ТОП 10:

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306—317 цього Кодексу, —караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 

1. Суспільна небезпечність незаконного виготовлення, підроблення, ви­користання або збуту підроблених документів, що дають право на отриман­ня наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, полягає у порушенні встановленого законом порядку відпуску та обігу таких засобів чи речовин, наданні допомоги в отриманні згаданих засобів наркоділкам, по­ширенні таким чином незаконного обігу наркотичних засобів або психотроп­них речовин, а також прекурсорів.

2. Предметом цього злочину є документи, на підставі яких відповідні роз­подільчі органи відпускають наркотичні засоби та психотропні речовини або прекурсори закладам системи охорони здоров'я чи окремим громадянам (тоб­то це документи, які безпосередньо засвідчують таке право, наприклад: рецепт, ліцензія, доручення, накладна тощо). Щодо інших документів, які опосередко­вано можуть дати право на отримання вказаних засобів або речовин (напри­клад, паспорт чи інше посвідчення особи), то їх підроблення для досягнення такої мети належить кваліфікувати додатково за статтями 366 чи 358 КК.

Цей злочин саме за предметом відрізняється від злочину, передбаченого ст. 358 КК (підроблення документів чи використання підроблених доку­ментів), який є загальним щодо нього. Отже, предметом злочину, передба­ченого ст. 318 КК, можуть бути лише такі документи, які надають безпосе­редню можливість незаконного отримання наркотичних засобів, психотроп­нихречовин чи прекурсорів (про визначення наркотичних засобів, психо­тропних речовин чи прекурсорів див. п. 2 коментарю до ст. 305 КК).

За змістом ст. 318 КК предметом цього злочину можуть бути: 1) підроб­лені або 2) незаконно одержані документи.

Підробленим визнається документ, який або повністю є фальшивим (недійсним), або хоч і є справжнім, але з внесеними до нього певними зміна­ми, які перекручують зміст фактів, що посвідчені цим документом.

Незаконно одержаним є документ, який має всі дійсні реквізити, але отри­маний неправомірним способом (наприклад, викрадений чи отриманий шля­хом шахрайства або помилки тощо).

3. Об'єктивна сторона цього злочину полягає в одній з альтернативних дій: 1) незаконному виготовленні, 2) підробленні, 3) використанні, 4) збуті підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отри­мання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, при­значених для виробництва або виготовлення цих засобів чи речовин.

Незаконне виготовлення документа передбачає будь-який спосіб виготов­лення фальшивого документа, подібного до справжнього, який перебуває в обігу. Способи виготовлення можуть бути різними: за допомогою технічних засобів, від руки, шляхом ксерокопіювання, з використанням іншої техніки тощо.

Незаконне підроблення документів означає повну або часткову зміну вже оформленого справжнього документа, а також складання документа з вне­сенням до нього даних, які повністю або частково не відповідають дійсності.

Виготовлення та підроблення такого документа вважаються закінченими ' злочинами з моменту фактичного виготовлення документа або внесення у нього відповідних неправдивих відомостей.

Під використанням документа розуміють його пред'явлення до офіційних органів з метою отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Використання підроблених або незаконно одержаних доку­ментів, що надають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, має місце при поданні або пред'явленні цих доку­ментів на підприємства, в установи чи організації з метою отримання таких засобів чи речовин (більш детально про поняття підроблення та використан­ня документів див. коментар до ст. 358 КК).

Злочин вважається закінченим з моменту подання або пред'явлення під­роблених або незаконно одержаних документів, незалежно від того, чи змог­ла особа отримати наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсо­ри. Факт одержання таких засобів чи речовин має розглядатись як незакон­не їх придбання і за наявності до того підстав кваліфікуватися залежно від мети за статтями 307, 309, 311 КК. Якщо дії винного було перепинено в мо­мент пред'явлення фальшивих документів, вчинене треба додатково квалі­фікувати як замах на незаконне придбання цих засобів (речовин) (п. 17 по­станови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Під збутом підроблених або незаконно отриманих документів слід ро­зуміти будь-яку сплатну чи безоплатну форму їх реалізації (продаж, обмін, сплата боргу тощо) особою, що виготовила, підробила чи незаконно одержа­ла такий документ, а так само іншою особою, яка усвідомлює, що документ підроблений або незаконно одержаний.

Вчинення цього злочину у формі збуту вважається закінченим,коли осо­ба фактично передала, реалізувала такий документ іншій особі.

4. Суб'єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, як правило, поєднаний з метою отримати замість документа наркотичні засоби або пси­хотропні речовини. Але мета при здійсненні цього злочину може бути будь-яка; головне, щоб особа усвідомлювала можливість отримання за цими до­кументами наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.

5. Суб'єкт злочину — загальний; особа, яка досягла 16-річного віку. У ви­падку, коли вчинення таких дій здійснюється службовою особою шляхом використанням службового становища, вчинене належить кваліфікувати за сукупністю із відповідним злочином у сфері службової діяльності.

6. Обтяжуючими обставинами цього злочину, передбаченими ч. 2 ст. 318 КК, є вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті, 1) повторно, 2)запопередньою змовою групою осіб, 3) особою, яка раніше вчинила одиніззлочинів, передбачених статтями 306—317 цього Кодексу.

Про поняття вчинення злочину повторно та особою, яка раніше вчинила один із злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 318 КК, див. коментар до ст. 32 КК; за попередньою змовою групою осіб — див. коментар до статей 28 та 307 КК.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.004 с.)