ТОП 10:

Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, —караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для ви­робництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речо­вин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, пси­хотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті).

 

1. Суспільна небезпечність злочину полягає в створенні умов для некон-трольованого виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психо­тропних речовин, адже прекурсори є одним із джерел отримання хімічної сировини для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин або для використання у процесі їх виготовлення.

2. Предметом цього злочину є прекурсори (їх визначення, а також виз­начення їх розмірів див. у п. 2 коментарю до ст. 305 КК). У випадку, коли поряд з прекурсорами предметом цього злочину були також наркотичні за­соби чи психотропні речовини, вчинене належить кваліфікувати за су­купністю злочинів, передбачених статтями 311 та 307 КК. У такому випад­ку, вирішуючи питання про кваліфікацію вчиненого за розміром прекур­сорів, що стали предметом злочину, слід складати лише кількість пре­курсорів різних видів. Об'єднувати їх кількість із кількістю наркотичних за­собів чи психотропних речовин, що також стали предметом цього злочину, неприпустимо (п. 21 Постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Обіг прекурсорів, включених до Списку № 1 Таблиці IV Переліку, на те­риторії України дозволяється лише з метою застосування у медичній прак­тиці або для науково-дослідної роботи, експертної або розшуково-оператив-ної діяльності, або з навчальною метою в порядку, встановленому законо­давством. Саме тому діяльність, пов'язана з обігом цих прекурсорів, може здійснюватися лише підприємствами державної та комунальної форм влас­ності за наявності у них відповідної ліцензії. Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до Списку № 2 Таблиці IV Переліку, може здійсню­ватися підприємствами незалежно від форм власності за наявності у них відповідної ліцензії. При цьому таким підприємствам не дозволяється зосе­реджувати в своєму розпорядженні кількість прекурсорів, що перевищує їх виробничі потреби.

Саме за предметом слід, головним чином, розмежовувати цей злочин та злочин, передбачений ст. 307 КК (предметом його є наркотичні засоби, пси­хотропні речовини чи їх аналоги), адже за змістом об'єктивної сторони во­ни є суміжними.

3. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 311 КК, полягає у вчинені будь-якої із таких альтернативних дій, а саме: незаконного 1) вироб­ництва, 2) виготовлення, 3) придбання, 4) зберігання, 5) перевезення, 6) пе­ресилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виго­товлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Про поняття виробництва прекурсорів — див. п. 4 коментарю до ст. 307 КК.

Під виготовленням прекурсорів треба розуміти процес їх одержання з відповідної вихідної сировини будь-яким способом, у будь-якому вигляді (порошку, рідини, суміші тощо), приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів або хімічного синтезу (реакції) (п. З постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Більш детально про поняття виготовлення, придбання, зберігання, пере­везення, пересилання прекурсорів, а також про момент закінчення цих зло­чинних дій див. коментар до ст. 307 КК (зміст цих дій щодо прекурсорів є тотожним змісту дій, передбачених ст. 307 КК щодо наркотичних засобів і психотропних речовин та їх аналогів).

4. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК, полягає в незаконному збуті прекурсорів. Під незаконним збутом прекурсорів потрібно розуміти будь-які сплатні або безоплатні форми їх реалізації (про­даж, дарування, обмін, сплата боргу, позичка тощо). Відповідальність за не­законний збут прекурсорів настає незалежно від їх розміру.

Більш докладно про зміст незаконного збуту прекурсорів — див. комен­тар до п. 10 ст. 307 КК.

5. Дії особи, яка під виглядом прекурсорів умисно збуває будь-які інші засоби чи речовини з метою заволодіння грошима або майном, потрібно кваліфікувати як шахрайство, а за наявності підстав — і як підбурювання до замаху на незаконне придбання прекурсорів. Покупці при цьому несуть відповідальність за замах на незаконне придбання прекурсорів.

6. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, збут прекурсорів і незаконне перевезення чи пересилання їх за межі України слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених статтями 311 і 305 КК (п. З постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

7. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою, а саме: зазначені дії повинні вчинятися для вироб­ництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин. У цьому випадку слід кваліфікувати дії винного за ч. 1 ст. 311 КК. Якщо особа виробляла, виготовляла, придбавала, зберігала, перевозила чи переси­лала прекурсори з метою їх збуту, такі дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 311 КК. У разі, якщо особа вчинила такі дії без мети виробництва або виготовлення наркотиків чи психотропів, а також без мети збуту, вчинене слід кваліфікувати за ст. 320 КК, що передбачає відповідальність за пору­шення встановлених законодавством правил обігу прекурсорів.

8. Суб'єкт злочину — загальний; особа, яка досягла 16-річного віку. Як­що незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезен­ня, пересилання прекурсорів (а також їх збут) вчиняє службова особа, зло­вживаючи своїм службовим становищем, вчинене слід кваліфікувати за су­купністю із службовим злочином (статті 311 та 364 КК).

9. Обтяжуючими обставинами цього злочину є вчинення дій, передбаче­них ч. 1 цієї статті, 1) повторно, 2) за попередньою змовою групою осіб, 3) у великих розмірах, 4) з метою збуту.

Про поняття повторності, вчинення злочину за попередньою змовою гру­пою осіб, про великий розмір вчинюваних дій див. коментар до ст. 307 КК (зміст цих ознак щодо незаконних дій з прекурсорами є тотожним змісту не­законних операцій з наркотичними засобами чи психотропними речовинами).

10. Про вчинення злочину з метою збуту прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала прекурсори, так і інші обставини, зокрема: великий їх розмір, спосіб упакування та розфасування, по­ведінка суб'єкта злочину, те, що особа сама не вживає наркотичні засоби чи психотропні речовини, але зберігає сировину для їх виготовлення (прекур­сори), тощо — див. п. 11 коментарю до ст. 307 КК.

11. Особливо обтяжуючими обставинами цього злочину є вчинення дій, передбачених ч. 1 цієїстатті: 1) організованою групою або 2) в особливо великих розмірах.

Про поняття вчинення злочину організованою групою та в особливо ве­ликих розмірах див. коментар до ст. 307 КК.

12. Частина 4 ст. 311 КК передбачає спеціальний вид обов'язкового та безумовного звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочин, пе­редбачений ч. 1 ст. 311 КК.

Передумовою такого звільнення є вчинення особою хоча б однієї дії, пе­редбаченої ч. 1 ст. 311 КК.

Підставою звільнення є сукупність двох обставин: 1) добровільна здача прекурсорів, призначених для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, та 2) вказання на джерело їх придбання або сприяння розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекур­сорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (див. ко­ментар до ч. 4 ст. 307 КК).

Під добровільною здачею прекурсорів, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, слід ро­зуміти дії, коли особа, маючи реальну можливість розпоряджатися ними й надалі, добровільно видає їх органам влади за власним бажанням. Мотиви видачі можуть бути різними. Таке рішення особа може прийняти з власної ініціативи, наприклад, через страх перед відповідальністю або за порадою батьків, близьких родичів, друзів тощо.

Добровільність виключається, якщо особа здає прекурсори, що признача­лися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотроп­них речовин тоді, коли ці дії стали відомі представникам відповідних пра­воохоронних органів і передаються вони саме з метою запобігти неминучо­му викриттю злочину, наприклад, при обшуку в квартирі, гаражі та інших місцях. Проте добровільність може мати місце за умови, коли правоохо­ронним органам стало відомо про незаконне зберігання прекурсорів, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, однак вони самі не можуть вилучити їх з місця схо­ванки, а особа з власної волі видає такі засоби чи речовини.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона, доб­ровільно здавши прекурсори, вказала джерело придбання прекурсорів, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із не­законним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (див. коментар до ч. 4 ст. 307 КК).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.008 с.)