ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо во­ни вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою, розбій з метою викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з на­сильством, небезпечним для життя і здоров'я, —

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

1. Суспільна небезпечність викрадення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрай­ства або зловживання службовим становищем полягає у тому, що ці засоби чи речовини виходять з-під контрольованого обігу, що здатне спричинити шкоду здоров'ю населення.

2. Предметом цього злочину є наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги (їх визначення див. у п. 2 коментарю до ст. 305 КК).

3. Об'єктивну сторону злочину становить незаконне вилучення будь-яким із зазначених способів наркотичних засобів з підприємств, установ, ор­ганізацій (аптек, баз, складів, лікувально-профілактичних закладів тощо) не­залежно від форми власності чи в окремих громадян, у тому числі вилучен­ня наркотиковмісних рослин або їх частин із земельних ділянок господарств чи громадян до закінчення збирання врожаю. При цьому не має значення, правомірно чи незаконно особа володіла наркотичним засобом, психотроп­ною речовиною або вирощувала наркотиковмісні рослини, які були предме­том незаконного вилучення.

Способами вилучення наркотичних засобів є: 1) крадіжка, 2) грабіж не­насильницький та насильницький (частини 1 та 2 ст. 308 КК), 3) привлас­нення, 4) вимагання, у тому числі поєднане з насильством, що не є небез­печним та небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (частини 1—3 ст. 308 КК), 5) заволодіння шляхом шахрайства, 6) заволодіння шляхом зло­вживання службовою особою своїм становищем (ч. 2 ст. 308), 7) розбій (ч. З ст. 308 КК). Про ознаки зазначених способів вилучення наркотичних засобів див. у коментарях до статей 185, 186, 187, 189, 190, 191 КК.

Під привласненням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана­логів слід розуміти дії, пов'язані з їх протиправним утриманням чи неповер­ненням володільцю особою, якій вони були довірені по службі (для збе­рігання, перевезення, пересилання) або якою були вилучені в іншої особи, що протиправно ними володіла, тощо (п. 8 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Розтрата винним наркотичних засобів, які були йому ввірені чи перебу­вали в його віданні, розглядається як спосіб збуту таких засобів і підлягає кваліфікації за ст. 307 КК.

При вилученні наркотичних засобів зазначеними способами не є обов'яз­ковим заподіяння наслідків у вигляді матеріальної шкоди, характерної для відповідних злочинів проти власності, а також наявність такої ознаки, як безоплатність їх вилучення. Відтак, якщо винний хоч і надав відповідний еквівалент при вилученні наркотичних засобів (наприклад, сплатив їх вартість), його дії підлягають кваліфікації за ст. 308 КК.

4. Момент закінчення злочину залежить від способу вилучення наркотич­них засобів.

Викрадення наркотичних засобів шляхом крадіжки та грабежу, а також заволодіння ними шляхом шахрайства вважається закінченим злочином з моменту вилучення цих засобів і наявності реальної можливості хоча б пер-винно розпорядитися ними (сховати, викинути, передати тощо). При при­власненні злочин визнається закінченим з моменту вилучення наркотичних засобів і отримання винним можливості розпоряджатися ними на власний розсуд. Вимагання наркотичних засобів визнається закінченим злочином з моменту пред'явлення вимоги про передачу цих засобів чи права на них, по­єднаної із погрозами, передбаченими ч. 1 ст. 189 КК, чи із застосуванням відповідного фізичного або психічного насильства, незалежно від досягнення винним поставленої мети. Розбій з метою викрадення наркотичних за­собів вважається закінченим з моменту нападу, поєднаного із застосуванням чи погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При вчиненні його шляхом вимагання обов'язковою є мета — незаконно отрима­ти наркотичні засоби чи право на них, а шляхом розбою — викрадення нар­котичних засобів.

6. Суб'єктом злочину, вчиненого шляхом крадіжки, грабежу, розбою, ви­магання та шахрайства, є загальний суб'єкт. Відповідальність за ці злочини настає для осіб, що досягли 14-річного (при шахрайстві — 16-річного) віку. Суб'єкт злочину, вчиненого шляхом привласнення, є спеціальний (особа, що досягла 16-річного віку та якій наркотичні засоби були ввірені, наприклад, у зв'язку із професійною діяльністю чи перебували у її віданні).

Суб'єктом заволодіння наркотичними засобами, психотропними речови­нами або їх аналогами шляхом зловживання службовим становищем є та­кож спеціальний суб'єкт — службова особа (див. коментар до ст. 364 КК).

7. Обтяжуючі обставини злочину передбаченів ч. 2 ст. 308 КК:

1) крадіжка, грабіж, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи за­володіння ними шляхом шахрайства, вчинені повторно; 2) ті самі дії, вчи­нені особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310—314, 317 КК; 3) ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб; 4) ті самі дії, вчинені із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосу­вання такого насильства; 5) ті самі дії, вчинені у великих розмірах; 6) за­володіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх ана­логами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим стано­вищем.

Особливо обтяжуючі обставини злочину передбачені у ч. З ст. 308 КК, а саме: 1) дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах; 2) ті самі дії, вчинені організованою групою;

3) розбій з метою викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 4) вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з насильст­вом, небезпечним для життя і здоров'я.

8. Частина 2 ст. 308 КК передбачає два види повторності злочинів: пов­торність тотожних та повторність однорідних злочинів.

Перший вид — повторність тотожних злочинів — має місце там, де осо­ба вчинила щодо наркотичних засобів дві або більше крадіжки, грабежу, ви­магання, привласнення або шахрайства, тобто вчинила повторно злочини, передбачені ч. 1 ст. 308 КК.

Другий вид — повторність однорідних злочинів — має місце там, де осо­ба раніше вчинила будь-який із однорідних злочинів, прямо і вичерпним чи­ном перелічених в ч. 2 ст. 308 (злочини, передбачені статтями 306, 307, 310— 314, 317 КК), і знову вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 308 КК.

Детальніше про ознаки повторності злочинів та обставин, що її виключа­ють, див. коментар до ст. 32 КК.

9. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи речовин або заволодіння ними шляхом шахрайства визнаються вчиненими за попередньою змовою групою осіб, якщо ці дії були вчинені спільно двома або більше суб'єктами злочину, передбаченого ст. 308 КК (як співвиконавцями чи з розподілом ролей), які на стадії готування до злочину домовилися про спільне його вчинення.

Докладніше про ознаки злочину, вчиненогоза попередньою змовою гру­пою осіб, див. коментар до ч. 2 ст. 28 КК.

10. Дії, передбачені ч. 1 ст. 308 КК, визнаються вчиненими у великих розмірах, якщо предметом викрадення, привласнення, вимагання чи шахрай­ства були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, розмір яких відповідає показникам Таблиці щодо їх великого розміру (див. п. 2 ко­ментарю до ст. 305 КК).

11. На підставі тлумачення ст. 308 КК можна зробити висновок, що така обтяжуюча злочин обставина, як «ті самі дії, вчинені... із застосуванням на­сильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з по­грозою застосування такого насильства», стосується грабежу та вимагання, предметом яких були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх ана­логи. Про ознаки зазначеного фізичного та психічного насильства див. ко­ментар до ч. 2 ст. 186 та ч. 1 ст. 189 КК.

12. Заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання службовим становищем здійснюється спе­ціальним суб'єктом — службовою особою. Докладніше про об'єктивні озна­ки зловживання службовою особою своїм службовим становищем див. ко­ментар до ст. 364 КК. При вчиненні службовою особою дій, які охоплюють­ся ч. 2 ст. 308 КК, додаткова кваліфікація їх за ст. 364 КК не потрібна.

13. Така особливо обтяжуюча обставина злочину, як вчинення дій, перед­бачених частинами 1 або 2 цієї статті, в особливо великих розмірах, має місце за наявності двох ознак: 1) зазначені дії мають бути виражені в кра­діжці, грабежі (насильницькому чи ненасильницькому), привласненні, вима­ганні, не поєднаному з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, шах­райстві, вчинених однією особою чи за попередньою змовою групою осіб, або заволодінні цими засобами чи речовинами службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем та 2) предметом зазначених дій мають бути наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особ­ливо великих розмірах (визначення його див. в п. 2 коментарю до ст. 305 КК).

14. Дії, передбачені частинами 1 або 2 ст. 308 КК, вважаються вчинени­ми організованою групою, якщо в їх готуванні або вчиненні брали участь три або більше суб'єкти злочину, передбаченого ст. 308 КК, які на стадії го­тування зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учас­ників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Докладніше про ознаки вчинення злочину організованою групою див. ко­ментар до ч. З ст. 28 КК.

15. Щодо ознак розбою з метою викрадення наркотичних засобів, психо­тропних речовин або їх аналогів та їх вимагання, поєднаного з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, — детальніше див. коментар до ч. 1 ст. 187 та ч.З ст. 189 КК.

16. Вчинення злочину, передбаченого ст. 308 КК, з метою збуту вилуче­них наркотичних засобів потребує додаткової кваліфікації як готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК), передбаченого ст. 307 КК.

Якщо після викрадення чи заволодіння наркотичними засобами або ре­човинами способами, передбаченими ст. 308 КК, були вчинені дії, пов'язані із зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту чи без такої,а таксамо збут викрадених наркотичних засобів чи речовин, скоєне підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів — за статтями 308 і 307 або 309 КК і не утворює ознак повторності, передбаченої ч. 2 ст. 307 або ч. 2 ст. 309 КК.

Дії винного, пов'язані з незаконним виробництвом чи виготовленням з викрадених наркотичних засобів (наприклад, з наркотиковмісних рослин) нового виду наркотичних засобів (наприклад, з макової соломки — опію чи з конопель — гашишу), також підлягають кваліфікації за сукупністю зло­чинів — за статтями 308 і 307 або 309 КК і не утворюють ознак повторності, передбаченої ч. 2 ст. 307або ч. 2 ст. 309 КК (п. 10 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

17. Дії, передбачені ст. 308 КК, слід відрізняти від придбання наркотич­них засобів, якщо предметом таких дій були наркотиковмісні рослини чи їх частини. Якщо мало місце умисне незаконне вилучення наркотиковмісних рослин або їх частин (наприклад, коробочок і стебел маку чи коноплі) з охо-ронюваних полів сільськогосподарських підприємств або із земельних діля­нок громадян до закінчення збирання врожаю, такі дії підлягають кваліфі­кації за ст. 308 КК. У випадку, коли охорону з поля знято або врожай зібра­но з ділянки (городу) громадянина, збирання залишків наркотиковмісних рослин чи їх частин на цих полях чи городах, а також збирання самосійно­го маку чи дикоростучих конопель вважається незаконним придбанням нар­котичних засобів і залежно від мети вчиненого діяння підлягає кваліфікації за статтями 307 або 309 КК.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.006 с.)