Яка страхова послуга може надаватись на найменший термін? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка страхова послуга може надаватись на найменший термін?а) зі страхування життя;

б) зі страхування майна громадян;

в) з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

г) екологічного страхування.

7. Хто може припинити дію договору страхування?

а) страхувальник;

б) Ліга страхових організацій;

в) страховик;

г) судові органи.

Чи можна протягом строку дії договору вносити зміни до його змісту?

а) так, у судовому порядку;

б) так, за згодою сторін;

в) ні;

г) з дозволу Ліги страхових організацій.

9. Страховий поліс- це:

а) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування;

б) договір страхування життя;

в) документ, що регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні майна;

г) документ, що визначає розмір збитків страхувальника.

10. Правила страхування- це:

а) статут страховика;

б) документ, який визначає умови проведення кожного виду страху­вання;

в) аварійний сертифікат;

г) перелік претензій страхувальника до страховика.

11. Правила страхування з добровільних видів розробляє:

а) страховик;

б) Міністерство фінансів України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) страхувальник.

12. Умови страхування з обов'язкових видів страхування розробляє:

а) страховик;

б) страхові брокери;

в) Міністерство економіки України;

г) Кабінет Міністрів України.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завданий 1.

Розрахувати штрафні санкції за договором обов'язкового страху­вання водіїв від нещасних випадків згідно з даними таблиці 2.2.

При цьому слід врахувати, що штрафні санкції складають (згідно з укладеним договором) 0,1 % за кожен день прострочення при затримці сплати страхового платежу чи виплати страхового відшкодування та 0,5% за кожен день від виплаченого відшкодування при виявленні факту недостовірності документів, поданих для виплати страхового відшкоду­вання. Вказати, що є страховим випадком за даним видом страхування.

Завдання2.

Приватний підприємець Прохоренко 10.10. 1975 р.и. уклав угоду страхування свого життя на страхову суму в розмірі 75000 гри. та для сипа 2002 р.н. на страхову суму 35200 грн. За таблицею медичного андеррайтингу визначити, чи необхідне медичне обстеження з метою оцінки ризику та якого рівня складності; оформити (при потребі) ске­рування па медичне обстеження (додаток 3). Дати визначення андер­райтингу та вказати його основні завдання та етапи згідно з даними таблиці 2.3.

Таблиця 2.2

 

 

 

№ з/п Показники Варіанти
І II III IV
Обсяг сплачених страхових платежів, грн. 5200,0 1250,0 500,0 1300,0
Сума страхових платежів, що належить до сплати, грн. 5200,0 1250,0 500,0 2000,0
Обсяг виплаченого страхового відшкодування, грн. 10000,0 800,0 1200,0 -
Обсяг нарахованого відшкодування, грн. 25000,0 800,0 500,0 -
Термін прострочення сплати страхових платежів, ДНІ - - -
Термін прострочення сплати страхового відшко­дування, дні - -
Виявлення факту недостовірності документів для виплати страхових сум ні так ні ні
Кількість днів з часу переведення страхових сум застрахованому - - -

 

*Варіаит 1 - медичне обстеження не потрібне;

**Варіант 2 - медичне обстеження 1-го рівня аналіз сечі мікроскопічний та мікробіологічний (в уповноважених страховиком медичних закладах); заповнення медичної анкети;

***Варіапт 3 - медичне обстеження ІІ-го рівня - Варіант 2 + розширена діагностика стану здоров'я особи;

****Варіант 4 - медичне обстеження ПІ-го рівня - Варіант 2 + Варіант 3 + ЕКГ з навантаженням + довідка про походження доходів.

 

Таблиця 2.3

Таблиця медичного андеррайтингу за програмами довгострокового страхування життя і здоров'я

 

 

 

Страхова сума \ Вік страхувальника Варіанти медичного обстеження відповідно до страхової суми за договором
13200 грн. 59999 гри. 60000 грн. -109999 грн. 110000 грн. 309999 грн. 310000 грн. 500000 грн.
18-25р. Варіант 1 Варіант 1 Варіант 1 Варіант 3
25-39р. Варіант 1 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
40-50р. Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4
50-55р. Варіант 2 Варіант 2 Варіант 4 Варіант 4

 

Завдання 3.

01.02.2002 р. громадянин Апдрійчук А. 26.10.1978 року народження уклав договір страхування життя на страхову суму 68400 грн., а 07.10.2004 р. придбав програму страхування для дружини 11.10.1979 року народження на страхову суму 75 905 гри. Кого направить страхова компанія па медичне обстеження? В яких випадках анулюється страховий договір і не видається поліс? При цьому використати дані таблиці 2.3 медичного андеррайтингу із завданим 2.

Завдання4.

За договором добровільного колективного страхування життя пра­цівників стоматологічної клініки «Депта Плюс» середній вік працівни­ків 37 років, середня страхова премія — 2500 гри., середня страхова сума - 70 000 грн. Вказати, які документи необхідні для укладання такої угоди? Які вигоди для підприємства та працівників при укладанні договорів колективного страхування життя?

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про страхування»» від 04.10.2001 №2745-111 // «Урядовий кур'єр» від 7.11.2001 №205; журнал «Баланс» від 8.01.2002 №1-2.

2. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посібник. - К ■ ЦУП, 2002. - 208 с

3. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетов О.М., Клименко H.I. Страхове право України. Підручник для вищих навчальних закладів. За ред. проф. П.Д Біленчука і президента ЛСОУ О.Ф. Філонюка. -К.: Атіка, 1999.

4. Законодавство України про страхування К.: КНТ, 2003. - 260 с.

5. Залєтов О.М., Мюллер П., Шевченко В.І. Довідник страхового агента. Навчальний посібник. - К.\ Міжнародна агенція «Bee Zone» 2003 - 256 с.

6. Страхування: Підручник / Керівник автор, колективу і паук. ред. С.С. Осадець. - К.: KHEY 2002. - 599 с

 

ТЕМАЗ. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ

 

План

Суть, класифікація та варіанти страхування життя.

Характеристика окремих видів страхування життя.

Страхування ренти і пенсій.

Ключові слова:бонус, викупна сума, дієздатність, договір страхування життя, довгострокове страхування життя, інвалідність, вигодонабувач, норма доходності, об'єкт в особис­тому страхуванні, редуціювання страхової суми, резерв внесків, страхова сума, страхування пенсій, страхування ренти, таблиця смертності.

 

Суть, класифікація та варіанти страхування життя

Страхування життя- підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхових відносим виступають майнові інтереси, що не су­перечать законодавству України, пов'язані із життям та здоров'ям застрахованого. Воно здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником.

Статтею 6 Закону України «Про страхування» дається визначен­ня страхування життя як виду особистого страхування, який передба­чає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з догово­ром страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досяг­нення застрахованою особою визначеного договором віку. Отже, стра­хування життя передбачає одноразову або розстрочену виплату стра­хової суми, якщо настане одна з таких подій:

♦ дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору стра­хування;

♦ смерть застрахованого з будь-якої причини в період дії договору страхування (або рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою);

♦ досягнення застрахованим певного віку: пенсійного (пенсійне страхування) або віку, визначеного договором страхування.

Умови договору страхування житія передбачають обов'язок стра­ховика здійснити страхову виплату в разі нещасного випадку, що став­ся із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи.

В класичному вигляді договори страхування життя не передбача­ють часткових виплат страхової суми. Поліс зі страхування життя пе­редбачає, крім виплат повної страхової суми за фактом дожиття або смерті, виплату частки страхової суми за фактом тимчасової або по­стійної втрати працездатності.

Якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні по­слідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), то у договорі страхування потрібно обов'язково передбачити ризик смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору стра­хування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат.

Найбільш поширені ті види страхування життя, які мають збері-гальну функцію: змішане страхування, страхування дітей, страхування до одруження, страхування додаткових пенсій.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.211.110 (0.006 с.)