ТОП 10:

Напрями розвитку державно-патріотичних та військових традицій 

Державно-патріотичні та військові традиції постійно розвиваються та доповнюються новими традиціями відповідно до змін форм та способів збройної боротьби, функціонування Збройних Сих України, у мирний час та особливий період, виконання заходів міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності, зміни способів комплектування тощо.

Основними напрямами розвитку державно-патріотнчннх та військових традицій є:

• військово-патріотичний;

• культурно-мистецький;

• популяризаційно-іміджевий;

• службово-дисциплінаррний;

• військово-професійний;

• науково-історичний;

 

7. Завдання командирів (начальників) усіх рівнів, органів військового управління, структур по роботі з особовим складом щодо розвитку державно- патріотичних та військових традицій.

7.1. Військово-патріотнчний напрям:

згуртування військових колективів навколо ідеї державної незалежності України, формування у особового складу глибокої поваги до національно- культурних цінностей українського народу, української мови, регіональних мов та мов національних меншин, державних символів України;

забезпечення єдності особового складу, його згуртованості навколо единого для всіх громадян конституційного завдання - оборони України;

проведення заходів військово-патріотичного виховання, воєнно- ідеологічної підготовки та військово-шефської роботи;

пропагування військових династій, традицій військового братерства, проведейня заходів із згуртування військових колективів;

організація вечорів вшануванні кращих військовослужбовців, бойової співдружності, зустрічей з ветеранами війни, учасниками бойових дій та збройних сил, представниками громадських організацій патріотичного спрямування, діячами науки, літератури, культури та мистецтва;

організація екскурсій місцями військової (бойової) слави, відвідування музеїв тощо;

планування та здійснення діяльності щодо підтримки і розвитку державио-патріотичких та військових традицій відповідно до цієї Концепції.

 

7.2. Культурно-мистецький напрям:

сприяння розвитку аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, розкриття творчих здібностей і талантів серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей;

робота закладів культури Збройних Сил України та активне використання потенціалу їх гуртково-курсової мережі;

зміцнення зв'язків творчої інтелігенції з військовими колективами.

 

7.3. Популяризаційно-іміджевий напрям:

проведення гарнізонних заходів та урочистостей; організація участі військ (кораблів) у забезпеченні протокольних заходів Дипломатичного етикету та військово-морського церемоніалу;

проведення заходів із вшанування кращих військовослужбовців, Урочистого прийому на військову службу та проводів військовослужбовців, що вислужили встановлені строки служби;

взаємодія із ветеранськими, громадськими та релігійними організаціями патріотичного спрямування;

спрямування заходів ідеологічної, інформаційної, культурно-виховної та просвітницької робота на популяризацію кращих державно-патріотичних військових традицій;

формування позитивного іміджу Збройних Сил України популяризація престижу військової служби.

 

7.4. Службово-дисциплінарний напрям:

підтримання у військових частинах (підрозділах) необхідних матеріально-побутових умов, здорової морально-психологічної атмосфери, статутного порядку, розпорядку дня та організації служби військ;

організація постійного контролю за викоріненням з військових колективів негативних (хибних) військових традицій і ритуалів, недопущення їх пропагування та наслідування;

створення у військовому середовищі атмосфери взаємоповаги корпоративності та підтримки, недопущення порушень військової дисципліни та правопорядку, громадський осуд правопорушників.

 

7.5. Військово-професійний напрям:

зосередження потенціалу військових традицій на формуванні в особового складу прагнення до опанування, вмілого використання та грамотної експлуатації озброєння та військової техніки, підвищення класної кваліфікації, оволодіння суміжними спеціальностями;

впровадження військових традицій та ритуалів під час проведення заходів бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (сил), поєднання такої роботи із заходами морально-психологічної підготовки« ідеологічної та інформаційної роботи;

формування у військових колективах безумовної відповідальності и виконання завдань готовності до захисту Батьківщини, виховання високих професійних, ділових, морально-етичних та психологічних якостей;

формування шанобливого ставлення до зброї, військової техніки, розвиток бойових навичок, професійності та військової майстерності особового складу.

 

7.6. Науково-історичний напрям:

сприяння проведенню воєнно-історичних досліджень та відродженню найбільш шанованих попередніми захисниками Вітчизни традицій і ритуалів;

сприяння масовій самоосвіті особового складу в галузях воєнної історії, вітчизняної та світової культури.

 

7.7. Нормативний напрям:

розроблення ритуалів (церемоніалів) та їх затвердження;

впровадження у повсякденну діяльність Збройних Сил України державио-патріотичиих та військових традицій, військових ритуалів (церемоніалів).

 

8.Підтримка і розвиток державно-патріотичних та військових традицій, планування відповідної діяльності та заходів, їх організація та забезпечення здійснюється в загальній системі ідеологічної роботи, військового виховання, інформаційно-пропагандистського забезпечення повсякденної життєдіяльності військ (сил), морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування за призначенням Збройних Сил України, військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України.

 

Очікувані результати

 

Реалізація Концепції дасть змогу підтримувати та розвивати в Збройних Силах України кращі державно-патріотичні та військові традиції, створювати умови для викорінення з військових колективів випадків негативних (хибних) військових традицій і ритуалів, формування здорової морально-психологічної атмосфери, високого морально-психологічного стану особового складу, гордості за належність до Збройних Сил України, сприятиме розвитку у військовослужбовців військової майстерності, необхідних морально-бойових та психологічних якостей.

 

Начальник Головного управління по роботі

з особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор І.М.ЧУБЕНКО

 

 

Додаток 4

26.04.2013

 

ІНСТРУКЦІЯ
Щодо особливостей організації та проведення ідеологічної роботи у Збройних Силах України


1 Загальні положення

1.1. Інструкція щодо особливостей організації та проведення ідеологічної роботи у Збройних Силах визначає мету форми, принцип напрями та завдання, а також права і обов'язки посадових осіб щодо організації та проведення ідеологічної роботи у Збройних Силах України.

2. Ідеологічна робота в Збройних Силах є цілеспрямована діяльність органів військового управління, командирів, штабів, органів по роботі з особовим складом усіх рівнів щодо формування у військовому середовищі системи світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів в інтересах ефективного вирішення завдань оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
3. Ідеологічна робота проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України. Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України.
4. Об'єктами ідеологічної роботи є:

військовослужбовці;
державні службовці (працівники Збройних Сил України);

члени сімей військовослужбовців;

військові колективи, громадський актив військових частин.
5. Суб'єктами ідеологічної роботи у Збройних Силах України виступають Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, штаби видів Збройних Сил (оперативних командувань), інші органи військового управління, командиру (начальники) усіх рівнів, засоби масової інформації, заклади культури, громадські та релігійні організації.

6. Ідеологічна робота є невід'ємною складовою процесу бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (сил). Цілеспрямовані заходи ідеологічної роботи проводяться у встановлений розпорядком дня час. передвихідні, вихідні та святкові у визначеному командирами військових частин (підрозділів) порядку.

7. Стан ідеологічної роботи є одним із головних критеріїв загальної оцінки ефективності діяльності органів військового управління, командирів військових частин, начальників військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

8.Безпосередня організація ідеологічної роботи та персональна відповідальність за її стан у військових частинах покладаються на командирів військових частин та їх заступників по роботі з особовим складам.

2. Мета, форми, принципи та завдання за напрямами проведення ідеологічної роботи.

2.1. Ідеологічна робота організовується і проводиться постійно під час повсякденної службової діяльності та бойової підготовки шляхом проведення цілеспрямованих заходів з диференційованим підходом до всіх категорій військовослужбовців і цивільного персоналу.

2.2. Метою ідеологічної роботи є забезпечення свідомого розуміння військовослужбовцями та цивільним персоналом основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики України. їх готовності до успішного виконання завдань за призначенням.

2.3. Формами ідеологічної роботи є: індивідуальна виховна робота, збори особового складу, бесіди, кіно лекторії, лекціі, мітинги, обмін досвідом, тематичні вечори та ранки, зустрічі з цікавими людьми.
2.4. Принципи та умови ефективності ідеологічної роботи:

науковість, конкретність та узгодженість змісту форм і методів ідеологічної роботи;

безперервність, цілеспрямованість та адресність;

варіативність технологій і змісту ідеологічного впливу;

поєднання сил і засобів у досягненні мети;

стійкість і безперервність управління.

2.5. Ідеологічна робота здійснюється за такими основними напрямами: військове виховання;

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

військово-патріотичне виховання;

культурно-виховна та просвітницька робота;

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу.

2.6. Основними завданнями ідеологічної роботи під час проведення заходів військового виховання є:

формування та розвиток в особистості військовослужбовця Збройних Сил України якостей громадянина, патріота України;

роз'яснення військовослужбовцям воєнної політики України, ролі Збройних Сил України у забезпеченні національної безпеки держави, особливостей військової служби та її вимог до них;

формування у військовослужбовців свідомого ставлення до власної військової професії та ціннісних орієнтацій вірно служити, хоробро захищати територіальну цілісність та недоторканність України, усвідомлено виконувати навчально-бойові завдання;

вироблення у військовослужбовців високої дисциплінованості, норм військового товариства, готовності і здатності до виконання свого військового обов’язку, наказів командирів і поставлених навчально-бойових завдань;

розвиток у військовослужбовців постійного прагнення до вдосконалення своїх професійних та морально-бойових якостей.

2.6.1. Основними напрямами ідеологічної роботи під час проведення заходів військового виховання є:

здійснення тісного зв'язку під час процесу навчання та виховання військовослужбовців;
виховання особистим прикладом;

проведення постійної індивідуальної виховної роботи з підлеглими формування вірності Батьківщині, Військовій присязі, Бойовому Прапору військової частини, крашим традиціям бойового братерства;

прищеплення дисциплінованості, виконавської дисципліни, свідомою виконання завдань військової служби;

підвищення престижу військової служби;

формування наполегливості, стійкості, цілеспрямованості, ініціативи, сміливості, самовладання, хоробрості, відваги, мужності та героїзму.

2.7. Основними завданнями ідеологічної роботи під час організації інформаційно-пропагандистського забезпечення є:

роз'яснення внутрішньої і зовнішньої політики України в сфері оборони, функціонального призначення і ролі Збройних Сил України в забезпеченні обороноздатності держави;

роз'яснення особовому складу положень Конституції України, законів України, нормативно-правових актів Президента України. Кабінету Міністрів України, вимог статутів Збройних Сил України та наказів командирів (начальників);

доведення та оперативне роз'яснення особовому окладу законів України, інших нормативно-правових актів, що стосуються проходження військової служби, соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, міжнародних зобов'язань України в питань військової сфери;

роз'яснення місця і ролі Збройних Сил України у забезпеченні обороноідатносіі держави з урахуванням історичного досвіду та сучасних викликів і загроз, специфіки визначених завдань за призначенням;
інформування особового складу щодо суспільно-політичного, соціально- економічного, культурного та духовного розвитку України, проведення військово-шефської роботи, досягнення високої інформованості військовослужбовців та цивільного персоналу з суспільних політично значущих питань;

формування правової обізнаності, правової культури та свідомої правомірної поведінки особового складу;

поширення серед особового складу військово-технічних та військово-спеціальних знань, підвищення його військово-технічної культури, майстерного володіння озброєнням та військовою технікою.

2.7.1. Основними напрямами ідеологічної роботи під час організації інформаційно-пропагандистського забезпечення є:

здійснення воєнно-ідеологічної підготовки особового складу;

проведення інформаційної роботи;

організація зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації.

2.8. Основні завдання ідеологічної роботи під час заходів військово-патріотичного виховання;

утвердження в свідомості особового складу глибоких національних почуттів і патріотичних переконань, поваги до української мови, культури, історичного минулого, національних і військових традицій, гордості за належність до своєї держави, віри в її процвітання, згуртування особового складу навколо ідеї незалежності України;

формування в особового складу свідомого розуміння державної політики у військовій сфері, виховання патріотизму та особистої відповідальності за виконання обов’язків військової служби і збройного захисту держави;

пропаганда основ української державності, політичної системи та перспектив розвиту соціально-економічної моделі України, національних традицій, духовних і моральних цінностей Українського народу;
формування в особового складу Збройних Сил України гордості та поваги до державних символів України, підтримання і розвиток військових традицій Збройних Сил України, виду та роду військ, військової частини, системи військових ритуалів прийняття Військової присяги; підняття Державного прапора України; зустрічі молодого поповнення (проводжання військовослужбовців), вручення військовослужбовцям зброї, військової техніки, нагород, відзнак, погон;
підтримка взаємодії із громадськими та релігійними організаціями в проведенні спільних заходів ідеологічної роботи;
розвиток у військовослужбовців інтересу до історії Збройних Сил України, їх традицій, прихильності до своєї частини, підрозділу.

2.8.1. Основними напрямами ідеологічної роботи лід час проведення заходів військово-патріотичного виховання є:

реалізація Концепції військово-патріотичного виховання та виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України иа 2012 - 2017 роки

використання потенціалу навчальних закладів, військово-патріотичних об'єднань, наукових, громадських, молодіжних, ветеранських, спортивних, культурно-просвітницьких та інших організацій (установ); створення та організація роботи музеїв і кімнат бойової (трудової) слави військових частин;

проведення заходів військово-меморіальної роботи.

2.9. Основними завданнями ідеологічної роботи під час організації культурно- просвітницької роботи є:

проведення інформаційних та культурно-просвітиицьких заходів, спрямованих на роз’яснення і пропаганду венної політики держави, сприяння правовому, військово-патріотичному, естетичному, фізичному вихованню особового складу Збройних Сил України:

пропаганда національної культурної спадщини українського народу засобами культури та мистецтва, иаціоиально-історичиих, бойових та військових традицій Збройних Сил України,

розвиток особистості військовослужбовців, задоволення їх культурних потреб;
формування у військовослужбовців національної самосвідомості, духовності, моральної, естетичної та художньої культури, шанобливого ставлення до звичаїв і традицій Народу України;

створення умов дія розвитку особистості, задоволення духовних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, сприяння розкриттю талантів та дарувань, організація діяльності гуртків, курсів та клубів за інтересами.

2.9.1. Основними завданнями ідеологічної роботи під час виконання заходів щодо захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічного впливу є:

роз'яснення особовому складу чинників впливу негативної інформації, пов'язаної з необ'єктивним висвітленням процесів, що відбуваються в Збройних Силах України;

формування позитивного іміджу Збройних Сил України, популяризація та підвищення в українському суспільстві престижу військової служби, сприяння вдосконаленню військово-професійної орієнтації та допризовної підготовки молоді, покращенню військово-шефської роботи;

проведення заходів щодо формування громадської думки в інтересах підтримки воєнної політики України, налагодження зв’язкыв із цих питань з органами державної влади, місцевого самоврядування,об’єднаннями громадян;

роз’яснення особовому складу рішень військово-політичного керівництва країни та завдань, визначених військам (силам);
збір і узагальнення інформації про вірогідні джерела та об'єкти негативного інформаційно-психологічного впливу;

аналіз і прогнозування інформаційної обстановки в районі дислокації частини (підрозділу), рівня її впливу на особовий склад та населення;
вивчення, аналіз та узагальнення змісту, форм, методів, способів та прийздав інформаційно-психологічного впливу, прогнозування його можливих наслідків;

здійснення постійного контролю за поведінкою військовослужбовців, їх настроями, організація індивідуальної роботи;
планування та здійснення організаційних, випереджувальних заходів протидії інформаційно-психологічному впливу, нейтралізація та організація запобіжних (профілактичних) заходів щодо поширення неправдивих чуток серед особового складу, попередження неправдивих слухів, тривожних висловлювань і протиправних дій, спрямованих на зниження морально-психологічного стану особового складу та ін..;

попередження (припинення) розповсюдження негативної інформації (чуток) через безперервне та об'єктивне інформування військовослужбовців, населення;

організація взаємодії (співробітництва) з питань проведення заходів захисту від шформашйно-психологічного впливу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими військовими формуваннями і правоохоронними органами України.

3. Права і обов'язки посадових осіб щодо організації та проведення ідеологічної роботи у збройних силах українн.

3.1. Керівництво ідеологічною роботою здійснюється на всіх рівнях військового управління.

3.2. Генеральний штаб Збройних Сил України - формує і доводить оперативні вимоги, напрями та основні завдання ідеологічної роботи, координує діяльність органів військового управління з цих питань.

3.3. Штаби видів Збройних Сил (оперативних командувань) управління військових частин, командири (начальники) усіх рівнів та їх заступники по роботі з особовим складом - безпосередньо організовують проведення ідеологічної роботи у підпорядкованих військах (силах), здійснюють безпосереднє керівництво та методичне забезпечення проведення
заходів.

3.4. Командири (начальники) відповідають за організацію ідеологічної роботи,виховання військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, додержання принципів соціальної справедливості.

Командир (начальник) зобов'язаний:

планувати ідеологічну роботу і здійснювати заходи щодо її належної організації;

організовувати воєнно-ідеологічну підготовку особового складу, здійснювати контроль за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті підлеглими результати, підбивати підсумки й заохочувати кращих, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід у практику навчання особового складу;

постійно вдосконалювати особисту підготовку та майстерність підлеглих командирів (начальників), методи керівництва ідеологічною роботою з особовим складом військової частими, корабля (підрозділу);

встановлювати у військовій частині, на кораблі (у підрозділі) такий внутрішній порядок, який гарантував би неухильне виконання законів України і положень статутів Збройних Сил України;

показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників), бути ввічливим і справедливим у ставленні до підлеглих, не принижувати їх честі і гідності;

постійно виховувати підлеглих у дусі гуманізму та людяності, спираючись при цьом на загальновизнані принципи міжнародного права;
виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшим;

командирами (начальниками);

знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за його заявами, скаргамі та іншими зверненнями.

3.5. Заступники командирів військових частин (підрозділів) по роботі з особовик складом відповідають за: безпосередню організацію і проведення ідеологічної роботи, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; воєнно-ідеологічну підготовку та інформаційну роботу; організацію дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників військової частини, їх соціальний захист.

Заступник командира військової частини, корабля (підрозділу) по роботі з особовим складом зобов'язаний:

планувати і проводити ідеологічну роботу, спрямовану на виховання у військовослужбовців відданості Українському народові, формування в особового складу військової частини (підрозділу) високих морально-психологічних якостей, готовності до свідомого виконання положень Конституції України і законів України, Військової присяги, вимог військових статутів Збройних Сил України, інших нормативно-правових актів і наказів командирів;
виховувати особовий склад військової частини, корабля (підрозділу) у дусі свідомого виконання військового обов'язку, вірності Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства;

спрямовувати ідеологічну роботу, на якісне виконання завдань бойової підготовки, підвищення боєздатності військової частини, корабля (підрозділу) та зміцнення єдиноначальності;

вивчати та аналізувати морально-психологічний стан підрозділів, надавати допомогу командирам, начальникам родів військ і служб у поліпшенні морально-психологічного клімату та організації ідеологічної роботи у військових колективах;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів, сержантів (старшин), особисто навчати їх практиці ідеологічної роботи з особовим складом, надавати необхідну методичну допомогу;
брати участь у роботі з кадрами, їх атестації, у доборі кандидатів для вступу до військових навчальних закладів, здійснювати вивчення, добір, навчання керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки;

планувати, організовувати й контролювати проведення у підрозділах заходів ідеологічної роботи з особовим складом, співпрацювати із органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо організації заходів ідеологічної роботи, доповідати безпосереднім командирам (начальникам) про проведену роботу;

знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для вирішення проблемних питань і задоволення заяв, підтримувати зв'язок із сім'ями військовослужбовців, піклуватися про поліпшення матеріально-побутового становища особового складу;

організовувати та проводити роз'яснення законодавства України та брати участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог;

вивчати суспільно-політичну обстановку в районі розташування військової частини, вносити командирові пропозиції щодо вдосконалення ідеологічної роботи з особовим складом;

організовувати і контролювати воєнно-ідеологічну підготовку особового складу;

військової частини, корабля (підрозділу), вносити пропозиції щодо змісту і методики проведення занять, виходячи з особливостей службової діяльності та специфіки навчально- бойових завдань; особисто керувати однією з груп воєнно-ідеологічної підготовки;

забезпечувати постійне інформування військовослужбовців про суспільно-політичну обстановку в Україні, воєнну політику держави та завдання Збройних Сил України;

піклуватися про духовний і культурний розвиток військовослужбовців, під час розроблення планів проведення вихідних та святкових днів, разом з командирами організовувати і проводити заходи ідеологічної роботи з військовослужбовцями, членами їх сімей, цивільним персоналом;
постійно підтримувати зв'язки з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій, сприяти їм у проведенні спільних заходів військово-патріотичного виховання;

контролювати правильність використання технічних засобів виховної роботи, своєчасність доставки і видачі особовому складу періодичних видань;
вивчати і впроваджувати передовий досвід ідеологічної роботи, вносити пропозиції шодо вдосконалення форм і методів військового виховання, воєнно-ідеологічної підготовки та інформаційної роботи.
доповідати командирові військової частини (підрозділу) та інформувати старшого начальника про морально-психологічний стан особового складу, а також заходи ідеологічної роботи.

Начальник Головного управління по роботі

з особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор о/п І.М.ЧУБЕНКО

Додаток 5

ПРОГРАМА
Військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки

Загальні положення

Програма військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки (далі - Програма) є продовженням Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2008 - 2011 роки та зберігає безперервність процесу виховання у Збройних Силах України патріотизму, духовності, моральності та формування в особового складу Збройних Сил України й молоді психологічних і військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань військової служби.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер Збройних Сил України та підтримання в особового складу Збройних Сил України й молоді мотивації до військової служби шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів військово-патріотичної роботи в рамках реалізації Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки шляхом підвищення рівня професійної підготовки фахівців військово-патріотичного виховання, активне залучення до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет.

Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є утвердження у Збройних Силах України патріотизму, духовності, моральності, формування в особового складу Збройних Сил України й молоді національної гідності, психологічних і військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням, припинення неконтрольованого звільнення молодих офіцерів і військовослужбовців військової служби за контрактом та забезпечення привабливого проходження військової служби цими категоріями військовослужбовців.

2.2. Основними завданнями Програми є:

формування в особового складу Збройних Сил України та молоді відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

виховання в особового складу Збройних Сил України дисциплінованості, сумлінності та чесності під час виконання військового обов'язку, свідомого підпорядкування наказам (розпорядженням) командирів (начальників), неухильного додержання Конституції України та законів України;

спрямування високих патріотичних почуттів військовослужбовців строкової служби щодо обрання ними в подальшому професії офіцера, сержанта (старшини), солдата (матроса) військової служби за контрактом Збройних Сил України;

формування серед майбутніх кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (військовослужбовців і цивільної молоді) іміджу та привабливості військових спеціальностей командного та військово-технічного профілю;

формування у військовослужбовців Збройних Сил України й молоді прагнення до фізичного саморозвитку;

виховання у військовослужбовців гордості за належність до Збройних Сил України, до виду Збройних Сил України, військової частини та підрозділу;

підтримка та всебічне пропагування військових сімейних династій.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.215 (0.017 с.)