ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯСтаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана­логів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, —

Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні нарко­тичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах, —

Караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана­логів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо пред­метом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх ана­логи чи прекурсори в особливо великих розмірах, —

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією май­на.

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що застосо­вується в цьому розділі, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

1. Суспільна небезпечність контрабанди наркотичних засобів, психотроп­них речовин, їх аналогів і прекурсорів (надалі — наркотичних засобів, якщо інше не зазначено) визначається тим, що в такий спосіб на територію Ук­раїни, з території України чи транзитом через Україну неконтрольовано пе­реміщуються наркотичні засоби, що становлять небезпеку для здоров'я на­селення.

2. Обов'язковою ознакою злочину, що розглядається, є наявність пред­метів, що становлять підвищену небезпеку для здоров'я людей. Такими предметами є: 1) наркотичні засоби; 2) психотропні речовини; 3) прекурсо­ри; 4) аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин.

Поняття та ознаки названих предметів даються в Законі України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і пре­курсорів» у редакції від 8 липня 1999 р. (ВВР. — 1999. — № 36. — Ст. 317). При цьому всі ці предмети (крім аналогів) передбачені «Переліком нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — Перелік), який складений відповідно до законодавства і міжнародних зобов'язань Ук­раїни і затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня . 2000 р. № 770 (ОВУ. - 2000. - № 19. - Ст. 789). Перелік складається з чотирьох таблиць (Таблиці І, II, ПІ і IV), кожна з яких включає Список № 1 і Список № 2, а Таблиця І — ще й Список № 3. Ці списки містять перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких в Ук­раїні або взагалі заборонений (наприклад, Списки № 1 і 2 Таблиці І), або обмежений, але щодо якого встановлюються заходи контролю різного сту­пеня суворості.

Наркотичні засоби — це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними. Наркотичні засоби рос­линного походження — похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики — це нарко­тики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто кустарних) з різних хімічних речовин (наприклад, перветин, метадон, фентаніл, фенамін, мело-квалон та ін.).

Психотропні речовини — це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні вик­ликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.

До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, діазе-пам, феназепам, ЛСД тощо.

Прекурсори наркотичних засобів та психотропнихречовин(далі — пре­курсори) — це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку. До прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол тощо.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це заборонені для обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не вклю­чені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні хімічній


структурі та властивостям наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. Зазвичай виготовлення наркотиків-аналогів має місце при створенні нового фармацевтичного пре­парату, в ході якого визначається і вивчається низка речовин, які мають порівнянні властивості, але дещо відрізняються своєю молекулярною струк­турою.

Назви (міжнародні незареєстровані і хімічні) особливо небезпечних нарко­тичних засобів і психотропних речовин подані відповідно в списках № 1 і 2 Таблиці І зазначеного вище Переліку. Так, до особливо небезпечних нарко­тичних засобів віднесені, наприклад, героїн, кокаїновий кущ, кока лист, ма­кова соломка (концентрат з макової соломки), ефедрин, опій. У свою чергу, особливо небезпечними психотропними речовинами визнані, наприклад, ка-тинон, ЛСД, ЛСД—25, парагексил, МДМА тощо.

Згідно з приміткою до ст. 305 КК поняття «великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», що засто­совується у розділі XIII, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я — Міністерством охорони здо­ров'я. Визначення невеликих, великих і особливо великих кількостей нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перебувають у не­законному обігу, проводиться на підставі наказу Міністра охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 р. № 188, яким затверджені Таблиці (1, 2 і 3). Наприклад, незаконний обіг героїну у великих кількостях визнається, якщо його вага складає від 1,0 до 10 г, в особливо великих — від 10 г і більше;

макової соломки висушеної — у великих кількостях від 1 до 5 кг, в особли­во великих — від 5 кг і більше; опію екстракційного — у великих кількос­тях від 50 до 250 г, в особливо великих — від 250 г і більше. Так само визна­чені великі та особливо великі розміри незаконного обігу психотропних ре­човин і прекурсорів.

Вирішуючи питання про кваліфікацію дій винного, слід мати на увазі, що в тих випадках, коли вони були пов'язані з наркотичними засобами, психо­тропними речовинами або їх аналогами різних видів, розмір цих засобів (ре­човин) визначається, виходячи з їх загальної кількості. Якщо поряд із таки­ми засобами чи речовинами предметом злочину був ще й прекурсор, непри­пустимо об'єднувати їх кількість з кількістю останнього. Можна складати лише кількість прекурсорів різних видів (п. 21 постанови ПВСУ «Про су­дову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26 квітня 2002 р. № 4 (ВВСУ. - 2002. - № 4 (32) - надалі постанова ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4, якщо не застережено інше).

Оскільки для встановлення виду, назви і властивостей наркотичного за­собу, психотропної речовини, аналога такого засобу, речовини або прекурсо­ра, їх походження, способу виготовлення або переробки, а також належності нарковмісних рослин необхідні спеціальні знання, у справах даної категорії обов'язково має бути висновок експерта з цих питань (п. 1 Постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Отже,предметом цього злочину є наркотичні засоби, психотропні речо­вини, їх аналоги та прекурсори. Кількість їх може бути невеликою (ч. 1 ст. 305 КК), великою і особливо великою (частини 2 і 3 ст. 305 КК відповідно) і визначається згідно із зазначеними кількостями у Таблицях № 1, 2, 3. Оскільки кількості аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин не визначені у Таблицях, то будь-яка їх кількість є предметом кон­трабанди. Крім того, деякі наркотичні засоби не використовуються у ме­дичній практиці і викликають швидку залежність організму від них (напри­клад, героїн, ефедрон). У зв'язку з цим невеликі їх кількості не можуть бу­ти визначені, тобто навіть мізерні дози зазначених засобів визнаються вели­кою або особливо великою кількістю і контрабанда їх потребує кваліфікації за частинами 2 або 3 ст. 305 КК. При цьому незаконною має визнаватися лише така контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана­логів та прекурсорів, якщо їх кількість не є настільки незначною, що підпа­дає під ознаки малозначного діяння (див. коментар до ч. 2 ст. 11 КК).

3. Об'єктивна сторона злочину передбачає дві альтернативні форми дій:

1) переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України поза митним контролем; 2) пе­реміщення зазначених предметів через митний кордон України з прихову­ванням від митного контролю.

4. Переміщення наркотичних засобів через митний кордон України може бути здійснене засобами авіаційного, водного, автомобільного, трубопро­відного та гужового транспорту або пішки. Наркотичні засоби можуть зна­ходитись у вантажних відправленнях, супроводжуваному багажі, несупрово-джуваному багажі, ручній поклажі, міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, а також в одязі або на тілі чи в ор­ганізмі людини, тварини тощо.

5. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони контрабанди є місце вчи­нення злочину — митний кордон. Відповідно до ст. 6 Митного кодексу Ук­раїни (далі — МК) митним кордоном України визнаються межі митної те­риторії України. Митний кордон збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон. Спеціальні митні зони є частинами території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони (ч. 1 ст. 218 МК). Межі території спеціальних мит­них зон становлять митний кордон України.

Переміщення наркотичних засобів у межах митного кордону Українинеутворює складу контрабанди цих засобів.

6. Для обох видів дій, які утворюють об'єктивну сторону контрабанди наркотичних засобів, обов'язковим є їх переміщення або поза митним контролем, або з приховуванням від такого контролю.

Митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються митними ор­ганами в межах своєї компетенції з метою забезпечення норм МК, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митному контролю підлягають всі товари, у тому числі наркотичні засо­би, що переміщуються через митний кордон України, при цьому наркотичні засоби належать до тих товарів, щодо яких запроваджуються обмеження при їх переміщенні через митний кордон України.

7. Переміщенням наркотичних засобів через митний кордон поза митним контролем визнається їх переміщення поза місцями, визначеними митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України, або хоч і в пунктах пропуску через митний кордон, але до початку митного контролю чи після його закінчення згідно із заявленим митним режимом, а також в інших місцях митної території України, в межах якої митні органи здійснюють митні процедури. При цьому слід мати на увазі, що єдину митну територію України становить територія України, що зайнята сушею, територіальне мо­ре, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні Україні, на які поширюється виключно юрисдикція України (ч. 1 ст. 5 МК).

8. Переміщення наркотичних засобів через митний кордон України з при­ховуванням від митного контролю може здійснюватися шляхом ненадання документів та відомостей, необхідних для такого контролю, або надання підроблених документів чи неправдивих відомостей при пред'явленні нарко­тичних засобів для огляду посадовими особами митних органів; приховуван­ня цих засобів у спеціально виготовлених сховищах (тайниках) тощо.

9. Контрабанда наркотичних засобів визнається закінченим злочином з моменту фактичного їх незаконного переміщення через митний кордон Ук­раїни поза митним контролем чи з приховуванням від такого контролю.

Переміщення через митний кордон поза митним контролем наркотичних засобів при в'їзді в Україну на її митній території слід кваліфікувати як закінчений склад злочину. Це пояснюється тим, що в такому разі особа фак­тично перебуває на митній території України і, отже, раніше вона вже пе­ретнула митний кордон України.

У зв'язку з цим, якщо наркотичні засоби, що переміщувалися з прихову­ванням від митного контролю, було виявлено під час огляду чи перегляду речей або особистого огляду, у тому числі повторного, при виїзді за межі України, але до фактичного перетинання меж митного кордону України, вчинене належить кваліфікувати як замах на контрабанду наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів(ч. 1 ст. 305) з по­силанням на частини 2 чи 3 ст. 15 КК.

У спеціальних митних зонах України мають місце певні особливості мо­менту закінчення злочину, що розглядається. Відповідно до статей 5 та 6 МК території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважа­ються такими, що знаходяться поза межами митної території України, крім випадків, визначених законами України, а межі територій спеціальних мит­них зон становлять митний кордон України.

Отже, якщо наркотичні засоби були переміщені поза митним контролем із спеціальної митної зони на митну територію України, контрабанда повин­на вважатися закінченим злочином (за умови, що територія спеціальної мит­ної зони не включена до митної території України). Якщо наркотичні засо­би переміщувались із спеціальної митної зони з приховуванням від митно­го контролю і були виявлені при огляді, наприклад, вантажу, в такому разі вчинене має розглядатись як замах на контрабанду наркотичних засобів.

10. Добровільна відмова від вчинення контрабанди наркотичних засобів можлива на стадії готування до переміщення наркотичних засобів через митний кордон (наприклад, знищення підроблених документів, що давали підстави перемістити наркотичні засоби через митний кордон, руйнування спеціального сховища тощо) або закінченого чи незакінченого замаху на злочин (наприклад, після закінчення митних процедур особа усвідомлює відсутність перешкод для переміщення наркотичних засобів, але до фактич­ного переміщення вантажу з наркотичними засобами через митний кордон за своєю волею відмовляється від доведення злочину до кінця).

11.Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Для кваліфікації дій за ст. 305 КК не мають значення мотив і мета їх вчи­нення.

12.Суб'єкт злочину — загальний; вік особи, з якого може наставати відповідальність за цей злочин, — 16 років.

Вчинення контрабанди наркотичних засобів службовою особою з викори­станням свого службового становища підлягає додатковій кваліфікації за статтею КК, що передбачає відповідальність за службовий злочин.

Дії службової особи, яка сприяла переміщенню наркотичних засобів через митний кордон, судова практика розглядає як пособництво в контрабанді, вчинене шляхом приховування від митного контролю (якщоця службова особа не входила до групи осіб, які попередньо домовилися про вчинення контрабанди, або до організованої групи), та відповідний службовий злочин.

Якщо контрабанда наркотичних засобів була вчинена особою з викорис­танням свого службового становища чи зайняття якоюсь діяльністю, судам належить відповідно до вимог ст. 55 КК обговорювати питання про позбав­лення цієї особи права займати певні посади або займатися певною діяль­ністю.

13. Частина 2 ст. 305 КК передбачає такі обтяжуючі обставини цього зло­чину: а саме дії, передбачені ч. 1 ст. 305 КК, вчинені 1) повторно, 2) за по­передньою змовою групою осіб, 3) якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини, 4) якщо предметом цих дій були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи пре­курсори у великих розмірах.

В частині 3 ст. 305 КК передбачені особливо обтяжуючі обставини, а са­ме: 1) контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, та 2) якщо предметом кон­трабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи пре­курсори в особливо великих розмірах.

Якщо винна особа вчинила контрабанду наркотичних засобів і в її діях є кілька обтяжуючих обставин, передбачених частинами 2 та 3 ст. 305 КК, су­дова практика вчинене кваліфікує за ч. З ст. 305 КК, яка передбачає більш суворе покарання. При цьому всі обтяжуючі обставини мають бути вказані в постанові про притягнення особи як обвинуваченої, обвинувальному вис­новку і в мотивувальній частині обвинувального вироку.

14. Контрабанда наркотичних засобів визнається вчиненою повторно, як­що дана особа вчинила дві або більше контрабанди наркотичних засобів, що передбачені будь-якою частиною ст. 305 КК. Частина 2 ст. 305 КК передба­чає повторність тотожних злочинів, при цьому, однак, не має значення, що в одних випадках предметом контрабанди були наркотичні засоби, а в інших — психотропні речовини, аналоги наркотичних засобів чи психотроп­них речовин або прекурсори. Повторність контрабанди наркотичних засобів виключається, якщо їй передувала контрабанда, що передбачена ст. 201 КК.

Якщо особа вчинила дві контрабанди і не була засуджена за жодну з них, то повторність контрабанди наркотичних засобів має місце лише у випадках, якщо на момент вчинення повторної контрабанди не спливли строки дав­ностіза попередню контрабанду, що передбачені статтями 49 або 106 КК, а також якщо особа не була звільнена за вчинення попередньої контрабанди від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом.

Якщо особа була засуджена за попередньо вчинену контрабанду нарко­тичних засобів, то повторною може визнаватися контрабанда, якщо вона бу­ла вчинена до закінчення строків погашення чи зняття судимості (див. ко­ментар до статей 89 і 90 КК) за попередньо вчинену контрабанду.

Кваліфікація повторної контрабанди наркотичних засобів залежить від того, які злочини утворюють таку повторність.

У випадку вчинення винною особою кількох злочинів, передбачених ч. 1 ст. 305 КК, її дії (за відсутністю інших обтяжуючих обставин) належить кваліфікувати за ч. 2 ст. 305 КК. Додатково кваліфікувати першу контрабан­ду наркотичних засобів ще і за частиною 1 ст. 305 КК не потрібно.

При вчиненні в одному випадку закінченої контрабанди наркотичних за­собів, а в іншому, наприклад, — замаху на таку контрабанду дії винного слід кваліфікувати за сукупністю злочинів: за ч. 1 ст. 305 КК та частинами 2 чи 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 305 КК з вказівкою на контрабанду, вчинену повторно. Так само, якщо в одному випадку особа самостійно вчинила контрабанду наркотичних засобів, а в іншому — була, наприклад, пособником у вчиненні такої контрабанди, то її дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів: ч. 1 ст. 305 КК та ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 305 КК (з вказівкою на контрабанду, вчи­нену повторно і групою осіб за попередньою змовою).

15. Від контрабанди наркотичних засобів, вчиненої повторно, слід від­різняти продовжувану контрабанду зазначених засобів (про поняття продов­жуваного злочину див. коментар до ч. 2 ст. 32 КК).

Якщо особа без значної перерви у часі вчинила неодноразове переміщен­ня наркотичних засобів, що були поділені, наприклад, на партії, тотожними діями і ці дії із самого початку охоплювались її єдиним злочинним наміром, спрямованим на переміщення визначеного обсягу наркотичних засобів, то такі дії належить розглядати як одну продовжувану контрабанду наркотич­них засобів.

16. Контрабанду наркотичних засобів належить кваліфікувати як вчинену за попередньою змовою групою осіб у випадках, коли за домовленістю про спільне вчинення контрабанди, яка виникла до її початку (на стадії готуван­ня), у вчиненні контрабанди наркотичних засобів брали участь два або більше суб'єкти цього злочину як співвиконавці або як особи, між якими ролі були розподілені (наприклад, організатор, пособник і виконавець контрабанди).

Визначення попередньої змови групи залежить від способу вчинення кон­трабанди наркотичних засобів: була вона вчинена поза митним контролем чи з приховуванням від такого контролю. Якщо контрабанда наркотичних засобів здійснюється поза територією зони митного контролю і не в пунк­тах пропуску на митному кордоні України, визначених митними органами, то домовленість має визнаватися попередньою аж до моменту фактичного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України.

Якщо контрабанда здійснюється з приховуванням від митного контролю, то попередня змова можлива лише до початку митного контролю, момент початку якого залежить від того, ввозяться на митну територію України чи вивозяться з неї наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори.

У разі ввезення на митну територію України наркотичних засобів мит­ний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордо­ну України. Отже, попередня змова осіб про спільне вчинення контрабанди повинна бути до моменту фактичного перетинання наркотичних засобів кордону України.

У разі вивезення за межі митної території України митний контроль роз­починається з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому МК порядку (ч. З ст. 43 МК). В такому разі попередня змова між особами може мати місце лише до моменту пред'явлення товарів тощо для митного контролю навіть на території зони такого контролю.

17. Контрабандою особливо небезпечних наркотичних засобів чи психо­тропних речовин визнається контрабанда таких засобів чи речовин, які віднесені до списків № 1 та 2 Таблиці І в Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (див. коментар до п. 2 ст. 305 КК), не­залежно від кількості цих наркотичних засобів та психотропних речовин.

18. Контрабандою, предметом якої є наркотичні засоби, психотропні ре­човини, їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах, визнається контра­банда зазначених предметів, обсяг яких відповідає показникам великої кіль­кості в Таблицях 1, 2 та 3, затверджених наказом МОЗ України від 1 серпня 2000 р. № 188 (див. п. 2 коментарю до ст. 305 КК).

Зазначені таблиці не містять відомостей про кількість аналогів наркотич­них засобів та психотронних речовин. Визначення їх кількості при контра­банді цих аналогів має здійснюватися щодо кількості тих наркотичних за­собів чи психотропних речовин, які подібні за хімічною структурою і влас­тивостями та психоактивну дію яких даний аналог відтворює.

19. Контрабандою наркотичних засобів, що вчинена організованою гру­пою, визнається таке переміщення наркотичних засобів через митний кор­дон України поза митним контролем або з приховуванням від такого контролю, в якому брали участь три або більше суб'єкти контрабанди, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення цієї контра­банди та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цієї мети, відомої всім учасникам групи (про вчинення злочину організованою групою див. ко­ментар до ч. З ст. 28 КК).

20. Контрабанда, предметомякої були наркотичні засоби, психотропні ре­човини, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах, визнається у тому випадку, якщо кількість зазначених предметів відповідає показникам особливо великої кількості в таблицях 1, 2 та 3, затверджених наказом МОЗ України від 1 серпня 2000 р. № 188 (див. п. 2 коментарю до ст. 305 КК).

21. Якщо дії особи, крім ознак контрабанди, передбаченої ст. 305 КК, містять ознаки іншого складу злочину (наприклад, пов'язані з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням наркотичних засобів), вчинене слід кваліфікувати за сукупністю відповідних злочинів.

22. Згідно із санкціями частин 2 та 3 ст. 305 КК конфіскація майна засу­дженого є обов'язковим додатковим покаранням. Її незастосування можливе лише за наявності підстав, передбачених ст. 65 КК, з обов'язковим наве­денням мотивів такого рішення та з посиланням на цю норму в резолю­тивній частині вироку.

23. Стаття 305 КК передбачає обов'язкову спеціальну конфіскацію нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що бу­ли предметом контрабанди. При постановленні вироків мають вирішувати­ся питання про долю речових доказів — наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, обладнання для їх виготовлення і прекурсорів. При цьому треба керуватись Інструкцією «Про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур­сорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення», що затверджена спільним наказом МВС, СБУ, Генпрокуратури, МОЗ, Мін'юсту і Верховного Суду України від 27 червня 1995 р. № 437 і зареєстрована Мін'юстом України 10 липня 1995 р. за № 210/746 (п. 25 постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.016 с.)