ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо во­ни вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо не­безпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, розбій з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

1. Суспільна небезпечність викрадення, привласнення, вимагання облад­нання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зло­вживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнан­ням полягає у створенні умов для неконтрольованого та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, адже саме за до­помогою спеціального обладнання відбувається виготовлення небезпечних для життя та здоров'я людини препаратів.

2. Предметом цього злочину є обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Під таким обладнанням потрібно розуміти апарати, пристрої, прилади, призначені для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (наприклад, конденсаційна труба, випарювач, генератор па­ри, прес, необхідні для виготовлення гашишу), або окремі вузли, деталі відповідного агрегата (наприклад, насос для відсмоктування фільтра при пе­регонці опію). Використані для виготовлення наркотичних засобів, психо­тропних речовин або їх аналогів побутові предмети (кухонний посуд, мли­нок для кави, м'ясорубка тощо) обладнанням, призначеним для вказаної ме­ти, за змістом закону не визнаються.

Не належать до зазначеного обладнання і такі предмети медичного при­значення, як шприци, стандартні флакони для розфасування ліків, скляні відвідні трубки та ін. (п. 12 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

3. Об'єктивну сторону складають альтернативне зазначені в диспозиції ч. 1 ст. 313 КК такі дії: 1) викрадення обладнання, 2) привласнення, 3) ви­магання, 4) заволодіння ним шляхом шахрайства, 5) виготовлення, 6) прид­бання, 7) зберігання, 8) передача, 9) продаж такого обладнання.

Викрадення обладнання. Формами викрадення, на відміну від ст. 308 КК, яка є суміжною із ст. 313 КК за змістом передбачених у ній дій (див. ко­ментар до ст. 308), у ст. 313 передбачені тільки крадіжка або ненасильниць­кий грабіж. Якщо при цьому грабіж був поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосуван­ня такого насильства, такі дії належить кваліфікувати за сукупністю ст. 313 і ч. 2 ст. 186 КК.

Зміст привласнення, вимагання такого обладнання та заволодіння ним шляхом шахрайства є тотожним змісту дій щодо привласнення, вимагання та заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами чи їх аналогами (докладніше про їх визначення та момент закінчення див. комен­тар до ст. 308 КК).

Виготовлення означає, що внаслідок певних дій обладнання доведене до стану, придатного для використання; придбання, зберігання (зміст цих дій є тотожним змісту дій щодо виготовлення, придбання та зберігання наркотич­них засобів, психотропних речовин чи їх аналогів — докладніше про їх виз­начення та момент закінчення див. коментар до ст. 307 КК).

Передача, тобто безоплатне вручення іншій особі, продаж обладнання іншим особам (тобто сплатне відчуження, передача такого обладнання на користь інших осіб) є формами збуту обладнання, призначеного для виго­товлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. У цих випадках злочин вважається закінченим з моменту передачі такого майна, хоча би ця особа ще й не мала можливості ним розпорядитися. Така пере­дача може мати місце як шляхом фізичного переміщення цих предметів (на­приклад, передача випарника чи фільтра «із рук в руки»), так і шляхом на­дання можливості іншій особі цим майном розпорядитися без фізичної пе­редачі цього майна (наприклад, виготовлення та передача підробних доку­ментів про нібито законне право користування цим майном, «списання» придатного аптекарського обладнання як непридатного і надання можли­вості ним розпорядитись та ін.).

У разі, якщо передача такого обладнання вчиняється з метою придбати натомість наркотичні засоби чи психотропні речовини для особистого вжи­вання (тобто відбувається своєрідний обмін), кваліфікувати вчинене нале­жить за сукупністю статей 313 та 307 КК за ознакою незаконного придбан­ня наркотичних засобів чи психотропних речовин.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При цьому винна особа повинна усвідомлювати призначення обладнання для ви­готовлення згаданих засобів та речовин. Якщо винний шляхом збуту облад­нання умисно сприяв особі в його виготовленні з метою збуту, скоєне потрібно кваліфікувати додатково за статтями 27 та 307 КК.

У випадку вчинення такого діяння у формі розбою обов'язковою є на­явність спеціальної мети — викрадення обладнання, призначеного для виго­товлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

5. Суб'єкт злочину — загальний; особа, яка досягла 16-річного віку. Суб'єктом цього злочину, вчиненого шляхом крадіжки, грабежу, розбою та вимагання, може бути особа, яка досягла 14-ти років, а вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, — службова особа (про її ознаки див. коментар до ст. 364 КК).

6. Обтяжуючими обставинами цього злочину є вчинення дій, передбаче­них ч. 1 цієї статті: 1) повторно, 2) за попередньою змовою групою осіб, 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, 4) заволодіння обладнанням, призна­ченим для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим стано­вищем (ч. 2 ст. 313 КК).

Заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних за­собів, психотропних речовин або їх аналогів шляхом зловживання службовим становищем. На відміну від привласнення, таке заволодіння проявляється в їх незаконному вилученні з використанням службового становища. Тобто таке заволодіння може бути вчинене лише службовою особою і лише з об­ладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів. Характер­ною ознакою заволодіння шляхом зловживання службовим становищем є те, що винний надає своїм діям зовнішньо законного вигляду, дає розпоряджен­ня, вказівки підлеглим, внаслідок чого вони передають обладнання йому або іншим особам для протиправного їх використання.

Докладніше про визначення інших обтяжуючихобставин та моментзакінчення злочину див. коментар до ст. 308 КК.

Особливо обтяжуючими обставинами цього злочину є дії, передбачені ча­стинами 1 або 2 ст. 313 КК, вчинені: 1) організованою групою, 2) з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних ре­човин або їх аналогів (про визначення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів див. п. 2 коментарю до ст. 305 КК), а також 3) розбій з метою викрадення обладнання, призначено­го для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана­логів, та 4) вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я.

При викраденні обладнання, призначеного для виготовлення наркотич­них засобів, психотропних речовин або їх аналогів шляхом розбою ознаки такої форми цього діяння збігаються з ознаками такого злочину проти влас­ності (див. коментар до статей 187, 308 КК). У разі заподіяння при вчиненні розбою легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний роз­лад здоров'я або короткочасну втрату працездатності, середньої тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження (за винятком тяжкого тілесного ушкоджен­ня, внаслідок якого сталася смерть потерпілого), злочин кваліфікується за ч. З ст. 313 КК і додаткової кваліфікації не потребує.

Про ознаки вимагання обладнання, призначеного для виготовлення нар­котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, поєднаного з на­сильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, див. коментар до статей 189, 308 КК.

Детальніше про зміст інших особливо обтяжуючих обставин цього злочи­ну див. коментар до ст. 308 КК.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.004 с.)