Іііриюріальний устрій УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Іііриюріальний устрій УкраїниfO j правління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, п їм ільника Головного управління юстиції Міністерства юсти­ції України в Автономній Республіці Крим, генерального дирек­торії Державної телерадіокомпанії «Крим»; погодження призна-•і' пня на посаду Прокурора Автономної Республіки Крим;

26) зупинення дії постанов і розпоряджень Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань виконання державних функцій і повноважень у випадках, якщо вони суперечать Кон-і і и і у ції України і законам України, актам Президента України і Кабінету Міністрів України, Конституції Автономної Респуб-пкп Крим і нормативно-правовим актам Верховної Ради АВТО­НОМНОЇ Республіки Крим, з одночасним зверненням до Прези-і' п іа України про їх скасування; скасування постанов і розпо­ряджень Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, Віднесених до відання Автономної Республіки Крим, у випадку, ЯКЩО вони суперечать Конституції України, Конституції Авто­номної Республіки Крим, законам України і нормативно-право-ВИМ актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

27) ініціювання введення надзвичайного стану і встанов-ііі'пия зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Рес­публіці Крим або окремих її місцевостях у випадках, передбаче-ппх законодавством України;

28) заслуховування звітів Голови Ради міністрів Автоном­ні Л Республіки Крим і членів Ради міністрів Автономної Респу-п і паї Крим не більше двох разів на рік;

29) прийняття рішень Верховної Ради Автономної Респуб­
ліки Крим про звільнення з посади Голови Ради міністрів Авто­
номної Республіки Крим, інших членів Ради міністрів Автоном­
но! Республіки Крим у зв'язку з висловленням недовіри;

у разі прийняття рішення про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з вислов-іи'ііням недовіри простою більшістю голосів депутатів від за­гального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи чинення Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим .і посади відбувається у порядку, передбаченому Конституцією України (відповідно до ч. З ст. 136 Конституції України Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим звільняється з по­сади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за пого-ДЖЄННЯМ із Президентом України);


           
   
 
 
     
 

Глава XII

відповідно до Закону України «Про Верховну Раду Авто­номної Республіки Крим» у разі прийняття рішення про звіль нення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з висловленням недовіри двома третинами голо­сів депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим Президент України дає згоду на звільнення ;і посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

30) заснування республіканських засобів масової інфор­мації;

31) вирішення у межах повноважень, наданих Верховній Ра­ді Автономної Республіки Крим Конституцією України і зако­нами України, питань, що стосуються земельних відносин, ви­користання природних ресурсів, розмірів плати за використан­ня природних ресурсів, розмірів плати за користування ними та інших;

32) затвердження символіки, заснування Грамоти і Почес­ної грамоти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, по­чесних звань та інших відзнак Автономної Республіки Крим згідно із законодавством України;

33) заслуховування звітів комісій, керівників органів, які утворює, обирає і формує Верховна Рада Автономної Республі­ки Крим, та посадових осіб, яких вона призначає, обирає або за­тверджує;

 

34) згідно із Законом України про статус депутата Верхов­ної Ради Автономної Республіки Крим і нормативно-правови­ми актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим роз­гляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо запитів;

35) прийняття відповідно до законів України рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду Автономної Республіки Крим та інших територій, які підляга­ють особливій охороні, про оголошення природних та інших об'єктів, що мають історичну, культурну, екологічну або науко­ву цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

36) визначення порядку укладення і затвердження догово­рів і угод від імені Автономної Республіки Крим з питань, від­несених до відання Автономної Республіки Крим, затверджен­ня договорів і угод.


! щ,и і ()РіапьниПстр]й^[країни

Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює інші

... іиомажєння, віднесені до її відання Конституцією України

і мм імами України, а також ті, що віднесені до її відання Кон-і гиту цією Автономної Республіки Крим і нормативно-правови-• иі п. і дми Верховної Ради Автономної Республіки Крим у ме­ти ч її компетенції.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Авто-ttmiiiiu Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республі­ці І ч і > 11 м здійснює виконавчі функції та повноваження в межах і ці н і компетенції. Голова Ради міністрів Автономної Республі-і п Крим призначається на посаду та звільняється з посади Вер­шиною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із

Президентом України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим як орган вико-іі.иічої влади Автономної Республіки Крим самостійно здійснює inn,, інавчі функції і повноваження з питань, віднесених до відан­им Автономної Республіки Крим Конституцією України, Кон-■ і in у цією Автономної Республіки Крим і законами України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим формується Верховною Радою Автономної Республіки Крим на термін її Повноважень, відповідальна перед нею і очолюється Головою І'.іди міністрів Автономної Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим виконує також державні виконавчі функції і повноваження, делеговані закона­ми України відповідно до Конституції України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює вико-п;пічі функції і повноваження, віднесені до самостіййого відан­им Автономної Республіки Крим, з питань: розвитку економіки; планування економічного і соціального розвитку; фінансової, Кредитної та цінової політики; промисловості; паливно-енерге-мічпого комплексу; сільського господарства; землеустрою; лісо-иого господарства; водогосподарського будівництва і зрошува­ного землеробства; організації і розвитку курортно-рекреаційної Сфери і туризму; управління санаторно-курортними і туристич­ними комплексами Автономної Республіки Крим; зовнішньо­економічної діяльності та зовнішніх зв'язків; транспорту, зв'яз­ку і дорожнього будівництва; житлово-комунального господар-■ і па і благоустрою, архітектури і містобудування; торговельного і побутового обслуговування населення; організації та розвитку


550

Глава XII

освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії її культури; поліграфії та видавничої справи; охорони навколиіи-нього природного середовища; організації та забезпечення без­печних і здорових умов життя населення, організації та розвит­ку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту; праці, її оплати, умов і охорони праці, соціальних питань та зайнятості населен­ня, соціального захисту населення; забезпечення законності, охо­рони громадського порядку і прав громадян; міжнаціональних відносин; молодіжної політики, охорони материнства і дитин­ства; управління майном Автономної Республіки Крим у по­рядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює управ­ління майном, яке знаходиться на балансі Ради міністрів Авто­номної Республіки Крим, засновує друкований орган Ради мі­ністрів Автономної Республіки Крим, здійснює інші повноважен­ня, передбачені Конституцією Автономної Республіки Крим, законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими в межах її ком­петенції.

Відносини органів влади Автономної Республіки Крим з під­приємствами, установами та організаціями, які перебувають у власності Автономної Республіки Крим, будуються на основі їх підзвітності і підконтрольності органам влади Автономної Рес­публіки Крим у межах і формах, передбачених законами Украї­ни і відповідно до них Конституцією Автономної Республіки Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автоно­мної Республіки Крим, прийнятими в межах її компетенції.

Відносини органів влади Автономної Республіки Крим з підприємствами, установами і організаціями інших форм влас­ності, а також з тими, які не перебувають в її управлінні, буду­ються на договірній і податковій основі та здійснюються в ме­жах і формах, передбачених законодавством України.

З питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим, підприємства, установи і організації, які не належать Ав­тономній Республіці Крим, зобов'язані надавати відповідну ін­формацію на вимогу органів влади Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим забезпечує взає­модію органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.009 с.)