ТОП 10:

Караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо во­ни спричинили загибель людей, інші нещасні випадки з людьми або при­звели до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

1. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що при пошко­дженні об'єктів магістральних трубопроводів створюється загроза настання тяжких наслідків. Це викликає загибель людей, матеріальних цінностей, спричинення тілесних ушкоджень, може призвести до катастрофічних на­слідків для екології, рослинного і тваринного світу. Крім того, такі діяння порушують нормальну роботу самого трубопроводу, що викликає негативні наслідки для інших галузей господарської діяльності.

2. Предметом цього злочину є магістральні трубопроводи, відводи від них, а також технологічно пов'язані з трубопроводами об'єкти, споруди, засоби автоматики, зв'язку, сигналізації. Зазначені елементи, засоби ма­гістральних трубопроводів виконують різні технічні функції, мають конст­руктивні особливості. Але з точки зору кримінального права вони є однако­вими, тому що, по-перше, всі вони забезпечують нормальне функціонуван­ня складної технічної системи трубопроводу. По-друге, вони повинні бути придатними для експлуатації і виконувати свої функції залежно від призна­чення. Тому устрої і елементи цього виду транспорту, які є непридатними для функціонування, або не включені до системи трубопроводу, не можуть бути віднесені до предмета цього злочину.

3. Не є предметом цього злочину трубопроводи, які не відносяться до магістральних, а також водопроводи, аміакопроводи, каналізаційні і меліора­тивні мережі тощо.

4. Об'єктивна сторона цього злочину полягає в: а) діях; б) суспільне не­безпечних наслідках; в) причинному зв'язку між ними.

5. Дії особи виражаються в пошкодженні або руйнуванні зазначених предметів.

6. Пошкодження — це протиправний вплив на предмет, що виводить з ла­ду окремі ділянки трубопроводу, споруди на них, засоби зв'язку, сиг­налізації, автоматики тощо, які забезпечують нормальне функціонування магістрального трубопроводу, внаслідок чого вони стають непридатними для експлуатації згідно зі своїм цільовим призначенням.

7. Руйнування — це протиправний вплив на об'єкт магістрального трубо­проводу шляхом порушення його цілості і структури, внаслідок чого технічна система трубопроводу стає непридатною для експлуатації. Зруй­нованими можуть бути лише відносно окремі устрої, агрегати, вузли, які технологічно пов'язані з трубопроводом. Сам трубопровід, який простя­гається інколи на сотні кілометрів, не може бути зруйнований, він може бу­ти лише пошкоджений. Зруйнований об'єкт цього виду транспорту підля­гає заміні, а пошкоджений — може бути відремонтований, відновлений шляхом ремонту, заміни окремих його частин і механізмів. Слід мати на увазі, що і при пошкодженні та руйнуванні трубопровід стає непридатним для експлуатації.

8. Наслідками злочину є порушення нормальної роботи трубопроводуабостворення небезпеки для життя людей.

9. Порушення нормальної роботи магістрального трубопроводуозначаєповне або часткове припинення подачі газу, пально-мастильних та інших ма­теріалів як на всьому трубопроводі, так і на окремих його ділянках.

10. Створення небезпеки для життя людей є своєрідним наслідком цьо­го злочину. Така небезпека створюється внаслідок пошкодження або зруй­нування предмета злочину. У технічній системі магістрального трубопро­воду відбуваються певні зміни (витікання газу чи пально-мастильних ма­теріалів) і створюється реальна можливість настання вибуху, пожару та інших тяжких наслідків, тобто висока ступінь імовірності їх настання. Ці зміни в технічній системі транспорту порушують нормальне її функціону­вання, чим заподіюється шкода об'єкту злочину. Ця небезпека (загроза) виступає і як ознака злочинного діяння, і як суспільне небезпечний наслідок. Ці зміни в технічній системі трубопроводу повинні бути зафіксо­вані.

11. Між діями особи і зазначеними наслідками повинен бути встановле­ний причинний зв'язок. Для вирішення цього питання потрібно призначати експертизу.

12.Суб'єктивна сторона цього злочину має складний характер, що виз­начається складністю його об'єктивної сторони. На відміну від Криміналь­ного кодексу 1960 р., де в диспозиції йшлося про умисний характер дій, в чинному законодавстві нічого не сказано про форму вини щодо пошкоджен­ня чи руйнування предмета посягання. Це означає, що дії можуть бути вчи­нені як умисно, так і через необережність. Наслідком цього злочину також може бути будь-яка форма вини.

13. Що стосується мотивів і мети вчинення цього злочину, то вони мо­жуть бути різні і на кваліфікацію не впливають. Проте якщо пошкодження магістральних трубопроводів вчинене з метою ослаблення держави, то відповідальність настає за ст. 113 КК (диверсія).

14.Суб'єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку.

15. Повторність означає, що особа вчинила цей злочин вдруге. Значення не має, чи була судима особа за перший злочин. Якщо була судима, то су­димість не повинна бути знята або погашена. Якщо не була судима, то не по­винні минути строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

16. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб має місце тоді, коли дві і більше особи вчиняють злочин спільними діями. Попередня змо­ва означає, що вони заздалегідь, ще до початку пошкодження або руйнуван­ня предмета злочину, домовились про вчинення цих дій разом.

17. Загальнонебезпечний спосіб, як кваліфікуюча обставина, передбачена ч. 2 статті, має місце у випадках, коли пошкодження або руйнування пред­мета здійснюється шляхом вибуху, підпалу, затоплення, що значно підвищує суспільну небезпеку злочину.

18. В частині 3 статті передбачені особливо кваліфікуючі обставини.

19. Загибель людей означає настання смерті хоча б однієї людини. Вина щодо смерті повинна бути тільки необережною. Якщо буде встановлено умисел до настання смерті, то відповідальність настає і за ст. 115 КК.

20. Інші нещасні випадки з людьми мають місце тоді, коли потерпілому спричинені тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження.

21. Аварія на магістральному трубопроводі — це подія, яка викликала витікання газу, нафти або нафтопродуктів та інших матеріалів, поломку об­ладнання, устаткування тощо, що викликало призупинення подачі названих речовин.

22. Пожежа може бути спричинена різними факторами, зокрема, внаслідок пошкодження трубопроводу і витікання газу, пально-мастильних та інших горючих матеріалів.

23. Значне забруднення довкілля визначається з урахуванням розміру збитків, заподіяних природному середовищу (земля, ліси, водоймища, рос­линний та тваринний світ), а також чи призвело забруднення до захворю­вання людей, знищення тварин чи рослин, на якій площі воно сталося, у то­му числі необхідно враховувати збитки, пов'язані з витратами, необхідними для ліквідації його наслідків.

24. Інші тяжкі наслідки — це можуть бути отруєння людей чи тварин, ма­теріальна шкода, яка спричинена при витіканні газу, нафтопродуктів, а також збитки, яких зазнають громадяни, суб'єкти господарської діяльності внаслідок припинення подачі зазначених матеріалів.

25. Під організованою групою слід розуміти стійке об'єднання трьох або більше осіб, які спеціально організувалися для вчинення цього злочину спільними діями. Така група має розроблений і затверджений всіма учасни­ками групи план злочинної діяльності. У групі розподілені функції між її членами, є організатор (керівник) групи, існують загальні правила поведінки та дисципліна. Така діяльність,як правило, прикривається силами членів групи або за допомогою сторонніх осіб, у тому числі представниками право­охоронних органів.

26. Якщо пошкодження трубопроводу поєднане з викраденням газу, наф­ти чи нафтопродуктів, то скоєне повинне кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених статтями 292 і 185 КК (крадіжка).

27. Пошкодження об'єктів магістральних трубопроводів при вчиненні хуліганських дій також кваліфікується за сукупністю злочинів, передбаче­них статтями 292 і 296 КК (хуліганство).

Розділ XII

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.011 с.)