ТОП 10:

Дослідження суспільної думки в підрозділі 

Рада офіцерів, як виразник суспільної думки.

Основні положення, склад і структура

Рада офіцерів у Збройних Силах України є постійно діючим громадським органом офіцерського складу, призначеним для збереження військових традицій, створення атмосфери відвертості та взаємної довіри, захисту честі і гідності, нетерпимості до недоліків, байдужності та пасивності.

Ради офіцерів покликані всебічно сприяти сумлінному і чесному виконанню військового обов’язку офіцерським складом і військовими колективами, неухильному додержанню Конституції України і Законів України, Військової присяги, військових статутів Збройних Сил України, згуртуванню офіцерських колективів, забезпеченню поваги у стосунках між офіцерами та громадському впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку, для підвищення боєздатності і бойової готовності Збройних Сил України. Ради офіцерів забезпечують впровадження в дію положень Кодексу честі офіцера Збройних Сил України, оголошеного Наказом Міністра оборони України № 412 від 31 грудня 1999 року, принципів демократизму і гласності в армійському (флотському) середовищі, історичних традицій українського війська.

Мета та завдання діяльності Ради офіцерів.

Ради офіцерів створюються з метою збереження та розвитку військових традицій, захисту законних соціальних, духовних та інших спільних інтересів військовослужбовців, членів їх сімей, ветеранів військової служби.

Основними завданнями, що покладаються на Ради офіцерів, є:

- сприяння розвитку Збройних Сил України, підтриманню бойової готовності, виконанню завдань за призначенням, збереженню матеріальних цінностей, удосконаленню професійної майстерності та бойового вишколу;

- надання допомоги командирам у роботі щодо згуртування офіцерських колективів, дотримання морально-етичних норм Кодексу честі офіцера Збройних Сил України;

- підвищення активності офіцерів у виконанні громадянських і службових обов’язків, підтримання кращих традицій та товариських відносин в офіцерських колективах, виховання шанобливого ставлення до усього офіцерського корпусу, культивування понять офіцерської честі й гідності, порядності, гордості за належність до Збройних Сил України;

- відстоювання конституційних прав і свобод офіцерів та членів їх сімей, забезпечення соціально-правового захисту офіцерів;

- участь у реалізації програм, спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем, поліпшення морально-побутового, медичного забезпечення, організація культурних, спортивних заходів, інших видів колективного відпочинку офіцерів та членів їх сімей;

- зміцнення моральних засад сім’ї, надання допомоги в навчанні, вихованні й оздоровленні дітей офіцерів;

- шефство над сім’ями офіцерів, що направлені для виконання завдань у складі миротворчих контингентів, та сім’ями офіцерів, які загинули, отримали поранення або каліцтво під час виконання службових обов’язків;

- сприяння національно-культурному розвитку Збройних Сил України;

- робота щодо прискорення соціальної адаптації офіцерів, які звільнені у запас, надання їм психологічної, інформаційної та правової допомоги;

- взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, профспілковими, правозахисними, науковими, релігійними і творчими організаціями, засобами масової інформації та іншими організаціями, які сприяють обороноздатності держави, діяльності Збройних Сил України, військово-патріотичному вихованню особового складу Збройних Сил України;

- проведення військово-патріотичної роботи з допризовною молоддю в місцях дислокації військових частин.

Ради офіцерів створюються в органах військового управління, військових частинах, закладах, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини) рішенням зборів офіцерів з виданням відповідного наказу командира (начальника).

Командир (начальник) забезпечує створення Рад офіцерів і сприяє їх роботі.

Членами Ради офіцерів є офіцери військової частини. Під час розгляду окремих питань у засіданнях Ради офіцерів можуть брати участь (за запрошенням) представники, які визначені зборами прапорщиків та сержантів військової частини.

Членами Ради офіцерів військових частин можуть бути офіцери окремих підрозділів, які не входять до складу цих військових частин, але які дислоковані поблизу військових частин і входять до складу одного військового гарнізону незалежно від приналежності до видів Збройних Сил України.

Засідання Ради офіцерів проводиться у визначений командиром (начальником) час, при цьому у з’єднаннях та військових частинах - не менше одного разу на квартал, а за необхідністю і в більш короткі терміни. Рішення Ради офіцерів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх і воно не суперечить Законам України та військовим статутам Збройних Сил України. Схвалення рішення є обов'язковим для виконання офіцерами військової частини.

Ради офіцерів органів військового управління збираються за необхідності для колективного обговорення та вирішення найбільш важливих питань службової й іншої суспільно значимої діяльності офіцерського складу. Порядок денний визначається Радами офіцерів органів військового управління.

Якщо чисельність Ради офіцерів військової частини складає до 20 членів - то обирається голова Ради офіцерів, якщо чисельність більше 20 членів – голова Ради офіцерів, заступник голови Ради та члени Ради.

Головою Ради офіцерів може бути обраний офіцер, за якого проголосувало дві третини офіцерів військової частини. Голова Ради офіцерів обирається таємним голосуванням.

Усі заходи Ради офіцерів залежно від їх рівня і завдань організовуються і проводяться у виділених командиром приміщеннях, що забезпечені необхідним майном.

Робота Ради офіцерів проводиться на демократичній основі та в обстановці гласності, доброзичливості, що сприяє відкритому обміну думками. Молодший за званням, нижчий за посадою може звернутися до старшого з будь-яким питанням. Старший зобов'язаний дати відповідні пояснення і сприяти вирішенню питань як службових, так і особистих. Збори офіцерів можуть проводитися за вимогою будь-якого їхнього члена після відповідного звертання до Ради офіцерів та її схвалення.

Повноваження Ради офіцерів.

Ради офіцерів мають право звертатися до органів державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органів для захисту законних прав офіцерів та їх родин.

Ради офіцерів пропагують військово-історичні традиції українського народу, Збройних Сил України, офіцерського складу та своєї військової частини, беруть участь у військово-патріотичному вихованні молоді.

Ради офіцерів здійснюють заходи щодо вшановування офіцерів у зв'язку з досягнутими успіхами у службовій діяльності, врученням державних нагород, присвоєнням почесних і військових звань, підвищенням по службі, привітання з приводу визначних подій у сімейному житті офіцерів та їх родин, урочистих проводів офіцерів у запас чи відставку.

Ради офіцерів мобілізують офіцерів на зразкову підтримку військових містечок і житлових будинків офіцерського складу, пропагують здоровий спосіб життя. Постійно вивчають матеріально-побутовий стан офіцерів і членів їхніх родин, беруть участь у рішенні питань із приводу преміювання офіцерів за їхній особистий внесок у загальні результати служби, виплати одноразової грошової премії за підтримання високої бойової готовності військ, зразкове виконання службових обов'язків і бездоганну дисципліну.

Члени Ради офіцерів можуть брати участь в організації культурно-просвітницької, спортивно-масової роботи та інших заходів відпочинку офіцерів і членів їхніх родин.

Ради офіцерів на своїх зібраннях чи на засіданнях президії вповноважені розглядати питання згідно виконання членами Ради офіцерів вимог Кодексу честі офіцера Збройних Сил України, негативні явища в офіцерському середовищі, випадки образи і приниження авторитету і гідності офіцера.

За зроблені провини, що дискредитують високе звання офіцера та авторитет Збройних Сил України, до офіцерів - членів Ради офіцерів - можна ужити засоби суспільного впливу:

- товариське зауваження;

- товариське попередження;

- винесення рішення про прилюдне вибачення офіцером, що зробив той чи інший проступок, перед Радами офіцерів чи особою, якій завдано образу;

- клопотання перед командуванням про накладення дисциплінарних стягнень на військовослужбовців відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Збори офіцерів.

Обговорення на зборах офіцерів проводиться за умови гласності, вільної дискусії, товариської критики і самокритики. Кожен офіцер має право виступити по суті порядку денного. Всілякі дії, спрямовані на затиск критики, обмеження свободи слова, порушення принципів дискусії і полеміки не допускаються.

Рішення Ради офіцерів можуть прийматися таємним голосуванням за вимогою однієї третини членів зборів офіцерів.

Рішення Ради офіцерів є обов'язковими для розгляду командиром військової частини і мають для нього рекомендаційний характер.

Командири військових частин зобов'язані з повагою ставитися до рішень Ради офіцерів. Рішення зборів офіцерів у питаннях, що належать до компетенції Ради офіцерів, доводяться до всієї офіцерської громадськості, а в частині до всього особового складу військової частини.

Рада офіцерів.

Рада офіцерів здійснює свою діяльність на основі рішень зборів офіцерів, а також завдань, що стоять перед офіцерським складом військової частини, заяв та пропозицій офіцерів - членів зборів офіцерів.

Рада офіцерів:

- готує і розглядає питання, що підлягають обговоренню на зборах офіцерів, організує виконання рішень зборів офіцерів;

- проводить індивідуальну роботу з офіцерами;

- розглядає факти обмеження законних прав офіцерів, листи, заяви, пропозиції, які надходять до Ради офіцерів;

- призначає (за необхідністю) позапланові збори офіцерів за згодою командира.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)