Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 525Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 525поження мотивувальної частини Висновку засвідчують, що Кон-і і итуційний Суд України розглядав справу і прийняв рішення и режимі de lege ferenda, тобто з позицій закону, прийняття яко-і їм: бажаним. Однак і за Конституцією України, і за чинним за­конодавством єдиний орган конституційної юрисдикції уповно­важений діяти виключно в режимі de lege legata, тобто з пози­ції! закону, який діє. Відповідно до ст. 159 Конституції України Конституційний Суд України уповноважений давати висновки щодо відповідності будь-якого законопроекту про внесення змін ДО Конституції України вимогам статей 157 та 158 Конституції України. Жодних застережень щодо можливості формулюван­ня Конституційним Судом України будь-яких рекомендацій для Нсрховної Ради України або для суб'єктів права законодавчої ініціативи ... Основний закон не встановлює. Визнання можли-І0СТЄЙ формулювання подібних рекомендацій перетворює, по с v п, Конституційний Суд України з експерта ймовірних змін до Конституції України на активного співавтора таких змін»1.

З урахуванням мети прийняття актів Конституційного Су­ду України та їх юридичних особливостей в літературі з консти-і у цінного права пропонується виділяти такі види цих актів: акти конституційного контролю; акти щодо офіційного тлумачення 11 інституції та законів України; процедурні (процесуальні) акти; їй іутрішньоорганізаційні акти2.

За перші 9 років діяльності до Конституційного Суду (станом п.і І жовтня 2005 р.) надійшло 1717 конституційних подань та шгрнень з питань, що належать до його повноважень. За резуль-іатлми розгляду конституційних подань та звернень прийнято 110 рішень, 16 висновків та 460 ухвал про відмову у відкритті конституційного провадження або припинення провадження3.

1 Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаповала В. М. і ГОСОВНО Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Игрховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту і.іі.иііу України «Про внесення змін до Конституції України за результата­ми іксукраїнського референдуму за народною ініціативою» вимогам статей і 17 І 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 80, 90, 10<і Конституції України) від 27.06.2000 р. № 1-в/2000 // Офіційний вісник \ країни. - 2000. - № ЗО. - Ст. 1287.

■' Христова Г. О. Зазнач, праця. — С. 16.

Селівон М. Конституційний Суд України: завершення першої каденції // \'і»ідоний кур'єр. — 2005. — 18 жовтня.


526_______________________________________________ Глава XI

У науковій літературі як гарантії прав та свобод людини і громадянина розглядається право на подання конституційної скарги (ампаро) У. Практика інших країн у сфері конституційного судочинства свідчить, що через інститут індивідуальної консти­туційної скарги досягається максимальний рівень захисту прав та свобод людини і громадянина з урахуванням особливостей спра­ви та характеру порушення прав окремої особи2. Згаданий інсти­тут є найбільш ефективною формою захисту прав людини3.

Відповідно до п. 2 розділу IV Концепції вдосконалення су-дівництва для утвердження справедливого суду в Україні від­повідно до європейських стандартів, затвердженої Указом Пре­зидента України від 10.05.2006 р. № 361/2006, для підвищення ефективності конституційно-правового захисту прав та свобод людини і громадянина доцільно передбачити право кожній особі звернутися до Конституційного Суду України з конституційною скаргою у випадках, визначених у законі. З цією метою доціль­но запровадити розгляд справ у Конституційному Суді України палатами.

У практиці зарубіжних країн (Росія, Німеччина тощо) гро­мадянин або об'єднання громадян мають право звертатися до конституційного суду, вважаючи, що у конкретній ситуації бу­ло порушено їх конституційні права внаслідок невідповіднос­ті конституції застосованого закону, а в інших органах держави, в тому числі і судових, вони не знайшли захисту. Як правило (хоча не завжди), звернення до конституційного суду в порядку конституційної скарги можливе лише після того, як пройдено всі судові інстанції (при цьому у країнах з американською мо­деллю конституційного контролю потреби в особливому інсти­туті конституційної скарги немає: він охоплений загальним по­рядком позовного провадження)4.

1 Маклаков В. В., Страшун Б. А. Конституционно-правовой статус чело­
века и гражданина // Конституционное (государственное) право зарубежных
стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. — М.: БЕК,
2000. - С. 136.

2 Селівон М. Конституційний Суд України: завершення першої каденції //
Урядовий кур'єр. — 2005. — 18 жовтня.

3 Скомороха В. Є. Зазнач, праця. — С. 12; Савенко М. Д. Зазнач, праця. —
С.9.

4 Туманов В. А. Зазнач, праця. — С. 412.


і у; і* >і і, і влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 527

І Іаприклад, у ФРН, якщо конституційна скарга задоволь-
Іімі ться, у рішенні зазначається, яку норму Основного закону
' іо порушено і яка дія чи бездіяльність до цього призвели.
" • •.... іасно Федеральний Конституційний Суд (ФКС) можеза-

і і кити, що будь-яка подібна дія у випадку її вчинення висту-п.і іиме порушенням Основного закону. Задовольнивши скаргу и.і певне рішення, ФКС це рішення скасовує, а якщо йдеться про І юне рішення, то передає справу до компетентного суду. За-

|і ни ілення скарги на закон означає втрату чинності цим законом,
| 11 іму числі й у випадку скасування рішення, що ґрунтується на
їм конституційному законі. За наявності заснованого на некон-
і і и ту цінному приписі вироку суду можливе поновлення судо-
..... тиа у цій справі; рішення судів з цивільних справ, що базу­
ки і.ся на неконституційних нормах, не переглядаються за деяки­
ми винятками, однак виконання таких рішень недопустиме1.

До конституційної скарги близьке право загального суду, мін розглядає конкретну справу, призупинити її розгляд, якщо І і вважатиме, що норма закону, яка підлягає застосуванню, не мі і повідає конституції, і звернутися з цього приводу до консти-і) цінного суду2. Так, відповідно до ст. 83 Закону України «Про Конституційний Суд України» у разі виникнення у процесі за-і .і іьного судочинства спору щодо конституційності норми за­мшу, яка застосовується судом, провадження у справі зупиня-і і і.ся. За таких умов відкривається конституційне провадження v ' праві, і справа розглядається Конституційним Судом Украї­ни і іс підкладно.

Контрольні питання та завдання

І Іінзначте місце судової влади та прокуратури в системі ор­ганів державної влади України. Охарактеризуйте систему судів загальної юрисдикції та систему органів прокуратури України.

' Визначте місце Конституційного Суду України в системі Органів державної влади України.

■—----------------------------

1 Маклаков В. В. Зазнач, праця. — С. 675. ' Туманов В. А. Зазнач, праця. - С 412.


       
   
 
 

Глава XI

3. Який порядок формування та склад Конституційного Суду України?

4. Охарактеризуйте компетенцію Конституційного Суду України.

5. Які види актів приймає Конституційний Суд України? Ви­значте їх місце в системі джерел конституційного права України.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 p., зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. -2005. - № 2.

2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 p., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1997. - № 43.

3. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 p., зі змі­нами і доповненнями // Урядовий кур'єр. — 2002. — 27 березня.

4. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 p., зі змінами і до­повненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53.

5. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 p., зі змінами і до­повненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9.

6. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 p., зі зміна­ми і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25.

7. Регламент Конституційного Суду України, затверджений Рішен­ням Конституційного Суду України від 05.03.1997 p., зі змінами і доповненнями // Вісник Конституційного Суду України. — 1997. — №1.

Література

1. Боботов С. В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). — М.: ЕАВ, 1994.

2. Митюков М. А. Конституционные суды на постсоветском простран­стве: Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. — М.: Центр конституционных исследований, 1999.

3. Овсепян Ж. И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. Правовая защита конституций. — Ростов-на-Дону: Лите-ра-Д, 1992.

4. Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1998.


(Іудова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 529

і Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. — М.:Юрид. лит., 1995.

11 Нитрук Н. В. Конституционное правосудие. — М.: Юнити, 1998.

/ / гргелійник В. О. Правові проблеми становлення та функціонуван­ня конституційної юстиції в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. паук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2000.

В Кельман М. С. Конституційний контроль як засіб захисту консти­туцій у національних правових системах континентального права: Лвтореф. дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-рецькогр НАН України. — К., 2001.

' і ('авенко М. Д. Правовий статус Конституційного Суду України: Ав­тореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2001.

її) ( комороха В. Є. Конституційний Суд України в механізмі держав­ної влади: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридич­на академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2001.

11 Тесленко М. В. Конституційна юрисдикція в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К, 2000.

і ' < 'авчин М. В. Конституційний Суд України як гарант конституцій­ного ладу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К, 2003.

13 Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридич­на академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2004.


Глава XII

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
_______ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.025 с.)