Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 507Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 507Перший у Європі конституційний суд було створено в Авст­рії відповідно до Конституції 1920 p., однак згодом він при­пинив існування у зв'язку з «аншлюсом» країни нацистською І Іімеччиною. Створення конституційного суду передбачалося і Конституцією Іспанії 1931 p., однак разом із цією Конституцією конституційний суд було ліквідовано франкістським режимом.

Нині інститут судового конституційного контролю відомий більшості розвинутих країн і передбачений більшістю прийня­тих після Другої світової війни конституцій, в яких конститу­ційному правосуддю приділено особливу увагу. Так, у консти­туціях Італії, Франції, Іспанії та деяких інших йому присвячено навіть окремі розділи. Самі конституції визначають компетен­цію органів судового конституційного контролю, порядок їх фор­мування, порядок звернення до них, наслідки визнання закону таким, що не відповідає конституції. Закони про конституційні суди, що приймаються у розвиток конституційних положень є, ЯК правило, органічними (конституційними).

Органи конституційного контролю, ухвалюючи свої рішен­ня або ж створюючи судові прецеденти, можуть брати активну участь у політичному житті держави і робити свій внесок у реа­лізацію політичного курсу держави. При цьому вони мають ви­ходити з принципу так званої політичної стриманості, зміст яко­го полягає у відмові зазначених органів від втручання у політич­ні питання і ситуації: їх діяльність обмежена розглядом виключ­но правових питань1.

Про моделі судового конституційного контролю вже йшло­ся у Главі 2 «Основи вчення про Конституцію».

Окрім Конституції України2, конституційно-правовий ста­тус Конституційного Суду України визначається Законом Украї­ни «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 p., зі змі­нами і доповненнями, в розвиток положень якого Рішенням Кон­ституційного Суду України від 05.03.1997 р. було затверджено Регламент Конституційного Суду України. Хоча відповідно до н. 7 розділу III Концепції вдосконалення судівництва для утвер-

1 Туманов В. А. Зазнач, праця. — С. 409—410, 414.

2 Питанню тлумачення положень абзаців 2,3 п. 1 ч. 1 ст. 150 Конституції
України присвячено Рішення Конституційного Суду України від 27.03.2002 р.
№ 7-рп/2002.


 

Глава XI

дження справедливого суду в Україні відповідно до європей­ських стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006, процедуру конституційного судочин­ства слід визначити законом1. З нашої точку зору, таку позицію не можна вважати безспірною, оскільки регламент будь-якого органу є внутрішнім документом, що регулює процедуру його діяльності, а тому має прийматися ним самим. Крім того, наяв­ність права вето Президента України щодо законів може роз­глядатися як форма втручання у внутрішню процедурну діяль­ність Конституційного Суду України, який має бути незалеж­ним у своїй діяльності від впливу будь-кого.

У цілому ж у багатьох аспектах ефективність Конституцій­ного Суду залежить від діяльності органів адміністративної юс­тиції. Оскільки основне навантаження із захисту основних прав і свобод лежить на судах загальної юрисдикції, Конституційний Суд виступає субсидіарним (додатковим) інститутом у меха­нізмі правового захисту2.

§ 3. Порядок формування та склад Конституційного Суду України

Способи формування спеціалізованих органів конституцій­ного контролю (тобто конституційних судів та конституційних рад, про відмінності у статусі яких йшлося у Главі 2 «Основи вчення про конституцію») є досить різноманітними. Серед них найчастіше зустрічаються такі:

1) чисто парламентський спосіб, за якого члени зазначених органів обираються парламентом (з різними варіантами такого обрання, якщо парламент є двопалатним) (Німеччина, Угорщи­на, Хорватія, Португалія);

2) формування конституційних судів (рад) вищими держав­ними органами, що представляють різні гілки влади і діють при

1 Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливо­
го суду в Україні відповідно до європейських стандартів, затверджена Ука­
зом Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006 // Урядовий кур'єр. —
2006. - 24 травня.

2 Савчин М. В. Конституційний Суд України як гарант конституційного
ладу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого НАН України. - К, 2003. - С 7-8.


Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 509

цьому самостійно або спільно (Франція, Італія, Болгарія, Чехія, Колумбія, Словаччина, Австрія)1.

Відповідно до ст. 148 Конституції України Конституційний < Іуд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційно­го Суду України. Президент України, Верховна Рада України та В'ЇЗД суддів України призначають по шість суддів Конституцій­ного Суду України.

За чисельністю склад конституційних судів (рад) зазвичай невеликий (від 7 до 16). При цьому жодного взаємозв'язку між чисельністю органу конституційної юрисдикції та кількістю на­селення відповідної країни не існує. Так само відсутнє і праг­нення до встановлення обов'язково непарної кількості суддів

(членів)2.

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо канди­датур на посади суддів Конституційного Суду України.

Призначеною на посаду судді Конституційного Суду Украї-пи вважається особа, про призначення якої видано Указ Прези­дента України, скріплений підписами Прем'єр-міністра Украї­ни та Міністра юстиції України.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Су­ду України, який призначався Президентом України, Прези­дент України у місячний строк призначає іншу особу на цю

посаду.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Су­ду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конститу­ційного Суду України вносить Голова Верховної Ради Украї­ни, а також можуть вносити не менш як 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією Про висунення лише однієї кандидатури, і ці підписи депутатів не відкликаються. Відповідний Комітет Верховної Ради Украї-

1 Маклаков В. В. Конституционная юстиция // Конституционное (госу-і ч" і пенное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. їй і Г.. Л. Страшун. - М.: БЕК, 2000. - С. 666.

' Маклаков В. В. Зазнач, праця. — С. 668.


 

Глава XI

ни подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидату­ри на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної в установленому порядку.

Призначеними на посади суддів Конституційного Суду України вважаються кандидати, які набрали найбільшу кіль­кість голосів депутатів, але більше половини голосів депута­тів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідну для призначення кіль­кість суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голо­сування.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Су­ду України, який призначався Верховною Радою України, Вер­ховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою Верховної Ради Украї­ни підписуються постанови Верховної Ради України про при­значення суддів Конституційного Суду України.

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкри­тим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Су­ду України з метою включення в бюлетені для таємного голосу­вання.

Призначеним на посаду судді Конституційного Суду Украї­ни вважається кандидат, який у результаті таємного голосуван­ня одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, кількість яких перевищує квоту для призначення на посаду суддів Кон­ституційного Суду України, призначеними вважаються канди­дати, які за умови, зазначеної вище, набрали більше голосів, ніж інші кандидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Су­ду України, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суд­дів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування головуючий і секретар з'їзду дів Конституційного Суду України.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.01 с.)