Іпригоріальний устрій УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Іпригоріальний устрій України|І|шікюхоронними органами з питань громадської безпеки, охо-|м щи правопорядку і дотримання законності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї Компетенції має право скасовувати акти міністерств і республі-

і ІІІІ І.КИХ КОМІтетІВ АВТОНОМНОЇ Республіки КрИМ, ІНШИХ ПІД­
ІМ ИіМЧИХ їй органів, а з питань виконання державних функцій
і іиніїїоважень також акти місцевих державних адміністрацій,
її 11 ю нони прийняті з порушенням Конституції України, зако­
ні и України, актів Президента України, постанов Кабінету Мі-
.... рів України.

І Іовноваження, порядок організації та діяльності Ради міні-і 11 н н Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, законами І країни і нормативно-правовими актами Верховної Ради Авто-ЦОМНОЇ Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї Компетенції видає постанови, рішення і розпорядження, обов'яз-ічіііі до виконання на всій території республіки.

У порядку, який визначається Верховною Радою Автоном-

... Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим укладає договори та угоди з питань, віднесених до відан-ніі Автономної Республіки Крим.

І Іормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Рес-п vi>піки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республі­ки Крим не можуть суперечити Конституції і законам Украї­ни та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів Украї­ни та на їх виконання.

Вирішення питань про відповідність Конституції Авто­номної Республіки Крим, правових актів Верховної Ради Ав-ГОНОМної Республіки Крим Конституції України здійснюєть-М відповідно до Конституції України Конституційним Судом У країни.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Вер-КОВНОЇ Ради Автономної Республіки Крим Конституції України 1.1 законам України Президент України може зупинити дію цих іюрмативно-правових актів Верховної Ради Автономної Респу­бліки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Су­ду України щодо їх конституційності.


 


 

 


EBB


 

 


 Глава XII


і ч пі і о|пальний устрій України 


Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим скасову ються Президентом України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Рос публіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим < обов'язковими для виконання на території Автономної Респуб ліки Крим.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим або їх положення, які суперечать Конституції Автономної Рес­публіки Крим, не мають юридичної сили.

Такі акти можуть бути оскаржені в суд особами, права та ін­тереси яких порушено, та визнані судом недійсними, якщо інше не встановлено законом України.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим мають право скасувати свої акти цілком або частково.

Керівники місцевих державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим призначаються на посади і звільняються з по­сад Президентом України за поданням Кабінету Міністрів Украї­ни, погодженим з Головою Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим і Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійним представником Президента України в Авто­номній Республіці Крим.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється су­дами, що належать до єдиної системи судів України.

Судами України застосовуються Конституція Автоном­ної Республіки Крим, нормативно-правові акти Верховної Ра­ди Автономної Республіки Крим, акти Ради міністрів Авто­номної Республіки Крим у випадках, передбачених законами України.

Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим здійс­нюється згідно з Конституцією України і законами України.

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Прези­дента України, статус якого визначається Законом України «Про Представництво Президента України в Автономній Республі­ці Крим» від 02.03.2000 р. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (далі — Представництво) є дер­жавним органом, утвореним відповідно до Конституції Украї­ни з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим


іннніпнпжень, покладених на Президента України. Представ-IIїї • 11 ні і утворюється Президентом України і безпосередньо йому Німімфядковується. Представництво очолює Постійний Пред-I'Цінник Президента України в Автономній Республіці Крим, имш здійснює загальне керівництво діяльністю Представниц­тві, несе персональну відповідальність за виконання покла-ШИїих на Представництво завдань. Постійний Представник при-• іі .'і и гься на посаду та звільняється з посади Президентом України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.01 с.)