Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 511Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 511Суддею Конституційного Суду України може бути грома­дянин України, який на день призначення досяг сорока років, Має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або пе­дагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє дер­жавною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадця­ти років.

Суддя Конституційного Суду України призначається на де-и'ять років без права бути призначеним на повторний строк.

У літературі з конституційного права пропонується запро­вадити таке формування Конституційного Суду в Україні, яке б ідійснювалося на конкурсній основі за принципом ротації тре­тий суддів через кожні три роки, з числа науковців і практиків а різних галузей права з можливою перевагою фахівців у галузі конституційного права1.

Строки повноважень суддів конституційних судів (рад) у аа рубіжних країнах становлять зазвичай від 6 до 12 років, хоча и деяких країнах (Бразилія, Австрія, Бельгія) цей строк не вста­новлено2.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати ДО політичних партій та профспілок, мати представницький ман­дат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Хоча в західно-щропейських країнах суддям зазвичай забороняється лише ак­тина участь у партійній та профспілковій роботі (а не взагалі членство у політичній партії або профспілці).

Судді конституційних судів у зарубіжних країнах обира­ються (призначаються) в особистій якості, тобто вони не мо­жуть розглядатися як представники певної партії (навіть якщо нони входили до її складу), регіону, соціальної групи тощо. Во-11 и не повинні у своїй діяльності керуватися подібними частко­вими інтересами3. Аналогічний принцип закріплено і законодав­ством України. Так, відповідно до ст. 27 Закону України «Про Конституційний Суд України» судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і під-

1 Савенко М. Д. Зазнач, праця. — СІ 1—12.

2 Маклаков В. В. Зазнач, праця. — С. 668.
' Маклаков В. В. Зазнач, праця. — С. 669.


           
 
   
   
 

Глава XI

коряються лише Конституції України та керуються законами України, крім тих законів або їх окремих положень, що є пред метом розгляду Конституційного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду :і дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України

Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, а також Прем'єр-міністра України, Голо­ви Верховного Суду України або осіб, які виконують їх повно важення. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про Конституційний Суд України"» від 03.08.2006 р. із Закону України «Про Конституційний Суд України» було виключено положення про необхідність складен­ня присяги суддею Конституційного Суду України не пізніш як через місяць після призначення суддею Конституційного Суду України, а також додано положення про те, що для складення присяги суддею на засіданні Верховної Ради України не обов'яз­кова присутність Президента України, Прем'єр-міністра Украї­ни, Голови Верховного Суду України, а натомість присягу мо­же бути складено у присутності осіб, які виконують їх повнова­ження. Деталізовано порядок складення присяги у Верховній Раді України суддею Конституційного Суду України у Поста­нові Верховної Ради України від 14.12.2005 p. № 3193-IV, зі змінами1.

Внесення таких змін до зазначеного Закону обумовлено си­туацією, що склалася у 2006 p., коли через блокування народни­ми депутатами України складення присяги новопризначеними суддями Конституційного Суду України Конституційний Суд України тривалий час не функціонував. Очевидно, що й внесені зміни не убезпечать повною мірою від можливості виникнення аналогічних ситуацій. Для їх уникнення у майбутньому варто або виключити із Закону України «Про Конституційний Суд України» норму про необхідність складення суддею Конститу­ційного Суду України присяги при вступі на посаду (тим біль­ше, що така вимога не міститься у Конституції України), або

1 Постанова Верховної Ради України «Про складання у Верховній Раді України присяги суддею Конституційного Суду України» від 14.12.2005 р. № 3193-IV, зі змінами // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 4.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)