ТОП 10:

Розвитку державно-патріотичнихТа військових традицій у

Збройних Силах України

 

Концепція

 

Розвитку державно-патріотичних та військових традицій у Збройних Силах України

Загальні положення

 

Ідеологічний фактор життєдіяльності Збройних Сил України разом з моральним, соціальним, психологічним, правовим, релігійним, культурним та іншими факторами безпосередньо зміцнює моральний дух військ, відіграє вирішальну роль у згуртуванні та духовній мобілізації особового складу Збройних Сил України на виконання оборонних завдань, у підготовці його свідомості до ведення збройної боротьби.

Ефективність ідеологічного фактора безпосередньо впливає на бойовий потенціал, який є сукупністю матеріальних і духовних факторів, що інтегрують технічну оснащеність, військову майстерність і моральний дух, визначають стан Збройних Сил України та їх спроможність виконувати завдання за призначенням у мирний та воєнний час. Воєнна ідеологія як зміст ідеологічного фактора спирається на національні інтереси, воєнно-патріотичні традиції, національну психологію, ментальність, культуру та історичний досвід.

Пропаганда військових традицій мав особливо значення для формування морально-психологічних та бойових якостей військовослужбовців, досягнення морально-психологічної переваги над противником.

Усвідомлені військовослужбовцями державно-патріотичні та військові традиції Збройних Сил України позитивно впливають на формування та підтримання належного морально-психологічиого стану військ .

Утверджені у свідомості військовослужбовця державно-патріотнчні та військові традиції Збройних Сил України, їх всебічний розвиток та впровадження у військову практику є актуальним завданням нарощувати бойового потенціалу Збройних Сил України та воєнної могутності держави.

Український народ має глибокий історичний досвід та сталі національні традиції. За умов посилення загроз і зростання нестабільності у світі особливого значення набувають питання готовності особового складу ю збройного захисту Батьківщини на підставі усвідомлення та розуміння державно-патріотичних та військових традицій.

Проте до цього часу у військовому середовищі продовжують мати місце прояви хибних традицій і ритуалів, що порушують статутні вимоги взаємовідносин у військовому середовищі. Наслідування негативна військових традицій принижує честь та гідність військовослужбовця, негативно впливає на імідж Збройних Сил України.
Особливої уваги сьогодні потребує поглибленій практики використння традицій єдності особового складу, його згуртованості навколо виконання завдань оборони України, захисті її суверенітету, територіальної цілосності і недоторканності. Організація життєдіяльності Збройних Сил України до цього часу активно сприяла консолідації українського суспільства, недопущенню конфліктів на політичному, соціальному, міжетнічному та міжконфесійному підгрунті. Таке положення має максимально зберігатися незалежно від змів у комплектуванні Збройних Сил України.

Крім того, мають бути поновлені у свідомості військовослужбовців традиція відношення до військової служби як до престижні у суспільстві, повага до військової форми одягу та гордість за право її носити.

Потребує запровадження традиція функціонування Збройних Сил України за умов дотримання Україною політики позаблоковості та принципів оборонної достатності, недопущення зниження обороноздатності держави та боєздатності Збройних Сил України.

Такий стан функціонування, запровадження та розвитку державно-патріоткчних та військових традицій потребує суттєвого корегування, що має відбутися через затвердження Концепції розвитку державно-патріотичних та військових традицій у Збройних Силах України та реалізацію її положень.

Мета запровадження Концепції полягає у сприянні боєготовності Збройних Сил України через підтримання та розвиток кращих державно-патріотичних та військових традицій, а також запровадження нових традицій відповідно до завдань Збройних Сил України, особливостей та рис сучасних воєнних конфліктів, вимог до морально-бойових та психологічних якостей сучасного воїна.

Метою функціонування традицій у Збройних Силах України є виконання завдань оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності шляхом формування в особового складу патріотичної свідомості громадянина-патріота, виховання воїнів з високими морально-бойовими та психологічними якостями на основі національної історії державотворення, воєнно-патріотичних традицій та воєнно-історичного досвіду Збройних Сил України; викорінення з військової практики проявів негативних військових традицій і ритуалів, недопущення їх пропагування та наслідування.

 

Визначення основних понять

 

Концепція розвитку державно-патріотичних та військових традицій - це система поглядів на основні принципи та напрями розвитку традицій у Збойних Силах України, теоретичні, організаційні та інші засади такої діяльності, завдання командирів, органів військового управління, структур по роботі з особовим складом щодо забезпечення функцюкуваикя, всебічної підтримки, розвитку та запровадження державно- патріотичних та військових традицій у Збройних Силах України.

Державно-патріотичні традиції - суспільні установки, звичаї, правила і норми поведінки військовослужбовців, обумовлені любов'ю до Батьківщині та українського народу, намаганням своїми діями служити їх інтересам, переконаністю військовослужбовця-патріота у необхідності їх збройного захисту, глибокою повагою до держави, державної влади, державних символів України, державної мови, регіональних мов та мов національних меншин Державно-патріотичні традиції виступають фактором консолідації та згуртуванні військових колективів.

Військові традиції - суспільні установки, звичаї, правила і норми поведінки військовослужбовців, що історично склалися у Збройних Силах України, передаються з покоління в покоління, частково трансформуються відповідно до змін умов військової служби та пов'язані із виконанням її завдань.

Бойові традиції - складова військових традицій, що характеризується дотриманням сталих правил, звичаїв та норм поведінки військовослужбовців, обумовлених бойовою історичною практикою, виконанням бойових завдань під час несення військової служби, які передаються із покоління в поколінні та зберігають свою актуальність для потреб збройної боротьби. Це важливий засіб виховання у військовослужбовців високих морально-бойових якостей. Разом із загальними для Збройних Сил України існують бойові традиції видів, родів військ та спеціальних військ, з’эднань, військових частин, кораблів та підрозділів.
Традиції військового навчання та виховання - складова військових традицій, це стійкі правила, принципи і норми, які застосовуються під час підготовки військ та спрямовані на формування в особового складу 3бройних Сил України прагнення до постійного самовдосконалення підвищення бойового досвіду, рівня професійності та військової майстерності, зміцнення морально-психологічного стану, згуртованості військових колективів.
Традиції військового побуту - складова військових традицій, це усталені правила, норми і звичаї організації повсякденної діяльності військ , що пов'язані із задоволенням матеріальних, духовних та кульїурт потреб особового складу.
Військові ритуали (церемоніали) - це історично сформовані правила проведення урочистих церемоній та віддання військових почестей, що здійснюються у повсякденній діяльності, під час провезеная святкових та офіційних урочистостей, важливих подій військової служби, дернавннх заходів тощо.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.006 с.)