Місцеве самоврядування в Україні 593Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцеве самоврядування в Україні 593
 


чої комісії. Порядок і строки направлення цього протоколу вся новлюються територіальною виборчою комісією.

Територіальна виборча комісія на підставі протоколів ділі, ничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає резуль тати голосування про відкликання депутата місцевої ради і :іа носить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і члені ми територіальної виборчої комісії. Про результати голосуваи ня територіальна виборча комісія повідомляє місцеву раду, від­повідного депутата і виборців округу.

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушено повторно у порядку, встановленому Законом Украї ни «Про статус депутатів місцевих рад», у будь-який час.

Регламентуючи наведені вище форми безпосередньої демо кратії (хоча і не досить детально), законодавець випустив із по ля свого зору такі форми участі громадян у здійсненні місце вого самоврядування, як індивідуальні та колективні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування (петиції), громадські роботи з благоустрою території населеного пункту, надання послуг соціально незахищеним категоріям, самооподат­кування громадян, участь у роботі муніципальних органів тощо1. Формами безпосередньої демократії, що здійснюється терито­ріальними громадами також є: опитування громадської думки, участь у роботі об'єднань громадян2.

Представницькаформа здійснення територіальними грома­дами права на місцеве самоврядування реалізується через діяль­ність сільських, селищних, міських, районних, обласних рад3; сільських, селищних, міських голів.

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Повноваження сільського, селищного, міського голови по­чинаються з моменту оголошення відповідною сільською, се-

1 Батанов О. В. Зазнач, праця. — С. 399.

2 Трачук ТІ. А. Зазнач, праця. — С 12.

3 Детально про їх повноваження та порядок діяльності йдеться у наступ­
ному параграфі.


лищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу па цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім ішпадків дострокового припинення його повноважень. У разі до­строкового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повно-мажень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до момен­ту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, місь­кого голови відповідно до закону.

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийняття рішення щодо достроко­вого припинення повноважень сільського, селищного, міського голови здійснюється на пленарних засіданнях сільської, селищ­ної, міської ради. При цьому в спеціальній літературі висловлю­ється точка зору про те, що повноваження сільського, селищно­го, міського голови можуть бути припинені достроково лише за рішенням місцевого референдуму: адже сільський, селищний, міський голова обирається безпосередньо територіальною гро­мадою, і надання подібних повноважень представницькому орга­ну місцевого самоврядування принижує його роль і порушує га­рантії його діяльності у здійсненні місцевого самоврядування1.

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

1 Щебетун І. С Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядуван­ня в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридична ака­демія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2002. — С. 12.


               
   
 
   
       
 
 
 

Глава XIII

Сільський, селищний, міський голова у межах своїх пошт важень видає розпорядження.

Сільський, селищний, міський голова несе персональну під повідальність за здійснення наданих йому законом повнои.і жень.

При здійсненні наданих повноважень сільський, селищниіі, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед від повідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підкопі рольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова не рідше одного ра зу на рік звітує про свою роботу перед територіальною грома дою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не мен ше половини депутатів відповідної ради сільський, селищниіі, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ним и термін.

При цьому у п. 3.2 мотивувальної частини Рішення Консти­туційного Суду України від 09.02.2000 р. № 1-рп/20001 слушно зазначено, що спосіб формування сільської, селищної, міської ра ди та обрання сільського, селищного, міського голови однакові, проте їх статус різний. Відповідно до Конституції України го­лова очолює виконавчий орган ради, інтегрований в його струк­туру, а тому має відповідати перед радою за наслідки роботи ви­конавчого органу та за свою власну діяльність аж до припинен­ня наданих йому повноважень за рішенням відповідної ради за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону (якщо він по­рушує Конституцію та закони України, права і свободи грома­дян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень).

1 Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000 р. № 1-рп/2000 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 11, ч. 4 ст. 16, пунктів 3, 5, 6, 9, 10, 16 ч. 1 ст. 26, частин 3 і 4 ст. 41, ч. 6 ст. 42, статей 51, 52, 53, 54, ч. 4 ст. 61, ч. 1 ст. 62, частин 1, 6, 7 ст. 63, час­тин 4, 5, 6 ст. 78, частин 3, 5, 7 ст. 79, абз. З п. 2 розділу V «Прикінцеві та пере­хідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про місцеве самоврядування) // Офіційний вісник України. — 2000. -№ ЗО (11.08.2000). - Ст. 1283.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.009 с.)