ТОП 10:

Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті, —караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до п'яти років.

 

1. Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що розробка і здача проектної документації та введення (прийом) в експлуатацію споруд без обов'язкових інженерних систем захисту призводить до загрози завдання шкоди довкіллю, створює небезпеку тяжких технологічних аварій, еко­логічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків.

2. Об'єкт злочину є екологічна безпека в галузі архітектурної діяльності.

3. Предметом злочину є проект, інша аналогічна документація без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля, а також споруди без та­кого захисту.

Проект це документація для будівництва об'єктів архітектури, що скла­дається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторис­них розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітек­турні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури (ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. (ВВР. - 1999. - № 31. - Ст. 246. - С. 602).

Інша аналогічна документація — це архітектурно-планувальні завдання, завдання на проектування, технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури, робоча документація для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту (статті 1, 5, 8 Закону України «Про архітектуру»).

4. Об'єктивна сторона злочину характеризується розробкою і здачею' проектів, іншої аналогічної документації замовнику без обов'язкових інже­нерних систем захисту довкілля, введенням (прийомом) в експлуатацію спо­руд без такого захисту, що створило небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків.

Розробка проектів, іншої аналогічної документації здійснюється на підставі вихідних даних на проектування, до яких належить: архітектурно-плануваль­не завдання, завдання на забезпечення об'єкта архітектури відповідно до дер­жавних стандартів і правил.

Здача проекту, іншої аналогічної документації означає їх передачу замов­нику для виконання будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури.

Введення в експлуатацію споруд — це початок використання за призна­ченням, функціонального і технічного обслуговування їх у процесі викори­стання.

Прийом в експлуатацію споруд — порядок отримання дозволу про го­товність споруди до експлуатації.

Під обов'язковими інженерними системами захисту довкілля, які повинні враховуватися при розробці і здачі проектів, іншої аналогічної документації, введенні (прийомі) в експлуатацію споруд, слід розуміти заходи забезпечен­ня комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів переробки інших шкідливих речовин, системи забезпечення захисту насе­лення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу ант­ропогенних фізичних, хімічних та біологічних факторів тощо.

5. Злочин вважається закінченим з моменту створення небезпеки настан­ня тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі, або ма­сового захворювання населення, або інших тяжких наслідків як результату розробки і здачі проектів, іншої аналогічної документації без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийому) в експлуа­тацію споруд без такого захисту.

6. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом щодо діяння, наслідків — непрямим умислом або необережністю.

7. Суб'єкт злочину — службова особа (див. коментар до ст. 364 КК) або спеціально уповноважена особа (архітектор, розробник або здавальник про­екту чи іншої аналогічної документації замовнику, а також особи, які беруть участь у введенні (прийомі) до експлуатації споруд (голова, член приймаль­ної комісії, керівник підприємства та ін.) тощо).

8. До обтяжуючих обставин, які передбачені ч. 2 ст. 253 КК, належать:

спричинення тяжкої технологічної аварії або екологічних катастроф, заги­белі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків.

Під тяжкою технологічною аварією розуміється небезпечна подія техно­логічного характеру, що спричинила загибель людей і призводить до руйну­вання будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення ви­робничого або транспортного процесу чи завдає тяжку шкоду довкіллю.

Екологічна катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, що призвела до тяжких наслідків для довкілля.

Загибель населення — настання смерті людей на території, яка постражда­ла від небезпечного об'єкта.

Масове захворювання населення — захворювання трьох і більше людей, причинне пов'язане з діями, які передбачені ч. 1 ст. 253 КК.

Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди довкіллю та людині, що характеризується підвищеною небезпекою для всьо­го живого, руйнуванням чи істотним ушкодженням значних територій або об'єктів тощо. Встановлення інших тяжких наслідків є питанням окремого факту і залежить від конкретних обставин злочину.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.003 с.)