Та інших центральних органівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та інших центральних органівВиконавчої влади

Відповідно до п. 91 ст. 116 Конституції України Кабінет Мі­ністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує згідно із законом міністерства та інші центральні органи виконавчої вла­ди, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

У п. 1 Указу Президента України «Про систему централь­них органів виконавчої влади» зазначено, що до системи цент­ральних органів виконавчої влади України входять:

• міністерства,

• державні комітети (державні служби),

• центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.


 

Главах

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впрова­дження державної політики у визначеній сфері діяльності. Мі­ністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої вла­ди заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішен­ня щодо розподілу відповідних бюджетних коштів. Не допуска­ється прийняття актів Кабінету Міністрів України та утворе­них ним органів, внесення проектів законів та актів Президента України з таких питань без погодження з відповідним міністром. Міністр на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні на­прями роботи міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей.

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів Украї­ни» від 19.12.2006 р. Міністр України:

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Мі­ністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері;

2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює міністерства) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні пріори­тети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досяг­нення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність ін­ших центральних органів виконавчої влади;

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропози­ції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх пов­новажень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;

4) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо:

 

—утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади;

—призначення на посаду та звільнення з посади керівників, перших заступників і заступників керівників центральних орга­нів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і коорди­нується ним;

5) утворює, реорганізовує, ліквідує служби, інспекції, агент­
ства у складі міністерства в межах коштів, передбачених у Дер-


Виконавча влада в Україні

жавному бюджеті України для утримання відповідного міні­стерства;

6) призначає на посаду та звільняє з посади керівників служб,
інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи, в
яких визначає їх завдання, функції, звітність та інші питання діяль­
ності;

7) скріплює підписом акти Президента України, видані в
межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1
ст. 106 Конституції України з питань, що належать до сфери ді­
яльності міністерства та центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується ним, та забезпе­
чує їх виконання;

8) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери ді­яльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

9) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти за­конів, актів Президента України та Кабінету Міністрів Украї­ни, розробником яких є міністерство та центральні органи ви­конавчої влади, діяльність яких спрямовується і координуєть­ся ним;

 

10) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що на­лежать до сфери діяльності міністерства та центральних орга­нів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і коорди­нується ним;

11) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Мі­ністрів України;

 

12) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Мі­ністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного за­сідань Кабінету Міністрів України;

13) бере участь у засіданнях урядових комітетів;

14) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо при­значення на посаду та звільнення з посади першого заступника

і заступників міністра;

15) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, уста­новами та організаціями в Україні та за її межами;

16) веде переговори і підписує міжнародні договори Украї­ни відповідно до наданих йому повноважень;Главах


Виконавча влада в Україні 


17) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керів­ництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

18) призначає (звільняє) керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відпо­відного міністерства;

19) здійснює інші повноваження, передбачені законами.
Міністерство, відповідно до п. 6 Загального положення про

міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади, затвердженого Указом Президента України від 12.03.1996 р. № 179/96 \ у межах своїх повноважень на основі та на виконан­ня актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти міністерства підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому Положенням про державну реєстрацію норма­тивно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої вла­ди, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідом­чий характер, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, зі змінами і доповненнями2, та Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації норматив­но-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасуван­ня рішення про державну реєстрацію»3.

Відповідно до зазначеного Положення державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової екс-

1 Загальне положення про міністерство, інший центральний орган
державної виконавчої влади, затверджене Указом Президента України від
12.03.1996 р. № 179/96 // Урядовий кур'єр. - 1996. - 28 березня.

2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів мі­
ністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управлін­
ня та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер, затверджене Постановою Кабінету Мініст­
рів України від 28.12.1992 р. № 731, зі змінами і доповненнями // Урядовий
кур'єр. — 1993. — 18 лютого.

3 Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 «Про вдо­
сконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Мі­
ністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів» // Офіційний вісник України. — 2005. — № 15
(29.04.2005). - Ст. 799.


пертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього ак­та, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єди­ного державного реєстру нормативно-правових актів. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідом­чий характер. Державну реєстрацію здійснюють Міністерство юстиції України та його управління на місцях. Зазначені нор­мативно-правові акти набувають чинності через десять днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку на­дання їм чинності. При цьому нормативно-правові акти, які ви­значають права та обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня доведення до відома населення (ст. 57 Конституції

України).

Державний комітет (державнаслужба) є центральним ор­ганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і коорди­нує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфе­рі, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулю­вання з питань, віднесених до його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його голова. До Державних коміте­тів України та інших центральних органів виконавчої влади, ста­тус яких прирівнюється до Державного комітету України, зокре­ма, належать такі державні комети: з архівів, з енергозбережен­ня, зі статистики, Пенсійний фонд України, Головне контроль­но-ревізійне управління, Вища атестаційна комісія тощо.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним ста­тусоммає визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встанов­люватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквіда­ції, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звіль­нення керівників та вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його голова. До цих органів, зокрема, належать: Антимонопольний комітет, Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, Фонд державного майна, Служба безпеки України, ДержавнаГлавах


Виконавча влада в Україні 


судова адміністрація, Державний комітет ядерного регулювання України, Державний комітет фінансового моніторингу України тощо.

Міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади має не більше чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які належать до числа керівників відповідного міні­стерства, іншого центрального органу виконавчої влади.

Відповідно до п. 92 ст. 116 Конституції України Кабінет Мі­ністрів України призначає на посади та звільняє з посад за по­данням Прем'єр-міністра України керівників центральних ор­ганів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міні­стрів України.

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої те­риторіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і лікві­довуються в порядку, встановленому законодавством. Керівни­ків територіальних органів міністерства призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку міністр, іншого цент­рального органу виконавчої влади — керівник цього органу.

Для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними у складі окремих центральних органів виконавчої влади зі спеці­альним статусом у межах коштів, передбачених на їх утриман­ня, можуть бути утворені відповідні департаменти (служби).

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспек­ції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного цент­рального органу виконавчої влади.

Урядові органи державного управління здійснюють:

• управління окремими підгалузями або сферами діяльності;

• контрольно-наглядові функції;

• регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізич­них і юридичних осіб.

Керівники урядових органів державного управління при­значаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міні­стрів України за поданням керівника відповідного централь­ного органу виконавчої влади. Положення про урядовий орган державного управління затверджується Кабінетом Міністрів України.


Урядовими органами державного управління є, наприклад, Державне казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів України, Державна екологічна інспекція, що діє у скла­ді Міністерства екології та природних ресурсів тощо.

§ 4. Конституційно-правовий статус

Місцевих державних

Адміністрацій

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Організація, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій визначаються Законом України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 p., зі змінами і до­повненнями.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом вико­навчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністра­тивно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Отже, місцеві державні адміністрації здійснюють місцеве управління, під яким розуміють управлінську діяльність у міс­цевій територіальній одиниці, що здійснюється центральною вла­дою або адміністрацією вищестоящого територіального рівня управління1.

Як слушно зазначає О. Ф. Фрицький, саме місцеві державні адміністрації реалізують принцип централізації і децентраліза­ції у здійсненні державної влади, покладений в основу побудо­ви територіального устрою України2.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Сто-

1 Осавелюк А. М. Организация публичной власти на местах // Консти­
туционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2.
Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. - М.: БЕК, 2000. - С. 725.

2 Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрін-
комінтер. 2004.-С.400.


16 Конституційне право УкраїниГлаваХ


Виконавча влада в Україні 


совно м. Киева таким законом є Закон України «Про столи­цю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 p. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функ­ції місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і під­контрольний Київській міській раді, а з питань здійснення пов­новажень у сфері виконавчої влади — Кабінету Міністрів Украї­ни. Київську міську державну адміністрацію має очолювати ли­ше особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адмі­ністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої вла­ди є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Мі­ністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміні­стративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президен­та України, Кабінету Міністрів України, інших органів вико­навчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод гро­мадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони дов­кілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культур­ного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегова­них відповідними радами повноважень.

Отже, основною функцією місцевої державної адміністрації є виконавча функція, оскільки цей орган, його діяльність без­посередньо пов'язані з практичною реалізацією виконавчої вла­ди. Саме в областях і районах зосереджена переважна більшість


рівного роду об'єктів власності різних форм, на їх території меш-КМ більшість населення України, саме у них створюються всі ті Матеріальні та інші цінності, від наявності яких безпосередньо II нежить доля виконання всіх без винятку державних програм, ижрема Програми діяльності Уряду1.

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами. Во­ни мають печатки із зображенням Державного Герба України та (коїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в об-і.нмих і районних центрах, містах Києві та Севастополі.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання иідповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови ви-■начають структуру місцевих державних адміністрацій.

Приблизні переліки управлінь, відділів та інших структур-них підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також ти-поііі положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів

України.

На виконання Конституції України, законів України, актів 11 резидента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делега­ции их повноважень голова місцевої державної адміністрації в ме­жах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управ­лінь, відділів та інших структурних підрозділів — накази.

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконан­ня па відповідній території всіма органами, підприємствами, уста­новами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповід­них місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Кандидатури на посади голів обласних державних адміні-( і рацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Пре­м'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних

Фрицький О. Ф. Зазнач, праця. — С 404.


 Главах


Виконавча влада в Україні 


державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів Украї­ни вносяться головами відповідних обласних державних адмі­ністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.

У разі відхилення Президентом України поданої кандида­тури відповідно Прем'єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру.

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повно­важень з моменту призначення.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій при­пиняються Президентом України у разі:

1) порушення ними Конституції України і законів України;

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного гро­мадянства;

3) визнання судом недієздатним;

4) виїзду на проживання в іншу країну;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

6) порушення вимог несумісності;

7) за власною ініціативою Президента України з підстав, пе­редбачених Законом «Про місцеві державні адміністрації» та за­конодавством про державну службу;

8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради;

9) подання заяви про звільнення з посади за власним ба­жанням.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій мо­жуть бути припинені Президентом України у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної держав­ної адміністрації;

2) подання Кабінету Міністрів України з підстав, передба­чених законодавством про державну службу;

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від скла­ду відповідної ради.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій при­пиняються також у разі їх смерті.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повно­важення до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій. Тобто строк повноважень го-


пи місцевих державних адміністрацій безпосередньо залежить під строку перебування на посту Президента України: новооб­раний Президент України має право призначити нових голів місцевих державних адміністрацій.

І Іерший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій виконують обов'язки, визначені головами відпо­відних державних адміністрацій, і несуть персональну відпові­дальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.

І Іерший заступник голови обласної державної адміністрації призначається на посаду головою обласної державної адмініст­рації за згодою Прем'єр-міністра України.

Заступники голови обласної державної адміністрації призна-'іаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-Прем'єр-міністром України.

Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій призначаються на посади головами районних дер-іапних адміністрацій за погодженням з відповідними заступ­никами голів обласних державних адміністрацій.

Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій заявляють про припинення своїх повноважень но-иппризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день ЇХ призначення.

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підроз-ЦІЛІВ місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед голова­ми иідповідних державних адміністрацій за виконання покла­дених на ці підрозділи завдань.

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підроз-II ні і і місцевих державних адміністрацій призначаються на по-іаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади ви­щого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, ке-рінпики управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міс­цевих державних адміністрацій не можуть бути народними де­путатами України, суміщати свою службову діяльність з іншою, u чому числі на громадських засадах, крім викладацької, науко-ік и та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складуГлавах


Виконавча влада в Україні 


керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої ор­ганізації, що має на меті одержання прибутку.

Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні ад­міністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість непогашена або незнята в установ­леному законом порядку.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і фор­мах, визначених Конституцією і законами України, належить ви­рішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації та підприємництва;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транс­порту і зв'язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та за­
робітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується передачею їм відповідних фі­нансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають об'єкти державної власності, передані їм у встанов­леному законом порядку.

У разі делегування місцевим державним адміністраціям ра­йонними чи обласними радами відповідних повноважень в їх


управлінні перебувають також об'єкти спільної власності тери-11 >|пальних громад.

Місцевим державним адміністраціям забороняється викорис-іокупати об'єкти державної власності, власності територіальних Громад, що перебувають в їх управлінні, як заставу чи інші види ■ її к'лпечення, а також здійснювати операції уступки вимоги, пе­реведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, по­жертвування.

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Консти-і у цією і законами України, здійснюють на відповідних терито­ріях державний контроль за:

1) збереженням і раціональним використанням державного млина;

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, вико­нанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, на-исжним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної дер­жаві;

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмо-I ферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших при­родних ресурсів;

4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням жит-ІІОВОГО фонду;

5) додержанням виробниками продукції стандартів, техніч­них умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифіка­ції ю;

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиран­ням, утилізацією і захоронениям промислових, побутових та ін­ших підходів, додержанням правил благоустрою;

7) додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і і іандартів;

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортно-і <). комунального обслуговування, законодавства про захист прав І поживачів;

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, рекла­ми, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитин-ОТВа, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту насе-МКНЯ, фізичної культури і спорту;

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного
держаною мінімального розміру оплати праці;


488

Главах

11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;

12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адмі­ністрації мають право:

1) проводити перевірки стану додержання Конституції Украї­ни та законів України, інших актів законодавства органами міс­цевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень неза­лежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, ви­значених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадсько­сті до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій;

3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;

4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власнос­ті і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;

5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чин­ним законодавством.

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України.

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійснен­ні своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому.

Голови обласних державних адміністрацій інформують Пре­зидента України і Кабінет Міністрів України та щорічно зві­тують перед ними про виконання місцевою державною адміні­страцією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище

\

\

\ і
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.019 с.)