Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 521Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 52111 ні пін державної або іншої таємниці, що охороняється законом, І п 11, та за ухвалою Конституційного Суду України розглядаєть-( н на закритому пленарному засіданні. Рішення та висновки Конституційного Суду України в усіх випадках оголошуються публічно у відкритому пленарному засіданні Конституційного < іуду України.

Колегія суддів Конституційного Суду України під час під-ішпики справи, Конституційний Суд України в процесі прова-і м пня у справі мають право витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України, Гене­рального прокурора України, суддів, органів державної влади, Органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого і .імоирядування, посадових осіб, підприємств, установ, органі-ІІЦІЙ всіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань 11» імадян і окремих громадян необхідні документи, матеріали та і пні і иідомості, що стосуються справи.

Колегія суддів Конституційного Суду України під час під-і питки справи, Конституційний Суд України в процесі прова­дження у справі мають право викликати посадових осіб, екс­пертні, свідків, представників за законом та уповноважених за /іпрученням, громадян, участь яких повинна забезпечити об'єк­тні пій і повний розгляд справи. Ухилення без поважних при­чин під явки у Колегію суддів Конституційного Суду України ■ні в Конституційний Суд України, а так само відмова надати Необхідні документи, матеріали та інші відомості або їх умисне приховування тягнуть за собою відповідальність винних осіб за

іаконом.

Строк провадження у справах за конституційними подан­ії ими не має перевищувати трьох місяців. У разі провадження 1.1 конституційним поданням, яке визнане Конституційним Су­нім України невідкладним, строк розгляду такого подання не м.іс перевищувати одного місяця.

( і рок провадження у справах за конституційними звернен­ням и не має перевищувати шести місяців.

( і роки конституційного провадження починають обчислю-іатИСЯ 3 дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття кон-і гитуційного провадження у справі.

Конституційне подання або конституційне звернення надси->і,н і ми до Конституційного Суду України без стягнення дер-


 


Глава XI

жавного мита. Однак, якщо неодноразове направлення консти­туційного подання, конституційного звернення з того самого пи­тання, що вже розглядалось у Конституційному Суді України, є зловживанням правом, Конституційний Суд України після прийняття рішення про відмову у відкритті провадження у спра­ві може прийняти рішення про стягнення з суб'єкта права на конституційне подання, конституційне звернення державного мита у розмірі, встановленому законом.

Конституційні подання та конституційні звернення надхо­дять до Конституційного Суду України поштою або безпосе­редньо до Секретаріату Конституційного Суду України.

Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом України поіменним голосуванням шляхом опитуван­ня суддів Конституційного Суду України. Судді Конституцій­ного Суду України не мають права утримуватися від голо­сування. Рішення і висновки Конституційного Суду України мотивуються письмово, підписуються окремо суддями Консти­туційного Суду України, які голосували за їх прийняття і які голосували проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню. В літературі з кон­ституційного права слушно зазначається, що як противага цій нормі слугує правило, відповідно до якого суд не вправі роз­глядати питання про конституційність нормативних актів, у то­му числі законів, за власною ініціативою (принцип «зв'язаної ініціативи»)1.

У цілому ж Рішенням Конституційного Суду України при­таманні всі ознаки джерела права, зокрема публічність, загально­обов'язковість, загальна дія у просторі, часі за колом осіб2. Отже, Рішення Конституційного Суду України є джерелом конститу­ційного права України.

Підписання суддею Конституційного Суду України рішен­ня, висновку Конституційного Суду України є обов'язковим.

Суддя Конституційного Суду України, який підписав рішен­ня, висновок Конституційного Суду України, має право, неза­лежно від того, голосував він «за» чи «проти» прийняття рішен­ня або давання висновку, викласти у письмовій формі свою

1 Туманов В. А. Зазнач, праця. — С. 414.

2 Савчин М". В. Зазнач, праця. — С. 10.


Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 523

Окрему думку у справі, яка додається до рішення чи висновку

І... ституційного Суду України. При цьому, наприклад, у США,

п.і підміну від України, окремим думкам суддів Верховного Су-і\ < '111А (який виступає у цій державі органом спеціального конституційного контролю) може бути надано прецедентний Иірактер1. В Україні ж окрема думка судді Конституційного І уду виноситься суддею від власного імені, виступає його осо-і ми тою позицією у справі та не породжує юридичних наслідків, 0ТЖЄ має доктринальне значення. Наявність інституту окремої ■іумки суддів Конституційного Суду України є свідченням де­мократизму конституційної юстиції України2.

Рішення і висновки Конституційного Суду України підпи­
ту ються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі ви-
.... вку.

Рішення і висновки Конституційного Суду України офіцій­но оприлюднюються наступного робочого дня після їх підпи-СІННЯ. Офіційним оприлюдненням рішення, висновку Консти-і vцінного Суду України є їх офіційне оголошення головуючим и.і пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публі­куються у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є обов'язковими до виконання (про порядок виконання рішень Конституційного Суду України йдеться у Рішенні Кон-с і птуційного Суду України від 14.12.2000 р. № 15-рп /20003).

' Черняк Є. В. Зазнач, праця. — С 15.

1 Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду Украї­ни Лнтореф. дис. ... канд. юрид. наук / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2004. — С 11.

' Рішення Конституційного Суду України від 14.12.2000 р. № 15-рп/2000 v ' праві за конституційним поданням Президента України щодо відповід-

..... і Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради

України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіцій­ні неї тлумачення положень ч. 2 ст. 150 Конституції України, а також ч. 2 ■ і /0 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно no­li їдку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про по­рядок виконання рішень Конституційного Суду України) // Офіційний ВІСНИК України. - 2000. - № 51 (05.01.2001). - Ст. 2226.


 
 

Глава XI

Копії рішень і висновків Конституційного Суду України над­силаються наступного робочого дня після їх офіційного опри­люднення суб'єкту права на конституційне подання чи консти­туційне звернення, з ініціативи якого розглядалася справа, до Міністерства юстиції України, а також до органу влади, що прий­няв правовий акт, який був предметом розгляду в Конституцій­ному Суді України.

У разі необхідності Конституційний Суд України може ви­значити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх вико­нання, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку. Конституційний Суд України має право зажадати від зазначе­них органів письмового підтвердження виконання рішення, до­держання висновку Конституційного Суду України.

Невиконання рішень та недодержання висновків Конститу­ційного Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. Однак поки що встановлення відповідальності за не­виконання чи неналежне виконання рішень Конституційного Суду України має бути на порядку денному парламенту1, тобто є законодавчо неврегульованим.

Проблемним питанням виконання рішень Конституційного Суду України є, з нашої точки зору, юридична сила рекоменда­цій та застережень, які Конституційний Суд України подає у своїх висновках, розглядаючи законопроект про внесення змін до Конституції України щодо його відповідності вимогам ста­тей 157 і 158 Конституції України (ст. 159 Конституції України). Так, на думку М. Селівона, такі рекомендації та застереження мають ураховуватися законодавцем при подальшому вдоскона­ленні їх змісту2. Незважаючи на слушність таких рекомендацій та застережень у більшості випадків, слід погодитись з існую­чими поглядами щодо юридичної природи цих побажань та не­правомірності вміщення їх у висновках Конституційного Су­ду України. Так, в Окремій думці судді Конституційного Суду України Шаповала В. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України від 27.06.2000 р. № 1-в/2000, зазначено, що: «... по-

1 Селівон М. Конституційний Суд України: завершення першої каденції //
Урядовий кур'єр. — 2005. — 18 жовтня.

2 Селівон М. Конституційний Суд України: завершення першої каденції //
Урядовий кур'єр. — 2005. — 18 жовтня.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.008 с.)