ТОП 10:

Передумови розроблення КонцепціїУ виховній роботі серед військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України є серйозні недоліки. Про це свідчать факти порушення військовослужбовцями військової дисципліни, вчинення ними злочинів та інших правопорушень, існування у стосунках між військовослужбовцями нестатутних відносин. Відбувається падіння престижу військової служби. Цьому першою мірою сприяє наявність низки невирішених проблем. До них перш за все належать:

- відсутність єдиної системи поглядів на завдання, напрямки та порядок управління духовними процесами;

- недосконалість нормативно-правової бази військово-гуманітарної діяльності;

- невизначеність меж повноважень і відповідальності органів виховної роботи;

- загальна потреба розвитку кадрового, інтелектуального, технічного науково-аналітичного потенціалу органів виховної роботи, підвищення їх престижу авторитету і статусу.

Нинішній стан справ вимагає концептуального визначення єдиних підходів до виховання захисника Батьківщини з урахуванням економічної, суспільно-політичної, демографічної ситуації, становища молоді в суспільстві, формування нового світогляду, морально-етичних, національно-історичних основ поведінки.

Мета Концепції

 

Концепція має накреслити шляхи і засоби перебудови виховної роботи у військових формуваннях та привести її у відповідність із вимогами забезпечення оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості.

Метою концепції є:

- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки військовослужбовців;

- координація зусиль та вироблення однакових поглядів на проблему виховання військовослужбовців, визначення ролі органів виховної роботи, що створюються при військових управліннях військових формувань;

- створення та вдосконалення педагогічних засобів, форм і методів виховання військовослужбовців, узгодження дій державних та військових органів управління щодо цілеспрямованої підготовки молоді до військової служби.

 

Основний зміст та принципи виховної роботи

 

Основними складовими виховної роботи є:

- морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань;

- морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- культурно-виховна та просвітницька робота;

- військово-соціальна робота.

Основними принципами виховної роботи є:

- державна і патріотична спрямованість виховного процесу;

- взаємозалежність змісту, форм і методу виховної роботи;

- повага до особистості, конституційних прав і свобод військовослужбовця, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдські моральні принципи;

- безперервність та спадкоємність у виховній роботі, органічне поєднання у виховному процесі національних, історичних та культурних традицій з почуттям нового;

- конкретність та узгодженість змісту, форм і методів виховної роботи;

- об`єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів виховної роботи.

Організація і керівництво виховною роботою

 

Результативність виховної роботи досягається поєднанням зусиль командирів, штабів, органів виховної роботи. При цьому:

а) Загальне керівництво виховною роботою здійснюють командири;

б)Планування та організацію навчального процесу і виховної роботи забезпечують штаби разом з органами виховної роботи;

в) Безпосередніми організаторами виховної роботи і відповідальними за планування, методичне забезпечення, якість та ефективність її проведення, дієвість щодо зміцнення військової дисципліни є органи виховної роботи.

 

Додаток 2

Наказ Міністра оборони України

05.02.2013 № 78

Про затвердження Концепції

Ідеологічної роботи у Збройних

Силах України

 

З метою формування єдиних поглядів посадових осіб Міністерства оборони України , Збройних Сил України щодо методологічних і методичних засад ідеологічної роботи у Збройних Силах України, визначення її системи, механізму реалізації та удосконалення нормативно-правової бази.

 

Концепція

 

Ідеологічної роботи у Збройних Силах України

Загальні положення

 

1.1. Значущість проблеми

Утворення якісно нових, невеликих за чисельністю, всебічно підготовлених, мобільних та боєздатних Збройних Сил України (далі – Збройні Сили) потребує визначення нових ідеологічних і світоглядних орієнтирів виховання духовності військовослужбовців, в тому числі й ідеологічних засад діяльності Збройних Сил як інституту держави, призначеного виконувати конституційні завдання щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.

Актуальність проблеми обумовлена тим, що існуюча система роботи з особовим складом Збройних Сил потребує посилення ідеологічної складової виховання особового складу, спрямованої на формування світогляду воїна – захисника Вітчизни, громадянина і патріота, усвідомлення ним особистої відповідальності за захист Батьківщини. Потребує відновлення системоутворюючий елемент формування духовного потенціалу Збройних Сил, яким є ідеологічна робота.

Головне призначення даної Концепції – сприяння забезпеченню належного рівня ідеологічної роботи з особовим складом у сучасних умовах реформування та розвитку Збройних Сил. Концепція являє собою науково обґрунтовану систему поглядів на організацію та порядок проведення ідеологічної роботи у військах (силах).

1.2. Визначення основних понять, що застосовуються в Концепції

В цій Концепції терміни вживаються у такому значенні:

ідеологічна робота в Збройних Силах – є цілеспрямована діяльність органів військового управління, командирів, штабів, органів по роботі з особовим складом усіх рівнів щодо формування у військовому середовищі системи світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів в інтересах ефективного вирішення завдань оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття військовослужбовців, цивільного персоналу з метою формування в кожному з них ідейно-моральних якостей особистості, готової свідомо виконувати службові обов’язки, і розвитку у військових колективах загальної зацікавленості в підвищенні рівня і якості вирішення завдань за призначенням;

інформаційно-пропагандистське забезпечення – комплекс заходів щодо своєчасного доведення і роз’яснення суспільно значущої інформації військовослужбовцям і цивільному персоналу, інформаційного просування інтересів забезпечення обороноздатності країни, розробки та реалізації заходів, спрямованих на формування іміджу Збройних Сил;

військово-патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку особового складу щодо формування патріотизму через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, військово-професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації його інтелектуального та творчого потенціалу в інтересах всебічного розвитку суспільства і Збройних Сил, забезпечення безумовної готовності до сумлінного виконання військового обов’язку та захисту Вітчизни;

культурно-просвітницька робота – комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня духовності, загальної, професійної та особистої культури військовослужбовців і цивільного персоналу, їх долучення до культурних цінностей Українського народу, здорового способу життя, формування військових традицій та ритуалів;

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу – комплекс заходів організаційного, інформаційного, психологічного характеру щодо попередження, зриву, послаблення, ліквідації наслідків впливу на військовослужбовців, цивільний персонал, членів їх сімей та населення зовнішніх та внутрішніх джерел загроз інформаційно-психологічній безпеці.

1.3. Мета Концепції

Метою Концепції є посилення ідеологічної складової в загальній системі виховання особового складу Збройних Сил, надання виховному процессу ідейної основи, цільової спрямованості та методологічних орієнтирів.

Концепція визначає основні засади ідеологічної роботи в Збройних Силах, принципи та порядок її реалізації.

 

2. Основні засади та принципи ідеологічної роботи

 

2.1. Основні засади ідеологічної роботи в Збройних Силах

Положення Концепції ґрунтуються на Конституції України, законах України, Воєнній доктрині України, Стратегії національної безпеки і оборони України, Концепції реформування та розвитку Збройних Сил України, Статутах Збройних Сил України, інших нормативно-правових актах Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України.

Ідеологічна робота організовується відвопідно до вимог чинного законодавства України, правових актів Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, наказів командирів усіх рівнів Міністерства оборони України, Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України.

Ідеологічна робота є невід’ємною складовою процесу бойової підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил.

Основною метою ідеологічної роботи є досягнення і підтримання високого морального духу особового складу Збройних Сил, виховання у військовослужбовців почуття особистої відповідальності за захист Вітчизни, розуміння засад державної політики та заходів, що здійснюються в інтересах забезпечення національної та міжнародної безпеки.

Головними завданнями ідеологічної роботи є:

формування в особового складу Збройних Сил свідомого розуміння державної політики у військовій сфері, виховання патріотизму, особистої відповідальності за захист Вітчизни, вірності Конституції України, Військовій присязі, Бойовому Прапору, бойовим традиціям, сміливості і мужності, готовності до самопожертви в ім’я Батьківщини;

підтримка морально-психологічного стану військовослужбовців і цивільного персоналу на рівні, що забезпечує виконання завдань, покладених на Збройні Сили;

формування в особового складу цілісного світогляду та активної життєвої позиції;

сприяння формуванню позитивного іміджу Збройних Сил у суспільстві та посилення їх авторитету;

згуртування військових колективів, формування у військовослужбовців і цивільного персоналу особистих якостей, які забезпечують бездоганне виконання ними службових обов’язків, дотримання військової та трудової дисципліни;

створення належних соціальних і правових умов життєдіяльності військовослужбовців і цивільного персоналу, забезпечення їх соціально-психологічної адаптації до специфічних умов і характеру виконання службових обов’язків;

формування сприятливої суспільно-політичної обстановки в місцях дислокації військових частин;

формування у військовослужбовців морально-психологічної стійкості, надання їм необхідної психологічної допомоги;

захист військовослужбовців та цивільного персоналу від негативного інформаційно-психологічного впливу.

Ідеологічна робота здійснюється за напрямами:

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

військово-патріотичне виховання;

культурно-просвітницька робота;

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу.

Ключовою фігурою ідеологічної роботи є офіцерський склад, який повинен бути взірцем культури та вихованості, активно впливати на формування загальної культури суспільства.

Відповідальність за стан ідеологічної роботи покладається на керівників органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів.

Безпосередня організація ідеологічної роботи покладається на Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командирів (начальників) усіх рівнів та їх заступників по роботі з особовим складом.

Оцінка стану ідеологічної роботи є одним із головних критеріїв загальної оцінки ефективності діяльності органів військового управління, командирів з’єднань, військових частин та їх заступників.

Об’єктами ідеологічної роботи є: військовослужбовці, цивільний персонал, члени сімей військовослужбовців, військові колективи, громадський актив військових частин, учнівська та студентська молодь, вихованці ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою та кадетських корпусів.

При організації ідеологічної роботи враховуються регіональні умови дислокації військових частин, якісна характеристика особового складу, його вікові, релігійні, історичні, національні особливості та світоглядні переконання.

Головні зусилля ідеологічної роботи спрямовуються, у першу чергу, на молодших офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом 1-3 контрактів та військовослужбовців строкової військової служби.

2.2. Принципи ідеологічної роботи:

науковий підхід і конкретність в роботі;

безперервність, цілеспрямованість та адресність;

варіативність технологій і змісту ідеологічного впливу;

поєднання сил і засобів у досягненні мети;

своєчасність та доцільність прийняття рішень, прогнозування соціально-психологічних наслідків;

стійкість і безперервність управління.

 

3.Порядок реалізації концепції

 

Реалізація завдань ідеологічної роботи здійснюється в рамках Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року шляхом виконання комплексних, системних заходів, якими передбачається:

запровадити основні положення даної Концепції протягом I півріччя 2013 року; відповідальний — перший заступник Міністра оборони України; начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України;

 

opганiзyвати роботу щодо приведення чинних нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Генерального штабу 3бройних сил України у

відповідність до завдань, визначених цією Концепцією; відповідальні – Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін – до 31 березня 2013 року;

розробити Інструкцію щодо особливостей організації та ведення ідеологічної роботи у Збройних Силах, визначивши права і обов'язки відповідним посадовим особам; відповідальний – Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін – до 30 квітня 2013 року;

ввести в систему бойової підготовки Збройних Сил навчальний предмет “Воєнно-ідеологічна підготовка” та внести відповідні зміни до програм підготовки військ (сил); відповідальні - Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил, термін - до 31 березня 2013 року;

внести зміни до освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо- професійних та навчальних програм підготовки військових спеціалістів у військових навчальних закладах щодо збільшення обсягу гуманітарних дисциплін до 20-25 % від загального бюджету навчального часу, для військових фахівців гуманітарного напряму - до 50-60 %; ,відповідальні - Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін - липень 2013 року;

організувати підготовку фахівців з питань ідеологічної роботи на тактичному рівні за спеціальністю “Політологія“ за спеціальністю “Інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності військ (сил) та ідеологічна робота", термін навчання - 5 років, на оперативно-тактичному рівні - за спеціальністю “ Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах“ за спеціальністю “Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення діяльності військ (сил) та ідеологічна робота у військах“ , термін навчання – 2 роки; відповідальні – Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін – липень 2013 року;

вивчити можливість удосконалення підготовки військових фахівців з ідеологічної роботи у цивільних вищих навчальних закладах для здобуття магістерської освіти за спеціальностями політологія, культурологія, соціологія, психологія; відповідальний - Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, термін - до 1 вересня 2013 року:

внести зміни до системи атестування особового складу, до критеріїв оцінювання включити рівень сформованості ідейних та моральних якостей; відповідальний - Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, термін - II квартал 20131 року;

запровадити розробку та систематичне видання інформаційних бюлетенів (у тому числі їх розміщення в мережі Інтернет) з метою надання громадськості інформації щодо завдань, практичних результатів реформування Збройних Сил та переходу до їх комплектування на контрактній основі; відповідальні – Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, Департамент преси та інформації Міністерства оборони України, термін : 2013–2017 роки;

забезпечити створення позитивного інформаційного простору навколо Збройних Сил, посилити систему моніторингу засобів масової інформації відповідальннй – Департамент преси та інформації Міністерства оборони України, термін - протягом 2013-2015 років;

опрацювати питання щодо можливості запровадження нових телевизійних, радіопрограм, постійних рубрик "Збройні Сили та суспільетво" "Молоді - про Збройні Сили" у державних і регіональних засобах масової інформації та залучення до участі у них видатних вчених, істориків, артистів, спортсменів, журналістів, інших публічних осіб; відповідальні - Департамент преси та інформації Міністерства оборони України, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом "Збройних Сил України, термін - протягом І кварталу 2013 року;

забезпечити вироблення кіно-, відео-, та аудіопродукції, спрямованої на висвітлення бойової підготовки, повсякденної діяльності Збройних Сил та військово-патріотичних заходів; відповідальні - Департамент преси та інформації Міністерства оборони України, Департамент фінансів Міністерства оборони України, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі і особовим складом Збройних Сил України, Військово-музичне управління Генерального штабу Збройних Сил України, Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, термін - протягом 2013-2017 років;

запровадити інноваційні форми інформаційно-пропагандистського впливу на процес формування світогляду військовослужбовців та цивільної молоді з широким використанням сучасних комунікативних технологій та соціальних мереж; відповідальні - Департамент преси та інформації Міністерства оборони України, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, термін - перше півріччя 2013 року;

забезпечити практичну реалізацію Положення про нагрудний знак "Відмінник Збройних Сил України", затвердженого наказом Міністра оборони України від 05.07.2005 № 376 "Про затвердження нагрудних знаків військової доблесті військовослужбовців Збройних Сил України" (зі змінами); відповідальний - Генеральний штаб Збройних Сил України, термін - до 01 квітня 2013 року;

перепрофілювати університети українознавства при Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України, будинках офіцерів міст Вінниця, Одеса, Львів в ідеологічно-просвітницькі центри, створити такі центри у будинках офіцерів, які дислокуються у містах Севастополь, Сімферополь, Житомир, Харків, Хмельницький; відповідальні - Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України термін - II квартал 2013 року;

внести зміни до Указу Презилента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства вад Збройними Силами України" щодо актуалізації переліку військових частин, над якими здійснюється шефство; відповідальні - Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборона України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командування видів Збройних, термін - вересень 2013 року;

в інтересах вирішення завдань ідеологічної роботи забезпечити взаємодію керівного складу органів військового управління з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування; відповідальні — Департаменті соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін - протягом 2013 - 2017 років;

забезпечити реалізацію спільного Плану заходів Міністеретва оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань військово-патріотичного виховання молоді, передбачивши, у тому числі, видання навчально-методичного посібника "Військові традиції у Збройних Силах України", відповідальні — Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін - протягом 2013 року;

сприяти громадським організаціям військово-патріотичного спрямування в організації та проведенні військово-історичних фестивалів, військово-патріотичних зборів, реконструкцій воєнно-історичних подій, військово-патріотичних ігор та військово-спортивних таборів молоді, налагодити взаємодію з Міжнародним об'єднанням "Скаути", військово-патріотичними клубами, кадетськими та козацькими гуртками; відповідальні - Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил, Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, термін - протягом 2013-2017 років;

забезпечити використання потенціалу заходів з відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Великої Перемоги в інтересах ідеологічного виховання особового складу Збойних Сил, відповідальні — Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командування видів Збройних Сих, термін - протягом 2013- 2015 років;

опрацювати методичні рекомендації органам військового управління щодо посилення роботи з Церквою, передбачивши комплекс інформаційно- просвітницьких заходів, спрямованих на вивчення традиційних релігій України та духовне виконання особового складу, відповідальні - Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін - до травня 2013 року;

відновити (створити) експозиції музеїв (кімнат бойової слави) у військових частинах до полку (окремого батальйону) включно; відповідальні - командування видів Збройних Сил, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департамент фінансів Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, термін - до 09 травня 2013 року;

спрямувати діяльність військово-музичних підрозділів Збройних Сил на посилення ідеологічної складової виховання військовослужбовців та молоді; відповідальні - Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Військово-музичне управління Збройних Сил України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил, термін - протягом 2013 - 2017 років;

організувати проведення військовими закладами культури просвітницьких заходів з нагоди відзначення державних, військово-професійних свят, визначних дат в історії України та інших урочистих подій; відповідальні - Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил, термін - протягом 2013-2017 років;

організувати наукове супроводження реалізації завдань, визначених Концепцією; відповідальні - Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, термін - протягом 2013-2017 років;

організувати методичне забезпечення системи ідеологічної роботи у Збройних Силах; відповідальні - Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, Соціально-психологічний центр Збройних Сил України, термін - протягом 2013-2017 років;

залучити до виконання завдань Концепції' потенціал Громадської ради при Міністерстві оборони України, Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні, регіональних громадських приймалень Міністра оборони України, громадських організацій державницько-патріотичного спрямування; відповідальні - Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил, термін - протягом 2013 - 2017 років.

 

4.Очікувані результати

 

Результатом впровадження даної Концепції стане:

створення системи ідеологічного впливу на особовий склад Збройних Сил, яка забезпечує глибоке усвідомлення кожним військовослужбовцем необхідності дотримання вимог Конституції та законів України у воєнній сфері, Військової присяги, виконання завдань Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, особистої відповідальності за захист Вітчизни;

досягнення і підтримання необхідного рівня готовності та здатності органів військового управління, з’єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил до виконання завдань оборони України, захисту її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності;

подолання негативних явищ у військових колективах, забезпечення належного рівня військової дисципліни та правопорядку;

припинення процесу плинності офіцерських кадрів та військовослужбовців військової служби за контрактом;

формування позитивного іміджу та підвищення авторитету Збройних Сил у суспільстві.

5.Обсяг фінансових матеріально-технічних, трудових ресурсів та джерела фінансування


Фінансові, матеріально-технічні, трудові ресурси, необхідні для виконання Концепції, виділяються в межах видатків, передбачених бюджетом Міністерства оборони України на виконання Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період 2017 року.

Додаткових фінансових витрат реалізація Концепції не потребує.

 

Перший заступник

Міністра оборони України О.М.ОЛІЙНИК

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

До наказу Міністерства оборони України

Від 05 лютого 2013р. №78

 

1. Обгрунтування необхідності видання

Видання Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України" спрямоване на формування єдиних науково-обгрунтованих поглядів посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України на систему ідеологічної роботи у Збройних Силах України.

 

2. Цілі і завдання видання

Метою видання наказу є вдосконалення нормативно-правової бази Збройних Сил України, визначення основних напрямів і завдань органам військового управління щодо забезпечення функціонування системи ідеологічної роботи у Збройних Силах України світогляду та образу воїна – захисника Вітчизни, громадянина і патріота, усвідомлення ним особистої відповідальності за захист Батьківщини.

 

3. Загальна характеристика і основні положення

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України" містить положення про основні принципи , завдання та напрями діяльності органів військового управління щодо реалізації завдань ідеологічної роботи в загальній системи виховання особового складу Збройних Сил України.

 

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про оборону України";

Закон України "Про Збройні Сили України";

Указ Президента України № 389/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 8 червня 2012 року "Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України";

Указ Президента України № 390/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 8 червня 2012 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України";

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 29 грудня 2012 року "Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року";

Указ Президента України №981/98 "Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України";

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування видання

Фінансове забезпечення заходів реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів,передбачених у Державному бюджеті України на відповідальний рік для Міністерства оборони України в рамках Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків видання

Видання наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України" сприятиме застосуванню в практичній діяльності науково-обгрунтованих підходів щодо методологічних, організаційних, правових засад і технологій ідеологічної роботи; забезпечить координацію зусиль та єдність поглядів посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України щодо ідеологічної роботи з особовим складом; визначить у цьому процесі роль та місце органів військового управління, з’єднань, військових частин, закладів, установ та організації Збройних Сил України.

 

Директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України Б.П. АНДРЕСЮК

 

 

Додаток 3


Наказ Міністра оборони України

03.07.2013 № 449

Про затвердження КонцепціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.024 с.)