11.7. Якщо страхова премія сплачується Страхувальником частинами,

то нееплачена на момент виплати страхового відшкодування частина

страхової премії вираховується з суми страхового відшкодування.

 

11.8. Для обчислення розміру страхового відшкодування

застосовуються страхові суми, безумовні франшизы та ліміти, визначені

па день настання страхового випадку. Страхове відшкодування не

може перевищувати дійсної шкоди заподіяної застрахованому

транспортному засобу на дату настання страхового випадку, та дійсної

вартості застрахованого транспортного засобу на дату настання

страхового випадку.

11.9. При визначенні збитку не враховуються дефекти, виявлені на

стадії укладення договору страхування і зазначені в акті огляду.

11.10. При частковому пошкодженні транспортного засобу (збиток до 70% від страхової суми) виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми в розмірі збитку, за мінусом амор­тизаційного зносу з моменту страхування, загального зносу деталей та вузлів і безумовної франшизи.

11.11. При збитку від 70% і більше відсотків (повна загибель) від страхової суми. Страховик проводить виплату страхового відшкодуван­ня в розмірі страхової суми за мінусом безумовної франшизи та амортизаційного зносу з моменту страхування, при умові, що Страху­вальник передає пошкоджений засіб транспорту Страховику, при цьому страхове відшкодування виплачується після виконання вищевказаної умови.

11.12. Після виплати страхового відшкодування по повній загибелі право власності на пошкоджений засіб транспорту переходить до Страховика. Якщо, незважаючи па значні пошкодження, Страхувальник бажає залишити транспортний засіб в своєму розпорядженні. Стра­ховик виплачує 60%) страхової суми з врахуванням амортизаційного зносу з моменту страхування і безумовної франшизи, а Страхувальник використовує засіб транспорту на свій розсуд.

 

11.13. Пошкоджений засіб транспорту приймається Страховиком після його зняття власником з обліку в органах ДА1. Витрати по зняттю транспортного засобу Страховиком не покриваються.

11.14. У випадку незаконного заволодіиня транспортним засобом виплата страхового відшкодування проводиться тільки за умови порушення кримінальної справи і здійснюється наступним чином: протягом двох тижнів після порушення кримінальної справи за фактом незаконного заволодіиня транспортним засобом Страхувальнику ви-

 

плачується 30%) належного йому страхового відшкодування, остаточна виплата страхового відшкодування (в розмірі 70%> страхового відшкодування, що залишилися) проводиться після закінчення терміну попереднього розслідування органами МВС (припинення чи призупи­нення провадження в даній справі), проте не пізніше шести місяців з дня настання страхового випадку.

11.14.1. Після отримання страхового відшкодування Страхувальник

зобов'язаний на вимогу Страховика здійснити або забезпечити здій­

снення передачі права власності на транспортний засіб від власника

до Страховика.

11.14.2. У випадку, якщо Страхувальнику було повернено

транспортний засіб, яким незаконно заволоділи, він зобов'язаний не

пізніше одного місяця повернути Страховику отримане страхове

відшкодування, за вирахуванням суми розрахованого Страховиком

страхового відшкодування за наявні пошкодження транспортного

засобу (за умови, що це входило в страхове покриття за договором

страхування).

11.15. Після виплати страхового відшкодування відповідно до поданої калькуляції. Страхувальник зобов'язаний падати Страховику можливість провести огляд відремонтованого транспортного засобу, в протилежному випадку претензії по аналогічних пошкодженнях не приймаються.

11.16. У випадку страхування в частці виплата страхового відшкодування проводиться в такій пропорції, в якій знаходиться стра­хова сума, зазначена в Додатку №1, до дійсної (ринкової) вартості транспортного засобу па момент настання страхового випадку з ураху­ванням умов зазначених у даному договорі.

11.17. Якщо в період дії договору страхування страхові випадки виникали неодноразово наступні виплати страхового відшкодування виплачуються з розрахунку страхової суми, зменшеної па розмір раніше виплачених сум страхових відшкодувапь. У цьому випадку вступає в силу страхування в частці. Даний пункт не діє у випадку, коли після отримання страхового відшкодування Страхувальником збільшувався розмір страхової суми на величину отриманого страхового відшкоду­вання шляхом сплати додаткового страхового платежу).

11.18. Страховик залишає за собою право провести відшкодування

11.19.

у випадку пошкодження транспортного засобу на підставі акту про виконані роботи спеціалізованого авторемонтного підприємства.

11.19. Страховик має право відтермінувати виплату страхового

відшкодування у випадку, коли:

11.19.1. Не повністю з'ясовані обставини страхового випадку, ви­нуватці, розміри збитків, обставини, які підтверджують право Стра­хувальника на одержання відшкодування - до з'ясування цих обставин;

11.19.2. Наявні підстави сумніватись щодо права Страхувальника па отримання страхового відшкодування - до отримання необхідного доказу;

 

11.19.3. Обсяги і характер збитків не відповідають причинам і обставинам страхового випадку - до з'ясування фактичних збитків.

11.19.4. У зв'язку з виникненням збитку, внаслідок страхового випадку, проти Страхувальника розпочато судове розслідування - до одержання рішення суду або закінчення розслідування.

11.20. У випадку, якщо попередньо розрахована сума страхового

відшкодування перевищуватиме 25% страхової суми по пошкодженому,

внаслідок ДТП, транспортному засобу. Страховик має право здійснити

авансову виплату страхового відшкодування.

11.20.1. Розмір авансової виплати страхового відшкодування не повинен перевищувати 75% попередньо розрахованої суми страхового відшкодування і не може бути більшим 50% страхової суми.

11.20.2. Рішення про авансову виплату страх<

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.016 с.)