Виконавча влада в Україні 471Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконавча влада в Україні 471України і міністра, відповідального за акт та його виконання, або про скасування чи визнання їх такими, що втратили чин­ність, підлягають скріпленню підписами тих самих посадових

осіб.

Акти Президента України, що скріплені підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його вико­нання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із за­значенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти.

Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органа­ми і службами, що утворюються Президентом України.

Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборо­ни України, Секретаріату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюють­ся Президентом України, не мають права давати доручення Ка­бінету Міністрів України, членам Кабінету Міністрів України та втручатися в їх діяльність.

Новелою у відносинах між Кабінетом Міністрів України та верховною Радою України є встановлення години запитань. Так, у дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету Міні­стрів України (година запитань до Уряду). День, тривалість та порядок проведення години запитань до Уряду визначаються Регламентом Верховної Ради України.

У проведенні години запитань до Уряду у Верховній Раді України бере участь Кабінет Міністрів України в повному скла­ді, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поваж­них причин.

Під час проведення години запитань до Уряду члени Кабі­нету Міністрів України відповідають на запитання народних де­путатів України, депутатських фракцій. Народні депутати Украї­ни, депутатські фракції можуть заздалегідь письмово повідом­ляти членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм

буде поставлено.

Під час проведення години запитань до Уряду порушують­ся лише питання, що належать до компетенції Кабінету Мініст­рів України та центральних органів виконавчої влади.Главах


Виконавча влада в Україні 


Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання в межах його компетенції. У разі потреби його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.

Година запитань до Уряду транслюється у прямому ефірі першими загальнонаціональними каналами телебачення і ра­діомовлення.

Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відпові­дачем у судах загальної юрисдикції.

Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрис­дикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами або актами Кабінету Міністрів України.

Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, необхідні для розгляду справ у судах.

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та за­конів України взаємодіє з Національним банком України, інши­ми державними органами з питань, що належать до його компе­тенції.

Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів ви­конавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених за­коном прав органів місцевого самоврядування, забезпечує вза­ємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з орга­нами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного роз­витку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції об'єднань громадян з питань, що належать до його компетенції.

Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів Украї­ни є його засідання, на яких Кабінет Міністрів України відпо­відно до Конституції та законів України здійснює свої повно­важення, приймаючи рішення більшістю голосів від загального складу Кабінету Міністрів України. Засідання Кабінету Міні­стрів України скликаються Прем'єр-міністром України. Засі­дання Кабінету Міністрів України вважається правомочним, як-


що на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України.

У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України, з правом дорадчого голосу в засі­данні бере участь заступник міністра. Кабінет Міністрів Украї­ни за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України визна­чає осіб, які мають право брати участь у його засіданнях з пра-иом дорадчого голосу.

На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності — Перший віце-пре-м'єр-міністр України.

Порядок денний засідання Кабінету Міністрів України за­тверджує Кабінет Міністрів України.

Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, йо­го рішення оформлюється протоколом, який є офіційним доку­ментом.

Стенограма засідання Кабінету Міністрів України є доку­ментом, що має конфіденційний характер.

Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяль­ності Кабінету Міністрів України визначаються Регламентом Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру ішдаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпоряд­чих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів Украї­ни мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміні­страції.

Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міні­стерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Ки-Главах


Виконавча влада в Україні 


ївською та Севастопольською міськими державними адмініст­раціями.

Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важ­ливе суспільне значення та визначають права і обов'язки грома­дян України, підлягають громадському обговоренню в порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шля­хом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів України. У разі рівної кількості голосів голос Пре­м'єр-міністра України є вирішальним.

У разі необхідності вжиття заходів з метою запобігання ви­никненню надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзви­чайних ситуацій та в інших невідкладних випадках за рішенням Прем'єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України може бути прийнято шляхом опитування членів Кабі­нету Міністрів України у порядку, передбаченому Регламентом Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження над­силається всім членам Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України, що визначають пра­ва і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше, ніж з дня їх опублікування.

Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чин­ності з моменту їх прийняття.

Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.

Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офі­ційному віснику України.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України Прези­дент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним звер­ненням до Конституційного Суду України щодо їх конститу-ційності.

Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Ка­бінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові ко­мітети.


Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затвер­джує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету, можуть брати участь у роботі цього коміте­ту з правом вирішального голосу.

У разі якщо міністр — член урядового комітету не може з по­важних причин бути присутнім на засіданні, замість нього у ро­боті комітету може брати участь з правом вирішального голосу його заступник (за попереднім погодженням з головою комітету).

Засідання урядового комітету вважається правомочним, як­що на ньому присутні більше ніж половина його членів.

Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу та оформлюється протоколом.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформацій­не та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Міністр Ка­бінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення сво­їх повноважень може утворювати постійні, тимчасові консуль­тативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

§ 3. Конституційно-правовий статус міністерствПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.013 с.)