Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, —Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, —караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.

 

1. Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини, що складаються у сфері державного регулювання випуску продукції і формування дохідної частини державного бюджету.

2. Предметом злочину є марки акцизного збору, контрольні марки для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм, го­лографічні захисні елементи.

Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким сьогодні маркують­ся в Україні тільки два види товарів — алкогольні і тютюнові вироби. На­явність на цих товарах акцизної марки підтверджує сплату платником акцизного збору, легальність їх ввезення і реалізації на території України (ст. 1 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 р. (ВВР. — 1995. — № 40. — Ст. 297). Акцизні марки бувають трьох видів: марки акцизного збору для маркування алко­гольних напоїв; такі самі марки для тютюнових виробів; спеціальні марки для маркування конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Марки акцизного збору у встановленому законом порядку продаються суб'єктам підприємництва, що є платниками акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби.

Контрольна марка для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм — це спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторсь­ких прав і надає право на поширення, у тому числі шляхом імпорту, опто­вої і роздрібної торгівлі, примірників аудіовізуальних творів або фонограм на території України і їх експорту (ст. 2 Закону України «Про розпов­сюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» (ВВР. — 2000. — № 24. — Ст. 183). Контрольна марка має серію і номер. Закон передбачає три серії контрольних марок: «А» — для аудіокасет; «У» — для відеокасет; «К» — для компакт-дисків.

Аудіовізуальним твором визнається твір, що складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із су­провідним звучанням або без нього, що можна бачити, а при наявності супровідного звучання — чути. До аудіовізуальних творів належать кінема­тографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, на магнітних плівках, платівках, дисках тощо.

Фонограма — це винятково звуковий запис якогось виконання або інших звуків. Примірниками фонограм є грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети й інші носії записів.

Примірник аудіовізуального твору або фонограми — це відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору або фонограми, що містить усе або значну частину зображення або звуків, які є складовими частинами даного аудіовізуального твору або фонограми.

Примірники аудіовізуальних творів і фонограм маркуються контрольни­ми марками перед їх випуском в обіг. Маркування контрольною маркою здійснюють імпортер, експортер або відтворювач, що випускає примірники в обіг. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експорте­ри і відтворювачі примірників аудіовізуальних творів і фонограм, що вне­сені в Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок.

Марка акцизного збору, контрольна марка для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм не є цінними паперами, а то­му застосування статей 199 або 224 КК при незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті вищезгаданих предметів виключається.

Голографічний захисний елемент — це голографічний елемент, призначе­ний для маркування носіїв інформації, документів і товарів із метою підтвердження їх справжності, авторства тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення (по­станова КМ України «Про затвердження Положення про порядок голо­графічного захисту документів і товарів» від 24 лютого 2001 р. № 171 (ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 355). Голографічним елементом визнається матеріальний об'єкт із тонкошаровою структурою, що створюється з метою формування (відновлення) записаного на ньому зображення шляхом інтер­ференції та дифракції світла, що відбивається.

3. Об'єктивна сторона злочину може виявлятися в незаконному виготов­ленні предмета злочину, його підробці, використанні або збуті.

4. Під незаконним виготовленням предметів, зазначених у ст. 216, слід ро­зуміти, наприклад, їх виготовлення без одержання необхідного дозволу або з порушенням порядку одержання, оформлення такого дозволу, за підробле­ними документами, підприємствами, що не мають ліцензії на виготовлення таких предметів, тощо. При незаконному виготовленні виготовлювачем ви­готовляються не фальшиві, а дійсні марки акцизного збору, контрольні мар­ки, голографічні захисні елементи, проте за відсутності необхідних правових підстав або з порушенням встановленого порядку для такого виробництва.

Відносини у сфері виготовлення зазначених предметів регулюються: «По­ложенням про марки акцизного збору», затвердженим Указом Президента України від 18 вересня 1995 р. № 849/95 (Урядовий кур'єр. — 1995. — № 145-146. — С. 6); постановою Кабінету Міністрів України «Про за­провадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 23 квітня 2003 р. № 567 (ОВУ. - 2003. - № 17. - Ст. 761);

постановою Кабінету Міністрів України і НБУ «Про виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності» від 27 серпня 1997 р. № 933 (ОВУ. — 1997. — № 35- — Ст. 91); Законом України «Про розповсюджен­ня примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 23 березня 2000 р. № 1587-ІП (ВВР. - 2000. - № 24. - Ст. 183); постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 13 жовтня 2000 р. № 1555 (ОВУ. - 2000. - № 42. - Ст. 1792); Указом Президента України «Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами» від 15 листопада 2000 р. № 1239/2000 (ОВУ. - 2000. - № 46. - Ст. 1989); постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів» від 24 лютого 2001 р. № 171 (ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 355); наказом Державного комітету Ук­раїни з питань регуляторної політики та підприємництва і Служби безпеки України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних ви­пробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів» від 8 квітня 2003 р. (ОВУ. - 2003. - № 17. - Ст. 806); постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів і груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементами» від 5 липня 2002 р. № 932 (ОВУ. - 2002. - № 28. - Ст. 1314).

5. Під підробкою розуміється виготовлення фальшивих марок акцизного збору, фальшивих контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм або фальшивих гологра­фічних захисних елементів будь-яким способом (поліграфічний, електро­графічний, фотографічний, малювальний, метод дворазового копіювання то­що). Таке виготовлення припускає повне відтворення предмета злочину, що створюється заново. Підробка має місце також і тоді, коли винний вносить в акцизні марки, контрольні марки, голографічні захисні елементи неправ­диві свідчення, наприклад, змінює серію, номер чи інші реквізити.

6. Використання незаконно виготовлених, отриманих або підроблених ма­рок акцизного збору, контрольних марок або голографічних захисних еле­ментів полягає в маркуванні ними певних товарів, творів або інших пред­метів. Порядок позначення відповідних товарів акцизними, контрольними марками або захисними голографічними елементами визначається вищезга­даним законодавством.

7. Незаконне одержання марок акцизного збору, контрольних марок, го­лографічних захисних елементів, подальше використання або збут яких тяг­не кримінальну відповідальність за ст. 216 КК, означає одержання їх будь-яким протиправним способом, наприклад, шляхом викрадення, шахрайства, зловживання службовою особою своїм службовим становищем тощо.

Незаконне зберігання марок акцизного збору тягне адміністративну відповідальність за ч. З ст. 1645 КпАП.

8. Збут незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок ак­цизного збору, контрольних марок або голографічних захисних елементів — це будь-яка форма їх сплатного або безоплатного відчуження — продаж, обмін, дарування, передача в борг, у рахунок оплати боргу тощо.

9. Злочин вважається закінченим із моменту вчинення одної із зазначе­них дій.

10.Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел.

Якщо вчинення злочину, передбаченого ст. 216 КК, поєднане з ухилен­ням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, то за наяв­ності до того підстав вчинене слід додатково кваліфікувати за ст. 212 КК. Незаконне використання контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм, поєднане з порушенням авторського пра­ва або суміжних прав, слід додатково кваліфікувати за ст. 176 КК.

11.Суб'єкт злочину — будь-яка особа. Якщо цей злочин вчиняється службовою особою, що використовує при цьому своє службове становище, відповідальність настає за сукупністю злочинів (статті 216 і 364 КК).

12. У частині 2 ст. 216 КК передбачена відповідальність за ті самі дії, вчи­нені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Про поняття повторності див. ст. 32 КК і коментар до неї. Про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 28 КК і коментар до неї.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.005 с.)