ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконавча влада в Україні 489її.і відповідній території, вносять пропозиції з питань удоскона­лення чинного законодавства України і практики його реаліза­ції, системи державного управління.

Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повно-нажень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністер-■ гвамй та іншими центральними органами виконавчої влади.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих ісржавних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

Голови місцевих державних адміністрацій координують ДІ­ЯЛЬНІСТЬ територіальних органів міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні по-і МДЄНИХ на ці органи завдань.

З питань здійснення повноважень місцевих державних адмі-і їм і рацій керівники територіальних органів міністерств та інших і и і пральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні

II МІОВ&М відповідних місцевих державних адміністрацій.

У разі визнання міністерством, іншим центральним органом ииконавчої влади незадовільною роботу відповідного управлін­ня, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації або їх керівників міністр чи керівник іншого цент­рального органу виконавчої влади звертається з відповідним умотивованим поданням до голови місцевої державної адміні-і грації. Голова місцевої державної адміністрації зобов'язаний І т. і глянути це подання і не пізніше ніж у місячний термін прий­няти рішення та дати обґрунтовану відповідь.

Голова місцевої державної адміністрації має право порушу-
МТИ перед міністерствами, іншими центральними органами ви-
і.... апчої влади вмотивовані питання про відповідність займа­
нні посаді керівників їх територіальних органів, на підставі чо-

III міністерство, інший центральний орган виконавчої влади має
v місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану від­
повідь.

()бласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та ги іісіиоють контроль за їх діяльністю.

і ((лови районних державних адміністрацій регулярно інфор­мують про свою діяльність голів обласних державних адміні­страцій, щорічно та на вимогу звітують перед ними.


ГлаваХ

Голови обласних державних адміністрацій мають право ска­совувати розпорядження голів районних державних адміністра­цій, що суперечать Конституції України та законам України, рі­шенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласних держав­них адміністрацій, а також міністерств, інших центральних ор­ганів виконавчої влади.

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підроз­ділів обласної державної адміністрації мають право скасовува­ти накази керівників відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої

влади вищого рівня.

За наявності підстав, передбачених законодавством, голови обласних державних адміністрацій можуть порушувати питан­ня перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів ра­йонних державних адміністрацій.

За результатами роботи районної державної адміністрації го­лова обласної державної адміністрації може застосовувати вста­новлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами.

Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, мате­ріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійс­нення.

Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень.

Голови місцевих державних адміністрацій мають право вно­сити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконан­ням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Голови обласних державних адміністрацій мають право до­радчого голосу на засіданнях обласних рад. Голови районних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засі­даннях районних рад.

Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, про-


Грам соціально-економічного та культурного розвитку терито­рій і делегованих повноважень.

Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рів­ня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді

І Уґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адмі-ністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, 11 резидент України приймає відставку голови відповідної міс­цевої державної адміністрації.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території взає­модіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх вико­навчими органами та сільськими, селищними і міськими гало­нами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місце­вого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічно­го, соціального та культурного розвитку відповідних територій, іміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самовря­дування, контролюють виконання наданих їм законом повнова­жень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у СВОЇЙ діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого само­врядування та їх посадових осіб.

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією пи­тань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого са­моврядування. Представники цих органів та посадові особи те­риторіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати за­уваження і пропозиції.

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники мають пра­во бути присутніми на засіданнях органів місцевого самовря­дування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх ком­петенції.

Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у ідінсіїення органами місцевого самоврядування власних пов­новажень.Главах


Виконавча влада в Україні 


Для здійснення спільних програм місцеві державні адміні­страції та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації.

Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управ­ління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Голови місцевих державних адміністра­цій укладають та розривають контракти з їх керівниками.

Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміні­страції, крім керівників установ, підприємств і організацій Зброй­них Сил та інших військових формувань України, а також керів­ників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умо­вами конкурсу.

Місцеві державні адміністрації не втручаються у господар­ську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випад­ків, визначених законом.

Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до від­повідальності їх керівників у разі порушення ними законів. Про результати розгляду власник чи уповноважена ним особа зобо­в'язані повідомити місцеву державну адміністрацію у місячний термін.

Керівники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до су­ду про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що сто­суються їх діяльності.

Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані в десятиденний термін надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом.

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професій­ними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і сво­бод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціаль­них, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодер-


жанних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних іавдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єд-нань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професій-іи спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань і X діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих иииадках представники зазначених організацій мають право бу-і п присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання Прав і свобод громадян.

Громадяни звертаються до місцевих державних адміністра­цій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень міс-цевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'я­зані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначе­ний законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану шдновідь. Посадові особи проводять особистий прийом грома-іяп у порядку, визначеному законом.

Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України і прав людини або до суду.

Голови місцевих державних адміністрацій видають розпо-I іядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із иконодавством.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру по­годжуються з керівниками відповідних структурних підрозді-ПІВ місцевих державних адміністрацій.

Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного ха­рактеру, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності і моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено шиї і ший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх ви­конавців, а при потребі — оприлюднюються.

І Іормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій ПІДЛЙгйЮть державній реєстрації у відповідних органах юстиції

I установленому органом порядку і набирають чинності з момен-і v їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший

II • 11 м і п введення їх у дію.Главах


Виконавча влада в Україні 


Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загаль­ний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановле­но пізніший термін введення їх у дію.

Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Кон­ституції України, законам України, рішенням Конституційно­го Суду України, актам Президента України та Кабінету Міні­стрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови державної адміністрації, що супере­чать Конституції України, законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, іншим актам законодавства, або є не­доцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адмі­ністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Кон­ституції України, іншим актам законодавства, рішенням Консти­туційного Суду України та актам міністерств, інших централь­них органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, ін­шим центральним органом виконавчої влади.

Для правового, організаційного, матеріально-технічного та ін­шого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та роз­поряджень місцевої державної адміністрації, подання методич­ної та іншої практичної допомоги місцевим державним адміні­страціям та органам місцевого самоврядування головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої державної адмі­ністрації.

Керівник апарату місцевої державної адміністрації органі­зовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд


голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до вико­навців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, вико­нує інші обов'язки, покладені на нього головою місцевої держав­ної адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої дер­жавної адміністрації видає накази.

Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються їх регламента­ми, що затверджуються головами відповідних місцевих держав­них адміністрацій. Типовий регламент місцевої державної адмі­ністрації затверджено Постановою Кабінету Міністрів України ВІД 11.12.1999 р. № 2263, зі змінами і доповненнями1.

Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій .ідійснюється за рахунок Державного бюджету України.

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 p., затвердженої Постановою Кабінету Міні­стрів України від 21.07.2006 р. № 10012, передбачається змі­нити функції місцевих державних адміністрацій шляхом пере-і ворення місцевих органів виконавчої влади загальної компе-ГЄНЦІІ на контрольно-наглядові органи у структурі виконавчої влади.

Контрольні питання та завдання

1. Визначте поняття виконавчої влади та систему її органів в Україні.

2. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Яких змін він зазнав у зв'язку із прове­денням в Україні конституційної реформи?

3< Охарактеризуйте конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

1 Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2263, зі змінами і доповненнями //Офіційний вісник України. — 1999. — № 50.

* Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р., за-гперлжена Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 // Урядовий кур'єр. — 2006. — 3 серпня.Главах


Виконавча влада в Україні 


4. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

5. Визначте можливі шляхи реформування системи органів ви­конавчої влади в Україні.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 p., зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-1V // Відомості Верховної Ради України. -2005. - № 2.

2. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 5-6.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 p., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1999.-№20-21.

4. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 р. // Урядовий кур'єр. - 1999. - 28 січня.

5. Закон України «Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Пре­зидента України» від 10.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1998. - № 14.

6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006 р. // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 лютого.

7. Указ Президента України «Про систему центральних органів ви­конавчої влади» від 15.12.1999 p., зі змінами і доповненнями // Уря­довий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.

8. Указ Президента України «Про склад Кабінету Міністрів Украї­ни» від 15.12.1999 p., зі змінами і доповненнями // Урядовий ку­р'єр. — 1999. — 17 грудня.

9. Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 54 (03.08.07). - Ст. 2180.

Література

1. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К: Нау­кова думка, 2000.

2. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.


 

3. Энтпин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. — М.: Юрид. лит., 1995.

4. Пронкин С. В., Петрунина О. Е. Государственное управление зару­бежных стран: Учеб. пособие. — М.: Аспект Пресс, 2001.

5. Павленко Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. — К.: Видавничий дім «KM Академія», 2002.

6. Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада. — К.: Юрінком Ін­тер, 2004. - 80 с

7. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному меха­нізмі України (конституційний аспект) // Право України. — 2002. —

№12.

8. Єрмолін В. П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики): Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2003.

9. Хоменко О. В. Виконавча влада: соціально-правова природа, особ­ливості: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридич­на академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2005.

10. Величко В. О. Організаційно-правові питання діяльності місцевої державної адміністрації: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Націо­нальна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2001.

 


Глава XI

СУДОВА ВЛАДА ТА

ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

УКРАЇНИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.014 с.)