Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 513Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 513передбачити порядок вступу на посаду новопризначених суддів Конституційного Суду України у разі виникнення аналогічних ситуацій без складання присяги, або зі складанням присяги, але не на засіданні Верховної Ради України, діяльність якої значно залежить від політичних чинників.

Законом України «Про Конституційний Суд України» вста­новлено, що суддя Конституційного Суду України здійснює по­передню підготовку питань для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Конституційним Судом Украї­ни, бере участь у розгляді справ.Суддя Конституційного Суду України має право витребува­ти від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, суддів, орга­нів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні доку­менти, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Кон­ституційним Судом України.

Ухилення від дачі пояснень або відмова від надання до­кументів, матеріалів, інформації судді Конституційного Суду України тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.

Суддя Конституційного Суду України має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються проваджен­ня у Конституційному Суді України лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом України прийнято рішення чи да­но висновок.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеці­альному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таєм­ного голосування лише на один трирічний строк.

Голова Конституційного Суду України очолює Конституцій­ний Суд України та організовує його діяльність.

Голова Конституційного Суду України має двох заступни­ків. Заступники Голови Конституційного Суду України оби­раються за пропозицією Голови Конституційного Суду Украї­ни лише на один трирічний строк таємним голосуванням шля-


7217 Конституційне право УкраїниГлава XI


Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 


хом подання бюлетенів з числа суддів Конституційного Суду України.

У літературі з конституційного права аргументується поло­ження про перевагу обрання Голови Суду та його заступників самими суддями на один трирічний термін з почерговим його обранням з числа суддів, призначених двома іншими гілками державної влади, а заступників — з числа суддів, призначених двома іншими гілками державної влади, з яких не обраний Го­лова Суду. Такі організаційні заходи забезпечать паритетність у здійсненні адміністративних функцій суддями, призначеними різними гілками влади1.

Особа судді Конституційного Суду України є недоторкан­ною. Суддю Конституційного Суду України не може бути за­тримано чи заарештовано без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

Судді Конституційного Суду України не несуть юридич­ної відповідальності за результати голосування або висловлю­вання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Су­дом України.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комі­сії Конституційного Суду України, що є його допоміжними ро­бочими органами з питань організації його внутрішньої діяль­ності.

Конституційний Суд України може утворювати на своїх пле­нарних засіданнях тимчасові комісії для додаткового досліджен­ня питань, пов'язаних з конституційним провадженням у спра­ві, за участю фахівців у відповідних галузях права.

У складі Конституційного Суду України утворюються коле­гії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за кон­ституційними зверненнями. Рішення про утворення колегій суд­дів Конституційного Суду України, затвердження складу та при­значення секретарів колегій суддів приймається на засіданні

Савенко М. Д. Зазнач, праця. — С. 13.


і .і >ік гитуційного Суду України протягом першого місяця кож­ний) календарного року.

При Конституційному Суді України передбачається утво-рення Науково-консультативної ради.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове іл Інше забезпечення діяльності Конституційного Суду Украї­ни ідійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі і керівником Секретаріату Конституційного Суду України.

Друкованим органом Конституційного Суду України є «Віс­ник Конституційного Суду України».

М

§ 4. Компетенція Конституційного Суду України

 

 

 

      Акт, який
Категорії Форми Суб'єкти приймається
справ, до Кон- права на Конституцій-
що розглядаються конституційне ним Судом
Конституційним   подання, України за
Судом Суду України: конституційне результата-
України: звернення: ми розгляду справи:
2 3 4 5
конституційність Консти- Президент Украї- Рішення;
законів та інших туційне ни; не менш як  
правових актів Вер- подання; 45 народних де-  
ховної Ради Украї-   путатів України;  
ни, актів Президен-   Верховний Суд  
та України1, актів   України; Уповно-  
Кабінету Міністрів   важений Верхов-  
України, правових   ної Ради України  
ЮСТІВ Верховної Ра-   з прав людини;  
ди Автономної Рес-   Верховна Рада  
публіки Крим;   Автономної Рес­публіки Крим;  
       

' ВІДПОВІДНО до Рішення Конституційного Суду України від 27.03.2002 р. Мі 7 рп/2002 до повноважень Конституційного Суду України належить, зо-• і" ми, вирішення питань щодо відповідності Конституції України (консти-і vii ііі і кісті) правових актів Верховної Ради України та Президента України, пі і иких піднесені як нормативно-правові, так і індивідуально-правові акти.Глава XI


Судова влада та прокуратура в Уфаїні. Конституційний Суд України 517


 


родовження таблиці

 

 

1 2 3 4
2. Відповідність Консти­туції України чинних міжнародних догово­рів України або тих міжнародних догово­рів, що вносяться до Верховної Ради Укра­їни для надання згоди на їх обов'язковість; Консти­туційне подання; Президент України; Кабінет Міністрів України; Висно­вок;
3. додержання консти-туційності процедури розслідування і розгля­ду справи про усунен­ня Президента Украї­ни з поста в порядку імпічменту в межах, визначених стаття­ми 111 та 151 Кон­ституції України; Консти­туційне подання; Верховна Рада України; Висно­вок;
   
4. офіційне тлумачення Конституції та зако­нів України. Консти­туційне подання та кон­ститу­ційне звернен­ня. Конституційне подан­ня — Президент Украї­ни; не менш як 45 народ­них депутатів України; Верховний Суд України; Уповноважений Вер­ховної Ради України з прав людини; Кабінет Міністрів України; інші органи державної влади; Верховна Рада Автономної Республі­ки Крим; органи місце­вого самоврядування; конституційне звернен­ня — громадяни Украї­ни, іноземці, особи без громадянства, юридич­ні особи. Висно­вок;

Продовження таблиці

 

2 3 4
адання висновку Консти- Верховна Рада України. Висно-
(ОДО відповідності туційне   вок.
аконопроекту про подання.    
несення змін до      
конституції України      
имогам статей 157      
158 Конституції      
І країни.      

І Цодо останньої з наведених у таблиці категорій справ, що рпплядаються Конституційним Судом України, то відповідно ДО Рішення Конституційного Суду України від 09.06.1998 р. N- Н-рп/981 висновок має бути надано після внесення законо­проекту до Верховної Ради України, але до його розгляду Бер­ні ті юю Радою України. При цьому мається на увазі розгляд цих і.іконопроектів лише на пленарних засіданнях Верховної Ради України (абз. 4 п. З мотивувальної частини Рішення). Зверну-і пси до Конституційного Суду України з питань надання тако-111 висновку може тільки Верховна Рада України (абз. 4 п. 4 мо­нтувальної частини Рішення). У разі внесення в процесі роз-і і яду у Верховній Раді України поправок до законопроекту він 111 піймається Верховною Радою України за умови наявності ви-і ковку Конституційного Суду України про те, що законопроект і унесеними до нього поправками відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Суб'єктом конституційного подання і цих питань є Верховна Рада України (абз. п. 2 резолютивної Частини Рішення). Порядок звернення Верховної Ради до Кон-і і ту цінного Суду України про надання висновку Конститу­ційним Судом України щодо відповідності законопроекту про ІНесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України визначений ст. 143 Регламенту Верховної І 'іди України.

1 Рішення Конституційного Суду України від 09.06.1998 р. № 8-рп/98 у г Праві за конституційним поданням Президента України щодо офіційного і іумачення положень ч. 2 ст. 158 та ст. 159 Конституції України (справа ЩОДО «несення змін до Конституції України) // Офіційний вісник України. -1998, - № 23 (25.06.98). - Ст. 854.

7,1 17 Конституційне право України


 


 
 

Глава XI

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до розді­лу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» від 04.08.2006 р. юрисдик­ція Конституційного Суду України з питань про відповідність Конституції України (конституційність) не поширюється на за­кони України про внесення змін до Конституції України, які на­брали чинності. Очевидно, що прийняття цієї норми спрямова­не на унеможливлення перегляду Конституційним Судом Украї­ни Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї­ни» від 08.12.2004 p., однак при цьому сам зазначений Закон від 04.08.2006 р. може бути розглянутий Конституційним Судом України на предмет його відповідності Конституції України від­повідно до п. 1 ч. 1 ст. 150 Конституції України.

У зарубіжних країнах до компетенції конституційних судів також належать перевірка конституційності політичних партій, контроль за результатами загальнонаціональних виборів, спори з приводу компетенції (зокрема, у федеративних державах — роз­гляд спорів про компетенцію між суб'єктами федерації, а також між федерацією та її суб'єктом) \

На думку М. Д. Савенка, аналіз повноважень Конституцій­ного Суду України дає підстави вважати, що його юрисдикцію також необхідно поширити на: компетенційні спори (оскільки на сьогодні повноваження Суду з вирішення спорів щодо ком­петенції чітко не виділені: за своїми повноваженнями щодо по­дібних спорів він може лише перевірити конституційність зако­ну або іншого акта в частині встановлених ними повноважень відповідного органу влади), контроль за виборами Президента України, за всеукраїнським референдумом, надати право звер­нення до нього з клопотаннями щодо конституційності віднесе­них до повноважень Суду нормативно-правових актів усім гро­мадянам, юридичним особам, у тому числі судам загальної юрис­дикції всіх ланок, Кабінету Міністрів України2.

Щодо можливості Конституційного Суду України здійсню­вати й інші повноваження, крім передбачених чинним законо­давством, то фахівці із зазначеної проблематики висловлюють-

1 Туманов В. А. Зазнач, праця. — С. 413.

2 Савенко М.Д. Зазнач, праця. — С. 6.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)