ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та сама дія, вчинена повторно, —карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбав­ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

1. Суспільна небезпечність злочину полягає у тому, що незаконна вида­ча рецепта є одним із джерел злочинного вилучення наркотичних засобів чи психотропних речовин з аптек. Таким чином порушується не тільки вста­новлений законом порядок видачі рецептів, а й створюються умови для по­ширення незаконного вживання та обігу наркотичних засобів чи психотроп­них речовин, що, в свою чергу, становить серйозну загрозу здоров'ю насе­лення.

2. Предмет цього злочину — рецепт, тобто документ, який дає право на придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. Згідно з «Пра­вилами виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного при­значення», затвердженими наказом МОЗ від ЗО червня 1994 р. № 117, під рецептом розуміють письмове звернення лікаря до фармацевта, в якому містяться розпорядження про виготовлення і відпуск ліків, а також вказівки, як цими ліками повинен користуватись хворий. Рецепт на право придбання наркотичних засобів чи психотропних речовин — це документ особливого обліку, який надає таке право, має чітко визначену форму та реквізити (ви­дається на спеціальних бланках суворої звітності), а також видається ліка­рем відповідного закладу охорони здоров'я. Громадяни мають право придба-вати наркотичні засоби або психотропні речовини, включені до Таблиць II та III Переліку (про їх визначення див. п. 2 коментарю до ст. 305 КК), ли­ше за рецептом лікаря.

3. Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконній видачі рецепта на право придбання вказаних засобів і речовин. Згідно із Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р. видача лікарями рецептів громадянам на право придбання ними вказаних засобів і речовин здійснюється на підставі правил, встановлених МОЗ України. Порушення цих правил свідчить про незаконність видачі рецепта.

Незаконна видача лікарем має місце у випадках, коли рецепт виданий особі, яка не має права на придбання наркотичних засобів або психотроп­них речовин як ліків; або в ньому збільшена кількість допустимої дози відпуску наркотичних засобів чи психотропних речовин тощо.

Видача рецептів громадянам на лікарські препарати, що містять такі за­соби чи речовини, без відповідних медичних ^ показань та з порушенням встановлених правил забороняється. Видачу лікарем рецепта на право отри­мання наркотичних засобів чи психотропних речовин у випадку, коли ліку­вання даної хвороби не відповідає його фаху, слід також визнавати незакон­ним.

Категорично забороняється видача рецептів на право отримання таких препаратів особам, хворим на наркоманію чи токсикоманію.

Незаконною є видача рецепта з порушенням правил його оформлення та заповнення (наркотичні засоби та психотропні речовини певного виду доз­воляється виписувати тільки лікарям, які працюють у державних чи кому­нальних закладах охорони здоров'я; рецепти виписуються тільки після огля­ду хворого із занесенням відповідного запису до медичної документації; ре­цепти підписуються особисто лікарем та завіряються підписом головного лікаря або іншої відповідальної особи, а також штампом і круглою печаткою закладу охорони здоров'я, особистою печаткою лікаря).

4. Злочин вважається закінченим з моменту видачі, тобто з моменту пе­редачі незаконно виданого рецепта іншій особі (п. 18 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

5. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умис­лом, а також обов'язковою наявністю корисливого мотиву чи мотивів іншої особистої зацікавленості (інших особистих інтересів).

6. Суб'єкт цього злочину — спеціальний. Ним є лікар, тобто особа, яка має закінчену вищу освіту за спеціальністю медичної справи, відповідну кваліфікацію, а також працює у відповідному закладі охорони здоров'я. Як­що незаконний рецепт виписаний іншою особою (наприклад, санітаром, ме­дичною сестрою та ін.), відповідальність настає за ст. 318 КК.

У разі, коли лікар вступає в змову з працівником аптеки і виписує ре­цепт на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а останній вилучає їх і збуває будь-кому, діяння таких осіб слід кваліфікува­ти за сукупністю злочинів як викрадення наркотичних засобів, психотроп­них речовин і їх збут за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 308 КК).

У випадках, коли рецепт незаконно видається головним лікарем чи завідувачем відділення лікувально-медичного закладу, дії такої особи мають кваліфікуватися за статтями 319 і 364 КК як зловживання службовим ста­новищем і як незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних за­собів або психотропних речовий.

7. Обтяжуючими обставинами цього злочину за ч. 2 ст. 319 КК є вчинен­ня дій, передбачених ч. 1 ст. 319 КК, повторно.

Незаконна видача рецепта визнається повторною, якщо особа раніше вчи­нила хоча б одне таке діяння, незалежно від того, чи була вона за це засуд­жена. Під повторністю слід розуміти також ті випадки, коли винний повтор­но незаконно видає рецепт на отримання наркотичних засобів чи психотроп­них речовин одній і тій самій особі (докладніше див. коментар до ст. 32 КК).

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.004 с.)