ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких ста­новить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 16.01.2003 р. № 430-ІУ, від 06.02.2003 р. № 485-ІУ)

 

1. Суспільна небезпечність дій, зазначених в цій статті, полягає насампе­ред у тому, що злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків на­буває видимості легального підприємництва, тим самим у господарсько-фінансову сферу залучаються неконтрольовані кошти, що впливає на поси­лення інфляційних процесів та дестабілізує всю економічну систему держа­ви. Крім того, використання «наркогрошей» для продовження незаконного обігу наркотичних засобів створює підвищену небезпеку для здоров'я насе­лення.

Стаття 306 КК є спеціальною щодо ст. 209 КК, яка передбачає відпові­дальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

2. Предметом цього злочину є кошти, здобуті від незаконного обігу нар­котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (інак­ше «наркогроші»).

Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів — це види діяльності, пов'язані з: культивуванням рослин, включених до Переліку; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіган­ням, розподілом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією, відпуском, ввезенням на територію України, вивезенням з території Ук­раїни, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів чи прекурсорів, включених до Переліку, які вчиняються з порушенням Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, пси­хотропних речовин їх аналогів і прекурсорів».

Кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, — це гроші, які були одержані внаслідок вчинення дій, що є складовими незаконного обігу наркотиків.

Якщо поряд із використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, особа використовує кошти, здобуті внаслідок вчинен­ня інших злочинів, такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів за статтями 306 та 209 КК.

3. Об'єктивна сторона злочину передбачає чотири види альтернативних дій: 1) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах або організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності; 2) використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації; 3) використання зазначених коштів для придбання обладнання для виробничих чи інших потреб; 4) використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу нар­котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

4. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних за­собів, у банках, на підприємствах, в установах або організаціях та їх під­розділах — -це відкриття від імені фізичної чи юридичної особи рахунку в банку і внесення на нього зазначених коштів, доповнення рахунку в банку чи в його підрозділі «наркогрошима», придбання за ці кошті акцій та інших цінних паперів, інвестування за рахунок зазначених коштів будь-яких про­ектів, внесення «наркогрошей» у фонди підприємств, установ чи організацій, у благодійні фонди, як застави, а також вчинення будь-яких інших дій з «наркогрошима», пов'язаних з їх легалізацією шляхом передачі від «нар-кобізнесу» в легальні структури.

Кошти — це гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент. Банк — це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залу­чення до вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщен­ня зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Підрозділ банку — це структурна одиниця банку, що не має статусу юри­дичної особи і виконує функції, визначені банком.

Підприємством визнається самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і ко­мерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Установи — це будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, що є юридич­ними особами (підприємства, організації, компанії, фірми, установи тощо).

Установою є також організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Підрозділ підприємств, установ чи організацій — це дільниця суб'єкта гос­подарювання, яка самостійно виконує послуги і роботи даного підприємства, установи чи організації.

5. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, — це друга альтернативна дія об'єктивної сторони цього злочину.

Об'єкти, майно, що підлягають приватизації, визначаються законами Ук­раїни «Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 р. (напри­клад, майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, з структури якого вони виділяються);

«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої привати­зації)» від 6 березня 1992 р. (наприклад, окреме індивідуально визначене майно, об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти); «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 р. та іншими нормативними актами.

Придбання за «наркогроші» об'єктів та майна, що підлягають привати­зації, може бути здійснене шляхом купівлі об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом; купівлі акцій (часток, паїв), що належать державі у госпо­дарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачені законодавством; купівліна конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що прива­тизується, або контрольного пакета акцій акціонерного товариства тощо.

6. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, для придбання об­ладнання для виробничих чи інших потреб — це купівля чи інше сплатне . придбання інструментального оснащення, шаблонів, стендів, оправки, форм, штампів, пристроїв для регулювання, контрольно-випробувального облад­нання, іншого обладнання та їх компонентів, спеціально призначених або модифікованих для розробки або для однієї чи більше стадій виробництва;

для задоволення потреб, які виникають у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, або з ре­алізацією продукції цього виробництва, а також для задоволення госпо­дарських, культурних та побутових потреб.

7. Використання доходів (коштів і майна), здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів — це фінансування діяльності, що про­довжує незаконний обіг зазначених речовин чи надання для цього певного майна. Такі дії можуть бути пов'язані з фінансуванням незаконного культи­вування наркотиковмісних рослин (наприклад, маку чи конопель), вироб­ництва, виготовлення, перевезення, зберігання наркотиків, утримання нар-копритонів для вживання зазначених засобів за ці кошти, з наданням для незаконного обігу наркотичних засобів приміщень, транспорту, іншого май­на, придбаних повністю або частково на «наркогроші», тощо.

8. Злочин вважається закінченим з моменту виконання хоча б однієї з дій, які становлять об'єктивну сторону даного злочину.

9. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мо­тивами цього злочину може бути прагнення особи легалізувати «нарког­роші» або майно, придбане за такі гроші, корисливі мотиви тощо. Для пер­ших трьох видів альтернативних дій цілі можуть бути різними, але для чет­вертого виду — використання «наркогрошей» та майна обов'язковою є мета:

продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів чи прекурсорів.

10.Суб'єкт злочину — загальний; особа, яка досягла 16-річного віку. Та­ким суб'єктом може бути не тільки особа, яка безпосередньо розміщує чи використовує «наркогроші» або придбає майно за такі гроші, а й особа, яка використовує для цього інших осіб, які не усвідомлюють, що допомагають відмивати брудні «наркогроші». Якщо суб'єктом є службова особа, яка для вчинення зазначених дій використовує свою владу чи службове становище, вона підлягає відповідальності за сукупністю злочинів, а саме: за стаття­ми 306, 364 чи 365 КК.

11. Обтяжуючими обставинами цього злочину (ч. 2) є: вчинення дій, пе­редбачених частиною першою цієї статті, 1) повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб, або 3) у великих розмірах.

12. Частина 2 ст. 306 КК передбачає повторність тотожних злочинів, пе­редбачених ч. 1 цієї статті (про загальні ознаки повторності злочинів див. коментар до ст. 32 КК). Повторними слід вважати і такі дії особи, яка вчи­няє різні дії, передбачені частинами 1 чи 2 ст. 306 КК, використовуючи до­ходи (кошти чи майно), здобуті від однієї незаконної операції з наркотика­ми (наприклад, розміщує одну частину «наркогрошей» в банку і організує іншою частиною «наркогрошей» продовження незаконного обігу наркотич­них засобів).

13. Злочин, передбачений ст. 306 КК, вважається вчиненим за поперед­ньою змовою групою осіб у випадку, якщо будь-які дії, передбачені ч. 1 ст. 306 КК, вчинили два або більше суб'єкти цього злочину як співвиконавці або з розподілом ролей, які до початку виконання об'єктивної сторони цьо­го злочину домовилися між собою про спільне його вчинення.

Докладніше про ознаки вчинення злочину за попередньою змовою гру­пою осіб див. коментар до ч. 2 ст. 28 КК.

14. Під діями, передбаченими ч. 1 ст. 306 КК, вчиненими у великих розмірах, слід розуміти розміщення чи використання «наркогрошей» у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 306 КК, якщо сума цих коштів становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.01 с.)