ТОП 10:

Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування чи іншої продукції1. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчуван­ня чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого, —

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчуван­ня чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 

1. Суспільна небезпечність заготівлі, перероблення або збуту радіоактив­не забруднених продуктів харчування чи іншої продукції полягає у можли­вості поширення шкідливого впливу радіоактивного забруднення на здо­ров'я людей.

2. Предметом цього злочину є продукти харчування та інша продукція, радіоактивне забруднена понад допустимий рівень.

Під продуктами харчування розуміють будь-які продукти, що в натураль­ному вигляді чи після відповідної обробки вживаються людиною у їжу або для пиття (хліб, крупи, борошно, цукор, м'ясо, молоко, яйця, риба тощо).

Під іншою продукцією розуміють продукти сільськогосподарського та іншого (наприклад, морського) походження, призначені для годування худо­би (різні корми), лісоматеріали, будівельні матеріали та вироби з них, для використання у промисловості як технічної сировини (льон, конопля тощо) чи у медицині (лікарські трави, плоди тощо).

Обов'язковою ознакою предметів цього злочину є їх радіоактивне забруд­нення понад допустимі рівні. Це означає, що продукти харчування чи інша про­дукція має на своїй поверхні частки радіоактивного матеріалу у вигляді пилу або що радіоактивні частки містяться у самих клітинах рослин або тварин.

Визначення радіоактивного забруднення та його рівнів, а також органів контролю за рівнем такого забруднення міститься у Законі України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня 1998 р., в інших нормативних актах. Зокрема, функції радіологічного контролю за продуктами харчування, що реалізуються підприємствами торгівлі та гро­мадського харчування незалежно від форм власності, покладено на Держав­ний Комітет у справах захисту прав споживачів та на його органи на місцях, а контроль за продуктами харчування, які реалізуються на ринках — на санітарно-епідеміологічну службу.

3. Об'єктивна сторона цього злочину передбачає вчинення альтернатив­них діянь у виді: 1) заготівлі, 2) переробки з метою збуту, 3) збуту радіоак­тивне забрудненої продукції та настання наслідків у виді: 1) створення за­грози загибелі людей чи 2) настання інших тяжких наслідків, 3) заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого.

Заготівля продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивне забруд­нених понад допустимі рівні — це є дії зі збору врожаю сільськогосподарсь­ких культур, ловлі риби, добування дичини, збирання грибів, плодів диких рослин тощо.

Переробка цієї продукції — це вплив якимось способом на продукти хар­чування або іншу продукцію з метою надання їм придатності для вживання як у готовому вигляді, так і як напівфабрикату (сушка, заморожування, кип'ятіння, змішання тощо).

Збут — це випуск будь-яким способом в обіг продуктів харчування або іншої радіоактивне забрудненої продукції. Такий збут може бути сплатним (продаж, обмін) або безоплатним (дарування, пригощання).

Про наслідки у виді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого зазначено в ко­ментарі до ст. 326 КК.

Заготівля, переробка або збут радіоактивне забруднених продуктів харчу­вання чи іншої продукції має бути обов'язково причинно пов'язана з настан­ням наслідків, передбачених ст. 327 КК.

4. Злочин вважається закінченим з моменту настання наслідків, передба­чених частинами 1 або 2 ст. 327 КК.

5. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується умисною фор­мою вини щодо діяння і необережністю щодо зазначених наслідків. Обов'яз­ковою ознакою заготівлі і переробки продуктів харчування чи іншої радіоак­тивне забрудненої продукції є наявність мети її збуту. Заготівля і перероб­ка цієї продукції для власних потреб не утворює складу злочину, а за наяв­ності підстав може утворювати склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 46' КпАП.

6. Суб'єктом цього злочину загальний, ним може бути будь-яка особа, що досягла 16-річного віку. Службові особи за вчинення таких дій можуть не­сти відповідальність за сукупністю злочинів — за ст. 326 КК та відповідний злочин у сфері службової діяльності.

7. Обтяжуючі обставини цього злочину передбачені в ч. 2 ст. 327 КК, а саме: вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті, якщо вони спричинили 1) загибель людей або 2) інші тяжкі наслідки.

Загибель людей — це смерть хоча б однієї людини внаслідок дій, зазна­чених у ч. 1ст. 327 КК.

Інші тяжкі наслідки характеризуються заподіянням тяжких тілесних ушкоджень одній особі, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом або більше особам, значних матеріальних збитків державній, громадській ор­ганізації або громадянам, значною екологічною шкодою внаслідок зазначе­них дій з радіоактивне забрудненими продуктами споживання.

 

Розділ XIV

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Родовим об'єктом цих злочинів є сукупність суспільних відносин, що за­безпечують обороноздатність України, її незалежність, територіальну ці­лісність і недоторканність. Важливість цього об'єкта обумовлена тим, що згідно зі ст. 17 Конституції України «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу».Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.005 с.)