ТОП 10:

Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, —караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

1. Суспільна небезпечність дій, зазначених в цій статті, полягає в утри­манні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення нар­котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою, що може спричинити поширення незаконного вживання та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та створює таким чином загрозу здоров'ю населення.

2. Предметом цього злочину є місця та приміщення для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотроп­них речовин чи їх аналогів (про поняття наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів див. п. 2 коментарю до ст. 305 КК).

Під місцем для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення нар­котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів потрібно розуміти будь-які жилі або нежилі приміщення (будинок, квартира, казино, більярд­на, лазня, гараж, горище, сарай, склад, підвал, землянка тощо), за умови, що вони призначені для використання із зазначеною метою (п. 16 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4). Як правило, однією із ознак таких місць є їх періодичне чи систематичне відвідування споживачами наркотичних за­собів чи психотропних речовин. Дії, пов'язані з організацією або утриман­ням незаконного виробництва, виготовлення чи вживання наркотичних за­собів, психотропних речовин чи їх аналогів поза певним приміщенням (у лісі, на пляжі), не містять ознак цього злочину. Не є таким місцем і житло сім'ї, члени якої вживають наркотичні засоби.

3. Об'єктивна сторона злочину характеризується вчиненням однієї з та­ких дій: 1) організація або 2) утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також 3) надання приміщення з цією метою.

Організація місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлен­ня наркотичних засобів, психотропних речовин полягає у вчиненні однією чи кількома особами дій, що фактично призвели до його створення або були на це спрямовані (підшукання приміщення, готування пристроїв для вживан­ня, виробництва та виготовлення наркотиків чи психотропних речовин, за­лучення клієнтів і співучасників, розроблення конспіративних заходів то­що). Організація вважається закінченою з моменту створення місць для вчи­нення зазначених дій.

Утримання місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлен­ня наркотичних засобів, психотропних речовин — це сукупність дій по підтриманню його функціонування (матеріальне забезпечення, охорона, за­лучення і обслуговування клієнтів, здійснення конспіративних заходів то­що). Особа, яка утримує таке місце, може як володіти ним, так і розпоряд­жатися на інших підставах. Утримувач місця може забезпечувати клієнтів необхідним обладнанням, інструментом, пристосуваннями, можливістю без­перешкодного перебування у приміщенні в стані наркотичного сп'яніння.

Утримання зазначеного місця є закінченим злочином з моменту виконан­ня будь-яких дій щодо утримання вже створеного притону.

Під наданням приміщення для вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів потрібно розуміти забезпечення можливості одній чи кільком особам використати його в такий спосіб хоча б один раз. Надання приміщення може полягати у дозволі неза­конного вживання, виробництва чи виготовлення зазначених предметів у приміщенні, яким винний користується або яке знаходиться в його во­лодінні. Відповідальність настає як за систематичного, так і разового надан­ня приміщення, незалежно від того, вчинено зазначені дії за плату чи без­коштовно. При цьому, на відміну від утримання, особа не здійснює функцій щодо забезпечення діяльності та підтримання такого місця, дії її обмежують­ся лише наданням приміщення.

Злочин вважається закінченим з моменту, коли таке приміщення фактич­но було надане, незалежно від того, чи було воно використане з цією метою.

Якщо особа поряд з організацією (утриманням) місця чи наданням приміщення для вживання, виробництва або виготовлення наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів незаконно викрадала ці засоби або речовини, або займалася їх незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою чи без мети збуту, або збу­вала чи схиляла інших осіб до їх вживання, її дії потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 317 і відповідно статтями 307, 308, 309, 315 КК (п. 16 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Утримання місця, надання приміщення одночасно для вживання, вироб­ництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана­логів та для вживання одурманюючих засобів чи для розпусти кваліфі­кується за сукупністю злочинів, передбачених статтями 317 та 322 чи 302 КК.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, що поєднується із спеціальною метою — створити сприятливі умови для вжи­вання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин. Якщо такі дії вчиняються з корисливих мотивів, вчинене належить кваліфікувати за ч. 2 ст. 317 КК.

5. Суб'єкт злочину — загальний; особа, яка досягла 16-річного віку. У ви­падку, коли вчинення таких дій здійснюється службовою особою з викори­станням службового становища, вчинене належить кваліфікувати за су­купністю з відповідним злочином у сфері службової діяльності.

6. Обтяжуючими обставинами, передбаченими ч. 2 цієї статті, є вчинен­ня дій, передбачених ч. 1 цієї статті, 1) повторно, 2) з корисливих мотивів, 3) групою осіб, 4) із залученням неповнолітнього.

7. Вчинення цього злочину повторно — це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотич­них засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою хоча б вдруге і за умови, що не минув строк дав­ності притягнення до кримінальної відповідальності за попередні дії. Якщо особа вже була засуджена за такий злочин, то злочин її визнається вчине­ним повторно, якщо судимість особи не була знята чи погашена в установ­леному законом порядку (більш детально див. коментар до ст. 32 КК).

8. Під корисливими мотивами слід розуміти мотиви одержання матеріаль­них вигод (отримання грошей чи будь-якого майна або придбання права на нього, отримання певних послуг, звільнення від особистих матеріальних ви­трат тощо) при утриманні місця для вживання, виробництва чи виготовлен­ня наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (більш до­кладно див. коментар до п. 6 ч. 2 ст. 115 КК).

9. Група осіб — це два або більше суб'єкти злочину, передбаченого ст. 317 КК, які домовились взяти участь в організації або утриманні місць чи наданні приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготов­лення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Учасни­ки такої групи можуть виконувати різні дії, наприклад, одні готувати приміщення, інші залучати клієнтів, тобто група осіб може діяти як за по­передньою змовою, так і без такої.

10. Залучення неповнолітнього — це фактичне втягнення його дорослим в організацію або утримання місць чи надання приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотроп­них речовин або їх аналогів. У цьому випадку неповнолітній, що досяг 16-ти років, також є суб'єктом злочину (див. коментар до ст. 304 КК).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.005 с.)